Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 7:1-28

7  Sa unang tuig ni Belsazar+ nga hari sa Babilonya, si Daniel nakakita ug usa ka damgo ug mga panan-awon sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan.+ Niadtong higayona iyang gisulat ang damgo.+ Ang kompletong asoy sa maong mga butang iyang gisaysay.  Si Daniel misulti ug miingon: “Ako nakakita sa akong mga panan-awon sa gabii, ug, ania karon! ang upat ka hangin+ sa kalangitan nagkutaw sa dakong dagat.+  Ug migula gikan sa dagat+ ang upat ka dagko kaayong mananap,+ nga nagkalainlain+ ang matag usa.  “Ang una maoy sama sa usa ka leyon,+ ug kini may mga pako sa agila.+ Ako nagpadayon sa pagtan-aw hangtod nga ang mga pako niini naibot, ug kini gialsa gikan sa yuta+ ug gipabarog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo, ug gihatag niini ang kasingkasing sa usa ka tawo.+  “Ug, ania karon! laing mananap, ang ikaduha, kini sama sa usa ka oso.+ Ug nakaisa ang usa niya ka kilid,+ ug dihay tulo ka gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon; ug kini mao ang ilang giingon kaniya, ‘Bangon, kaon ug daghang unod.’+  “Human niini ako nagpadayon sa pagtan-aw, ug, ania karon! laing mananap, sama sa usa ka leopardo,+ apan diha sa iyang bukobuko may upat ka pako sa usa ka naglupad nga linalang. Ug ang mananap may upat ka ulo,+ ug gihatagan kini ug pagmando.  “Human niini ako nagpadayon sa pagtan-aw diha sa mga panan-awon sa gabii, ug, ania karon! ang ikaupat nga mananap, makahahadlok ug makalilisang ug talagsaon ang pagkakusganon.+ Ug kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Kini naglamoy ug nagkuniskunis, ug ang nahibilin gitamaktamakan sa iyang mga tiil. Ug kini lahi kay sa tanang ubang mga mananap nga nauna niini, ug kini may napulo ka sungay.+  Ako nagpadayon sa pagsud-ong sa mga sungay, ug, tan-awa! may laing sungay, usa nga gamay,+ migula sa ilang taliwala, ug dihay tulo sa naunang mga sungay nga giibot gikan sa atubangan niini. Ug, tan-awa! niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa usa ka tawo, ug dihay baba nga nagsulti ug dagkong mga butang.+  “Ako nagpadayon sa pagtan-aw hangtod nga dihay mga trono nga gibutang+ ug ang Karaan sa mga Adlaw+ milingkod. Ang iyang besti maputi sama sa niyebe,+ ug ang buhok sa iyang ulo sama sa mahinlong balhibo sa karnero.+ Ang iyang trono maoy mga siga sa kalayo;+ ang mga ligid niini nagdilaab nga kalayo.+ 10  Dihay sapa nga kalayo nga miagos ug migula gikan sa iyang atubangan.+ Dihay kaliboan ka libo nga nag-alagad kaniya,+ ug napulo ka libo ka napulo ka libo nga nagbarog diha sa iyang atubangan.+ Ang Korte+ mipahiluna, ug dihay mga basahon nga gibuksan. 11  “Ako nagpadayon sa pagtan-aw niadtong higayona tungod sa tingog sa dagkong mga pulong nga gisulti sa sungay;+ ako nagpadayon sa pagtan-aw hangtod nga ang mananap gipatay ug ang iyang lawas gilaglag ug kini gitugyan ngadto sa nagdilaab nga kalayo.+ 12  Apan kon bahin sa uban pa nga mga mananap,+ ang ilang pagmando gikuha, ug gilugwayan ang ilang kinabuhi sulod sa usa ka panahon ug sa usa ka yugto sa panahon.+ 13  “Ako nagpadayon sa pagtan-aw sa mga panan-awon sa gabii, ug, ania karon! uban sa mga panganod+ sa kalangitan dihay sama sa anak sa tawo+ nga nagsingabot; ug siya nakaduol sa Karaan sa mga Adlaw,+ ug ilang gidala siya sa haduol sa atubangan mismo sa maong Usa.+ 14  Ug kaniya dihay gihatag nga pagmando+ ug dignidad+ ug gingharian,+ aron ang tanang mga katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan magaalagad gayod kaniya.+ Ang iyang pagmando maoy usa ka pagmando nga mohangtod sa panahong walay tino nga dili mahanaw, ug ang iyang gingharian dili magun-ob.+ 15  “Kon bahin kanako, si Daniel, ang akong espiritu nabalisa sa sulod nako tungod niini, ug ang maong mga panan-awon sa akong ulo nakapalisang kanako.+ 16  Ako miduol sa usa kanila nga nagbarog, aron ako magpakisayod kaniya sa kamatuoran niining tanan.+ Ug siya miingon kanako, samtang iyang gipadayag kanako ang hubad sa maong mga butang, 17  “‘Kon bahin niining dagkong mga mananap, tungod kay sila upat,+ adunay upat ka hari nga mobarog gikan sa yuta.+ 18  Apan ang mga balaan+ sa Supremong Usa+ magadawat sa gingharian, ug panag-iyahon nila ang gingharian+ sa panahong walay tino, bisan sa panahong walay tino hangtod sa mga panahong walay tino.’ 19  “Unya gitinguha ko nga tinoon ang mahitungod sa ikaupat nga mananap, nga lahi nilang tanan, nga talagsaon ang pagkamakahahadlok, kansang mga ngipon puthaw ug kansang mga kuyamoy tumbaga, nga naglamoy ug nagkuniskunis, ug nagtamaktamak sa nahibilin pinaagi sa iyang mga tiil;+ 20  ug mahitungod sa napulo ka sungay nga diha sa ulo niini,+ ug sa laing sungay+ nga mitungha ug nga sa atubangan niini napukan ang tulo,+ kadtong sungay nga may mga mata ug baba nga nagsulti ug dagkong mga butang+ ug kansang dagway mas dako kay sa mga kauban niini. 21  “Ako nagpadayon sa pagtan-aw sa dihang kanang sungaya nakiggubat sa mga balaan, ug kana nakadaog batok kanila,+ 22  hangtod nga ang Karaan sa mga Adlaw+ miabot ug ang paghukom gihatag dapig sa mga balaan sa Supremong Usa,+ ug ang tino nga panahon miabot nga ang mga balaan nanag-iya sa gingharian.+ 23  “Mao kini ang iyang giingon, ‘Kon bahin sa ikaupat nga mananap, adunay ikaupat nga gingharian nga motungha sa ibabaw sa yuta, nga lahi sa tanang ubang mga gingharian; ug kini molamoy sa tibuok yuta ug magyatak niini ug magdugmok niini.+ 24  Ug kon bahin sa napulo ka sungay, gikan sa maong gingharian adunay napulo ka hari nga mobangon;+ ug aduna pay usa nga mobangon sunod kanila, ug siya lahi sa mga nauna,+ ug tulo ka hari iyang ipaubos.+ 25  Ug siya mosulti bisan sa mga pulong nga batok sa Labing Hataas,+ ug siya magpadayon sa pagpanghasi sa mga balaan sa Supremong Usa.+ Ug siya magtinguha sa pag-usab sa mga panahon+ ug sa balaod,+ ug sila itugyan sa iyang kamot sulod sa usa ka panahon, ug mga panahon ug katunga sa usa ka panahon.+ 26  Ug ang Korte milingkod,+ ug sa kataposan ang iyang pagmando ilang gikuha, aron sa pagpuo ug sa paglaglag kaniya sa bug-os.+ 27  “‘Ug ang gingharian ug ang pagmando ug ang kahalangdon sa mga gingharian ilalom sa tibuok kalangitan gihatag ngadto sa katawhan nga mao ang mga balaan sa Supremong Usa.+ Ang ilang gingharian maoy gingharian nga mohangtod sa panahong walay tino,+ ug ang tanang pagmando manag-alagad ug managsugot kanila.’+ 28  “Hangtod dinhi ang kataposan sa maong butang. Kon bahin kanako, si Daniel, ang akong mga hunahuna nakapalisang pag-ayo kanako, mao nga nalain ang akong panagway; apan ang maong butang gitipigan ko sa akong kasingkasing.”+

Mga Footnote