Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 4:1-37

4  “Si Nabucodonosor nga hari, ngadto sa tanang mga katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan nga nagpuyo sa tibuok yuta:+ Hinaot ang inyong pakigdait modagaya.+  Gipakamaayo ko nga ipahayag ang mga ilhanan ug mga katingalahan nga gihimo sa Labing Hataas nga Diyos kanako.+  Pagkatalagsaon sa iyang mga ilhanan, ug pagkagamhanan sa iyang mga katingalahan!+ Ang iyang gingharian usa ka gingharian hangtod sa panahong walay tino,+ ug ang iyang pagmando maoy hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+  “Ako, si Nabucodonosor, diha sa kahayahay+ sa akong balay ug nagmauswagon sa akong palasyo.+  May usa ka damgo nga akong nakita, ug kini nakapahadlok kanako.+ Ug dihay mga handurawan ibabaw sa akong higdaanan ug mga panan-awon sa akong ulo nga nakapalisang kanako.+  Ug gipagula ko ang usa ka mando nga dad-on sa akong atubangan ang tanang tawong maalamon sa Babilonya, aron ilang ikapadayag kanako ang hubad mismo sa damgo.+  “Niadtong higayona ang mga salamangkerong saserdote, ang mga diwatahan, ang mga Caldeanhon+ ug ang mga astrologo+ nanulod; ug gisaysay ko sa ilang atubangan kon unsa ang damgo, apan ang hubad niini wala nila ikapadayag kanako.+  Ug sa kataposan miabot sa akong atubangan si Daniel, kansang ngalan maoy Beltesazar+ sumala sa ngalan sa akong diyos+ ug kang kinsa anaa ang espiritu sa balaang mga diyos;+ ug sa iyang atubangan gisulti ko kon unsa ang damgo:  “‘Oh Beltesazar nga pangulo sa mga salamangkerong saserdote,+ tungod kay ako nahibalo pag-ayo nga ang espiritu sa balaang mga diyos anaa kanimo+ ug nga wala gayoy tinago nga nagsamok kanimo,+ isaysay kanako ang mga panan-awon sa akong damgo nga akong nakita ug ang hubad niini.+ 10  “‘Karon ang mga panan-awon sa akong ulo ibabaw sa akong higdaanan akong nakita,+ ug, tan-awa! usa ka kahoy+ sa taliwala sa yuta, nga taas kaayo ang gihabogon.+ 11  Ang kahoy mitubo ug nahimong lig-on, ug ang gihabogon niini sa kataposan miabot sa kalangitan, ug kini makita hangtod sa kinatumyan sa tibuok yuta.+ 12  Ang kadahonan niini matahom, ug daghan ang bunga niini, ug diha niana may pagkaon alang sa tanan. Sa ilalom niini ang mananap+ sa kapatagan nagpasilong,+ ug sa mga sanga niini ang mga langgam sa kalangitan nagpuyo,+ ug gikan niini ang tanang unod nagkaon. 13  “‘Ako nagpadayon sa pagkakita diha sa mga panan-awon sa akong ulo ibabaw sa akong higdaanan, ug, tan-awa! usa ka tigbantay,+ usa nga balaan,+ nanaog gikan sa mga langit. 14  Siya nagsinggit sa makusog, ug mao kini ang iyang giingon: “Tag-a ninyo ang kahoy,+ ug putla ang mga sanga niini. Uyoga ninyo ang kadahonan niini, ug kataga ang mga bunga niini. Aboga ang mananap gikan sa ilalom niini, ug ang mga langgam gikan sa mga sanga niini.+ 15  Apan, ibilin ninyo ang iyang tuod diha sa yuta, nga may pikit nga puthaw ug tumbaga, taliwala sa mga balili sa kapatagan; ug ipahumod kini sa yamog sa kalangitan, ug ang iyang bahin ipauban sa mga mananap taliwala sa mga tanom sa yuta.+ 16  Pailisi ang iyang kasingkasing gikan nianang iya sa tawo, ug pahatagi siya ug kasingkasing sa mananap,+ ug palabyon kaniya ang pito ka panahon.+ 17  Ang maong butang maoy sumala sa mando sa mga tigbantay,+ ug ang maong hangyo maoy sumala sa pulong sa mga balaan, aron ang katawhan nga buhi makaila nga ang Labing Hataas maoy Magmamando sa gingharian sa mga tawo+ ug ngadto sa usa nga buot niya, kini iyang ihatag+ ug iyang ipahimutang ibabaw niini bisan ang usa nga labing ubos sa katawhan.”+ 18  “‘Kini ang damgo nga nakita ko, ako nga si Haring Nabucodonosor; ug ikaw, Oh Beltesazar, isulti kon unsa ang hubad niini, sanglit ang tanang ubang mga tawo nga maalamon sa akong gingharian wala makapadayag kanako sa hubad niini.+ Apan ikaw may katakos, tungod kay ang espiritu sa balaang mga diyos anaa kanimo.’+ 19  “Niadtong tungora si Daniel, kansang ngalan maoy Beltesazar,+ nahingangha sa makadiyot, ug ang iyang mga hunahuna nagpahadlok kaniya.+ “Ang hari mitubag ug miingon, ‘Oh Beltesazar, ayaw tugoting ang damgo ug ang hubad magpahadlok kanimo.’+ “Si Beltesazar mitubag ug miingon, ‘Oh akong ginoo, hinaot ang damgo mahitabo ngadto sa mga nagdumot kanimo, ug ang hubad niini ngadto sa imong mga kaaway.+ 20  “‘Ang kahoy nga imong nakita, nga midako pag-ayo ug nahimong lig-on ug kansang gihabogon sa kataposan miabot sa kalangitan ug nakita sa tibuok yuta,+ 21  ug kansang kadahonan matahom, ug daghan ang bunga, ug kaniya may pagkaon alang sa tanan; nga sa ilalom niya ang mga mananap sa kapatagan namuyo, ug sa iyang mga sanga ang mga langgam sa kalangitan namuyo,+ 22  ikaw kini, Oh hari,+ tungod kay ikaw midako ug nahimong lig-on, ug ang imong kahalangdon midako ug miabot sa kalangitan,+ ug ang imong pagmando hangtod sa kinatumyan sa yuta.+ 23  “‘Ug tungod kay ang hari nakakita ug usa ka tigbantay, usa nga balaan,+ nga nanaog gikan sa kalangitan, nga nag-ingon usab: “Tag-a ninyo ang kahoy, ug laglaga kini. Hinunoa, ibilin ninyo ang iyang tuod diha sa yuta, apan may pikit nga puthaw ug tumbaga, taliwala sa mga balili sa kapatagan, ug ipahumod kini sa yamog sa kalangitan, ug ang iyang bahin ipauban sa mga mananap sa kapatagan hangtod nga molabay kaniya ang pito ka panahon,”+ 24  mao kini ang hubad, Oh hari, ug ang mando+ sa Labing Hataas+ mao gayod ang modangat sa akong ginoo nga hari.+ 25  Ug ikaw ilang abogon gikan sa mga tawo, ug uban sa mga mananap sa kapatagan ikaw magapuyo,+ ug ang mga tanom mao ang ilang ihatag kanimo nga imong kan-on sama sa mga torong baka;+ ug mahumod ka sa yamog sa kalangitan, ug pito ka panahon+ ang molabay kanimo, hangtod nga ikaw makaila nga ang Labing Hataas maoy Magmamando sa gingharian sa mga tawo,+ ug ngadto sa usa nga buot niya kini iyang ihatag.+ 26  “‘Ug sanglit sila nag-ingon nga ibilin ang tuod sa maong kahoy,+ ang imong gingharian tino nga maimo human nga ikaw mahibalo nga ang kalangitan nagamando.+ 27  Busa, Oh hari, hinaot nga alang kanimo ang akong tambag maayo,+ ug hanawa ang kaugalingon nimong mga sala pinaagi sa pagkamatarong,+ ug ang imong pagkadaotan pinaagi sa pagpakitag kaluoy sa mga kabos.+ Tingali may mahitabong paglugway sa imong kauswagan.’”+ 28  Kining tanan midangat kang Nabucodonosor nga hari.+ 29  Pagkatapos sa napulog-duha ka lunar nga bulan siya naglakaw sa ibabaw sa harianong palasyo sa Babilonya. 30  Ang hari mitubag ug miingon:+ “Dili ba kini ang Dakong Babilonya, nga akong gitukod alang sa harianong balay pinaagi sa kusog sa akong gahom+ ug alang sa dignidad sa akong kahalangdon?”+ 31  Samtang ang pulong diha pa sa baba sa hari, may usa ka tingog nga midangat gikan sa mga langit: “Kanimo ginaingon, Oh Nabucodonosor nga hari, ‘Ang gingharian mibiya kanimo,+ 32  ug ikaw ilang pagaabogon gikan sa mga tawo, ug ikaw magapuyo uban sa mga mananap sa kapatagan.+ Sila magahatag kanimo sa mga tanom nga imong kan-on sama sa mga torong baka, ug palabyon kanimo ang pito ka panahon, hangtod nga ikaw makaila nga ang Labing Hataas maoy Magmamando sa gingharian sa mga tawo, ug ngadto sa usa nga buot niya kini iyang ihatag.’”+ 33  Niadtong tungora+ ang maong pulong natuman kang Nabucodonosor, ug gikan sa katawhan siya giabog, ug siya mikaon sa mga tanom sama gayod sa mga torong baka, ug pinaagi sa yamog sa kalangitan ang iyang lawas nahumod, hangtod nga ang iyang buhok mitaas sama sa mga balhibo sa mga agila ug ang iyang mga kuko sama sa mga kuyamoy sa mga langgam.+ 34  “Ug sa pagkatapos sa maong mga adlaw+ ako, si Nabucodonosor, miyahat sa kalangitan,+ ug ang akong panabot nahiuli kanako; ug gidayeg ko ang Labing Hataas,+ ug ang Usa nga buhi hangtod sa panahong walay tino akong gidayeg ug gihimaya,+ tungod kay ang iyang pagmando maoy pagmando nga hangtod sa panahong walay tino ug ang iyang gingharian maoy hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+ 35  Ug ang tanang molupyo sa yuta ginaisip nga walay bili lamang,+ ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubut-on taliwala sa mga panon sa kalangitan ug sa mga molupyo sa yuta.+ Ug walay usa nga makapugong sa iyang kamot+ o nga makaingon kaniya, ‘Unsa ang imong ginabuhat?’+ 36  “Sa samang higayon ang akong panabot nahiuli kanako, ug alang sa dignidad sa akong gingharian ang akong kahalangdon ug ang akong kadan-ag nahiuli kanako;+ ug ang akong hataas nga mga harianong opisyal ug ang akong mga kadagkoan maikagong nangita kanako, ug ako napahimutang pag-usab sa akong gingharian, ug ang talagsaong pagkadako nadugang kanako.+ 37  “Karon ako, si Nabucodonosor, nagadayeg ug nagabayaw ug nagahimaya sa Hari sa mga langit,+ tungod kay ang tanan niyang buhat maoy kamatuoran ug ang iyang mga dalan maoy hustisya,+ ug tungod kay kadtong mga nagalakaw nga mapagarbohon iyang mapaubos.”+

Mga Footnote