Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 2:1-37

2  “Unya namahawa kita ug nanggikan paingon sa kamingawan agi sa dalan sa Pulang Dagat, ingon sa gisulti ni Jehova kanako;+ ug gilibot nato ang Bukid sa Seir sa daghang adlaw.  Sa kataposan si Jehova misulti niini kanako,  ‘Dugaydugay na ang inyong paglibot niining bukira.+ Usba ang inyong direksiyon paingon sa amihanan.  Ug sugoa ang katawhan, sa pag-ingon: “Moagi kamo sa utlanan sa inyong mga igsoon,+ ang mga anak ni Esau,+ nga nagpuyo sa Seir;+ ug sila mangahadlok tungod kaninyo,+ ug mag-amping kamo pag-ayo.  Dili kamo makig-away kanila, kay dili ko ihatag kaninyo ang ilang yuta bisag ingon ka lapad sa lapalapa sa tiil; tungod kay gihatag ko na kang Esau ang Bukid sa Seir aron iyang mapanag-iya.+  Ang pagkaon nga inyong mapalit sa salapi gikan kanila, inyong kan-on; ug usab ang tubig nga inyong mapalit sa salapi gikan kanila, inyong imnon.+  Kay si Jehova nga imong Diyos nagpanalangin kanimo sa matag buhat sa imong kamot.+ Siya nasayod pag-ayo sa imong paglakaw latas niining dako nga kamingawan. Sulod niining kap-atan+ ka tuig si Jehova nga imong Diyos nag-uban kanimo. Walay nakulang kanimo nga usa ka butang.”’+  Busa giagian nato ang atong mga igsoon, ang mga anak ni Esau,+ nga namuyo sa Seir, gikan sa dalan sa Araba,+ gikan sa Elat ug gikan sa Ezion-geber.+ “Dayon nangliko kita ug nagpadayon agi sa dalan sa kamingawan sa Moab.+  Unya si Jehova miingon kanako, ‘Ayaw hilabti ang Moab ni makiggubat ka kanila, kay dili ko ihatag kanimo ang iyang yuta aron mapanag-iya, kay gihatag ko na sa mga anak ni Lot+ ang Ar+ aron mapanag-iya. 10  (Ang mga Emim+ nagpuyo niini kaniadto, mga tawo nga dagko ug daghan ug tag-as sama sa mga Anakim.+ 11  Bahin sa mga Repaim,+ sila usab giisip nga sama sa mga Anakim,+ ug gitawag sila sa mga Moabihanon nga Emim. 12  Ug ang mga Horihanon+ nagpuyo kaniadto sa Seir, ug ang mga anak ni Esau+ nagpapahawa kanila ug naglaglag kanila gikan sa ilang atubangan ug nagpuyo puli kanila,+ sama sa buhaton sa Israel sa yuta nga iyang mapanag-iya, nga tinong ihatag ni Jehova kanila.) 13  Niining higayona manindog kamo ug manabok kamo sa bul-oganang walog sa Zered.’ Tuod man nanabok kita sa bul-oganang walog sa Zered.+ 14  Ug ang mga adlaw nga nanglakaw kita gikan sa Kades-barnea hangtod sa atong pagtabok sa bul-oganang walog sa Zered maoy katloag-walo ka tuig, hangtod nga ang tibuok kaliwatan sa mga tawong manggugubat nangatibawas gikan sa taliwala sa kampo, ingon sa gipanumpa ni Jehova kanila.+ 15  Ug ang kamot+ ni Jehova diha usab kanila aron sa pagsamok kanila sa taliwala sa kampo, hangtod nga nangatibawas sila.+ 16  “Ug nahitabo nga sa nahurot na pagkamatay ang tanang tawong manggugubat gikan sa taliwala sa katawhan,+ 17  si Jehova misulti pa kanako, nga nag-ingon, 18  ‘Moagi ka sa teritoryo sa Moab niining adlawa, nga mao, sa Ar,+ 19  ug mahiduol ka sa atubangan sa mga anak ni Ammon. Ayaw sila hilabti ni makig-away ka kanila, kay walay yuta sa mga anak ni Ammon nga ihatag ko kanimo aron mapanag-iya, kay gihatag ko na kini sa mga anak ni Lot aron ilang mapanag-iya.+ 20  Giisip usab kini kaniadto ingong yuta sa mga Repaim.+ (Ang mga Repaim nagpuyo niini kaniadto, ug ang mga Ammonhanon nagtawag kanila nga mga Zamzumim. 21  Sila dagko ug daghan ug tag-as nga mga tawo sama sa mga Anakim;+ ug gilaglag sila ni Jehova+ sa ilang atubangan, aron ilang mapapahawa sila ug makapuyo puli kanila; 22  ingon sa iyang gibuhat alang sa mga anak ni Esau, nga namuyo sa Seir,+ sa dihang iyang gilaglag ang mga Horihanon+ sa ilang atubangan, aron ilang mapapahawa sila ug makapuyo puli kanila hangtod niining adlawa. 23  Bahin sa mga Avim,+ nga nagpuyo diha sa kabalangayan hangtod sa Gaza,+ ang mga Captorim,+ nga migula gikan sa Captor,+ naglaglag kanila, aron sila makapuyo puli kanila.) 24  “‘Panindog kamo, panggikan kamo ug panabok kamo sa bul-oganang walog sa Arnon.+ Tan-awa, gitugyan ko na sa imong kamot si Sihon+ nga hari sa Hesbon nga Amorihanon. Busa sugdi ang pagpanag-iya sa iyang yuta, ug pagpakiggubat kaniya. 25  Niining adlawa sugdan ko pagbutang ang kalisang kanimo ug ang kahadlok kanimo atubangan sa mga katawhan nga anaa sa ilalom sa tibuok kalangitan, nga makadungog sa taho bahin kanimo; ug sila masamok gayod ug mobatig kasakit nga sama nianang sa pagpanganak tungod kanimo.’+ 26  “Unya nagpadala ako ug mga mensahero gikan sa kamingawan sa Kedemot+ ngadto kang Sihon+ nga hari sa Hesbon uban sa mga pulong sa pakigdait,+ nga nag-ingon, 27  ‘Paagia ako sa imong yuta. Diha lamang sa dalan ako magalakaw. Dili ako moliko sa tuo o sa wala.+ 28  Ang pagkaon nga imong ibaligya kanako baylo sa salapi, akong kan-on; ug ang tubig nga imong ihatag kanako baylo sa salapi, akong imnon. Paagia lamang ako nga magbaktas,+ 29  sama sa gibuhat kanako sa mga anak ni Esau nga nagpuyo sa Seir+ ug sa mga Moabihanon+ nga nagpuyo sa Ar, hangtod nga makatabok ako sa Jordan ngadto sa yuta nga ihatag ni Jehova nga among Diyos kanamo.’+ 30  Ug si Sihon nga hari sa Hesbon wala magpaagi kanato latas kaniya, tungod kay gitugotan ni Jehova nga imong Diyos nga mogahi+ ang iyang espiritu ug motig-a ang iyang kasingkasing, aron itugyan siya sa imong kamot ingon niining adlawa.+ 31  “Niini si Jehova miingon kanako, ‘Tan-awa, ako misugod na sa pagtugyan kanimo kang Sihon ug sa iyang yuta. Sugdi na ang pagpanag-iya sa iyang yuta.’+ 32  Sa dihang migula si Sihon, siya ug ang tibuok niyang katawhan, sa pagsugat kanato sa pakiggubat didto sa Jahaz,+ 33  gitugyan siya kanato ni Jehova nga atong Diyos,+ mao nga atong gipildi siya+ ug ang iyang mga anak ug ang tibuok niyang katawhan. 34  Ug atong giilog ang tanan niyang mga siyudad niadtong higayona ug gilaglag ang matag siyudad,+ mga lalaki ug mga babaye ug mga bata. Wala kitay gibilin nga buhi. 35  Ang binuhing mga hayop lamang ang atong gipanguha ingong inagaw alang kanato, uban ang mga sinakmit gikan sa mga siyudad nga atong nailog.+ 36  Gikan sa Aroer,+ nga anaa duol sa tampi sa bul-oganang walog sa Arnon, ug sa siyudad nga anaa sa bul-oganang walog, hangtod sa Gilead, walay lungsod nga habog ra kaayo alang kanato.+ Silang tanan gitugyan kanato ni Jehova nga atong Diyos. 37  Apan wala ka moduol sa yuta sa mga anak ni Ammon,+ sa tibuok tampi sa bul-oganang walog sa Jabok,+ ni sa mga siyudad sa bukirong rehiyon, ni sa bisan unsa nga gisugo kanato ni Jehova nga atong Diyos.

Mga Footnote