Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 28:1-68

28  “Ug mahitabo nga kon ikaw sa walay pakyas mamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos pinaagi sa pagmatngon sa pagbuhat sa tanan niyang kasugoan nga akong gisugo kanimo niining adlawa,+ si Jehova nga imong Diyos usab magbutang gayod kanimo nga hataas ibabaw sa tanang ubang kanasoran sa yuta.+  Ug kining tanang panalangin moabot kanimo ug modangat kanimo,+ tungod kay ikaw nagpadayon sa pagpamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos:  “Mapanalanginan ka diha sa siyudad,+ ug mapanalanginan ka diha sa uma.+  “Mapanalanginan ang bunga sa imong tiyan+ ug ang bunga sa imong yuta ug ang bunga sa imong binuhing mananap,+ ang nati sa imong mga baka ug ang liwat sa imong mga karnero.+  “Mapanalanginan ang imong bukag+ ug ang imong masahan nga pasong.+  “Mapanalanginan ka sa dihang ikaw mosulod, ug mapanalanginan ka sa dihang ikaw mogawas.+  “Ipahinabo ni Jehova nga mapildi sa imong atubangan ang mga kaaway nga motindog batok kanimo.+ Agi sa usa ka dalan sila mosulong batok kanimo, apan agi sa pito ka dalan sila mokalagiw gikan kanimo.+  Igahatag ni Jehova kanimo ang panalangin sa imong tinipigang mga abot+ ug sa tanan nimong pagabuhaton,+ ug tinong siya magpanalangin kanimo sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.  Si Jehova magtukod kanimo ingong usa ka katawhan nga balaan alang kaniya,+ ingon sa iyang gipanumpa kanimo,+ tungod kay nagpadayon ka sa pagtuman sa kasugoan+ ni Jehova nga imong Diyos, ug naglakaw ka sa iyang mga dalan. 10  Ug ang tanang katawhan sa yuta makakita nga ikaw gitawag sa ngalan ni Jehova,+ ug sila sa pagkatinuod mangahadlok kanimo.+ 11  “Si Jehova magpaawas gayod usab kanimo uban ang pag-uswag sa bunga sa imong tiyan+ ug sa bunga sa imong binuhing mga hayop ug sa bunga sa imong yuta,+ diha sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga katigulangan nga ihatag kanimo.+ 12  Pagabuksan ni Jehova alang kanimo ang iyang maayong balay-tipiganan, ang kalangitan, aron sa paghatag ug ulan sa imong yuta sa panahon niini+ ug aron sa pagpanalangin sa tanang buhat sa imong kamot;+ ug ikaw magpahulam gayod sa daghang kanasoran, samtang ikaw dili manghulam.+ 13  Ug ibutang ka ni Jehova sa ulo ug dili sa ikog; ug ikaw maibabaw lamang,+ ug ikaw dili mailalom, tungod kay nagpadayon ka sa pagtuman sa kasugoan+ ni Jehova nga imong Diyos, nga akong gisugo kanimo niining adlawa nga pagabantayan ug pagabuhaton. 14  Ug dili ka motipas gikan sa tanang pulong nga akong gisugo kaninyo niining adlawa, sa tuo o sa wala,+ aron sa pagsunod sa laing mga diyos sa pag-alagad+ kanila. 15  “Ug mahitabo nga kon ikaw dili mamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos pinaagi sa pagmatngon sa pagbuhat sa tanan niyang kasugoan ug sa iyang mga lagda nga akong gisugo kanimo niining adlawa, kining tanang maldisyon moabot usab kanimo ug modangat kanimo:+ 16  “Matinunglo ka diha sa siyudad,+ ug matinunglo ka diha sa uma.+ 17  “Matinunglo ang imong bukag+ ug ang imong masahan nga pasong.+ 18  “Matinunglo ang bunga sa imong tiyan+ ug ang bunga sa imong yuta,+ ang nati sa imong mga baka ug ang liwat sa imong mga karnero.+ 19  “Matinunglo ka sa imong pagsulod, ug matinunglo ka sa imong paggawas.+ 20  “Ipadala ni Jehova batok kanimo ang tunglo,+ ang kaguliyang+ ug ang pagbadlong+ sa tanan nimong buluhaton nga buot nimong pagabuhaton, hangtod nga ikaw malaglag ug mapuo sa madali, tungod sa pagkadaotan sa imong mga buhat nga tungod niana ikaw mitalikod kanako.+ 21  Ipahinabo ni Jehova nga magpabilin kanimo ang kamatay hangtod nga ikaw iyang mapuo gikan sa yuta nga imong pagaadtoan aron sa pagpanag-iya niini.+ 22  Si Jehova maghampak kanimo pinaagi sa tesis+ ug sa taas nga hilanat ug sa hubag ug sa makapahilanat nga kainit ug sa espada+ ug sa makapagba nga kainit+ ug sa agup-op,+ ug sila mogukod gayod kanimo hangtod nga ikaw malaglag. 23  Ang imong kalangitan nga anaa sa ibabaw sa imong ulo mahimo usab nga tumbaga, ug ang yuta nga anaa sa ilalom nimo mahimo nga puthaw.+ 24  Igahatag ni Jehova ang abog ug abo ingong ulan sa imong yuta. Gikan sa kalangitan modangat kini kanimo hangtod nga ikaw mapuo. 25  Ipahinabo ni Jehova nga mapildi ka sa atubangan sa imong mga kaaway.+ Agi sa usa ka dalan ikaw mosulong batok kanila, apan agi sa pito ka dalan ikaw mokalagiw gikan sa atubangan kanila; ug ikaw mahimong kalisangan sa tanang gingharian sa yuta.+ 26  Ug ang imong patayng lawas mahimong pagkaon sa tanang naglupad nga linalang sa kalangitan ug sa mananap sa kapatagan, nga walay magpakurog kanila.+ 27  “Si Jehova maghampak kanimo pinaagi sa mga hubag sa Ehipto+ ug sa mga almoranas ug sa eksema ug sa nukanuka, nga gikan niana dili ka gayod maayo. 28  Si Jehova maghampak kanimo sa pagkabuang+ ug sa pagkabuta+ ug sa kalibog sa kasingkasing.+ 29  Ug mangapkap ka sa udtong tutok, sama sa usa ka buta nga nangapkap diha sa kangiob,+ ug dili ka molampos sa imong mga dalan; ug kanunay ka na lamang nga pagatikasan ug pagatulisan, nga walay moluwas kanimo.+ 30  Masinayoran ka sa usa ka babaye, apan laing tawo ang molugos kaniya.+ Magtukod ka ug balay, apan dili ka makapuyo niini.+ Magtanom ka ug parasan, apan dili ka makapahimulos niini.+ 31  Ang imong torong baka pagaihawon atubangan sa imong mga mata—apan dili ka makakaon niini. Ang imong asno pagatulison gikan sa imong atubangan—apan dili kini mahibalik kanimo. Ang imong karnero ihatag ngadto sa imong mga kaaway—apan ikaw walay manluluwas.+ 32  Ang imong mga anak nga lalaki ug imong mga anak nga babaye ihatag ngadto sa laing katawhan+ ug ang imong mga mata magatan-aw ug mangandoy kanila sa kanunay—apan ang imong mga kamot walay gahom.+ 33  Ang bunga sa imong yuta ug ang tanan mong abot pagakan-on sa usa ka katawhan nga wala mo hiilhi;+ ug ikaw pagatikasan ug pagayatakan na lamang kanunay.+ 34  Ug tinong mabuang ka tungod sa makita sa imong mga mata.+ 35  “Si Jehova maghampak kanimo pinaagi sa grabeng hubag diha sa duha nimo ka tuhod ug sa duha nimo ka bitiis, nga gikan niana ikaw dili na maayo, gikan sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo.+ 36  Si Jehova magpalakaw kanimo+ ug sa imong hari+ nga imong ibutang aron maghari kanimo ngadto sa usa ka nasod nga wala nimo hiilhi, ikaw bisan ang imong mga katigulangan; ug didto mag-alagad ka sa laing mga diyos, nga hinimo sa kahoy ug bato.+ 37  Ug ikaw mahimong usa ka butang nga makapahingangha,+ usa ka panultihon+ ug usa ka biaybiay taliwala sa tanang mga katawhan nga ngadto kanila pagadad-on ka ni Jehova. 38  “Daghang binhi ang imong dad-on sa uma, apan diyutay ang imong maani,+ tungod kay ang dulon magaut-ot niini.+ 39  Magtanom ka ug mga parasan ug magtikad niini, apan ikaw dili makainom sa bino ug ikaw walay maani,+ tungod kay hutdon kini ug kaon sa ulod.+ 40  Makabaton ka ug mga kahoy nga olibo sa tibuok mong teritoryo, apan wala kay lana nga ikapanghaplas, tungod kay mangatagak ang imong mga olibo.+ 41  Manganak ka ug mga anak nga lalaki ug babaye, apan sila dili magpabilin nga imoha, tungod kay pamihagon sila.+ 42  Ang tanan mong mga kahoy ug ang bunga sa imong yuta panag-iyahon sa nagahadyong nga mga insekto. 43  Ang langyaw nga pumoluyo nga anaa sa imong taliwala magakataas ibabaw kanimo, samtang ikaw—ikaw magakaubos.+ 44  Siya ang magapahulam kanimo, samtang ikaw—ikaw dili magapahulam kaniya.+ Siya mahimong ulo, samtang ikaw—ikaw mahimong ikog.+ 45  “Ug kining tanang maldisyon+ tinong moabot kanimo ug mogukod kanimo ug modangat kanimo hangtod nga ikaw mapuo,+ tungod kay wala ka mamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos pinaagi sa pagtuman sa iyang kasugoan ug sa iyang mga lagda nga iyang gisugo kanimo.+ 46  Ug kini sila magpabilin diha kanimo ug sa imong kaliwat ingong ilhanan ug tilimad-on hangtod sa panahong walay tino,+ 47  sanglit wala ka mag-alagad kang Jehova nga imong Diyos uban sa pagmaya ug sa kalipay+ sa kasingkasing tungod sa kadagaya sa tanang butang.+ 48  Ug mag-alagad ka sa imong mga kaaway+ nga ipadala ni Jehova batok kanimo uban sa kagutom+ ug kauhaw ug kahubo ug sa kakulang sa tanang butang; ug siya magbutang ug yugo nga puthaw diha sa imong liog hangtod nga ikaw iyang mapuo.+ 49  “Si Jehova magpatindog batok kanimo ug usa ka nasod sa halayo,+ gikan sa tumoy sa yuta, ingon sa usa ka agila nga mosakdop,+ usa ka nasod kansang pinulongan dili mo masabtan,+ 50  usa ka nasod nga mabangis ug panagway,+ nga dili magapihig sa tawong tigulang ni magpakitag kaluoy sa batan-on.+ 51  Ug sila mokaon sa bunga sa imong binuhing mga hayop ug sa bunga sa imong yuta hangtod nga ikaw mapuo,+ ug sila walay ibilin kanimo nga mga lugas, bag-ong bino o lana, ni nati sa imong mga baka o liwat sa imong mga karnero, hangtod nga ikaw ilang malaglag.+ 52  Ug sila maglikos kanimo sulod sa tanan mong mga ganghaan hangtod nga ang imong hatag-as ug gipalig-ong mga paril nga imong gisaligan mapukan sa tibuok mong yuta, oo, sila maglikos kanimo sulod sa tanan mong mga ganghaan diha sa tibuok mong yuta, nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 53  Unya mokaon ka sa bunga sa imong tiyan, ang unod sa imong mga anak nga lalaki ug babaye,+ nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, tungod sa kahugot ug kapit-os nga ilikos kanimo sa imong kaaway. 54  “Kon bahin sa lalaki nga malumo kaayo ug pinog-linihokan sa imong taliwala, ang iyang mata+ makiling sa daotan ngadto sa iyang igsoon ug sa iyang pinangga nga asawa ug sa nahibilin sa mga anak nga nahibilin kaniya, 55  aron siya dili maghatag sa usa kanila sa unod sa iyang mga anak nga iyang pagakan-on, tungod kay walay nahibilin nga bisan unsa kaniya tungod sa kahugot ug kapit-os sa paglikos kanimo sa imong kaaway sulod sa tanan mong mga ganghaan.+ 56  Kon bahin sa malumo ug pinog-linihokan nga babaye taliwala kanimo nga wala sukad mosulay pagtunob sa lapalapa sa iyang tiil ibabaw sa yuta tungod sa kapinog-linihokan ug tungod sa kalumo,+ ang iyang mata makiling sa daotan ngadto sa iyang pinangga nga bana ug sa iyang anak nga lalaki ug sa iyang anak nga babaye, 57  bisan ngadto sa iyang inunlan nga mogula taliwala sa iyang mga tiil ug ngadto sa iyang mga anak nga iyang ipanganak,+ tungod kay siya mokaon kanila sa tago tungod sa pagkakulang sa tanang butang tungod sa kahugot ug kapit-os nga ilikos kanimo sa imong kaaway sulod sa imong mga ganghaan.+ 58  “Kon dili ka magmatngon sa pagtuman sa tanang pulong niining balaod nga nahisulat niining basahona+ sa pagkahadlok niining mahimayaon+ ug makalilisang+ nga ngalan, bisan kang Jehova+ nga imong Diyos, 59  pagahimoon usab ni Jehova ang mga hampak kanimo ug ang mga hampak ngadto sa imong kaliwat nga labihan ka grabe, dagko ug dugay-molungtad nga mga hampak,+ ug grabe ug dugay-molungtad nga mga sakit.+ 60  Ug ibalik gayod niya diha kanimo ang tanang sakit sa Ehipto nga imong gikahadlokan, ug kini motakboy gayod kanimo.+ 61  Dugang pa, ang bisan unsa nga sakit ug bisan unsa nga hampak nga wala mahisulat sa basahon niining balaora, ipadangat kini diha kanimo ni Jehova hangtod nga ikaw mapuo. 62  Ug diyutay na lamang gayod unya kaayo ang mahibilin kaninyo,+ bisag kamo nahimong sama sa mga bituon sa kalangitan sa gidaghanon,+ tungod kay ikaw wala mamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos. 63  “Ug mahitabo nga ingon nga si Jehova nagsadya sa pagbuhat ug maayo kaninyo ug sa pagpadaghan kaninyo,+ si Jehova usab magsadya sa paglaglag kaninyo ug sa pagpuo kaninyo;+ ug pagalukahon kamo gikan sa yuta nga inyong pagaadtoan aron sa pagpanag-iya niini.+ 64  “Ug si Jehova magpatibulaag kanimo sa taliwala sa tanang katawhan gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa pikas tumoy sa yuta,+ ug didto ikaw magaalagad sa laing mga diyos nga kahoy ug bato nga wala mo hiilhi, ikaw ni ang imong mga katigulangan.+ 65  Ug taliwala sa maong mga nasod ikaw walay kahayahay unya,+ ni adunay kapahulayan alang sa lapalapa sa imong tiil; ug si Jehova maghatag kanimo didto ug nagkurog nga kasingkasing+ ug nagkaawop nga mga mata+ ug nagkahanaw nga paglaom sa kalag. 66  Ug ikaw mameligro pag-ayo sa imong kinabuhi ug malisang sa gabii ug sa adlaw, ug dili ka makaseguro sa imong kinabuhi.+ 67  Sa buntag ikaw magaingon, ‘Gabii na unta karon!’ ug sa gabii ikaw magaingon, ‘Buntag na unta karon!’ tungod sa kalisang sa kasingkasing nga imong kalisangan ug tungod sa talan-awon sa imong mga mata nga imong makita.+ 68  Ug dad-on ka gayod pagbalik ni Jehova sa Ehipto pinaagi sa mga barko agi sa alagianan nga akong giingon kanimo, ‘Dili ka na gayod makakita niini pag-usab,’+ ug ibaligya ninyo ang inyong kaugalingon didto sa inyong mga kaaway ingong ulipon nga mga lalaki ug sulugoon nga mga babaye,+ apan wala unyay mopalit.”

Mga Footnote