Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 6:1-25

6  “Karon mao kini ang sugo, ang mga regulasyon ug ang hudisyal nga mga hukom nga gisugo ni Jehova nga inyong Diyos nga itudlo kaninyo,+ aron pagabuhaton kini didto sa yuta nga inyong pagaadtoan sa pagpanag-iya niini;  aron nga ikaw mahadlok+ kang Jehova nga imong Diyos sa pagtuman sa tanan niyang mga lagda ug sa iyang kasugoan nga akong gisugo kanimo, kanimo ug sa imong anak ug sa imong apo,+ sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, ug aron molugway ang imong mga adlaw.+  Ug mamati ka, Oh Israel, ug magmatngon sa pagbuhat+ niini, aron maayo ang imong dangatan+ ug aron kamo modaghan pag-ayo, ingon sa gisaad kanimo ni Jehova nga Diyos sa imong mga katigulangan,+ mahitungod sa yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.  “Pamati, Oh Israel: Si Jehova nga atong Diyos maoy usa lamang ka Jehova.+  Ug higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing+ ug sa bug-os mong kalag+ ug sa bug-os mong kusog.+  Ug kining mga pulonga nga akong gisugo kanimo niining adlawa kinahanglan nga maanaa sa imong kasingkasing;+  ug isilsil mo kini sa imong anak+ ug magsulti ka mahitungod niini sa maglingkod ikaw sa imong balay ug sa maglakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda+ ug sa imong pagbangon.  Ug ihigot mo kini ingong usa ka timaan diha sa imong kamot,+ ug kini magsilbing usa ka bugkos sa agtang sa taliwala sa imong mga mata;+  ug isulat mo kini diha sa mga poste sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan.+ 10  “Ug mahitabo nga sa dihang ikaw dad-on ni Jehova nga imong Diyos ngadto sa yuta nga iyang gipanumpa sa imong mga katigulangan nga si Abraham, Isaac ug Jacob nga ihatag kanimo,+ dagko ug maanindot nga mga siyudad nga dili ikaw ang nagtukod,+ 11  ug mga balay nga puno sa tanang maayong butang ug nga dili ikaw ang nagpuno, ug kinubkob nga mga atabay nga dili ikaw ang nagkubkob, mga parasan ug kaolibohan nga dili ikaw ang nagtanom, ug ikaw makakaon ug mabusog,+ 12  magmatngon ka nga dili ka mahikalimot+ kang Jehova, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa mga ulipon. 13  Kahadloki si Jehova nga imong Diyos,+ ug kaniya ka mag-alagad,+ ug pinaagi sa iyang ngalan manumpa ka.+ 14  Dili kamo magsunod sa ubang mga diyos, sa bisan unsang mga diyos sa mga katawhan nga naglibot kaninyo,+ 15  (kay si Jehova nga imong Diyos nga anaa sa imong taliwala usa ka Diyos nga nagapangayog bug-os nga pagkamahinalaron,)+ kay basin unyag mosilaob ang kasuko ni Jehova nga imong Diyos batok kanimo+ ug siya maglaglag kanimo gikan sa nawong sa yuta.+ 16  “Dili ninyo ibutang si Jehova nga inyong Diyos sa pagsulay,+ ingon sa inyong pagbutang kaniya sa pagsulay didto sa Masah.+ 17  Tumanon gayod ninyo ang kasugoan ni Jehova nga inyong Diyos+ ug ang iyang mga pamatuod+ ug ang iyang mga regulasyon+ nga iyang gisugo kanimo.+ 18  Ug buhaton mo ang matarong ug maayo sa mga mata ni Jehova, aron maayo ang imong dangatan+ ug ikaw makasulod gayod ug makapanag-iya sa maayong yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga katigulangan,+ 19  pinaagi sa pag-abog sa tanan mong mga kaaway gikan sa imong atubangan, ingon sa gisaad ni Jehova.+ 20  “Kon ang imong anak mangutana kanimo sa umaabot nga adlaw,+ nga mag-ingon, ‘Unsay kahulogan sa mga pamatuod ug sa mga regulasyon ug sa hudisyal nga mga hukom nga gisugo ni Jehova nga atong Diyos kaninyo?’ 21  nan ikaw moingon sa imong anak, ‘Kami nahimong mga ulipon ni Paraon didto sa Ehipto, apan si Jehova nagpagawas kanamo gikan sa Ehipto pinaagi sa kamot nga kusgan.+ 22  Busa si Jehova nagpadangat ug mga ilhanan ug mga milagro,+ dagko ug makatalagmanon, ngadto sa Ehipto, kang Paraon ug sa tibuok niyang panimalay atubangan sa among mga mata.+ 23  Ug kami iyang gipagawas didto aron kami iyang dad-on dinhi sa paghatag kanamo sa yuta nga iyang gipanumpa sa atong mga katigulangan.+ 24  Busa gisugo kami ni Jehova nga tumanon kining tanang regulasyon,+ sa pagkahadlok kang Jehova nga atong Diyos alang sa among kaayohan kanunay,+ aron kami magpabiling buhi ingon niining adlawa.+ 25  Ug magkahulogan kini ug pagkamatarong alang kanamo,+ nga kami magmatngon sa pagbuhat niining tibuok kasugoan sa atubangan ni Jehova nga atong Diyos, ingon sa iyang gisugo kanamo.’+

Mga Footnote