Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 32:1-52

32  “Pamati, Oh mga langit, ug pasultiha ako;Ug padungga ang yuta sa mga pulong sa akong baba.+   Ang akong pagtulon-an magatulo ingon sa ulan,+Ang akong pulong modaligdig ingon sa yamog,+Ingon sa alindahaw diha sa balili+Ug ingon sa dagayang ulan diha sa katanoman.+   Kay akong ipahayag ang ngalan ni Jehova.+Ipasidungog ninyo ang pagkadako sa atong Diyos!+   Ang Bato, hingpit ang iyang kalihokan,+Kay ang tanan niyang dalan hustisya.+Usa ka Diyos sa pagkamatinumanon,+ nga kaniya walay inhustisya;+Matarong ug matul-id siya.+   Sila migawi sa ikadaot sa ilang bahin;+Sila dili iyang mga anak, ang sayop ilaha.+Usa ka kaliwatan nga baliko ug hiwi!+   Magpadayon ba kamo sa pagbuhat niini ngadto kang Jehova,+Oh katawhan nga hungog ug dili maalamon?+Dili ba siya man ang imong Amahan nga nagpatungha kanimo,+Siya nga nagbuhat kanimo ug naghatag kanimo ug kalig-on?+   Hinumdomi ang mga adlaw sa kakaraanan,+Palandonga ninyo ang katuigan kaniadto sukad sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan;Pangutan-a ang imong amahan, ug siya makasulti kanimo;+Ang imong mga tigulang, ug sila makasaysay niini kanimo.+   Sa dihang gihatagan sa Labing Hataas ang kanasoran ug panulondon,+Sa dihang gibulag niya ang mga anak ni Adan gikan sa usag usa,+Gipiho niya ang utlanan sa mga katawhan+Sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Israel.+   Kay ang bahin ni Jehova mao ang iyang katawhan;+Si Jacob mao ang pahat nga iyang napanunod.+ 10  Iyang nakaplagan siya sa yuta sa kamingawan,+Ug sa usa ka haw-ang, nagdaguhong nga desyerto.+Siya naglibot kaniya,+ sa pag-atiman kaniya,+Aron panalipdan siya ingon sa tawotawo sa iyang mata.+ 11  Ingon sa usa ka agila nga nagkisaw sa iyang salag,Naglupadlupad ibabaw sa iyang mga kuyabog,+Nagbukhad sa iyang mga pako, nagkuha kanila,Nagdala kanila diha sa iyang mga pako,+ 12  Si Jehova lamang ang nagtultol kaniya,+Ug walay langyaw nga diyos nga kauban niya.+ 13  Siya padayong nagpasakay kaniya sa hatag-as nga mga dapit sa yuta,+Mao nga mikaon siya sa abot sa kapatagan.+Ug siya padayong nagpasuyop kaniya sa dugos gikan sa dakong bato,+Ug sa lana gikan sa bato nga santik;+ 14  Sa mantekilya sa mga baka ug sa gatas sa mga karnero+Uban sa tambok sa laking mga karnero,Ug sa laking mga karnero, nga mga liwat sa Basan, ug sa laking mga kanding+Uban sa tambok sa amimislon sa trigo;+Ug ikaw nagsigeg inom sa dugo sa ubas ingong bino.+ 15  Sa dihang mitambok si Jesurun,+ siya mitindak.+Ikaw mitambok, ikaw misupang, ikaw mibusdik.+Busa siya mitalikod sa Diyos, nga nagbuhat kaniya,+Ug nagtamay sa Bato+ sa iyang kaluwasan. 16  Sila nag-aghat kaniya sa pagpangabugho+ pinaagi sa estranyong mga diyos;+Pinaagi sa dulumtanang mga butang sila nagpadayon sa pagpasuko kaniya.+ 17  Naghalad sila sa mga demonyo, dili sa Diyos,+Sa mga diyos nga wala nila hiilhi,+Sa mga bag-o nga miabot sa dili pa dugay,+Nga wala hiilhi sa inyong mga katigulangan. 18  Sa Bato nga nagpahimugso kanimo, ikaw nahikalimot,+Ug ikaw nagwagtang sa Diyos gikan sa imong panumdoman, ang Usa nga nagpahimugso kanimo uban sa kasakit sa pagpanganak.+ 19  Sa dihang kini nakita ni Jehova, siya nagtamay kanila,+Tungod sa kasamok nga gihatag sa iyang mga anak nga lalaki ug babaye. 20  Busa siya miingon, ‘Itago ko ang akong nawong gikan kanila,+Tan-awon ko kon unsay ilang dangatan sa ulahi.Kay sila maoy usa ka kaliwatan nga hiwi,+Mga anak nga diha kanila walay pagkamatinumanon.+ 21  Sila, sa ilang bahin, nag-aghat kanako sa pagpangabugho nianang dili diyos;+Sila nagsamok kanako pinaagi sa ilang kawang nga mga idolo;+Ug ako, sa akong bahin, mag-aghat kanila sa pagpangabugho nianang dili katawhan;+Pinaagi sa hungog nga nasod ako magpasuko kanila.+ 22  Kay may kalayo nga gipasiga sa akong kasuko+Ug magdilaab kini hangtod sa Sheol, ang kinaubsan nga dapit,+Ug mag-ut-ot kini sa yuta ug sa abot niini+Ug magpasilaob sa mga patukoranan sa kabukiran.+ 23  Padaghanon ko ang mga katalagman diha kanila;+Hutdon ko diha kanila ang akong mga pana.+ 24  Mangaugtas sila sa kagutom+ ug pagalamyon sa taas nga hilanat+Ug sa mapait nga kalaglagan.+Ug ang mga ngipon sa mga hayop ipadala ko nganha kanila,+Uban sa kalala sa mga reptilya sa yuta.+ 25  Sa gawas mamatyan sila pinaagi sa espada,+Ug sa sulod sa balay ang kalisang,+Sa batan-ong lalaki ug sa ulay,+Sa masuso lakip sa tawong ubanon.+ 26  Ako unta miingon: “Patibuagsahon ko sila,+Pahunongon ko ang paghisgot kanila gikan sa mga may-kamatayong tawo,”+ 27  Kon wala unta ako mahadlok sa kasamok gikan sa kaaway,+Nga basin saypon kini pagsabot sa ilang mga kontra,+Nga sila tingali moingon: “Ang atong kamot nanghawod,+Ug dili si Jehova ang nagbuhat niining tanan.”+ 28  Kay sila usa ka nasod nga kanila nahanaw ang tambag,+Ug taliwala kanila walay pagsabot.+ 29  Oh kon maalamon pa unta sila!+ Nan palandongon unta nila kini.+Tagdon unta nila ang dangatan nila sa ulahi.+ 30  Unsaon sa usa ka tawo paggukod sa usa ka libo,Ug sa duha ka tawo sa pagpakalagiw sa napulo ka libo?+ Gawas kon ang ilang Bato nagbaligya na kanila+Ug si Jehova nagtugyan na kanila. 31  Kay ang ilang bato dili sama sa atong Bato,+Bisan pag ang atong mga kaaway ang magahukom.+ 32  Kay ang ilang paras gikan sa paras sa SodomaUg gikan sa mga hinagdang uma sa Gomora.+ Ang ilang mga ubas maoy mga ubas nga makahilo,Ang ilang mga pungpong mapait.+ 33  Ang ilang bino maoy lala sa dagkong bitinUg mabangis nga hilo sa mga kobra.+ 34  Wala ba kini matipigi kanako,Nga tinimbrehan kini sulod sa akong balay-tipiganan?+ 35  Akoa ang panimalos, ug ang bayad.+Sa tinudlong panahon ang ilang paglakaw magparagparag,+Kay ang adlaw sa ilang katalagman haduol na,+Ug ang mga panghitabo nga naandam alang kanila nagdali.’+ 36  Kay si Jehova magahukom sa iyang katawhan+Ug siya magabasol tungod sa iyang mga alagad,+Tungod kay iyang makita nga ang kusog nahanawUg ang anaa mao lamang ang walay mahimo ug walay pulos. 37  Ug siya moingon gayod, ‘Hain man ang ilang mga diyos,+Ang bato nga ilang gidangpan,+ 38  Kinsa nagkaon sa tambok sa ilang mga halad,+Nag-inom sa bino sa ilang mga halad-nga-ilimnon?+Patindoga sila ug patabanga kaninyo.+Himoa sila nga tagoanan alang kaninyo.+ 39  Tan-awa ninyo karon nga ako—ako mao siya+Ug walay mga diyos uban kanako.+Ako nagapatay, ug ako nagabuhi.+Ako nakahimog grabe nga pagsamad,+ ug ako—ako magaayo,+Ug walay usa nga makasakmit gikan sa akong kamot.+ 40  Kay giisa ko ang akong kamot sa langit sa pagpanumpa,+Ug ako moingon: “Ingon nga ako buhi hangtod sa panahong walay tino,”+ 41  Kon bairon ko ang akong nagapangidlap nga espada,+Ug ang akong kamot magakupot sa paghukom,+Ako magapanimalos sa akong mga kaaway+Ug magpahamtang ug bayad niadtong nagdumot pag-ayo kanako.+ 42  Pagahubgon ko sa dugo ang akong mga pana,+Samtang ang akong espada magakaon sa unod,+Sa dugo sa mga pinatay ug sa mga binihag,Sa mga ulo sa mga pangulo sa kaaway.’+ 43  Pagsadya kamong mga nasod, uban sa iyang katawhan,+Kay siya manimalos sa dugo sa iyang mga alagad,+Ug siya manimalos sa iyang mga kaaway+Ug maghimog pagtabon-sa-sala alang sa yuta sa iyang katawhan.” 44  Sa ingon si Moises miadto ug misulti sa tanang pulong niini nga awit sa mga igdulungog sa katawhan,+ siya ug si Oseas nga anak nga lalaki ni Nun.+ 45  Human isulti ni Moises kining tanang pulong sa tibuok Israel, 46  siya miingon kanila: “Ibutang ninyo ang inyong mga kasingkasing sa tanang pulong nga akong gisulti sa pagpasidaan kaninyo niining adlawa,+ aron sa pagsugo sa inyong mga anak nga magmatngon sa pagbuhat sa tanang pulong niini nga balaod.+ 47  Kay dili kini walay bili nga pulong alang kaninyo,+ kondili nagkahulogan kini sa inyong kinabuhi,+ ug pinaagi niining pulonga inyong malugwayan ang inyong mga adlaw ibabaw sa yuta nga inyong pagaadtoan tabok sa Jordan sa pagpanag-iya niini.”+ 48  Ug si Jehova misulti kang Moises niadtong adlawa mismo, nga nag-ingon: 49  “Tungas niining bukira sa Abarim,+ ang Bukid sa Nebo,+ nga anaa sa yuta sa Moab, nga nag-atubang sa Jerico, ug tan-awa ang yuta sa Canaan, nga akong ihatag sa mga anak sa Israel ingong panulondon.+ 50  Unya mamatay ka sa bukid nga imong tungason, ug igatipon ka sa imong katawhan,+ ingon nga si Aaron nga imong igsoon namatay sa Bukid sa Hor+ ug gitipon sa iyang katawhan; 51  tungod kay kamo wala magmatinumanon kanako+ taliwala sa mga anak sa Israel didto sa mga tubig sa Meriba+ sa Kades sa kamingawan sa Zin; tungod kay kamo wala magbalaan kanako taliwala sa mga anak sa Israel.+ 52  Kay gikan sa halayo malantaw mo ang yuta, apan dili ka makasulod didto sa yuta nga akong ihatag sa mga anak sa Israel.”+

Mga Footnote