Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 29:1-29

29  Kini ang mga pulong sa pakigsaad nga gisugo ni Jehova kang Moises aron himoon uban sa mga anak sa Israel didto sa yuta sa Moab gawas pa sa pakigsaad nga iyang gihimo uban kanila sa Horeb.+  Ug gitawag ni Moises ang tibuok Israel ug miingon kanila: “Kamo ang nakakita sa tanan nga gibuhat ni Jehova atubangan sa inyong mga mata didto sa yuta sa Ehipto kang Paraon ug sa tanan niyang mga alagad ug sa tibuok niyang yuta,+  ang dagkong mga pagpamatuod nga nakita sa imong mga mata,+ kadtong dagkong mga ilhanan+ ug mga milagro.+  Apan si Jehova wala maghatag kaninyo ug kasingkasing sa pag-ila ug mga mata sa pagkakita ug mga igdulungog sa pagkadungog hangtod niining adlawa.+  ‘Samtang ako nagpadayon sa paggiya kaninyo sulod sa kap-atan ka tuig sa kamingawan,+ ang inyong mga besti wala madunot diha kaninyo, ug ang imong sandalyas wala mapudpod diha sa imong tiil.+  Sa tinapay wala kamo makakaon,+ sa bino ug sa makahubog nga ilimnon wala kamo makainom, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’  Sa kataposan miabot kamo niining dapita, ug si Sihon nga hari sa Hesbon+ ug si Og+ nga hari sa Basan migula sa pagsugat kanato sa pagpakiggubat, apan gipildi nato sila.+  Human niadto atong gikuha ang ilang yuta ug gihatag kini ingong panulondon ngadto sa mga Rubenhon ug sa mga Gadhanon ug sa katunga sa tribo sa mga Manasesnon.+  Busa kinahanglang tumanon ninyo ang mga pulong niini nga pakigsaad ug buhaton kini, aron maayo ang sangpotan sa tanan ninyong pagabuhaton.+ 10  “Kamong tanan nagatindog karong adlawa sa atubangan ni Jehova nga inyong Diyos, ang mga pangulo sa inyong mga tribo, ang inyong mga ansiyano ug ang inyong mga opisyal, ang tagsatagsa ka lalaki sa Israel,+ 11  ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa,+ ug ang imong langyaw nga pumoluyo+ nga anaa sa taliwala sa imong kampo, gikan sa imong mangangahoy ngadto sa magkakalos sa imong tubig,+ 12  aron makasulod ka sa pakigsaad+ ni Jehova nga imong Diyos ug sa iyang panumpa, nga himoon ni Jehova nga imong Diyos uban kanimo niining adlawa;+ 13  aron sa pagtukod kanimo niining adlawa ingong iyang katawhan+ ug nga siya mahimong imong Diyos,+ ingon sa iyang gisaad kanimo ug ingon sa iyang gipanumpa sa imong mga katigulangan, kang Abraham,+ Isaac+ ug Jacob.+ 14  “Karon dili uban kaninyo lamang nga ako nagahimo niini nga pakigsaad ug niini nga panumpa,+ 15  kondili uban kaniya nga nagtindog dinhi uban kanato niining adlawa sa atubangan ni Jehova nga atong Diyos ug uban niadtong wala dinhi uban kanato niining adlawa;+ 16  (kay kamo nahibalo pag-ayo kon sa unsang paagi kita nagpuyo sa yuta sa Ehipto ug kon sa unsang paagi kita milatas taliwala sa kanasoran nga inyong giagian.+ 17  Ug nakita ninyo ang ilang dulumtanang mga butang ug ang ilang makaluod nga mga idolo,+ kahoy ug bato, plata ug bulawan, nga didto uban kanila;) 18  aron sa taliwala kaninyo walay lalaki o babaye o banay o tribo kansang kasingkasing mopahilayo niining adlawa gikan kang Jehova nga atong Diyos aron sa pag-adto ug sa pag-alagad sa mga diyos niadtong mga nasora;+ aron sa taliwala kaninyo walay gamot nga mamunga sa makahilo nga tanom ug sa ajenjo.+ 19  “Ug mahitabo nga kon may makadungog sa mga pulong niini nga panumpa,+ ug siya magpanalangin sa iyang kaugalingon diha sa iyang kasingkasing, nga magaingon, ‘Magmalinawon ako,+ bisan magalakaw ako sa pagkatig-a sa akong kasingkasing,’+ aron sa pagpapha sa maayong pagkatubig uban sa mga giuhaw, 20  si Jehova dili magpasaylo kaniya,+ hinunoa ang kasuko ni Jehova+ ug ang iyang kainit+ moaso batok nianang tawhana,+ ug ang tanang tunglo nga nahisulat niini nga basahon+ tinong modangat kaniya, ug si Jehova magpala sa iyang ngalan gikan sa ilalom sa mga langit. 21  Busa si Jehova maglain+ kaniya alang sa katalagman gikan sa tanang tribo sa Israel sumala sa tanang tunglo diha sa pakigsaad nga nahisulat niini nga basahon sa balaod. 22  “Ug ang umaabot nga kaliwatan, ang inyong mga anak nga motungha sunod kaninyo, magaingon unya, ingon man ang langyaw nga moabot gikan sa halayong yuta, sa dihang ilang makita ang mga hampak sa maong yuta ug ang mga balatian nga gigamit ni Jehova sa pagsakit niini,+ 23  asupre ug asin+ ug pagsunog,+ mao nga ang tibuok yuta niini dili pagapugsan, ni pagaturokan, ni pagatuboan kini sa bisan unsa nga tanom, sama sa pagkapukan sa Sodoma ug sa Gomora,+ Adma+ ug Zeboiim,+ nga gilaglag ni Jehova sa iyang kasuko ug sa iyang kapungot;+ 24  oo, ang tanang kanasoran magaingon, ‘Nganong ingon niini ang gibuhat ni Jehova niining yutaa?+ Nganong hilabihan kainit kining dakong kasuko?’ 25  Unya sila magaingon, ‘Tungod kay gibiyaan nila ang pakigsaad+ ni Jehova, ang Diyos sa ilang mga katigulangan, nga iyang gihimo uban kanila sa dihang siya nagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto.+ 26  Ug nangadto sila ug nag-alagad sa laing mga diyos ug nagyukbo kanila, mga diyos nga wala nila hiilhi ug nga wala niya ihatag kanila.+ 27  Unya ang kasuko ni Jehova misilaob batok nianang yutaa pinaagi sa pagpadala sa ibabaw niana sa tanang maldisyon nga nahisulat niini nga basahon.+ 28  Busa giluka sila ni Jehova gikan sa yuta tungod sa kasuko+ ug sa kaaligutgot ug sa dakong kapungot ug gisalibay sila ngadto sa laing yuta ingon niining adlawa.’+ 29  “Ang mga butang nga tinago+ iya ni Jehova nga atong Diyos, apan ang mga butang nga gipadayag+ atoa ug sa atong mga anak hangtod sa panahong walay tino, aron matuman nato ang tanang pulong niini nga balaod.+

Mga Footnote