Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 31:1-30

31  Unya si Moises miadto ug misulti niining mga pulonga sa tibuok Israel  ug miingon kanila: “Usa ka gatos ug kawhaan ka tuig na ang akong panuigon niining adlawa.+ Dili na ako tugotan nga makagula ug makasulod,+ sanglit si Jehova miingon kanako, ‘Dili ka makatabok niining Jordan.’+  Si Jehova nga imong Diyos mao ang mag-una kanimo sa pagtabok.+ Siya magpuo niining mga nasora gikan sa imong atubangan, ug ikaw mag-abog kanila.+ Si Josue mao ang mag-una kanimo sa pagtabok,+ ingon sa gisulti ni Jehova.  Ug pagabuhaton gayod ni Jehova kanila ang ingon sa iyang gibuhat kang Sihon+ ug kang Og,+ ang mga hari sa mga Amorihanon, ug sa ilang yuta, sa dihang iyang gipuo sila.+  Ug gitugyan sila ni Jehova kaninyo,+ ug buhaton ninyo kanila ang sumala sa tanang kasugoan nga gisugo ko kaninyo.+  Magmaisogon ug magmakusganon kamo.+ Dili kamo mahadlok ni mangurog sa ilang atubangan,+ kay si Jehova nga imong Diyos mao ang magauban kanimo. Dili ka niya talikdan ni biyaan sa bug-os.”+  Ug gitawag ni Moises si Josue ug giingnan siya sa atubangan sa mga mata sa tibuok Israel: “Magmaisogon ug magmakusganon ka,+ tungod kay ikaw—ikaw magdala niini nga katawhan sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanila, ug ikaw mismo maghatag niini kanila ingong panulondon.+  Ug si Jehova mao ang mag-una kanimo. Siya magpadayon sa pag-uban kanimo.+ Dili ka niya talikdan ni biyaan sa bug-os. Dili ka mahadlok ni malisang.”+  Unya gisulat ni Moises kini nga balaod+ ug gihatag ngadto sa mga saserdote nga mga anak ni Levi,+ ang mga tigyayong sa arka sa pakigsaad ni Jehova,+ ug ngadto sa tanang ansiyano sa Israel. 10  Ug si Moises nagsugo kanila, nga nag-ingon: “Sa kataposan sa matag pito ka tuig, sa tinudlong panahon sa tuig sa pagpahigawas,+ sa pista sa mga balongbalong,+ 11  sa dihang ang tibuok Israel moduol aron sa pagtan-aw sa nawong ni Jehova+ nga imong Diyos didto sa dapit nga iyang pagapilion,+ pagabasahon mo kining balaod atubangan sa tibuok Israel sa ilang igdulungog.+ 12  Tigoma ang katawhan,+ ang mga lalaki ug ang mga babaye ug ang mga bata ug ang imong langyaw nga pumoluyo nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan, aron sila mamati ug aron sila makakat-on,+ sanglit angay silang mahadlok kang Jehova nga inyong Diyos+ ug magmatngon sa pagtuman sa tanang pulong niini nga balaod. 13  Ug ang ilang mga anak nga wala mahibalo kinahanglang mamati,+ ug sila kinahanglang makakat-on sa pagkahadlok kang Jehova nga inyong Diyos sa tanang adlaw nga kamo buhi ibabaw sa yuta nga inyong pagaadtoan tabok sa Jordan sa pagpanag-iya niini.”+ 14  Human niadto si Jehova miingon kang Moises: “Tan-awa! Ang mga adlaw nagkaduol na nga ikaw mamatay.+ Tawga si Josue, ug magpahimutang kamo didto sa tolda nga tagboanan, aron siya akong itudlo sa katungdanan.”+ Busa si Moises ug si Josue miadto ug nagpahimutang didto sa tolda nga tagboanan.+ 15  Unya si Jehova nagpakita didto sa tolda sa haligi nga panganod, ug ang haligi nga panganod nagpahiluna duol sa ganghaan sa tolda.+ 16  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Tan-awa! Ikaw matulog na uban sa imong mga katigulangan;+ ug kini nga katawhan tinong motindog+ ug makighilawas sa langyaw nga mga diyos sa yuta nga ilang pagaadtoan,+ sa taliwala gayod nila, ug sila motalikod gayod kanako+ ug molapas sa akong pakigsaad nga akong gihimo uban kanila.+ 17  Niana ang akong kasuko mosilaob batok kanila nianang adlawa,+ ug talikdan ko gayod sila+ ug itago ko ang akong nawong gikan kanila,+ ug sila mahimong butang nga pagaut-oton; ug daghang katalagman ug kasakitan ang modangat kanila,+ ug sila moingon nianang adlawa, ‘Dili ba tungod kay ang atong Diyos wala na sa atong taliwala mao nga kini nga mga katalagman midangat kanato?’+ 18  Bahin kanako, itago ko sa bug-os ang akong nawong nianang adlawa tungod sa tanang kadaotan nga ilang gibuhat, tungod kay sila miliso ngadto sa laing mga diyos.+ 19  “Ug karon isulat ninyo kini nga awit+ ug itudlo kini sa mga anak sa Israel.+ Ibutang kini sa ilang baba aron kini nga awit mahimong akong saksi batok sa mga anak sa Israel.+ 20  Kay pagadad-on ko sila sa yuta nga akong gipanumpa sa ilang mga katigulangan,+ nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ ug sila mangaon+ ug mangabusog ug manambok+ ug moliso ngadto sa laing mga diyos,+ ug sila mag-alagad kanila ug magatamay kanako ug magalapas sa akong pakigsaad.+ 21  Ug mahitabo nga sa dihang daghan na ang katalagman ug kasakitan nga modangat kanila,+ kini nga awit magatubag usab atubangan kanila ingong usa ka saksi, kay dili gayod kini makalimtan gikan sa baba sa ilang kaliwat, kay ako nahibalo pag-ayo sa ilang kiling+ nga ilang ginaugmad niining adlawa sa dili pa ako magpasulod kanila sa yuta nga akong gipanumpa.” 22  Busa gisulat ni Moises kini nga awit niadtong adlawa, aron itudlo niya kini sa mga anak sa Israel.+ 23  Ug iyang gitudlo sa katungdanan si Josue nga anak ni Nun+ ug miingon: “Magmaisogon ug magmakusganon ka,+ tungod kay ikaw—ikaw ang magdala sa mga anak sa Israel ngadto sa yuta nga akong gipanumpa kanila,+ ug ako magpadayon sa pag-uban kanimo.” 24  Ug nahitabo nga sa dihang nahuman ni Moises ang pagsulat sa mga pulong niini nga balaod diha sa usa ka basahon hangtod sa pagkatapos niini,+ 25  si Moises nagsugo sa mga Levihanon, ang mga tigyayong sa arka sa pakigsaad ni Jehova,+ nga nag-ingon: 26  “Kuhaa kini nga basahon sa balaod,+ ibutang ninyo kini sa kilid sa arka+ sa pakigsaad ni Jehova nga inyong Diyos, ug mahimo kining saksi didto batok kanimo.+ 27  Kay ako—ako nahibalo pag-ayo sa imong pagkamasuklanon+ ug pagkatikig sa imong liog.+ Kon samtang ako buhi pa uban kaninyo niining adlawa, kamo nagmasuklanon na batok kang Jehova,+ unsa pa kaha human sa akong kamatayon! 28  Tigoma kanako ang tanang ansiyano sa inyong mga tribo ug ang inyong mga opisyal,+ ug isulti ko kining mga pulonga sa ilang igdulungog, ug himoon ko ang mga langit ug ang yuta ingong mga saksi batok kanila.+ 29  Kay ako nahibalo pag-ayo nga human sa akong kamatayon kamo sa walay pakyas mogawi sa ikadaot,+ ug kamo motipas gayod gikan sa dalan nga akong gisugo kaninyo; ug ang katalagman+ modangat kaninyo sa pagkatapos sa mga adlaw, kay pagabuhaton ninyo ang daotan sa mga mata ni Jehova aron sa pagpasuko kaniya pinaagi sa mga buhat sa inyong mga kamot.”+ 30  Ug gisulti ni Moises sa igdulungog sa tibuok kongregasyon sa Israel ang mga pulong niini nga awit hangtod nga nahuman kini:+

Mga Footnote