Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Esdras 2:1-70

2  Ug mao kini ang mga anak sa sakop nga distrito+ nga mitungas gikan sa pagkabinihag sa nadestiyerong+ katawhan nga gidala ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya ngadto sa pagkadestiyero+ sa Babilonya ug nga sa ulahi namalik+ sa Jerusalem ug Juda,+ ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong siyudad;  kadtong nangabot uban kang Zorobabel,+ si Jesua,+ si Nehemias, si Seraias,+ si Reelaias, si Mardokeo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang gidaghanon sa mga lalaki sa katawhan sa Israel:  Ang mga anak ni Paros,+ duha ka libo usa ka gatos ug kapitoag-duha;  ang mga anak ni Sepatias,+ tulo ka gatos ug kapitoag-duha;  ang mga anak ni Arah,+ pito ka gatos ug kapitoag-lima;  ang mga anak ni Pahat-moab,+ sa mga anak ni Jesua ug Joab,+ duha ka libo walo ka gatos ug napulog-duha;  ang mga anak ni Elam,+ usa ka libo duha ka gatos ug kalim-ag-upat;  ang mga anak ni Zatu,+ siyam ka gatos ug kap-atag-lima;  ang mga anak ni Zacai,+ pito ka gatos ug kan-uman; 10  ang mga anak ni Bani,+ unom ka gatos ug kap-atag-duha; 11  ang mga anak ni Bebai,+ unom ka gatos ug kawhaag-tulo; 12  ang mga anak ni Azgad,+ usa ka libo duha ka gatos ug kawhaag-duha; 13  ang mga anak ni Adonikam,+ unom ka gatos ug kan-umag-unom; 14  ang mga anak ni Bigvai,+ duha ka libo ug kalim-ag-unom; 15  ang mga anak ni Adin,+ upat ka gatos ug kalim-ag-upat; 16  ang mga anak ni Ater,+ ni Ezequias, kasiyamag-walo; 17  ang mga anak ni Bezai,+ tulo ka gatos ug kawhaag-tulo; 18  ang mga anak ni Jora, usa ka gatos ug napulog-duha; 19  ang mga anak ni Hasum,+ duha ka gatos ug kawhaag-tulo; 20  ang mga anak sa Gibar,+ kasiyamag-lima; 21  ang mga anak sa Betlehem,+ usa ka gatos ug kawhaag-tulo; 22  ang mga tawo sa Netopa,+ kalim-ag-unom; 23  ang mga tawo sa Anatot,+ usa ka gatos ug kawhaag-walo; 24  ang mga anak sa Azmavet,+ kap-atag-duha; 25  ang mga anak sa Kiriat-jearim,+ Kepira ug Beerot, pito ka gatos ug kap-atag-tulo; 26  ang mga anak sa Rama+ ug Geba,+ unom ka gatos ug kawhaag-usa; 27  ang mga tawo sa Mikmas,+ usa ka gatos ug kawhaag-duha; 28  ang mga tawo sa Bethel+ ug sa Ai,+ duha ka gatos ug kawhaag-tulo; 29  ang mga anak sa Nebo,+ kalim-ag-duha; 30  ang mga anak sa Magbis, usa ka gatos ug kalim-ag-unom; 31  ang mga anak sa lain nga Elam,+ usa ka libo duha ka gatos ug kalim-ag-upat; 32  ang mga anak ni Harim,+ tulo ka gatos ug kawhaan; 33  ang mga anak sa Lod,+ Hadid+ ug Ono,+ pito ka gatos ug kawhaag-lima; 34  ang mga anak sa Jerico,+ tulo ka gatos ug kap-atag-lima; 35  ang mga anak sa Senaa,+ tulo ka libo unom ka gatos ug katloan. 36  Ang mga saserdote:+ Ang mga anak ni Jedaia+ sa balay ni Jesua+ siyam ka gatos ug kapitoag-tulo; 37  ang mga anak ni Imer,+ usa ka libo ug kalim-ag-duha; 38  ang mga anak ni Pasur,+ usa ka libo duha ka gatos ug kap-atag-pito; 39  ang mga anak ni Harim,+ usa ka libo ug napulog-pito. 40  Ang mga Levihanon:+ Ang mga anak ni Jesua+ ug Kadmiel,+ sa mga anak ni Hodavia,+ kapitoag-upat. 41  Ang mga mag-aawit, ang mga anak ni Asap,+ usa ka gatos ug kawhaag-walo. 42  Ang mga anak sa mga magbalantay-sa-ganghaan, ang mga anak ni Salum,+ ang mga anak ni Ater,+ ang mga anak ni Talmon,+ ang mga anak ni Akub,+ ang mga anak ni Hatita,+ ang mga anak ni Sobai, ang tanan, usa ka gatos ug katloag-siyam. 43  Ang mga Netinim:+ Ang mga anak ni Ziha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaot,+ 44  ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siaha, ang mga anak ni Padon,+ 45  ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Akub, 46  ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Salmai,+ ang mga anak ni Hanan, 47  ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar,+ ang mga anak ni Reaias, 48  ang mga anak ni Rezin,+ ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, 49  ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Pasea,+ ang mga anak ni Besai, 50  ang mga anak ni Asna, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nepusim;+ 51  ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur,+ 52  ang mga anak ni Bazlut, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa,+ 53  ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Temah,+ 54  ang mga anak ni Nezia, ang mga anak ni Hatipa.+ 55  Ang mga anak sa mga alagad ni Solomon:+ Ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soperet, ang mga anak ni Peruda,+ 56  ang mga anak ni Jaalah, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel,+ 57  ang mga anak ni Sepatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokeret-hazebaim, ang mga anak ni Ami.+ 58  Ang tanang Netinim+ ug ang mga anak sa mga alagad ni Solomon maoy tulo ka gatos ug kasiyamag-duha.+ 59  Ug mao kini sila ang nanungas gikan sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon ug Imer, ug dili nila ikasaysay ang balay sa ilang mga amahan ug ang ilang kagikan,+ kon sila ba taga-Israel: 60  ang mga anak ni Delaias, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda,+ unom ka gatos ug kalim-ag-duha. 61  Ug sa mga anak sa mga saserdote:+ ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakoz,+ ang mga anak ni Barzilai,+ nga nangasawa sa mga anak nga babaye ni Barzilai+ nga Gileadnon ug gitawag sa ilang ngalan. 62  Mao kini sila ang nangita sa talaan sa ilang rehistro aron pamatud-an sa publiko ang ilang kagikan, ug wala nila kini hikaplagi, busa gidid-an sila ingong mahugaw gikan sa pagkasaserdote.+ 63  Busa ang Gobernador+ miingon kanila nga sila dili makakaon+ gikan sa labing balaang mga butang hangtod nga motindog ang usa ka saserdote nga may Urim+ ug Tumim. 64  Ang tibuok nga kongregasyon ingong usa ka pundok+ maoy kap-atag-duha ka libo tulo ka gatos ug kan-uman,+ 65  gawas pa sa ilang mga ulipong lalaki ug mga ulipong babaye, kini sila pito ka libo tulo ka gatos ug katloag-pito; ug sila may duha ka gatos ka mag-aawit nga lalaki+ ug mag-aawit nga babaye. 66  Ang ilang mga kabayo pito ka gatos ug katloag-unom, ang ilang mga mula duha ka gatos ug kap-atag-lima,+ 67  ang ilang mga kamelyo upat ka gatos ug katloag-lima, ang ilang mga asno unom ka libo pito ka gatos ug kawhaan.+ 68  Ug ang pipila sa mga pangulo+ sa mga balay sa mga amahan,+ sa pag-abot sa balay ni Jehova,+ nga diha sa Jerusalem,+ naghalad ug kinabubut-ong+ mga halad alang sa balay sa matuod nga Diyos, aron mapatindog kini sa dapit niini.+ 69  Sumala sa ilang katakos mihatag sila ug bulawan+ alang sa mga kinahanglanon sa buluhaton, kan-umag-usa ka libo ka drakma, ug plata,+ lima ka libo ka mina, ug usa ka gatos ka tag-as nga besti+ sa mga saserdote. 70  Ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon ug ang pipila sa katawhan,+ ug ang mga mag-aawit ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan ug ang mga Netinim namuyo sa ilang mga siyudad, ug ang tibuok Israel sa ilang mga siyudad.+

Mga Footnote