Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 10:1-22

10  “Niadtong higayona si Jehova miingon kanako, ‘Pagtabas ug duha ka papan nga bato sama sa mga nahauna,+ ug tungas ngari kanako sa bukid, ug magbuhat ka ug usa ka arka nga kahoy.+  Ug isulat ko sa mga papan ang mga pulong nga didto sa unang mga papan, nga imong gipusgay, ug ibutang mo kini sa arka.’  Busa naghimo ako ug arka gikan sa kahoyng akasya ug nagtabas ug duha ka papan nga bato sama sa mga nahauna+ ug mitungas sa bukid, ug ang duha ka papan diha sa akong kamot.  Unya gisulatan niya ang mga papan sama sa mga nahisulat sa nahauna,+ ang Napulo ka Pulong,+ nga gisulti ni Jehova kaninyo didto sa bukid gikan sa taliwala sa kalayo+ sa adlaw sa panagkatigom;+ human niana gihatag kadto ni Jehova kanako.  Unya milakaw ako ug milugsong gikan sa bukid+ ug gisulod ko ang mga papan didto sa arka nga akong gibuhat, aron kini magpabilin didto, sumala sa gisugo ni Jehova kanako.+  “Ug ang mga anak sa Israel migikan sa Beerot Bene-jaakan+ paingon sa Mosera. Didto namatay si Aaron, ug gilubong siya didto;+ ug si Eleasar nga iyang anak nga lalaki mipuli kaniya sa pagkasaserdote.+  Gikan didto migikan sila paingon sa Gudgoda, ug gikan sa Gudgoda mipaingon sa Jotbata,+ usa ka yuta sa mga bul-oganang walog nga ginaagayan sa tubig.  “Niadtong panahona gilain ni Jehova ang tribo ni Levi+ aron magdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova,+ aron sa pagbarog sa atubangan ni Jehova sa pag-alagad kaniya+ ug aron sa pagpanalangin sa iyang ngalan hangtod niining adlawa.+  Tungod niana si Levi walay bahin ug panulondon+ uban sa iyang mga igsoon. Si Jehova mao ang iyang panulondon, sumala sa gisulti kaniya ni Jehova nga imong Diyos.+ 10  Ug ako—ako nagpabilin sa bukid sama sa nahaunang mga adlaw, kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii,+ ug si Jehova namati usab kanako niadtong higayona.+ Dili buot ni Jehova nga ikaw malaglag.+ 11  Unya si Jehova miingon kanako, ‘Tindog, pangunahi ang katawhan sa pagpanglakaw, aron sila mosulod ug manag-iya sa yuta nga akong gipanumpa sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanila.’+ 12  “Ug karon, Oh Israel, unsay gipangayo ni Jehova nga imong Diyos kanimo+ kondili ang pagkahadlok+ kang Jehova nga imong Diyos, ang paglakaw sa tanan niyang mga dalan+ ug ang paghigugma kaniya+ ug ang pag-alagad kang Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag;+ 13  ang pagtuman sa kasugoan ni Jehova ug sa iyang mga lagda+ nga akong gisugo kanimo niining adlawa, alang sa imong kaayohan?+ 14  Tan-awa, iya ni Jehova nga imong Diyos ang mga langit,+ bisan ang mga langit sa mga langit, ang yuta+ ug ang tanan nga anaa niana. 15  Sa inyong mga katigulangan lamang nga si Jehova nahimuot sa paghigugma kanila, mao nga iyang gipili ang ilang kaliwat sunod kanila,+ kamo mismo, gikan sa tanang katawhan, ingon niining adlawa. 16  Ug inyong tulion ang yamis sa inyong mga kasingkasing+ ug ayaw na ninyo patikiga ang inyong mga liog.+ 17  Kay si Jehova nga inyong Diyos mao ang Diyos sa mga diyos+ ug Ginoo sa mga ginoo,+ ang Diyos nga dako, gamhanan ug makalilisang,+ nga wala magpihig+ kang bisan kinsa ni modawat ug hiphip,+ 18  nga nagpahamtang ug paghukom alang sa batang ilo-sa-amahan ug sa babayeng balo+ ug nahigugma sa langyaw nga pumoluyo+ sa paghatag kaniya ug tinapay ug kupo. 19  Higugmaon usab ninyo ang langyaw nga pumoluyo,+ kay nahimo kamong langyaw nga mga pumoluyo sa yuta sa Ehipto.+ 20  “Kahadloki si Jehova nga imong Diyos.+ Kaniya mag-alagad ka,+ ug kaniya mounong ka,+ ug pinaagi sa iyang ngalan ikaw maghimog gipanumpaang mga pahayag.+ 21  Siya ang Usa nga imong dayegon,+ ug siya ang imong Diyos, nga nagbuhat kanimo niining dagko ug makalilisang nga mga butang nga nakita sa imong mga mata.+ 22  Ang imong mga katigulangan nga may kapitoan ka kalag milugsong sa Ehipto,+ ug karon si Jehova nga imong Diyos naghimo kanimo nga sama sa mga bituon sa kalangitan sa gidaghanon.+

Mga Footnote