Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 33:1-29

33  Karon kini mao ang panalangin+ nga gipanalangin ni Moises nga tawo sa matuod nga Diyos+ sa mga anak sa Israel sa wala pa siya mamatay.  Ug siya miingon:“Si Jehova—siya miabot gikan sa Sinai,+Ug mikidlap siya kanila gikan sa Seir.+Midan-ag siya gikan sa bukirong rehiyon sa Paran,+Ug kauban niya ang balaang tinagpulo ka libo,+Sa iyang tuong kamot mao ang ilang mga manggugubat.+   Gipangga usab niya ang iyang katawhan;+Ang tanan nilang mga balaan anaa sa imong kamot.+Ug sila—sila naglingkod diha sa imong tiilan;+Midawat sila sa pipila sa imong mga pulong.+   (Gisugo kanato ni Moises ang usa ka balaod,+Usa ka panag-iya sa kongregasyon ni Jacob.)+   Ug siya nahimong hari sa Jesurun,+Sa dihang nagtigom ang mga pangulo sa katawhan,+Ang katibuk-ang gidaghanon sa mga tribo sa Israel.+   Mabuhi si Ruben ug dili mamatay,+Ug ayaw tugoting modiyutay ang iyang mga tawo.”+  Ug kini mao ang panalangin kang Juda,+ samtang siya nagpadayon sa pag-ingon:“Patalinghogi, Oh Jehova, ang tingog ni Juda,+Ug dad-on mo unta siya ngadto sa iyang katawhan.Ang iyang mga bukton nakigbisog sa kon unsay iyaha;Ug ikaw mahimo untang magtatabang batok sa iyang mga kaaway.”+  Ug mahitungod kang Levi siya miingon:+“Ang imong Tumim ug ang imong Urim+ iya sa tawong maunongon kanimo,+Kinsa imong gisulayan didto sa Masah.+Ikaw nakig-away kaniya sa daplin sa mga tubig sa Meriba,+   Ang tawo nga miingon sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ‘Wala ako makakita kaniya.’Bisan ang iyang mga igsoon wala niya ilha,+Ug sa iyang mga anak siya wala makaila.Kay sila nagtuman sa imong pulong,+Ug sa imong pakigsaad nagpadayon sila sa pagbantay.+ 10  Patudloa sila kang Jacob sa imong hudisyal nga mga hukom+Ug sa Israel sa imong balaod.+Pahalara sila ug insenso atubangan sa imong ilong+Ug sa tibuok nga halad sa ibabaw sa imong halaran.+ 11  Panalangini, Oh Jehova, ang iyang kusog,+Ug mahimuot ka unta sa kalihokan sa iyang mga kamot.+Samari sa hilabihan ang balat-ang niadtong motindog batok kaniya,+Ug niadtong nagdumot pag-ayo kaniya, aron sila dili makatindog.”+ 12  Mahitungod kang Benjamin siya miingon:+“Ang hinigugma+ ni Jehova magapuyo unta sa kasegurohan duol kaniya,+Samtang siya magpasilong kaniya sa tibuok adlaw,+Ug siya magapuyo sa taliwala sa iyang mga abaga.”+ 13  Ug mahitungod kang Jose siya miingon:+“Hinaot nga padayong panalanginan ni Jehova ang iyang yuta+Uban sa hamiling mga butang sa langit, uban sa yamog,+Ug uban sa halawom nga katubigan nga anaa sa ilalom,+ 14  Ug uban sa hamiling mga butang, ang mga abot sa adlaw,+Ug uban sa hamiling mga butang, ang mga abot sa lunar nga mga bulan,+ 15  Ug uban sa labing maayo gikan sa kabukiran sa sidlakan,+Ug uban sa hamiling mga butang sa kabungtoran nga mohangtod sa panahong walay tino, 16  Ug uban sa hamiling mga butang sa yuta ug sa katugob niini,+Ug uban sa pag-uyon sa Usa nga nagapuyo sa tunokong tanom.+Modangat unta kini sa ulo ni Jose+Ug sa alimpulo sa usa nga gilain sa iyang mga igsoon.+ 17  Ang iyang kahalangdon ingon sa panganay sa usa ka torong baka,+Ug ang iyang mga sungay maoy mga sungay sa usa ka ihalas nga torong baka.+Pinaagi niini iyang iduso ang mga katawhan+Ang tanan ngadto sa mga tumoy sa yuta,Ug sila mao ang tinagpulo ka linibo ni Epraim,+Ug sila ang linibo ni Manases.” 18  Ug mahitungod kang Zabulon siya miingon:+“Pagmaya, Oh Zabulon, sa imong paggawas,+Ug, si Isacar, diha sa sulod sa imong mga tolda.+ 19  Pagatawgon nila ang mga katawhan ngadto sa bukid.Didto sila maghalad sa mga halad sa pagkamatarong.+Kay suyopon nila ang dagayang bahandi sa kadagatan+Ug ang tinagong mga manggad diha sa balas.” 20  Ug mahitungod kang Gad siya miingon:+“Bulahan siya nga nagapadako sa mga utlanan ni Gad.+Ingon sa usa ka leyon siya magapuyo,+Ug iyang kuniskunison ang bukton, oo, ang alimpulo.+ 21  Ug iyang kuhaon ang unang bahin alang kaniya,+Kay didto gitagana ang pahat sa usa ka maghahatag-lagda.+Ug ang mga pangulo sa katawhan magtigom pagtingob.Ang pagkamatarong ni Jehova iya gayod nga pagatumanonUg ang iyang hudisyal nga mga hukom diha sa Israel.” 22  Ug mahitungod kang Dan siya miingon:+ “Si Dan usa ka nating leyon.+Siya molukso gikan sa Basan.”+ 23  Ug mahitungod kang Neptali siya miingon:+“Si Neptali busog sa pag-uyonUg puno sa panalangin ni Jehova.Panag-iyaha ang kasadpan ug ang habagatan.”+ 24  Ug mahitungod kang Aser siya miingon:+“Panalanginan ug mga anak si Aser.+Mahimo siyang inuyonan sa iyang mga igsoon,+Ug usa nga nagatuslob sa iyang tiil diha sa lana.+ 25  Puthaw ug tumbaga ang imong mga trangka sa ganghaan,+Ug ang imong hayahay nga paglakaw maoy ingon kadaghan sa imong mga adlaw. 26  Walay sama sa matuod nga Diyos+ ni Jesurun,+Kinsa misakay ibabaw sa langit sa pagtabang kanimo+Ug ibabaw sa panganorong kalangitan sa iyang kahalangdon.+ 27  Usa ka tagoanang dapit ang Diyos sa karaang panahon,+Ug sa ilalom mao ang mga bukton nga mohangtod sa panahong walay tino.+Ug abogon niya sa imong atubangan ang kaaway,+Ug siya moingon, ‘Puoha sila!’+ 28  Ug ang Israel mopuyo sa kasegurohan,+Ang tuboran ni Jacob lamang,+Sa usa ka yuta sa mga lugas ug bag-ong bino.+Oo, ang iyang mga langit magapatulo sa yamog.+ 29  Malipayon ka, Oh Israel!+Kinsa ba ang sama kanimo,+Katawhan nga nagatagamtam ug kaluwasan kang Jehova,+Ang taming sa imong panabang,+Ug ang Usa nga imong halangdong espada?+Busa ang imong mga kaaway mokupoy sa imong atubangan,+Ug ikaw—ikaw magatamak sa ilang hatag-as nga mga dapit.”+

Mga Footnote