Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 9:1-27

9  Sa unang tuig ni Dario+ nga anak nga lalaki ni Ahasuero nga binhi sa mga Medianhon,+ kinsa gihimong hari sa gingharian sa mga Caldeanhon;+  sa unang tuig sa iyang paghari ako, si Daniel, pinaagi sa mga basahon nakasabot sa gidaghanon sa mga tuig nga labot niana ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias nga manalagna,+ aron sa pagtuman sa pagpayhag sa Jerusalem,+ nga mao, kapitoan ka tuig.+  Ug akong gitumong ang akong nawong+ kang Jehova, ang matuod nga Diyos, aron sa pagpangita kaniya pinaagi sa pag-ampo+ ug sa mga pangaliyupo, uban sa pagpuasa ug sa sakong panapton ug sa mga abo.+  Ug ako miampo kang Jehova nga akong Diyos ug misugid ug miingon:+ “Ah, Jehova nga matuod nga Diyos, ang Usa nga dako+ ug ang Usa nga makalilisang, nga nagatuman sa pakigsaad+ ug sa mahigugmaong-kalulot+ kanila nga nahigugma kaniya ug kanila nga nagatuman sa iyang mga sugo,+  kami nakasala+ ug nakahimog kasaypanan ug nagbuhat sa daotan ug misukol;+ ug mitipas gikan sa imong mga sugo ug gikan sa imong hudisyal nga mga hukom.+  Ug kami wala mamati sa imong mga alagad nga mga manalagna,+ nga sa imong ngalan nakigsulti sa among mga hari, sa among mga prinsipe ug sa among mga katigulangan ug sa tibuok katawhan sa yuta.+  Imoha, Oh Jehova, ang pagkamatarong, apan kanamo ang kaulawan sa nawong sama niining adlawa,+ sa mga tawo sa Juda ug sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa tanan nga iya sa Israel, kadtong haduol ug kadtong halayo diha sa tanang kayutaan nga ngadto niana ikaw nagpatibulaag kanila tungod sa pagkadili-matinumanon nga ilang gihimo batok kanimo.+  “Oh Jehova, ang kaulawan sa nawong amoa, sa among mga hari, sa among mga prinsipe ug sa among mga katigulangan, tungod kay kami nakasala batok kanimo.+  Iya ni Jehova nga among Diyos ang mga kaluoy+ ug ang mga buhat sa pagpasaylo,+ kay kami misukol batok kaniya.+ 10  Ug kami wala motuman sa tingog ni Jehova nga among Diyos pinaagi sa pagsubay sa iyang mga balaod nga iyang gibutang sa among atubangan pinaagi sa kamot sa iyang mga alagad nga mga manalagna.+ 11  Ug silang tanan sa Israel milapas sa imong balaod, ug mitipas pinaagi sa dili pagtuman sa imong tingog,+ mao nga gibubo mo kanamo ang tunglo ug ang panumpa+ nga gisulat diha sa balaod ni Moises nga alagad sa matuod nga Diyos, kay kami nakasala batok Kaniya. 12  Ug iyang gituman ang iyang mga pulong nga iyang gipahayag batok kanamo+ ug batok sa among mga maghuhukom nga naghukom kanamo,+ pinaagi sa pagpadangat ug dakong kadaot kanamo, nga ang ingon wala pa buhata ilalom sa tibuok kalangitan ingon nianang gibuhat sa Jerusalem.+ 13  Ingon sa nahisulat diha sa balaod ni Moises,+ kining tanan nga kadaot—kini midangat kanamo,+ ug wala namo lukmaya ang nawong ni Jehova nga among Diyos pinaagi sa pagtalikod sa among kasaypanan+ ug pinaagi sa pagpakitag hait nga salabotan sa imong kamatinud-anon.+ 14  “Ug si Jehova nagpabiling alisto bahin sa katalagman ug sa kataposan nagpadangat niini kanamo,+ kay si Jehova nga among Diyos matarong man sa tanan niyang mga buhat nga iyang nabuhat; ug kami wala motuman sa iyang tingog.+ 15  “Ug karon, Oh Jehova nga among Diyos, ikaw nga nagpagawas sa imong katawhan gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa usa ka kusganong kamot+ ug naghimo ug usa ka ngalan alang sa imong kaugalingon sama niining adlawa,+ kami nakasala,+ kami nagbuhat ug daotan. 16  Oh Jehova, sumala sa tanan mong mga buhat sa pagkamatarong,+ palihog, hinaot ang imong kasuko ug ang imong kaaligutgot motalikod sa imong siyudad nga Jerusalem, ang imong balaang bukid;+ kay, tungod sa among mga sala ug tungod sa kasaypanan sa among mga katigulangan,+ ang Jerusalem ug ang imong katawhan nahimong tumong sa pakaulaw sa tanan nga naglibot kanamo.+ 17  Ug karon pamati, Oh among Diyos, sa pag-ampo sa imong alagad ug sa iyang mga pangaliyupo, ug pasidlaka ang imong nawong+ sa imong sangtuwaryo nga biniyaan,+ tungod kang Jehova. 18  Ikiling ang imong igdulungog, Oh akong Diyos, ug paminaw.+ Bukha ang imong mga mata ug tan-awa ang among pagkabiniyaan ug ang siyudad nga gitawag sa imong ngalan;+ kay dili tungod sa among matarong nga mga buhat nga kami nagpadangat sa among mga pangaliyupo sa imong atubangan,+ kondili tungod sa imong dagayang kaluoy.+ 19  Oh Jehova, pamati.+ Oh Jehova, pasayloa.+ Oh Jehova, patalinghog ug buhata.+ Ayaw paglangan,+ tungod sa imong kaugalingon, Oh akong Diyos, kay ang imong siyudad ug ang imong katawhan ginatawag sa imong ngalan.”+ 20  Samtang nagsulti pa ako ug nag-ampo ug nagsugid sa akong sala+ ug sa sala sa akong katawhang Israel+ ug nagpadangat sa akong pakiluoy sa atubangan ni Jehova nga akong Diyos mahitungod sa balaang bukid+ sa akong Diyos, 21  ug samtang nagsulti pa ako diha sa pag-ampo, ania karon, ang tawong si Gabriel,+ nga akong nakita sa panan-awon sa sinugdan,+ nga gikapoy pag-ayo, miabot sa akong duol sa takna sa paghalad sa gasa sa kagabhion.+ 22  Ug mihatag siyag pagsabot ug nakigsulti kanako ug miingon: “Oh Daniel, ako karon mianhi aron makabaton ka ug hait nga salabotan uban ang pagkamasinaboton.+ 23  Sa sinugdan sa imong mga pangaliyupo migula ang usa ka sugo, ug ako mianhi aron sa pagtaho, tungod kay ikaw tilinguhaon kaayo.+ Busa tagda+ ang maong butang, ug sabta ang butang nga nakita. 24  “Adunay kapitoan ka semana nga gipiho ibabaw sa imong katawhan+ ug ibabaw sa imong balaang siyudad,+ aron pahunongon ang kalapasan,+ ug aron sa pagtapos sa sala,+ ug aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa kasaypanan,+ ug sa pagpasulod sa pagkamatarong hangtod sa mga panahong walay tino,+ ug aron sa pagtimbre+ sa panan-awon ug sa manalagna, ug sa pagdihog sa Balaan sa mga Balaan.+ 25  Ug angay kang mahibalo ug magbaton sa hait nga salabotan nga sukad sa paggula sa sugo+ sa pagpasig-uli ug sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem+ hangtod sa Mesiyas+ nga Pangulo,+ adunay pito ka semana, ingon man kan-umag-duha ka semana.+ Siya mahibalik ug matukod gayod pag-usab, nga may plasa ug nagalibot nga trinseras, apan sa malisod nga mga panahon. 26  “Ug human sa kan-umag-duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon,+ nga walay bisan unsa alang sa iyang kaugalingon.+ “Ug ang siyudad ug ang balaang dapit+ pagalaglagon sa katawhan sa usa ka pangulo nga moabot.+ Ug ang kataposan niana maoy pinaagi sa baha. Ug hangtod sa kataposan adunay gubat; ang pagkalaglag mao ang gihukom.+ 27  “Ug kinahanglang iyang ipatuman ang pakigsaad+ sulod sa usa ka semana alang sa daghan;+ ug sa katunga sa semana iyang ipahunong ang paghalad ug ang pagtanyag ug gasa.+ “Ug ibabaw sa pako sa dulumtanang mga butang anaa unya ang magpahinabog pagkaawaaw;+ ug hangtod sa pagpuo, ang butang nga gihukom igabubo usab ibabaw sa usa nga nalaglag.”+

Mga Footnote