Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 1:1-46

1  Kini ang mga pulong nga gisulti ni Moises sa tibuok Israel sa rehiyon sa Jordan+ didto sa kamingawan, sa desyertong kapatagan atubangan sa Sup, taliwala sa Paran+ ug sa Topel ug sa Laban ug sa Hazerot+ ug sa Dizahab,  nga mokabat ug napulog-usa ka adlaw gikan sa Horeb agi sa Bukid sa Seir ngadto sa Kades-barnea.+  Ug nahitabo nga sa ikakap-atan+ ka tuig, sa ikanapulog-usa ka bulan, sa unang adlaw sa bulan, si Moises misulti ngadto sa mga anak sa Israel sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya alang kanila,  human niya mapildi si Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon, nga nagpuyo sa Hesbon, ug si Og+ nga hari sa Basan, nga nagpuyo sa Astarot,+ sa Edrei.+  Sa rehiyon sa Jordan sa yuta sa Moab gipatin-aw ni Moises kini nga balaod,+ nga nag-ingon:  “Si Jehova nga atong Diyos misulti kanato didto sa Horeb,+ nga nag-ingon, ‘Dugaydugay na kamong nagpuyo niining bukirong rehiyon.+  Lakaw ug panggikan kamo ug pangadto sa bukirong rehiyon sa mga Amorihanon+ ug sa tanan nilang kasilinganan sa Araba,+ sa bukirong rehiyon+ ug sa Sepela ug sa Negeb+ ug sa kabaybayonan,+ sa yuta sa mga Canaanhon,+ ug sa Lebanon,+ hangtod sa dakong suba, sa suba sa Euprates.+  Tan-awa, gibutang ko ang yuta sa inyong atubangan. Sudla ninyo ug panag-iyaha ang yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga amahan, kang Abraham, Isaac+ ug Jacob,+ aron ihatag kanila ug sa ilang binhi sunod kanila.’+  “Ug gisulti ko kini kaninyo niadtong panahona, ‘Dili ako makahimo sa pagdala kaninyo nga mag-inusara.+ 10  Si Jehova nga inyong Diyos nagpadaghan kaninyo, ug ania, niining adlawa kamo sama sa mga bituon sa kalangitan sa gidaghanon.+ 11  Hinaot si Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan, magpadaghan kaninyo+ sa usa ka libo ka pilo sa inyong gidaghanon karon, ug hinaot nga siya magpanalangin+ kaninyo ingon sa iyang gisaad kaninyo.+ 12  Unsaon ko pagdala nga mag-inusara sa inyong palas-anon ug sa inyong luwan ug sa inyong panaglalis?+ 13  Pagkuhag maalamon ug maayog pagsabot+ ug may kasinatian+ nga mga tawo sa inyong mga tribo, aron ibutang ko sila ingong mga pangulo sa ibabaw ninyo.’+ 14  Niana kamo mitubag kanako ug miingon, ‘Ang imong gisulti nga among buhaton maayo.’ 15  Busa gikuha ko ang mga pangulo sa inyong mga tribo, mga tawong maalamon ug may kasinatian, ug gibutang sila ingong mga pangulo ibabaw ninyo, mga pangulo sa linibo ug mga pangulo sa ginatos ug mga pangulo sa tagkalim-an ug mga pangulo sa tagnapulo ug mga kadagkoan sa inyong mga tribo.+ 16  “Ug akong gisugo ang inyong mga maghuhukom niadtong panahona, nga nag-ingon, ‘Sa dihang maghusay tali sa inyong mga igsoon, maghukom kamo uban ang pagkamatarong+ tali sa usa ka tawo ug sa iyang igsoon o sa iyang langyaw nga pumoluyo.+ 17  Dili kamo magpihigpihig sa paghukom.+ Patalinghogi ninyo ang gagmay sama sa dagko.+ Dili kamo mahadlok tungod sa usa ka tawo,+ kay ang paghukom iya sa Diyos;+ ug ang kaso nga lisod kaayo alang kaninyo, inyong ipresentar kanako, ug patalinghogan ko kini.’+ 18  Ug ako nagsugo kaninyo niadtong panahona sa tanang butang nga angay ninyong buhaton. 19  “Unya mibiya kita gikan sa Horeb ug milatas niadtong dako ug makalilisang nga kamingawan,+ nga inyong nakita, agi sa bukirong rehiyon sa mga Amorihanon,+ ingon sa gisugo kanato ni Jehova nga atong Diyos; ug sa kataposan nakaabot kita sa Kades-barnea.+ 20  Ako karon miingon kaninyo, ‘Nakaabot na kamo sa bukirong rehiyon sa mga Amorihanon, nga gihatag ni Jehova nga atong Diyos kanato.+ 21  Tan-awa, gitugyan ni Jehova nga imong Diyos ang yuta kanimo.+ Tungas, panag-iyaha kini, ingon sa gisulti kanimo ni Jehova, ang Diyos sa imong mga katigulangan.+ Ayaw kahadlok, ni malisang.’+ 22  “Apan, kamong tanan miduol kanako ug miingon, ‘Magpadala kita ug mga tawo una kanato aron masusi nila ang yuta alang kanato ug magbalita kanato mahitungod sa dalan nga atong pagaagian ug sa mga siyudad nga atong pagaadtoan.’+ 23  Buweno, kadto maayo sa akong mga mata, mao nga ako nagkuhag napulog-duha ka tawo gikan kaninyo, usa alang sa matag tribo.+ 24  Unya sila nanglakaw ug nanungas sa bukirong rehiyon+ ug nakaabot hangtod sa bul-oganang walog sa Escol+ ug naniid niini. 25  Ug sila nanguhag pipila sa mga bunga sa yuta+ diha sa ilang kamot ug nagdala niini kanato, ug sila nagbalita kanato ug nag-ingon, ‘Maayo ang yuta nga gihatag kanato ni Jehova nga atong Diyos.’+ 26  Apan kamo dili buot motungas,+ ug kamo nagmasuklanon sa sugo ni Jehova nga inyong Diyos.+ 27  Ug nagsige kamog bagulbol diha sa inyong mga tolda ug nag-ingon, ‘Tungod kay si Jehova nagdumot+ kanato mao nga siya nagpagawas kanato sa yuta sa Ehipto+ aron itugyan kita sa kamot sa mga Amorihanon, aron sa paglaglag kanato.+ 28  Asa kita manungas? Ang atong mga igsoon nagpaluya sa atong kasingkasing,+ nga nag-ingon: “Ang mga tawo mas dagko ug mas tag-as kay kanato,+ ang mga siyudad dagko ug kinutaan abot sa langit+ ug nakita usab namo didto ang mga anak sa mga Anakim.”’+ 29  “Busa miingon ako kaninyo, ‘Ayaw kamo pangurog ni mahadlok tungod kanila.+ 30  Si Jehova nga inyong Diyos mao ang mag-una kaninyo. Siya makig-away alang kaninyo+ ingon sa tanan niyang gibuhat alang kaninyo didto sa Ehipto atubangan sa inyong mga mata,+ 31  ug didto sa kamingawan,+ diin imong nakita kon giunsa ka pagdala+ ni Jehova nga imong Diyos ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak, diha sa tanang dalan nga inyong gilaktan hangtod sa pag-abot ninyo niining dapita.’+ 32  Apan bisan pa niining pulonga kamo wala magbutang ug pagtuo kang Jehova nga inyong Diyos,+ 33  kinsa nag-una kaninyo diha sa dalan aron sa pagsusi alang kaninyo ug usa ka dapit nga inyong makampohan,+ pinaagi sa kalayo panahon sa gabii aron inyong makita ang dalan nga inyong pagalaktan ug pinaagi sa panganod panahon sa adlaw.+ 34  “Sa kasamtangan nadungog ni Jehova ang tingog sa inyong mga pulong. Busa siya nasuko ug nanumpa,+ nga nag-ingon, 35  ‘Walay usa taliwala niining mga tawhana niining daotan nga kaliwatan ang makakita sa maayong yuta nga akong gipanumpa nga ihatag sa inyong mga amahan,+ 36  gawas kang Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune.+ Siya makakita niini, ug ihatag ko kaniya ug sa iyang mga anak ang yuta nga iyang nataakan, tungod kay siya bug-os nga nagsunod kang Jehova.+ 37  (Bisan batok kanako si Jehova nasuko tungod kaninyo, nga nag-ingon, ‘Ikaw dili usab makasulod didto.+ 38  Si Josue nga anak nga lalaki ni Nun, nga nagabarog sa imong atubangan, mao ang mosulod didto.’+ Siya iyang gipalig-on,+ kay siya ang magpahinabo nga mapanunod kini sa Israel.) 39  Kon bahin sa inyong kabataan nga inyong giingon: “Sila mahimong mga inagaw!”+ ug sa inyong mga anak nga sa pagkakaron wala makaila sa maayo o sa daotan, kini sila ang makasulod didto, ug ngadto kanila ihatag ko kini, ug sila magapanag-iya niini. 40  Kon bahin kaninyo, usba ang inyong direksiyon ug panggikan kamo paingon sa kamingawan agi sa dalan sa Pulang Dagat.’+ 41  “Niini kamo mitubag ug miingon kanako, ‘Nakasala kami batok kang Jehova.+ Kami​—⁠kami manungas ug makig-away sumala sa tanan nga gisugo kanamo ni Jehova nga among Diyos!’ Busa nagsangkap ang tagsatagsa kaninyo sa iyang mga hinagiban sa gubat ug naghunahuna kamo nga sayon ang pagtungas sa bukid.+4  Apan si Jehova miingon kanako, ‘Sultihi sila: “Dili kamo manungas ug makig-away, tungod kay wala ako sa inyong taliwala;+ aron dili kamo mapildi sa atubangan sa inyong mga kaaway.”’+4  Busa ako misulti kaninyo, ug kamo wala mamati apan nagmasuklanon+ sa sugo ni Jehova ug bug-os nga nanginit, ug kamo nanungas ngadto sa bukid.+4  Unya ang mga Amorihanon nga nagpuyo niadtong bukira migula sa pagsugat kaninyo ug migukod kaninyo,+ ingon sa ginabuhat sa mga putyokan, ug nagpatibulaag kaninyo sa Seir hangtod sa Horma.+4  Human niadto namalik kamo ug nanghilak sa atubangan ni Jehova, apan si Jehova wala mamati sa inyong tingog,+ ni magpatalinghog kaninyo.+4  Busa mipuyo kamo sa Kades sa daghang adlaw, ingon ka daghan sa adlaw sa inyong pagpuyo didto.+

Mga Footnote