Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Efeso 4:1-32

4  Busa, ako, nga binilanggo+ diha sa Ginoo, nangaliyupo kaninyo sa paglakaw nga takos+ sa pagtawag nga alang niana kamo gipanagtawag,+  uban ang bug-os nga pagpaubos sa hunahuna+ ug kalumo, uban ang hataas-nga-pailob,+ nga mag-inantosay sa usag usa diha sa gugma,+  sa matinuoron manlimbasog nga mosunod sa pagkausa sa espiritu sa nagahiusang bugkos sa pakigdait.+  Adunay usa ka lawas,+ ug usa ka espiritu,+ ingon sa pagtawag kaninyo diha sa usa ka paglaom+ nga alang niana kamo gipanagtawag;  usa ka Ginoo,+ usa ka pagtuo,+ usa ka bawtismo;+  usa ka Diyos+ ug Amahan sa tanan, nga ibabaw sa tanan ug pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan.  Karon ang dili-takos nga kalulot+ gihatag sa matag usa kanato sumala sa pagsukod ni Kristo sa walay bayad nga gasa.+  Tungod niini siya nagaingon: “Sa dihang siya misaka sa itaas siya nagdala ug mga binihag; siya mihatag ug mga gasa [nga] mga lalaki.”+  Karon ang pamulong “siya misaka,”+ unsa bay kahulogan niini kondili nga siya nanaog usab ngadto sa ubos nga mga dapit, nga mao, ang yuta?+ 10  Ang usa mismo nga nanaog mao usab ang usa nga misaka+ saylo pa sa tanang kalangitan,+ aron siya makahatag ug kabug-osan+ sa tanang butang. 11  Ug iyang gihatag ang pipila ingong mga apostoles,+ ang pipila ingong mga manalagna,+ ang pipila ingong mga tig-ebanghelyo,+ ang pipila ingong mga magbalantay ug mga magtutudlo,+ 12  alang sa pagpasibo ug balik+ sa mga balaan, alang sa ministeryal nga buluhaton, alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo,+ 13  hangtod kitang tanan makadangat sa pagkausa sa pagtuo ug sa tukmang kahibalo sa Anak sa Diyos, sa pagkahingkod+ nga tawo, sa gidak-on nga iya sa kabug-osan ni Kristo;+ 14  aron nga kita dili na magpabiling mga bata, nga samag gituyatuya+ sa mga balod ug gidala ngadto-nganhi sa matag hangin sa pagtulon-an+ pinaagi sa paglingla+ sa mga tawo, pinaagi sa kamalipatlipaton sa pagmugnag sayop. 15  Apan nga nagasulti sa kamatuoran,+ magatubo+ unta kita sa tanang butang pinaagi sa gugma ngadto kaniya nga mao ang ulo,+ si Kristo. 16  Gikan kaniya ang tibuok lawas,+ kay takdo nga pagkadugtong ug gihimong magtambayayongay pinaagi sa matag lutahan nga naghatag sa gikinahanglan, sumala sa paglihok sa matag sangkap sa angay nga sukod, nagpatubo sa lawas alang sa pagpalig-on sa kaugalingon niini diha sa gugma.+ 17  Busa, ako mosulti ug magpamatuod niini diha sa Ginoo, nga kamo dili na magpadayon sa paglakaw sama sa paglakaw usab sa kanasoran+ diha sa pagkawalay-pulos sa ilang mga kaisipan,+ 18  samtang sila anaa sa kangitngit sa kaisipan,+ ug nahimulag+ sa kinabuhi nga iya sa Diyos, tungod sa kawalay-alamag+ nga anaa kanila, tungod sa pagkakubol+ sa ilang mga kasingkasing. 19  Nga nawad-an na sa tanang moral nga pagbati,+ ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa malaw-ay+ nga panggawi sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan+ uban ang kadalo.+ 20  Apan si Kristo wala ninyo hikat-oni nga ingon niana,+ 21  kon ugaling tinuod man, nga kamo nakadungog kaniya ug natudloan pinaagi kaniya,+ ingon nga ang kamatuoran+ anaa kang Jesus, 22  nga inyong hukason ang daan nga pagkatawo+ nga nahiuyon sa kanhi ninyong paagi sa panggawi ug nadunot+ sumala sa iyang malimbongong mga tinguha;+ 23  ug magbag-o kamo diha sa puwersa nga nagpalihok sa inyong kaisipan,+ 24  ug magsul-ob+ sa bag-ong pagkatawo+ nga gilalang+ sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong+ ug pagkamaunongon. 25  Tungod niini, karon nga gisalikway na ninyo ang kabakakan,+ magsulti sa tinuod ang matag usa kaninyo sa iyang silingan,+ tungod kay kita mga sangkap nga iya sa usag usa.+ 26  Pagkapungot, apan ayaw pagpakasala;+ ayaw pasalopi sa adlaw ang inyong kasuko,+ 27  ni maghatag ug luna sa Yawa.+ 28  Ang kawatan kinahanglan nga dili na mangawat,+ hinuon maghago siya, nga magbuhat pinaagi sa iyang mga kamot sa maayong buluhaton,+ aron siya adunay ikahatag sa nanginahanglan.+ 29  Kinahanglang walay mangil-ad nga mga sulti nga mogula gikan sa inyong baba,+ kondili kanang bisan unsang sulti nga maayo nga makapalig-on sumala sa gikinahanglan, aron makahatag kinig kaayohan sa mga magapatalinghog.+ 30  Dugang pa, ayaw paguola ang balaang espiritu sa Diyos,+ nga pinaagi niini kamo gitimbrehan+ alang sa usa ka adlaw sa pagpagawas pinaagi sa lukat.+ 31  Isalikway ninyo ang tanang mapangdaot nga kayugot+ ug kasuko ug kapungot ug sininggitay ug mapasipalahong sinultihan+ uban sa tanang pagkadaotan.+ 32  Apan magmaluloton+ sa usag usa, magmalumo uban ang pagkamabination,+ kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa ingon nga ang Diyos usab pinaagi kang Kristo kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo.+

Mga Footnote