Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Efeso 5:1-33

5  Busa, mahimong mga tigsundog sa Diyos,+ ingon nga hinigugmang mga anak,  ug magpadayon sa paglakaw diha sa gugma,+ ingon nga si Kristo nahigugma usab kaninyo+ ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kaninyo ingon nga usa ka halad+ ug usa ka halad-nga-inihaw ngadto sa Diyos ingon nga usa ka humot nga alimyon.+  Ang pakighilawas+ ug ang tanang matang sa kahugawan o kadalo+ dili gayod angay hisgotan sa inyong taliwala,+ ingon nga nahiangay sa mga balaan;+  ni ang makauulaw nga panggawi+ ni binuang nga sinultihan ni malaw-ay+ nga pagpanistis, mga butang nga dili angay, kondili himoa hinuon ninyo ang pagpasalamat.+  Kay kamo nahibalo niini, nga nag-ila mismo niini, nga walay makihilawason+ o tawong mahugaw o tawong dalo+—nga sa ato pa tigsimbag idolo—nga may panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Diyos.+  Ayaw tugoting adunay tawo nga maglimbong kaninyo pinaagig walay-pulos nga mga pulong,+ kay tungod sa mga butang nga nahisgotan na ang kapungot sa Diyos modangat sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon.+  Busa ayaw kamo pagpakig-ambitay kanila;+  kay kanhi kamo kangitngit,+ apan karon kamo kahayag+ na labot sa Ginoo. Magpadayon sa paglakaw ingon nga mga anak sa kahayag,  kay ang mga bunga sa kahayag naglangkob sa tanang matang sa pagkamaayo ug pagkamatarong ug kamatuoran.+ 10  Magpadayon sa pagtino kon unsa ang dalawaton+ sa Ginoo; 11  ug hunong na sa pagpakig-ambit+ uban kanila sa dili-mabungahong mga buhat nga iya sa kangitngit,+ apan, hinuon, badlonga+ sila, 12  kay ang mga butang nga ilang gibuhat sa tago makauulaw gani nga iasoy.+ 13  Karon ang tanang butang nga ginabadlong+ ginapadayag pinaagi sa kahayag, kay ang tanang butang nga ginapadayag+ maoy kahayag. 14  Tungod niini siya nag-ingon: “Pagmata,+ Oh tigkatulog, ug bangon gikan sa mga patay,+ ug si Kristo mosidlak+ nganha kanimo.” 15  Busa pagbantay pag-ayo nga ang inyong paglakaw+ dili ingon sa dili-maalamon kondili ingon sa maalamon nga mga tawo, 16  nga magapalit sa nahiangay nga panahon+ alang sa inyong kaugalingon, tungod kay ang mga adlaw daotan.+ 17  Tungod niini hunong na sa pagkahimong dili-makataronganon, hinunoa padayong sabta+ kon unsa ang kabubut-on+ ni Jehova. 18  Dugang pa, ayaw kamo pagkahubog+ sa bino, nga niini adunay unodnong pagpatuyang,+ kondili magmapuno sa espiritu,+ 19  nga magasulti taliwala ninyo sa mga salmo+ ug sa mga pagdayeg+ sa Diyos ug sa espirituwal nga mga awit, nga magaawit+ ug magaduyog sa inyong kaugalingon uban sa honi+ diha sa inyong mga kasingkasing ngadto kang Jehova, 20  sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo magpasalamat+ kanunay alang sa tanang butang ngadto sa atong Diyos ug Amahan. 21  Magpasakop sa usag usa+ diha sa kahadlok kang Kristo. 22  Ang mga asawa kinahanglang magpasakop+ sa ilang mga bana ingon nga sa Ginoo, 23  tungod kay ang bana maoy ulo sa iyang asawa+ ingon nga si Kristo usab maoy ulo sa kongregasyon,+ sanglit siya mao ang manluluwas niining maong lawas. 24  Sa pagkatinuod, ingon nga ang kongregasyon nagapasakop kang Kristo, mao man usab ang mga asawa angay nga magpasakop sa ilang mga bana sa tanang butang.+ 25  Mga bana, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa,+ ingon nga si Kristo nahigugma usab sa kongregasyon ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang niini,+ 26  aron iyang mabalaan kini,+ nga naghinlo niini pinaagi sa paghugas ug tubig pinaagi sa pulong,+ 27  aron iyang ikatanyag ang kongregasyon ngadto sa iyang kaugalingon diha sa kahalangdon niini,+ nga walay buling o kunot o bisan unsa nga ingon nianang mga butanga, apan kini angay nga mahimong balaan ug walay lama.+ 28  Sa ingon niini ang mga bana angay nga maghigugma sa ilang mga asawa sama sa ilang kaugalingong mga lawas. Siya nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon, 29  kay wala gayoy tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingong unod; kondili nagapakaon ug nagapangga niini,+ ingon sa ginahimo usab ni Kristo sa kongregasyon, 30  tungod kay kita mga sangkap sa iyang lawas.+ 31  “Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug siya moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod.”+ 32  Dako kini nga sagradong tinago.+ Karon ako nagasulti labot kang Kristo ug sa kongregasyon.+ 33  Bisan pa niana, usab, kinahanglang higugmaon gayod sa matag usa ang iyang asawa+ sama sa iyang kaugalingon; sa laing bahin, ang asawa angay nga adunay halawom nga pagtahod+ sa iyang bana.

Mga Footnote