Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Esdras 10:1-44

10  Karon sa dihang si Esdras nakaampo na+ ug nakahimo nag pagsugid+ samtang naghilak ug naghapa+ atubangan sa balay+ sa matuod nga Diyos, kadtong sa Israel mitapok ngadto kaniya, usa ka dako kaayong kongregasyon, mga lalaki ug mga babaye ug mga bata, kay ang katawhan mihilak sa hilabihan.  Unya si Secanias nga anak nga lalaki ni Jehiel+ sa mga anak ni Elam+ mitubag ug miingon kang Esdras: “Kami​—⁠kami wala magmatinumanon sa atong Diyos, sa pagkaagi nga kami nagpapuyo sa mga langyawng asawa nga gikan sa mga katawhan sa yuta.+ Apan karon may paglaom pa+ alang sa Israel mahitungod niini.  Ug karon maghimo kita ug pakigsaad+ uban sa atong Diyos sa pagsalikway+ sa tanang asawa ug niadtong nangatawo gikan kanila sumala sa tambag ni Jehova ug niadtong mga nagpangurog+ sa sugo+ sa atong Diyos, aron kini mabuhat sumala sa balaod.+  Tindog, kay ang butang gisangon kanimo, ug kami anaa uban kanimo. Magmakusganon ka ug lihok.”  Unya si Esdras mitindog ug gipapanumpa+ ang mga pangulo sa mga saserdote, ang mga Levihanon ug ang tibuok Israel sa pagbuhat sumala niining pulonga. Busa sila nanumpa.  Si Esdras karon mitindog gikan sa atubangan sa balay sa matuod nga Diyos ug miadto sa lawak-kan-anan+ ni Jehohanan nga anak nga lalaki ni Eliasib. Bisan tuod siya miadto didto, siya wala mokaon ug tinapay+ ug wala moinom ug tubig, kay siya nagbangotan+ tungod sa pagkadili-matinumanon sa nadestiyerong katawhan.  Unya ilang gihimo ang usa ka pahibalo sa tibuok Juda ug Jerusalem alang sa tanang kanhing mga destiyero+ nga sila magtigom didto sa Jerusalem;  ug si bisan kinsa nga dili moadto+ sulod sa tulo ka adlaw sumala sa tambag sa mga prinsipe+ ug sa mga ansiyano​—⁠ang tanan niyang manggad ipailalom sa pagdili+ ug siya ibulag+ gikan sa kongregasyon sa nadestiyerong katawhan.  Busa ang tanang tawo sa Juda ug Benjamin nagtigom didto sa Jerusalem sulod sa tulo ka adlaw, nga mao, sa ikasiyam+ nga bulan sa ikakawhaan ka adlaw sa bulan, ug ang tanang katawhan nagpadayon paglingkod didto sa hawan nga dapit sa balay sa matuod nga Diyos, nga nagkurog tungod sa maong butang ug tungod sa ulan.+ 10  Unya si Esdras nga saserdote mitindog ug miingon kanila: “Kamo wala magmatinumanon sa pagkaagi nga kamo nagpapuyo sa mga langyawng asawa+ aron sa pagdugang sa pagkasad-an sa Israel.+ 11  Ug karon paghimo ug pagsugid+ ngadto kang Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan ug buhata ang iyang kahimut-an+ ug bulag kamo gikan sa mga katawhan sa yuta ug gikan sa mga langyawng asawa.”+ 12  Niini ang tibuok kongregasyon mitubag ug misulti uban sa makusog nga tingog: “Sumala gayod sa imong pulong kini gisangon kanamo nga buhaton.+ 13  Apan, ang katawhan daghan, ug ting-ulan karon, ug dili mahimo nga mobarog sa gawas; ug ang gimbuhaton dili mabuhat sulod sa usa o duha ka adlaw, kay kami misukol sa hilabihan niining butanga. 14  Busa, palihog, palihoka ang atong mga prinsipe+ nga maghawas sa tibuok nga kongregasyon; ug, kon bahin sa tanan nga anaa sa atong mga siyudad nga nagpapuyo sa mga langyawng asawa, paanhia sila sa tinudlong mga panahon ug uban kanila ang mga ansiyano sa tagsatagsa ka siyudad ug ang mga maghuhukom niana, hangtod nga atong mapatalikod ang nagasilaob nga kasuko sa atong Diyos gikan kanato, gumikan niining butanga.” 15  (Apan, si Jonatan nga anak nga lalaki ni Asahel ug si Jazeias nga anak nga lalaki ni Tikva mitindog batok+ niini, ug si Mesulam ug si Sabetai+ nga mga Levihanon mao ang mitabang kanila.) 16  Ug ang kanhing mga destiyero+ mibuhat sa ingon; ug si Esdras nga saserdote ug ang mga lalaki nga mao ang mga pangulo sa mga amahan alang sa balay sa ilang amahan,+ silang tanan gayod sumala sa ilang ngalan, karon mibulag ug milingkod sa unang adlaw sa ikanapulo ka bulan+ aron sa pagpakisayod sa maong butang;+ 17  ug sa inanay nakahuman sila sa tanang lalaki nga nagpapuyo sa mga langyawng+ asawa sa unang adlaw sa unang bulan. 18  Ug ang pipila sa mga anak nga lalaki sa mga saserdote+ nakaplagan nga nagpapuyo sa langyawng mga asawa; sa mga anak nga lalaki ni Jesua+ nga anak nga lalaki ni Jehozadak+ ug sa iyang kaigsoonan, si Maaseias ug si Eliezer ug si Jarib ug si Gedalias. 19  Apan nanaad sila pinaagi sa paglamanohay nga isalikway ang ilang mga asawa, ug nga, sanglit sila sad-an,+ kinahanglan ang usa ka laking karnero+ gikan sa panon alang sa ilang pagkasad-an. 20  Ug sa mga anak ni Imer+ diha si Hanani ug si Zebadias; 21  ug sa mga anak ni Harim,+ si Maaseias ug si Elias ug si Semaias ug si Jehiel ug si Uzzias; 22  ug sa mga anak ni Pasur,+ si Elioenai, si Maaseias, si Ismael, si Netanel, si Jozabad ug si Eleasa. 23  Ug sa mga Levihanon, si Jozabad ug si Simei ug si Kelaia (nga mao, si Kelita), si Petahia, si Juda ug si Eliezer; 24  ug sa mga mag-aawit, si Eliasib; ug sa mga magbalantay-sa-ganghaan, si Salum ug si Telem ug si Uri. 25  Ug sa Israel, sa mga anak ni Paros+ diha si Ramia ug si Izias ug si Malkias ug si Mijamin ug si Eleasar ug si Malkias ug si Benaias; 26  ug sa mga anak ni Elam,+ si Matanias, si Zacarias ug si Jehiel+ ug si Abdi ug si Jeremot ug si Elias; 27  ug sa mga anak ni Zatu,+ si Elioenai, si Eliasib, si Matanias ug si Jeremot ug si Zabad ug si Aziza; 28  ug sa mga anak ni Bebai,+ si Jehohanan, si Hananias, si Zabai, si Atlai; 29  ug sa mga anak ni Bani, si Mesulam, si Maluk ug si Adaia, si Jasub ug si Seal ug si Jeremot; 30  ug sa mga anak ni Pahat-moab,+ si Adna ug si Kelal, si Benaias, si Maaseias, si Matanias, si Bezalel ug si Binui ug si Manases; 31  ug sa mga anak ni Harim,+ si Eliezer, si Isia, si Malkias,+ si Semaias, si Shimeon, 32  si Benjamin, si Maluk ug si Semarias; 33  sa mga anak ni Hasum,+ si Matenai, si Matatah, si Zabad, si Elipelet, si Jeremai, si Manases ug si Simei; 34  sa mga anak ni Bani, si Maadai, si Amram ug si Uel, 35  si Benaias, si Bedeias, si Keluhi, 36  si Vanias, si Meremot, si Eliasib, 37  si Matanias, si Matenai ug si Jaasu; 38  ug sa mga anak ni Binui, si Simei 39  ug si Selemias ug si Natan ug si Adaia, 40  si Maknadebai, si Sasai, si Sharai, 41  si Azarel ug si Selemias, si Semarias, 42  si Salum, si Amarias, si Jose; 43  sa mga anak ni Nebo, si Jeiel, si Matitias, si Zabad, si Zebina, si Jaddai ug si Joel ug si Benaias. 44  Kini silang tanan nangasawa ug mga langyaw nga babaye,+ ug sila nagpapahawa ug mga asawa uban sa mga anak.

Mga Footnote