Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 9:1-29

9  “Pamati, Oh Israel, ikaw motabok niining adlawa sa Jordan+ aron sa pagsulod ug sa pagpapahawa sa mga nasod nga mas dagko ug mas gamhanan kay kanimo,+ mga siyudad nga dagko ug kinutaan abot sa langit,+  mga tawo nga dagko ug tag-as, ang mga anak sa Anakim,+ nga mahitungod kanila ikaw nahibalo ug nakadungog nga giingon, ‘Kinsay lig-ong makabarog atubangan sa mga anak ni Anak?’  Ug ikaw nahibalo pag-ayo niining adlawa nga si Jehova nga imong Diyos motabok una kanimo.+ Siya usa ka nagaut-ot nga kalayo.+ Siya magpuo+ kanila, ug siya magbuntog kanila sa imong atubangan; ug sila imong papahawaon ug laglagon sa madali, sumala sa gisulti ni Jehova kanimo.+  “Ayaw pagsulti diha sa imong kasingkasing sa dihang abogon sila ni Jehova nga imong Diyos gikan sa imong atubangan, ‘Tungod sa akong pagkamatarong nga si Jehova nagdala kanako dinhi aron sa pagpanag-iya niining yutaa,’+ kay tungod sa pagkadaotan niining mga nasora nga si Jehova nag-abog kanila gikan sa imong atubangan.+  Dili tungod sa imong pagkamatarong+ ni tungod sa katul-id sa imong kasingkasing+ nga ikaw mosulod aron sa pagpanag-iya sa ilang yuta; sa pagkatinuod, tungod sa pagkadaotan niining mga nasora nga si Jehova nga imong Diyos nag-abog kanila gikan sa imong atubangan,+ ug aron tumanon ang pulong nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga katigulangan, kang Abraham,+ kang Isaac+ ug kang Jacob.+  Ug hibaloi nga dili tungod sa imong pagkamatarong nga si Jehova nga imong Diyos naghatag kanimo niining maayong yuta aron sa pagpanag-iya niini; kay ikaw usa ka katawhan nga tikig ug liog.+  “Hinumdomi: Ayaw kalimti kon giunsa nimo pagpasuko si Jehova nga imong Diyos didto sa kamingawan.+ Sukad sa adlaw sa imong paggula sa yuta sa Ehipto hangtod sa inyong pag-abot niining dapita kamo nagmasuklanon kang Jehova.+  Bisan didto sa Horeb inyong gipasuko si Jehova mao nga si Jehova nasuko kaninyo hangtod nga laglagon na unta kamo.+  Sa pagtungas ko sa bukid aron sa pagdawat sa mga papan nga bato,+ ang mga papan sa pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaninyo,+ ug ako nagpabilin sa bukid sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii,+ (wala ako mokaon ug tinapay ni moinom ug tubig,) 10  unya gihatag ni Jehova kanako ang duha ka papan nga bato nga sinulatan sa tudlo sa Diyos;+ ug diha niana ang tanang pulong nga gisulti ni Jehova kaninyo sa bukid gikan sa taliwala sa kalayo sa adlaw sa panagkatigom.+ 11  Ug nahitabo nga sa pagkatapos sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii si Jehova naghatag kanako sa duha ka papan nga bato, ang mga papan sa pakigsaad;+ 12  ug si Jehova miingon kanako, ‘Tindog, lugsong dayon gikan dinhi, tungod kay ang imong katawhan nga imong gipagawas sa Ehipto migawi sa ikadaot.+ Misimang dayon sila gikan sa dalan nga akong gisugo kanila. Naghimo sila ug usa ka inumol nga larawan.’+ 13  Ug si Jehova nagsulti kanako niini, ‘Akong nakita kini nga katawhan, ug, tan-awa! usa kini ka katawhan nga tikig ug liog.+ 14  Pasagdi ako aron puohon+ ko sila ug palaon ko ang ilang ngalan gikan sa ilalom sa mga langit,+ ug himoon ko ikaw nga usa ka nasod nga mas gamhanan ug mas daghag-molupyo kay kanila.’+ 15  “Human niadto ako milakaw ug milugsong gikan sa bukid, samtang ang bukid nagdilaab sa kalayo;+ ug ang duha ka papan sa pakigsaad diha sa akong duha ka kamot.+ 16  Unya mitan-aw ako, ug ania, kamo nakasala batok kang Jehova nga inyong Diyos! Naghimo kamo ug usa ka nating baka nga inumol.+ Misimang dayon kamo gikan sa dalan nga gisugo ni Jehova kaninyo.+ 17  Niana gikuptan ko ang duha ka papan ug gilabog kini sa akong duha ka kamot ug gipusgay kini atubangan sa inyong mga mata.+ 18  Ug mihapa ako sa atubangan ni Jehova, ingon sa una, kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii. Wala ako mokaon ug tinapay ni moinom ug tubig,+ tungod sa tanan ninyong mga sala nga inyong gihimo sa pagbuhat ug daotan sa mga mata ni Jehova aron sa pagpasuko kaniya.+ 19  Kay nahadlok ako tungod sa mainit nga kasuko nga gibati ni Jehova batok kaninyo hangtod nga laglagon na unta kamo.+ Apan, si Jehova namati usab kanako niadtong higayona.+ 20  “Batok kang Aaron, usab, si Jehova nasuko pag-ayo hangtod nga laglagon na unta siya;+ apan nangamuyo+ usab ako alang kang Aaron niadtong higayona. 21  Ug ang sala nga inyong gihimo, ang nating baka,+ gikuha ko, ug gisunog kini sa kalayo ug gidugmok kini, nga giligis kini pag-ayo hangtod nga kini napino sama sa abog; human niana gisalibay ko ang abog niini ngadto sa sapa nga nagbul-og gikan sa bukid.+ 22  “Dugang pa, didto sa Tabera+ ug sa Masah+ ug sa Kibrot-hataava+ gipasuko ninyo si Jehova.+ 23  Ug sa dihang gipabiya kamo ni Jehova sa Kades-barnea,+ nga nag-ingon, ‘Panungas kamo ug panag-iyaha ang yuta nga akong ihatag kaninyo!’ kamo nagmasuklanon sa sugo ni Jehova nga inyong Diyos,+ ug kamo wala magpasundayag ug pagtuo+ kaniya ug wala mamati sa iyang tingog.+ 24  Nagmasuklanon kamo kang Jehova+ sukad sa adlaw sa akong pagkaila kaninyo. 25  “Busa mihapa ako sa atubangan ni Jehova sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii,+ ako mihapa tungod kay si Jehova naghisgot sa paglaglag kaninyo.+ 26  Ug nangamuyo+ ako kang Jehova ug miingon, ‘Oh Soberanong Ginoong Jehova, ayaw laglaga ang imong katawhan, ang imong kaugalingong katigayonan,+ nga imong gitubos pinaagi sa imong kadako, nga imong gipagawas sa Ehipto+ pinaagi sa kamot nga kusgan.+ 27  Hinumdomi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob.+ Ayaw itumong ang imong nawong sa pagkagahian niini nga katawhan ug sa ilang pagkadaotan ug sa ilang sala,+ 28  kay basin moingon ang yuta+ nga gikan niana kami imong gipagawas: “Tungod kay si Jehova wala makahimo sa pagdala kanila ngadto sa yuta nga iyang gisaad kanila, ug tungod kay siya nagdumot kanila iyang gipagawas sila aron pamatyon sila sa kamingawan.”+ 29  Sila, usab, imong katawhan ug imong kaugalingong katigayonan+ nga imong gipagawas pinaagi sa imong dakong gahom ug sa imong tinuy-od nga bukton.’+

Mga Footnote