Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 11:1-32

11  “Ug higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos+ ug tumanon mo ang imong obligasyon kaniya ug ang iyang mga lagda ug ang iyang hudisyal nga mga hukom+ ug ang iyang kasugoan sa kanunay.  Ug kamo nahibalo pag-ayo niining adlawa (kay wala ako makigsulti sa inyong mga anak nga wala mahibalo ug wala makakita sa disiplina ni Jehova+ nga inyong Diyos, sa iyang kadako,+ sa iyang kamot nga kusgan+ ug sa iyang tinuy-od nga bukton,+  ni sa iyang mga ilhanan ug sa iyang mga buhat nga gibuhat niya taliwala sa Ehipto+ ngadto kang Paraon nga hari sa Ehipto ug sa tibuok niyang yuta;  ni sa iyang gibuhat sa kasundalohan sa Ehipto, sa iyang mga kabayo ug sa iyang mga karong iggugubat nga batok sa ilang mga nawong iyang gipalapaw ang katubigan sa Pulang Dagat sa dihang sila migukod kanila,+ ug gilaglag sila ni Jehova hangtod niining adlawa;+  ni sa iyang gibuhat kaninyo sa kamingawan hangtod nga nakaabot kamo niining dapita;  ni sa iyang gibuhat kang Datan ug kang Abiram+ nga mga anak nga lalaki ni Eliab nga anak nga lalaki ni Ruben, sa dihang ang yuta mibuka sa baba niini ug milamoy kanila ug sa ilang mga panimalay ug sa ilang mga tolda ug sa tanang naglungtad nga butang nga misunod kanila sa taliwala sa tibuok Israel);+  kay ang inyong mga mata mao ang nakakita sa tanang dagkong mga buhat ni Jehova nga iyang gihimo.+  “Ug tumanon ninyo ang tibuok kasugoan+ nga akong gisugo kanimo niining adlawa, aron molig-on kamo ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga ngadto niini kamo motabok aron sa pagpanag-iya niini,+  ug aron malugwayan ninyo ang inyong mga adlaw+ didto sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga katigulangan nga ihatag kanila ug sa ilang binhi,+ usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.+ 10  “Kay ang yuta nga imong pagaadtoan aron mapanag-iya dili sama sa yuta sa Ehipto nga inyong gigikanan, diin ikaw nagpugas sa imong binhi ug nagpatubig niini pinaagi sa imong tiil, sama sa usa ka tanaman sa mga utanon. 11  Apan ang yuta nga ngadto niini kamo motabok aron sa pagpanag-iya maoy usa ka yuta sa mga bukid ug mga patag sa walog.+ Gikan sa ulan sa langit nagainom kini sa tubig; 12  usa ka yuta nga ginaatiman ni Jehova nga imong Diyos. Ang mga mata+ ni Jehova nga imong Diyos anaa kanunay niana, sukad sa sinugdan sa tuig hangtod sa pagkatapos sa tuig. 13  “Ug mahitabo nga kon kamo sa walay pakyas motuman sa akong kasugoan+ nga akong gisugo kaninyo niining adlawa sa paghigugma kang Jehova nga inyong Diyos ug sa pag-alagad kaniya sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag,+ 14  ako usab magahatag ug ulan alang sa inyong yuta sa tinudlong panahon niini,+ ulan sa tinghunlak ug ulan sa tingpamulak,+ ug ikaw magatigom sa imong mga lugas ug sa imong tam-is nga bino ug sa imong lana. 15  Ug ako maghatag ug mga tanom diha sa imong yuta alang sa imong binuhing mga hayop,+ ug ikaw mokaon gayod ug mabusog.+ 16  Magbantay kamo nga basin mahaylo ang inyong kasingkasing,+ ug kamo mosimang ug mosimba sa laing mga diyos ug moyukbo kanila,+ 17  ug ang kasuko ni Jehova mosilaob batok kaninyo, ug iyang tak-opan ang kalangitan aron dili moulan+ ug ang yuta dili mohatag sa abot niini ug kamo mangalaglag sa madali gikan sa maayong yuta nga ihatag ni Jehova kaninyo.+ 18  “Ug kining akong mga pulong kinahanglang ipadapat ninyo sa inyong kasingkasing+ ug sa inyong kalag ug ihigot kini ingong timaan diha sa inyong kamot, ug kini magsilbing usa ka bugkos sa agtang sa taliwala sa inyong mga mata.+ 19  Itudlo usab ninyo kini sa inyong mga anak, nga magsulti mahitungod niini sa imong paglingkod sa imong balay ug sa imong paglakaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon.+ 20  Ug isulat mo kini sa mga poste sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan,+ 21  aron ang inyong mga adlaw ug ang mga adlaw sa inyong mga anak modaghan+ diha sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga katigulangan nga ihatag kanila,+ sama sa mga adlaw sa kalangitan ibabaw sa yuta.+ 22  “Kay kon hugot ninyong tumanon kining tibuok kasugoan+ nga akong gisugo kaninyo aron kini buhaton, sa paghigugma kang Jehova nga inyong Diyos,+ sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan+ ug sa pag-unong kaniya,+ 23  si Jehova usab magaabog niining tanang nasod tungod kaninyo,+ ug magpapahawa kamo ug mga nasod nga mas dagko ug mas daghan kay kaninyo.+ 24  Ang tanang dapit nga pagatumban sa inyong tiil mamainyo.+ Gikan sa kamingawan hangtod sa Lebanon, gikan sa Suba, ang suba sa Euprates, hangtod sa dagat sa kasadpan mao unya ang inyong utlanan.+ 25  Walay tawo nga lig-ong makabarog batok kaninyo.+ Ang kalisang kaninyo ug ang kahadlok kaninyo igabutang ni Jehova nga inyong Diyos sa atubangan sa tibuok nawong sa yuta+ nga inyong pagatumban, ingon sa iyang gisaad kaninyo. 26  “Tan-awa, ibutang ko sa inyong atubangan niining adlawa ang panalangin ug ang maldisyon:+ 27  ang panalangin, kon motuman kamo sa kasugoan ni Jehova nga inyong Diyos+ nga akong gisugo kaninyo niining adlawa; 28  ug ang maldisyon,+ kon kamo dili motuman sa kasugoan ni Jehova nga inyong Diyos+ ug mosimang kamo sa dalan nga gisugo ko kaninyo niining adlawa, aron sa pagsunod sa laing mga diyos nga wala ninyo hiilhi. 29  “Ug mahitabo nga sa dihang si Jehova nga imong Diyos magdala kanimo ngadto sa yuta nga imong pagaadtoan sa pagpanag-iya niini,+ ihatag mo usab ang panalangin didto sa Bukid sa Gerizim+ ug ang maldisyon didto sa Bukid sa Ebal.+ 30  Dili ba kini sila atua sa kiliran sa Jordan nga nag-atubang sa kasadpan, didto sa yuta sa mga Canaanhon nga namuyo sa Araba,+ atubangan sa Gilgal,+ duol sa dagkong mga kahoy sa More?+ 31  Kay motabok kamo sa Jordan aron sa pagsulod ug sa pagpanag-iya sa yuta nga ihatag ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo, ug kamo manag-iya gayod niini ug mopuyo diha niini.+ 32  Ug magmatngon gayod kamo sa pagtuman sa tanang regulasyon ug sa hudisyal nga mga hukom+ nga akong gipahayag sa inyong atubangan niining adlawa.+

Mga Footnote