Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 33:1-29

33  Karon kini mao ang panalangin+ nga gipanalangin ni Moises nga tawo sa matuod nga Diyos+ sa mga anak sa Israel sa wala pa siya mamatay.  Ug siya miingon: “Si Jehova—siya miabot gikan sa Sinai,+ Ug mikidlap siya kanila gikan sa Seir.+ Midan-ag siya gikan sa bukirong rehiyon sa Paran,+ Ug kauban niya ang balaang tinagpulo ka libo,+ Sa iyang tuong kamot mao ang ilang mga manggugubat.+   Gipangga usab niya ang iyang katawhan;+ Ang tanan nilang mga balaan anaa sa imong kamot.+ Ug sila—sila naglingkod diha sa imong tiilan;+ Midawat sila sa pipila sa imong mga pulong.+   (Gisugo kanato ni Moises ang usa ka balaod,+ Usa ka panag-iya sa kongregasyon ni Jacob.)+   Ug siya nahimong hari sa Jesurun,+ Sa dihang nagtigom ang mga pangulo sa katawhan,+ Ang katibuk-ang gidaghanon sa mga tribo sa Israel.+   Mabuhi si Ruben ug dili mamatay,+ Ug ayaw tugoting modiyutay ang iyang mga tawo.”+  Ug kini mao ang panalangin kang Juda,+ samtang siya nagpadayon sa pag-ingon: “Patalinghogi, Oh Jehova, ang tingog ni Juda,+ Ug dad-on mo unta siya ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang mga bukton nakigbisog sa kon unsay iyaha; Ug ikaw mahimo untang magtatabang batok sa iyang mga kaaway.”+  Ug mahitungod kang Levi siya miingon:+ “Ang imong Tumim ug ang imong Urim+ iya sa tawong maunongon kanimo,+ Kinsa imong gisulayan didto sa Masah.+ Ikaw nakig-away kaniya sa daplin sa mga tubig sa Meriba,+   Ang tawo nga miingon sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ‘Wala ako makakita kaniya.’ Bisan ang iyang mga igsoon wala niya ilha,+ Ug sa iyang mga anak siya wala makaila. Kay sila nagtuman sa imong pulong,+ Ug sa imong pakigsaad nagpadayon sila sa pagbantay.+ 10  Patudloa sila kang Jacob sa imong hudisyal nga mga hukom+ Ug sa Israel sa imong balaod.+ Pahalara sila ug insenso atubangan sa imong ilong+ Ug sa tibuok nga halad sa ibabaw sa imong halaran.+ 11  Panalangini, Oh Jehova, ang iyang kusog,+ Ug mahimuot ka unta sa kalihokan sa iyang mga kamot.+ Samari sa hilabihan ang balat-ang niadtong motindog batok kaniya,+ Ug niadtong nagdumot pag-ayo kaniya, aron sila dili makatindog.”+ 12  Mahitungod kang Benjamin siya miingon:+ “Ang hinigugma+ ni Jehova magapuyo unta sa kasegurohan duol kaniya,+ Samtang siya magpasilong kaniya sa tibuok adlaw,+ Ug siya magapuyo sa taliwala sa iyang mga abaga.”+ 13  Ug mahitungod kang Jose siya miingon:+ “Hinaot nga padayong panalanginan ni Jehova ang iyang yuta+ Uban sa hamiling mga butang sa langit, uban sa yamog,+ Ug uban sa halawom nga katubigan nga anaa sa ilalom,+ 14  Ug uban sa hamiling mga butang, ang mga abot sa adlaw,+ Ug uban sa hamiling mga butang, ang mga abot sa lunar nga mga bulan,+ 15  Ug uban sa labing maayo gikan sa kabukiran sa sidlakan,+ Ug uban sa hamiling mga butang sa kabungtoran nga mohangtod sa panahong walay tino, 16  Ug uban sa hamiling mga butang sa yuta ug sa katugob niini,+ Ug uban sa pag-uyon sa Usa nga nagapuyo sa tunokong tanom.+ Modangat unta kini sa ulo ni Jose+ Ug sa alimpulo sa usa nga gilain sa iyang mga igsoon.+ 17  Ang iyang kahalangdon ingon sa panganay sa usa ka torong baka,+ Ug ang iyang mga sungay maoy mga sungay sa usa ka ihalas nga torong baka.+ Pinaagi niini iyang iduso ang mga katawhan+ Ang tanan ngadto sa mga tumoy sa yuta, Ug sila mao ang tinagpulo ka linibo ni Epraim,+ Ug sila ang linibo ni Manases.” 18  Ug mahitungod kang Zabulon siya miingon:+ “Pagmaya, Oh Zabulon, sa imong paggawas,+ Ug, si Isacar, diha sa sulod sa imong mga tolda.+ 19  Pagatawgon nila ang mga katawhan ngadto sa bukid. Didto sila maghalad sa mga halad sa pagkamatarong.+ Kay suyopon nila ang dagayang bahandi sa kadagatan+ Ug ang tinagong mga manggad diha sa balas.” 20  Ug mahitungod kang Gad siya miingon:+ “Bulahan siya nga nagapadako sa mga utlanan ni Gad.+ Ingon sa usa ka leyon siya magapuyo,+ Ug iyang kuniskunison ang bukton, oo, ang alimpulo.+ 21  Ug iyang kuhaon ang unang bahin alang kaniya,+ Kay didto gitagana ang pahat sa usa ka maghahatag-lagda.+ Ug ang mga pangulo sa katawhan magtigom pagtingob. Ang pagkamatarong ni Jehova iya gayod nga pagatumanon Ug ang iyang hudisyal nga mga hukom diha sa Israel.” 22  Ug mahitungod kang Dan siya miingon:+ “Si Dan usa ka nating leyon.+ Siya molukso gikan sa Basan.”+ 23  Ug mahitungod kang Neptali siya miingon:+ “Si Neptali busog sa pag-uyon Ug puno sa panalangin ni Jehova. Panag-iyaha ang kasadpan ug ang habagatan.”+ 24  Ug mahitungod kang Aser siya miingon:+ “Panalanginan ug mga anak si Aser.+ Mahimo siyang inuyonan sa iyang mga igsoon,+ Ug usa nga nagatuslob sa iyang tiil diha sa lana.+ 25  Puthaw ug tumbaga ang imong mga trangka sa ganghaan,+ Ug ang imong hayahay nga paglakaw maoy ingon kadaghan sa imong mga adlaw. 26  Walay sama sa matuod nga Diyos+ ni Jesurun,+ Kinsa misakay ibabaw sa langit sa pagtabang kanimo+ Ug ibabaw sa panganorong kalangitan sa iyang kahalangdon.+ 27  Usa ka tagoanang dapit ang Diyos sa karaang panahon,+ Ug sa ilalom mao ang mga bukton nga mohangtod sa panahong walay tino.+ Ug abogon niya sa imong atubangan ang kaaway,+ Ug siya moingon, ‘Puoha sila!’+ 28  Ug ang Israel mopuyo sa kasegurohan,+ Ang tuboran ni Jacob lamang,+ Sa usa ka yuta sa mga lugas ug bag-ong bino.+ Oo, ang iyang mga langit magapatulo sa yamog.+ 29  Malipayon ka, Oh Israel!+ Kinsa ba ang sama kanimo,+ Katawhan nga nagatagamtam ug kaluwasan kang Jehova,+ Ang taming sa imong panabang,+ Ug ang Usa nga imong halangdong espada?+ Busa ang imong mga kaaway mokupoy sa imong atubangan,+ Ug ikaw—ikaw magatamak sa ilang hatag-as nga mga dapit.”+

Mga Footnote