Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 5:1-33

5  Ug gitawag ni Moises ang tibuok Israel+ ug miingon kanila: “Pamati, Oh Israel, sa mga regulasyon ug sa hudisyal nga mga hukom+ nga akong isulti sa inyong mga igdulungog karong adlawa, ug tun-an ninyo kini ug magmatngon sa pagbuhat niini.+  Si Jehova nga atong Diyos naghimog usa ka pakigsaad uban kanato sa Horeb.+  Dili uban sa atong mga katigulangan nga si Jehova naghimo niini nga pakigsaad, kondili uban kanato, kanatong tanan nga buhi dinhi karong adlawa.  Si Jehova nakigsulti kaninyo nawong sa nawong didto sa bukid gikan sa taliwala sa kalayo.+  Nagbarog ako taliwala kang Jehova ug kaninyo niadtong higayona+ aron isaysay kaninyo ang pulong ni Jehova, (kay kamo nahadlok tungod sa kalayo ug wala motungas sa bukid,)+ nga nag-ingon,  “‘Ako mao si Jehova nga imong Diyos,+ nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa mga ulipon.+  Dili ka magbaton ug laing mga diyos sa atubangan ko.+  “‘Dili ka maghimo alang sa imong kaugalingon ug linilok nga larawan,+ sa bisan unsang dagway+ nga sama sa bisan unsa nga butang nga anaa sa kalangitan sa itaas o anaa sa yuta sa ubos o anaa sa mga tubig sa ilalom sa yuta.  Dili ka magyukbo kanila ni madaldal sa pag-alagad kanila,+ tungod kay ako si Jehova nga imong Diyos usa ka Diyos nga nagapangayog bug-os nga pagkamahinalaron,+ nga nagapadangat ug silot tungod sa kasaypanan sa mga amahan nganha sa mga anak ug nganha sa ikatulo nga kaliwatan ug nganha sa ikaupat nga kaliwatan, kon bahin kanilang nagadumot kanako;+ 10  apan nagapakitag mahigugmaong-kalulot ngadto sa ikausa-ka-libo ka kaliwatan kon bahin niadtong nahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga kasugoan.+ 11  “‘Dili mo gamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa walay kapuslanan,+ kay dili pasagdan ni Jehova nga dili masilotan ang bisan kinsa nga magagamit sa iyang ngalan sa walay kapuslanan.+ 12  “‘Nga magbantay sa adlawng igpapahulay aron tamdon kining sagrado, ingon sa gisugo ni Jehova nga imong Diyos kanimo,+ 13  magtrabaho ka ug magbuhat sa tanan nimong buluhaton sulod sa unom ka adlaw.+ 14  Apan ang ikapito ka adlaw usa ka igpapahulay alang kang Jehova nga imong Diyos.+ Dili ka magbuhat ug bisan unsang buluhaton,+ ikaw ni ang imong anak nga lalaki ni ang imong anak nga babaye ni ang imong ulipon nga lalaki ni ang imong ulipon nga babaye ni ang imong torong baka ni ang imong asno ni ang bisan unsa nimong binuhing hayop ni ang imong langyawng pumoluyo nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan,+ aron ang imong ulipong lalaki ug ang imong ulipong babaye makapahulay sama kanimo.+ 15  Ug hinumdoman mo nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto+ ug si Jehova nga imong Diyos nagpagawas kanimo didto pinaagi sa kamot nga kusgan ug tinuy-od nga bukton.+ Mao nga si Jehova nga imong Diyos nagsugo kanimo nga imong bantayan ang adlaw nga igpapahulay.+ 16  “‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,+ ingon sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Diyos; aron molugway ang imong mga adlaw ug maayo ang imong dangatan+ sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos. 17  “‘Dili ka magbuno.+ 18  “‘Dili ka usab manapaw.+ 19  “‘Dili ka usab mangawat.+ 20  “‘Dili ka usab magtestigo ug bakak batok sa imong isigkatawo.+ 21  “‘Dili ka usab magtinguha sa asawa sa imong isigkatawo.+ Dili ka usab mahakogong mangandoy sa balay sa imong isigkatawo, sa iyang uma o sa iyang ulipon nga lalaki o sa iyang ulipon nga babaye, sa iyang torong baka o sa iyang asno o sa bisan unsa nga iya sa imong isigkatawo.’+ 22  “Kini nga mga Pulong gisulti ni Jehova sa tibuok ninyong kongregasyon didto sa bukid gikan sa taliwala sa kalayo,+ sa panganod ug sa mabaga nga kangiob, uban sa makusog nga tingog, ug siya walay gidugang; nga human niana iyang gisulat kini diha sa duha ka papan nga bato ug gihatag kini kanako.+ 23  “Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ninyo sa tingog gikan sa taliwala sa kangitngit, samtang ang bukid nagdilaab sa kalayo,+ kamo miduol kanako, ang tanang pangulo sa inyong mga tribo ug ang tanan ninyong mga ansiyano. 24  Unya kamo miingon, ‘Ania, si Jehova nga atong Diyos nagpakita kanamo sa iyang himaya ug sa iyang kadako, ug among nadungog ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo.+ Niining adlawa among nakita nga ang Diyos mahimo diay nga makigsulti sa tawo ug siya magpabiling buhi.+ 25  Ug karon nganong mangamatay kami, kay mahimong ut-oton kami niining dakong kalayo?+ Kon madungog pa namo pag-usab ang tingog ni Jehova nga atong Diyos, kami mangamatay usab gayod.+ 26  Kay kinsa ba sa tanang unod nga nakadungog sa tingog sa buhi nga Diyos+ nga nagsulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon kanamo ug nagpadayong buhi? 27  Dumuol ka ug pamatia ang tanan nga isulti ni Jehova nga atong Diyos; ug ikaw ang mosulti kanamo sa tanan nga isulti kanimo ni Jehova nga atong Diyos,+ ug kami magpatalinghog gayod ug mobuhat.’ 28  “Busa nadungog ni Jehova ang tingog sa inyong mga pulong sa dihang misulti kamo kanako, ug si Jehova miingon kanako, ‘Akong nadungog ang tingog sa mga pulong niini nga katawhan, nga ilang gisulti kanimo. Maayo ang ilang gibuhat sa tanan nilang gisulti.+ 29  Kon ugmaron lang unta nila ang ilang kasingkasing sa pagkahadlok kanako+ ug sa pagtuman kanunay sa tanan kong kasugoan,+ aron maayo ang ilang dangatan ug sa ilang mga anak hangtod sa panahong walay tino!+ 30  Lakaw sultihi sila: “Pamauli kamo sa inyong mga tolda.” 31  Ug ikaw barog dinhi uban kanako, ug akong isulti kanimo ang tibuok kasugoan ug ang mga regulasyon ug ang hudisyal nga mga hukom nga kinahanglan mong itudlo kanila+ ug kinahanglan nilang buhaton didto sa yuta nga akong ihatag kanila aron mapanag-iya.’ 32  Ug magmatngon kamo sa pagbuhat sumala sa gisugo ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo.+ Ayaw kamo pagliko sa tuo o sa wala.+ 33  Sa tanang dalan nga gisugo kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos, kamo magalakaw,+ aron kamo mabuhi ug aron maayo ang inyong dangatan+ ug inyong malugwayan ang inyong mga adlaw didto sa yuta nga inyong panag-iyahon.

Mga Footnote