Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 7:1-26

7  “Sa dihang si Jehova nga imong Diyos sa kataposan magdala kanimo ngadto sa yuta nga imong pagaadtoan aron kini mapanag-iya,+ siya magpapha usab sa daghag-molupyo nga kanasoran gikan sa imong atubangan,+ ang mga Hitihanon+ ug ang mga Girgasihanon+ ug ang mga Amorihanon+ ug ang mga Canaanhon+ ug ang mga Perizihanon+ ug ang mga Hivihanon+ ug ang mga Jebusihanon,+ pito ka nasod nga mas daghag-molupyo ug mas gamhanan kay kanimo.+  Ug si Jehova nga imong Diyos tinong magtugyan kanila nganha kanimo, ug magpildi ka gayod kanila.+ Ikaw sa walay pakyas magtugyan kanila sa kalaglagan.+ Dili ka maghimog pakigsaad uban kanila ni pakitaan mo sila ug bisan unsang pabor.+  Ug dili ka makig-alyansa sa kaminyoon uban kanila. Ang imong anak nga babaye dili mo ihatag ngadto sa iyang anak nga lalaki, ug ang iyang anak nga babaye dili mo kuhaon alang sa imong anak nga lalaki.+  Kay iyang italikod ang imong anak sa pagsunod kanako, ug sila tinong moalagad ug laing mga diyos;+ ug ang kasuko ni Jehova mosilaob gayod batok kaninyo, ug siya maglaglag kanimo sa madali.+  “Sa laing bahin, kini ang angay ninyong buhaton kanila: Tumpaga ninyo ang ilang mga halaran,+ ug gun-oba ang ilang sagradong mga haligi,+ ug pamutla+ ang ilang sagradong mga poste,+ ug sunoga ang ilang kinulit nga mga larawan.+  Kay ikaw usa ka katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Diyos.+ Ikaw mao ang gipili ni Jehova nga imong Diyos nga mahimong iyang katawhan, usa ka linaing katigayonan, gikan sa tanang mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa nawong sa yuta.+  “Dili tungod kay kamo ang labing daghan sa tanang katawhan nga si Jehova nagpakitag pagmahal kaninyo mao nga siya nagpili kaninyo,+ kay kamo ang labing diyutay sa tanang katawhan.+  Apan tungod kay kamo gihigugma ni Jehova,+ ug tungod sa iyang pagtuman sa gipanumpaang pahayag nga iyang gipanumpa sa inyong mga katigulangan,+ nga si Jehova nagpagawas kaninyo pinaagi sa kamot nga kusgan,+ aron kamo iyang matubos gikan sa balay sa mga ulipon,+ gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto.  Ug nahibalo ka pag-ayo nga si Jehova nga imong Diyos mao ang matuod nga Diyos,+ ang matinumanon nga Diyos,+ nga nagatuman sa pakigsaad+ ug sa mahigugmaong-kalulot niadtong nahigugma kaniya ug niadtong nagatuman sa iyang mga sugo ngadto sa usa ka libo ka kaliwatan,+ 10  apan ang nagadumot kaniya iyang ginabaslan sa iyang nawong pinaagi sa paglaglag kaniya.+ Dili siya magpanuko sa nagadumot kaniya; iyang baslan siya sa iyang nawong. 11  Ug tumanon mo ang sugo ug ang mga regulasyon ug ang hudisyal nga mga hukom nga akong gisugo kanimo niining adlawa pinaagi sa pagbuhat kanila.+ 12  “Ug mahitabo gayod nga, tungod kay kamo nagpadayon sa pagpatalinghog niining hudisyal nga mga hukom ug kamo nagtuman ug nagbuhat niini,+ pagatumanon ni Jehova nga imong Diyos nganha kanimo ang pakigsaad+ ug ang mahigugmaong-kalulot nga iyang gipanumpa sa imong mga katigulangan.+ 13  Ug ikaw iyang higugmaon ug panalanginan+ ug padaghanon+ ug iyang panalanginan ang bunga sa imong tiyan+ ug ang bunga sa imong yuta,+ ang imong mga lugas ug ang imong bag-ong bino ug ang imong lana, ang mga nati sa imong mga baka ug ang mga liwat sa imong mga karnero,+ diha sa yuta nga gipanumpa niya sa imong mga katigulangan nga ihatag kanimo.+ 14  Ikaw mapanalanginan labaw pa sa tanang katawhan.+ Walay lalaki o babaye sa imong taliwala nga walay kaliwat, ni taliwala sa imong binuhing mga hayop.+ 15  Ug pagakuhaon ni Jehova gikan kanimo ang tanang sakit; ug kon bahin sa tanang daotang mga sakit sa Ehipto nga imong nahibaloan,+ dili niya kini ipadangat kanimo, ug kini gayod iyang ipadangat sa tanan nga nagdumot kanimo. 16  Ug pagaut-oton mo ang tanang mga katawhan nga itugyan ni Jehova nga imong Diyos kanimo.+ Dili sila pagakaluy-an sa imong mga mata;+ ug dili ka mag-alagad sa ilang mga diyos,+ tungod kay kana mahimong lit-ag kanimo.+ 17  “Kon ikaw moingon diha sa imong kasingkasing, ‘Hilabihan ka daghag-molupyo kining mga nasora alang kanako. Unsaon ko man sila pag-abog?’+ 18  dili ka mahadlok kanila.+ Hinumdoman mo gayod kon unsa ang gibuhat ni Jehova nga imong Diyos kang Paraon ug sa tibuok Ehipto,+ 19  ang dagkong mga pamatuod nga nakita sa imong mga mata,+ ug ang mga ilhanan ug ang mga milagro+ ug ang kamot nga kusgan+ ug ang tinuy-od nga bukton+ nga pinaagi niana si Jehova nga imong Diyos nagpagawas kanimo.+ Ingon niana ang buhaton ni Jehova nga imong Diyos sa tanang mga katawhan nga sa atubangan nila ikaw nahadlok.+ 20  Ug ipadangat usab ni Jehova nga imong Diyos kanila ang pagbati sa kasubo,+ hangtod nga malaglag ang nahibilin+ ug ang nanago gikan sa imong atubangan. 21  Dili ka mangurog tungod kanila, kay si Jehova nga imong Diyos anaa sa imong taliwala,+ ang Diyos nga dako ug makalilisang.+ 22  “Ug si Jehova nga imong Diyos mag-abog gayod niining mga nasora sa imong atubangan sa hinayhinay.+ Dili ka tugotan nga tibawason sila sa madali, kay basin unyag modaghan batok kanimo ang mapintas nga mga mananap sa kapatagan. 23  Ug si Jehova nga imong Diyos magtugyan kanila nganha kanimo ug magpasibog kanila uban ang hilabihang kaguliyang, hangtod nga mapuo sila.+ 24  Ug itugyan niya ang ilang mga hari sa imong kamot,+ ug pagahanawon mo ang ilang mga ngalan gikan sa silong sa mga langit.+ Walay lig-ong makabarog batok kanimo,+ hangtod nga sila imong mapuo.+ 25  Ang kinulit nga mga larawan sa ilang mga diyos inyong sunogon sa kalayo.+ Dili mo tinguhaon ang plata ug ang bulawan nga anaa kanila,+ ni kuhaon mo kini alang sa imong kaugalingon,+ aron dili ka malit-agan niini;+ kay butang kini nga dulumtanan+ kang Jehova nga imong Diyos. 26  Ug dili ka magpasulod sa imong balay ug usa ka dulumtanang butang ug mahimo nga usa ka butang nga gikatugyan sa kalaglagan nga sama niini. Kalud-an mo gayod kini sa bug-os ug kasilagan mo kini sa hingpit,+ tungod kay kini gikatugyan ngadto sa kalaglagan.+

Mga Footnote