Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Esdras 8:1-36

8  Karon mao kini sila ang mga pangulo sa ilang mga balay sa mga amahan+ ug ang talaan sumala sa kagikan+ niadtong mitungas uban kanako gikan sa Babilonya panahon sa paghari ni Artajerjes+ nga hari:  Sa mga anak nga lalaki ni Pinehas,+ si Gersom; sa mga anak nga lalaki ni Itamar,+ si Daniel;+ sa mga anak nga lalaki ni David,+ si Hatus;  sa mga anak nga lalaki ni Secanias, sa mga anak nga lalaki ni Paros,+ si Zacarias, ug uban kaniya dihay gitala nga usa ka gatos ug kalim-an ka lalaki;  sa mga anak nga lalaki ni Pahat-moab,+ si Elieho-enai nga anak nga lalaki ni Zeraias, ug uban kaniya duha ka gatos ka lalaki;  sa mga anak nga lalaki ni Zatu,+ si Secanias nga anak nga lalaki ni Jahaziel, ug uban kaniya tulo ka gatos ka lalaki;  ug sa mga anak nga lalaki ni Adin,+ si Ebed nga anak nga lalaki ni Jonatan, ug uban kaniya kalim-an ka lalaki;  ug sa mga anak nga lalaki ni Elam,+ si Jesaias nga anak nga lalaki ni Atalia, ug uban kaniya kapitoan ka lalaki;  ug sa mga anak nga lalaki ni Sepatias,+ si Zebadias nga anak nga lalaki ni Miguel, ug uban kaniya kawaloan ka lalaki;  sa mga anak nga lalaki ni Joab, si Abdias nga anak nga lalaki ni Jehiel, ug uban kaniya duha ka gatos ug napulog-walo ka lalaki; 10  ug sa mga anak nga lalaki ni Bani,+ si Selomit nga anak nga lalaki ni Josipias, ug uban kaniya usa ka gatos ug kan-uman ka lalaki; 11  ug sa mga anak nga lalaki ni Bebai, si Zacarias nga anak nga lalaki ni Bebai,+ ug uban kaniya kawhaag-walo ka lalaki; 12  ug sa mga anak nga lalaki ni Azgad,+ si Johanan nga anak nga lalaki ni Hakatan, ug uban kaniya usa ka gatos ug napulo ka lalaki; 13  ug sa mga anak nga lalaki ni Adonikam,+ kadtong mga ulahi, ug mao kini ang ilang mga ngalan: si Elipelet, si Jeiel ug si Semaias, ug uban kanila kan-uman ka lalaki; 14  ug sa mga anak nga lalaki ni Bigvai,+ si Utai ug si Zabbud, ug uban kanila kapitoan ka lalaki. 15  Ug akong gitigom sila didto sa suba+ nga paingon sa Ahava;+ ug kami nagkampo didto ug tulo ka adlaw, aron akong masusi ang katawhan+ ug ang mga saserdote,+ apan walay bisan usa sa mga anak ni Levi+ nga akong nakaplagan didto. 16  Busa akong gipasugoan si Eliezer, si Ariel, si Semaias ug si Elnatan ug si Jarib ug si Elnatan ug si Natan ug si Zacarias ug si Mesulam, nga mga pangulo, ug si Joiarib ug si Elnatan, nga mga magtutudlo.+ 17  Unya ako nagsugo kanila mahitungod kang Ido nga pangulo didto sa dapit sa Casipia, ug ako nagbutang sa ilang baba sa mga pulong+ nga isulti kang Ido ug sa iyang kaigsoonan nga mga Netinim+ didto sa dapit sa Casipia, aron magpadala kanamo ug mga alagad+ alang sa balay sa among Diyos. 18  Busa sumala sa maayong kamot+ sa among Diyos nga uban kanamo, ila kaming gidad-an ug usa ka tawo nga maalamon+ gikan sa mga anak ni Mali+ nga apo nga lalaki ni Levi+ nga anak nga lalaki ni Israel, nga mao, si Serebias+ ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang kaigsoonan, napulog-walo; 19  ug si Hasabias ug uban kaniya si Jesaias nga gikan sa mga anak ni Merari,+ ang iyang kaigsoonan, ug ang ilang mga anak nga lalaki, kawhaan. 20  Ug gikan sa mga Netinim, nga gihatag ni David ug sa mga prinsipe alang sa pag-alagad sa mga Levihanon, duha ka gatos ug kawhaan ka Netinim, ang tanan kanila gipaila pinaagi sa ilang mga ngalan. 21  Unya akong gimantala ang usa ka pagpuasa didto sa suba sa Ahava, aron magpaubos+ kami sa among kaugalingon sa atubangan sa among Diyos, sa pagpangita gikan kaniya sa matul-id nga dalan+ alang kanamo ug alang sa among kabataan+ ug alang sa tanan namong mga manggad. 22  Kay naulaw ako nga mangayo ug panon sa kasundalohan+ ug mga mangangabayo+ gikan sa hari aron sa pagtabang kanamo batok sa kaaway diha sa dalan, tungod kay among giingon sa hari: “Ang kamot+ sa among Diyos anaa sa ibabaw kanilang tanan nga nagapangita kaniya alang sa kaayohan,+ apan ang iyang kusog ug ang iyang kasuko+ maoy batok kanilang tanan nga nagabiya kaniya.”+ 23  Busa kami nagpuasa+ ug naghangyo+ sa among Diyos mahitungod niini, sa ingon iyang gitugotan nga kami makapangaliyupo kaniya.+ 24  Karon naglain ako ug napulog-duha gikan sa mga pangulo sa mga saserdote, nga mao, si Serebias,+ si Hasabias,+ ug uban kanila napulo sa ilang kaigsoonan. 25  Ug akong gitimbang ngadto kanila ang plata ug ang bulawan ug ang mga galamiton,+ ang amot alang sa balay sa among Diyos nga giamot sa hari+ ug sa iyang mga magtatambag+ ug sa iyang mga prinsipe ug sa tanang Israelinhon+ nga didto. 26  Busa nagtimbang ako ngadto sa ilang kamot ug unom ka gatos ug kalim-an ka talantong plata+ ug usa ka gatos ka galamiton nga plata nga nagkantidad ug duha ka talanton, ug bulawan nga usa ka gatos ka talanton, 27  ug kawhaan ka gagmayng panaksan nga bulawan nga nagkantidad ug usa ka libong darik ug duha ka galamiton sa maayong matang nga tumbaga, sinaw nga pula, ingon ka tilinguhaon sa bulawan. 28  Unya ako miingon kanila: “Kamo balaan+ kang Jehova, ug ang mga galamiton+ balaan, ug ang plata ug ang bulawan usa ka kinabubut-ong halad alang kang Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan. 29  Magpadayon sa pagtukaw ug magbantay hangtod nga inyo kini silang matimbang+ atubangan sa mga pangulo sa mga saserdote ug sa mga Levihanon ug sa mga prinsipe sa mga amahan sa Israel didto sa Jerusalem, sa mga lawak-kan-anan+ sa balay ni Jehova.” 30  Ug gidawat sa mga saserdote ug sa mga Levihanon ang timbang sa plata ug sa bulawan ug sa mga galamiton, aron dad-on kini sila ngadto sa Jerusalem sa balay sa among Diyos.+ 31  Sa kataposan kami mibiya sa suba sa Ahava+ sa ikanapulog-duha ka adlaw sa unang bulan+ aron moadto sa Jerusalem, ug ang kamot mismo sa among Diyos nag-uban kanamo, sa ingon iya kaming giluwas+ gikan sa kamot sa kaaway ug sa pagbanhig sa dalan. 32  Busa kami nakaabot sa Jerusalem+ ug mipuyo didto ug tulo ka adlaw. 33  Ug sa ikaupat ka adlaw among gitimbang ang plata ug ang bulawan+ ug ang mga galamiton+ sa balay sa among Diyos ngadto sa kamot ni Meremot+ nga saserdote nga anak nga lalaki ni Uriyas ug uban kaniya si Eleasar nga anak nga lalaki ni Pinehas ug uban kanila si Jozabad+ nga anak nga lalaki ni Jesua ug si Noadias nga anak nga lalaki ni Binui+ nga mga Levihanon, 34  ang tanan pinaagi sa gidaghanon ug sa timbang, nga human niana ang kinatibuk-ang timbang gisulat niadtong panahona. 35  Kadtong mga migula gikan sa pagkabinihag, ang kanhing mga destiyero,+ nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog+ ngadto sa Diyos sa Israel, napulog-duha ka torong baka+ alang sa tibuok Israel, kasiyamag-unom ka laking karnero,+ kapitoag-pito ka laki nga nating karnero, napulog-duha ka laking kanding+ ingong halad-sa-sala, ang tanan ingong halad-nga-sinunog alang kang Jehova. 36  Unya among gihatag ang mga balaod+ sa hari ngadto sa mga satrapa+ sa hari ug sa mga gobernador+ sa unahan sa Suba,+ ug sila miabag sa katawhan+ ug sa balay sa matuod nga Diyos.

Mga Footnote