Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Efeso 6:1-24

6  Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan+ nga nahiusa+ sa Ginoo, kay kini maoy matarong:+  “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan”;+ nga maoy unang sugo nga may saad:+  “Aron magmauswagon ka ug molungtad ka sa hataas nga panahon sa yuta.”+  Ug kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak,+ kondili magpadayon sa pagmatuto kanila+ sa disiplina+ ug sa pagdumala-sa-kaisipan+ ni Jehova.  Kamong mga ulipon, magmasinugtanon sa inyong mga agalon nga unodnon,+ uban ang kahadlok ug pagpangurog+ diha sa katim-os sa inyong mga kasingkasing, ingon nga ngadto kang Kristo,  dili pinaagi sa pakita-lang nga pag-alagad ingon nga tigpahimuot sa mga tawo,+ kondili ingon nga mga ulipon ni Kristo, nga tibuok-kalag nga magabuhat sa kabubut-on sa Diyos.+  Magmahimong mga ulipon nga may maayong mga kiling sa hunahuna, ingon nga ngadto kang Jehova,+ ug dili sa mga tawo,  kay kamo nahibalo nga ang matag usa, bisan unsang kaayohan nga iyang buhaton, magadawat niinig balik gikan kang Jehova,+ siya ulipon man o tawong gawasnon.+  Dugang pa, kamong mga agalon, magpadayon sa pagbuhat sa samang mga butang ngadto kanila, nga hunongon na ang pagpanghulga,+ kay kamo nahibalo nga ang Agalon nila ug ninyo+ atua sa mga langit, ug kaniya walay pagpihigpihig.+ 10  Sa kataposan, magpadayon sa pagbaton ug gahom+ diha sa Ginoo ug diha sa pagkagamhanan+ sa iyang kusog. 11  Isul-ob ang kompletong armadura+ gikan sa Diyos aron kamo makabarog nga malig-on batok sa mga malipatlipatong kaugdahan+ sa Yawa; 12  tungod kay kita adunay pakigdumog,+ dili batok sa dugo ug unod, kondili batok sa mga kagamhanan,+ batok sa mga awtoridad,+ batok sa mga magmamando sa kalibotan+ niini nga kangitngit, batok sa daotang mga puwersa nga espirituhanon+ sa langitnong mga dapit. 13  Tungod niini dad-a ang kompletong armadura sa Diyos,+ aron kamo makaarang sa pagsukol sa daotang adlaw ug, human ninyo mabuhat sa bug-os ang tanang butang, sa pagbarog nga malig-on.+ 14  Busa, barog nga malig-on, nga binaksan ang inyong mga hawak+ sa kamatuoran,+ ug sinul-oban sa panagang sa dughan sa pagkamatarong,+ 15  ug sinul-oban ang inyong mga tiil+ sa kasangkapan sa maayong balita sa pakigdait.+ 16  Labaw sa tanang butang, dad-a ang dakong taming sa pagtuo,+ nga pinaagi niini kamo makapalong sa tanang nagdilaab nga mga udyong sa daotan.+ 17  Dugang pa, dawata ang helmet+ sa kaluwasan, ug ang espada+ sa espiritu,+ nga mao, ang pulong sa Diyos,+ 18  samtang uban ang tanang matang sa pag-ampo+ ug pangamuyo magpadayon kamo sa pag-ampo sa tanang higayon pinaagi sa espiritu.+ Ug sa maong katuyoan magpadayon sa pagtukaw uban ang bug-os nga pagkamakanunayon ug uban ang pagpangamuyo alang sa tanang balaan, 19  alang usab kanako, aron ang katakos sa pagsulti+ ihatag kanako sa pagbuka sa akong baba, aron ipahibalo ang sagradong tinago sa maayong balita+ uban ang kagawasan sa pagsulti,+ 20  nga alang niini ako nahimong usa ka embahador+ nga kinadenahan; aron ako makasulti uban ang kaisog labot niini sa paagi nga angay ko nga isulti kini.+ 21  Karon aron kamo mahibalo usab bahin sa akong mga kalihokan, kon unsa na ang akong kahimtang, si Tiquico,+ usa ka hinigugmang igsoon ug matinumanong ministro diha sa Ginoo, magpahibalo sa tanang butang kaninyo.+ 22  Ipadala ko siya nganha kaninyo alang niining maong tuyo, aron kamo mahibalo sa mga butang labot kanamo ug aron iyang mahupay ang inyong mga kasingkasing.+ 23  Hinaot ang mga igsoon adunay kalinaw ug gugma uban ang pagtuo gikan sa Diyos nga Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo. 24  Hinaot nga ang dili-takos nga kalulot+ magauban kanilang tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa walay pagkadunot.

Mga Footnote