Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 4:1-49

4  “Ug karon, Oh Israel, pamati sa mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom nga akong ginatudlo kaninyo nga buhaton, aron kamo mabuhi+ ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova, ang Diyos sa inyong mga katigulangan.  Dili ninyo dugangan ang pulong nga akong ginasugo kaninyo, ni kuhaan ninyo kini,+ aron sa pagtuman sa kasugoan ni Jehova nga inyong Diyos nga akong ginasugo kaninyo.  “Ang inyong mga mata mao ang nakakita sa gibuhat ni Jehova batok sa Baal sa Peor,+ nga ang tanang tawo nga misunod sa Baal sa Peor mao ang gilaglag ni Jehova nga inyong Diyos gikan sa inyong taliwala.+  Apan kamo nga nagamaunongon+ kang Jehova nga inyong Diyos mga buhi kamong tanan niining adlawa.  Tan-awa, ako nagtudlo kaninyog mga regulasyon+ ug hudisyal nga mga hukom,+ ingon sa gisugo kanako ni Jehova nga akong Diyos, aron mao ang inyong buhaton sa taliwala sa yuta nga inyong pagaadtoan aron mapanag-iya kini.  Ug tumanon ug buhaton ninyo kini, kay kini inyong kaalam+ ug inyong pagsabot+ atubangan sa mga mata sa mga katawhan nga makadungog niining tanang regulasyon, ug sila moingon, ‘Kining dako nga nasod sa walay duhaduha usa ka maalamon ug masinaboton nga katawhan.’+  Kay unsa bang nasora+ nga dako nga may mga diyos duol niini nga ingon ka duol ni Jehova nga atong Diyos sa tanan natong pagsangpit kaniya?+  Ug unsa bang nasora nga dako nga may matarong nga mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom nga sama niining tibuok balaod nga akong gibutang sa inyong atubangan niining adlawa?+  “Magmatngon ka lamang ug mag-amping sa imong kalag,+ aron dili ka mahikalimot sa mga butang nga nakita sa imong mga mata+ ug aron kini dili mahimulag sa imong kasingkasing sa tanang adlaw sa imong kinabuhi;+ ug ipahibalo mo kini sa imong mga anak ug sa imong mga apo,+ 10  sa adlaw nga ikaw mibarog sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos didto sa Horeb,+ sa dihang si Jehova miingon kanako, ‘Tigomon mo kanako ang katawhan aron padunggon ko sila sa akong mga pulong,+ aron makakat-on sila sa pagkahadlok+ kanako sa tanang adlaw nga sila buhi sa ibabaw sa yuta ug aron ilang matudloan ang ilang mga anak.’+ 11  “Busa miduol kamo ug mibarog sa tiilan sa bukid, ug ang bukid nagdilaab sa kalayo hangtod sa kinatung-ang langit; dihay kangitngit, dag-om ug mabagang kangiob.+ 12  Ug si Jehova misulti kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo.+ Ang tingog sa mga pulong mao ang inyong nadungog, apan walay dagway+ nga inyong nakita—wala kondili tingog lamang.+ 13  Ug siya mipahayag kaninyo sa iyang pakigsaad,+ nga iyang gisugo nga inyong tumanon—ang Napulo ka Pulong,+ nga human niana gisulat niya kini diha sa duha ka papan nga bato.+ 14  Ug ako mao ang gisugo ni Jehova niadtong panahona sa pagtudlo kaninyog mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom, aron inyo kining buhaton didto sa yuta nga pagaadtoan ninyo aron sa pagpanag-iya niini.+ 15  “Ug ampingi ninyo pag-ayo ang inyong mga kalag,+ tungod kay wala kamo makakita ug bisan unsang dagway+ sa adlaw nga si Jehova misulti kaninyo didto sa Horeb gikan sa taliwala sa kalayo, 16  aron kamo dili mogawi sa ikadaot+ ug dili magbuhat alang sa inyong kaugalingon ug linilok nga larawan, sa dagway sa bisan unsang simbolo, larawan sa lalaki o sa babaye,+ 17  larawan sa bisan unsang mananap nga anaa sa yuta,+ larawan sa bisan unsang langgam nga adunay pako nga nagalupad sa kalangitan,+ 18  larawan sa bisan unsang nagalihok sa ibabaw sa yuta, larawan sa bisan unsang isda+ nga anaa sa mga tubig sa ilalom sa yuta; 19  ug aron dili mo iyahat ang imong mga mata ngadto sa kalangitan ug makita gayod ang adlaw ug ang bulan ug ang mga bituon, ang tibuok panon sa kalangitan, ug mahaylo ug moyukbo kanila ug moalagad kanila,+ nga gihatag ni Jehova nga imong Diyos ngadto sa tanang katawhan sa ilalom sa tibuok kalangitan.+ 20  Apan kamo mao ang gikuha ni Jehova aron iyang mapagawas kamo gikan sa hudno nga puthaw,+ gikan sa Ehipto, aron mahimong katawhan nga iyang gipanag-iya+ ingon niining adlawa. 21  “Ug si Jehova nasuko kanako tungod kaninyo,+ mao nga siya nanumpa nga dili ako makatabok sa Jordan ni makasulod sa maayong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos ingong panulondon.+ 22  Kay mamatay ako niining yutaa.+ Dili ako makatabok sa Jordan, apan kamo makatabok, ug inyong panag-iyahon kining maayong yuta. 23  Magmatngon kamo nga dili kamo mahikalimot sa pakigsaad ni Jehova nga inyong Diyos nga iyang gihimo uban kaninyo+ ug nga dili kamo maghimo alang sa inyong kaugalingon ug linilok nga larawan, sa dagway sa bisan unsang butang nga mahitungod niana ikaw gimandoan ni Jehova nga imong Diyos.+ 24  Kay si Jehova nga imong Diyos maoy usa ka nagaut-ot nga kalayo,+ usa ka Diyos nga nagapangayo ug bug-os nga pagkamahinalaron.+ 25  “Kon pananglit ikaw mahimong amahan sa mga anak ug mga apo ug kamo makapuyo sa dugay nga panahon sa maong yuta ug mogawi sa ikadaot+ ug maghimog linilok nga larawan,+ sa dagway sa bisan unsa, ug magbuhat ug daotan sa mga mata ni Jehova nga imong Diyos+ aron sa pagpasuko kaniya, 26  himoon ko nga mga saksi batok kaninyo niining adlawa ang mga langit ug ang yuta,+ nga kamo mangalaglag sa madali gikan sa yuta nga inyong pagaadtoan tabok sa Jordan sa pagpanag-iya niini. Dili ninyo malugwayan ang inyong mga adlaw didto, tungod kay kamo mangalaglag gayod.+ 27  Ug si Jehova magapatibulaag kaninyo taliwala sa mga katawhan,+ ug diyutay lamang ang mahibilin+ kaninyo taliwala sa kanasoran diin adto kamo abogon ni Jehova. 28  Ug didto magaalagad kamo sa mga diyos+ nga binuhat sa kamot sa tawo, sa kahoy ug bato,+ nga dili makakita ni makadungog ni makakaon ni makapanimaho.+ 29  “Kon didto mangita kamo kang Jehova nga imong Diyos, tino nga makakaplag ka usab kaniya,+ tungod kay magpakisayod ka labot kaniya sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag.+ 30  Sa dihang ikaw anaa sa kalisdanan ug kining tanang pulonga modangat kanimo sa pagkatapos sa mga adlaw, nan ikaw mobalik kang Jehova nga imong Diyos+ ug mamati sa iyang tingog.+ 31  Kay si Jehova nga imong Diyos usa ka maluluy-on nga Diyos.+ Siya dili magabiya kanimo ni magalaglag kanimo ni mahikalimot sa pakigsaad+ sa imong mga katigulangan nga iyang gipanumpa kanila. 32  “Karon pangutana, palihog, mahitungod sa kanhing mga adlaw+ nga midangat sa wala ka pa, sukad sa adlaw nga gilalang sa Diyos ang tawo sa ibabaw sa yuta+ ug gikan sa usa ka tumoy sa mga langit ngadto sa pikas tumoy sa mga langit, Diha bay dakong butang nga gipahinabo sama niini o diha bay bisan unsang nadungog sama niini?+ 33  Aduna bay ubang katawhan nga nakadungog sa tingog sa Diyos nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa imong pagkadungog niini, ug nagpadayong buhi?+ 34  O misulay ba ang Diyos sa pag-adto aron sa pagkuhag usa ka nasod alang kaniya gikan sa taliwala sa laing nasod pinaagi sa mga pamatuod,+ pinaagi sa mga ilhanan+ ug mga milagro+ ug pinaagi sa gubat,+ ug pinaagi sa kamot nga kusgan+ ug pinaagi sa tinuy-od nga bukton+ ug uban sa labihan nga pagkamakalilisang+ sama sa tanang gibuhat ni Jehova nga inyong Diyos alang kaninyo didto sa Ehipto atubangan sa imong mga mata? 35  Ikaw—ikaw gipakitaan, aron ka mahibalo nga si Jehova mao ang matuod nga Diyos;+ wala nay lain gawas kaniya.+ 36  Gikan sa kalangitan iyang gipadungog kanimo ang iyang tingog aron sa pagtul-id kanimo; ug ibabaw sa yuta iyang gipakita kanimo ang iyang dakong kalayo, ug ang iyang mga pulong imong nadungog gikan sa taliwala sa kalayo.+ 37  “Ug [bisan pa niana ikaw nagpadayong buhi], tungod kay iyang gihigugma ang imong mga katigulangan mao nga iyang gipili ang ilang binhi sunod kanila+ ug gipagawas ka gikan sa Ehipto ubos sa iyang panan-aw pinaagi sa iyang dakong gahom,+ 38  aron sa pag-abog sa mga nasod nga mas dagko ug mas kusganon kay kanimo gikan sa imong atubangan, aron sa pagpasulod kanimo, sa paghatag kanimo sa ilang yuta ingong panulondon ingon niining adlawa.+ 39  Ug nasayod ka pag-ayo niining adlawa, ug kinahanglan nga imong hinumdoman sa imong kasingkasing nga si Jehova mao ang matuod nga Diyos sa kalangitan sa itaas ug dinhi sa yuta sa ubos.+ Wala nay lain.+ 40  Ug tumanon mo ang iyang mga regulasyon+ ug ang iyang kasugoan nga akong gisugo kanimo niining adlawa, aron maayo ang imong dangatan+ ug sa imong mga anak sunod kanimo, ug aron imong malugwayan ang imong mga adlaw sa ibabaw sa yuta nga gihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo,+ sa kanunay.” 41  Niadtong panahona si Moises naglain ug tulo ka siyudad sa kiliran sa Jordan dapit sa silangan sa adlaw,+ 42  aron makakalagiw didto ang mamumuno nga nakapatay sa iyang isigkatawo nga wala-tuyoa,+ dihang siya wala magdumot kaniya kanhi;+ ug siya kinahanglang mokalagiw sa usa niini nga mga siyudad ug mabuhi,+ 43  nga mao, ang Bezer+ sa kamingawan sa patag sa bukid alang sa mga Rubenhon, ug ang Ramot+ sa Gilead alang sa mga Gadhanon, ug ang Golan+ sa Basan alang sa mga Manasesnon.+ 44  Karon mao kini ang balaod+ nga gipahayag ni Moises sa atubangan sa mga anak sa Israel. 45  Kini mao ang mga pamatuod+ ug mga regulasyon+ ug hudisyal nga mga hukom+ nga gisulti ni Moises sa mga anak sa Israel sa paggula nila gikan sa Ehipto, 46  didto sa rehiyon sa Jordan sa walog atubangan sa Bet-peor,+ sa yuta ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon, nga nagpuyo sa Hesbon,+ nga napildi ni Moises ug sa mga anak sa Israel sa paggula nila gikan sa Ehipto.+ 47  Ug ilang gipanag-iya ang iyang yuta ug ang yuta ni Og+ nga hari sa Basan, ang duha ka hari sa mga Amorihanon nga didto sa rehiyon sa Jordan dapit sa silangan sa adlaw, 48  gikan sa Aroer,+ nga anaa sa tampi sa bul-oganang walog sa Arnon, hangtod sa Bukid sa Sion, buot ingnon, Hermon,+ 49  ug ang tibuok Araba+ sa rehiyon sa Jordan dapit sa sidlakan, ug hangtod sa dagat sa Araba+ sa tiilan sa mga bakilid sa Pisga.+

Mga Footnote