Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 3:1-30

3  Si Nabucodonosor nga hari naghimog usa ka larawan+ nga bulawan, nga ang gihabogon kan-uman ka maniko ug ang gilapdon unom ka maniko. Kini iyang gipatindog sa kapatagan sa Dura didto sa sakop nga distrito sa Babilonya.+  Ug si Nabucodonosor ingong hari nagpasugo nga tigomon ang mga satrapa, ang mga prepekto+ ug ang mga gobernador, ang mga magtatambag, ang mga mamahandi, ang mga maghuhukom, ang mga mahistrado sa polisiya+ ug ang tanang administrador sa sakop nga mga distrito aron moadto sa inagurasyon+ sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari.  Niadtong higayona ang mga satrapa,+ ang mga prepekto ug ang mga gobernador, ang mga magtatambag, ang mga mamahandi, ang mga maghuhukom, ang mga mahistrado sa polisiya ug ang tanang administrador sa sakop nga mga distrito nagtigom alang sa inagurasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari, ug sila nagbarog sa atubangan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor.  Ug ang tigpahibalo+ misinggit sa makusog: “Kaninyo kini gisugo, Oh mga katawhan, mga nasodnong pundok ug mga pinulongan,+  nga inigkadungog ninyo sa tingog sa budyong, sa plawta, sa sitara, sa triyanggulo nga alpa, sa kinuldasan nga tulonggon, sa gayta ug sa tanang matang sa tulonggon,+ hapa kamo ug simbaha ang larawang bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari.  Ug si bisan kinsa nga dili mohapa ug mosimba+ sa maong gutlo mismo+ itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo.”+  Tungod niini, sa pagkadungog gayod sa tanang mga katawhan sa tingog sa budyong, sa plawta, sa sitara, sa triyanggulong alpa, sa kinuldasan nga tulonggon ug sa tanang matang sa tulonggon, ang tanang mga katawhan,+ nasodnong mga pundok ug mga pinulongan nanghapa ug nanimba sa larawang bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari.  Tungod niini, niadtong panahona may pipila ka mga Caldeanhon nga miduol ug nag-akusar sa mga Hudiyo.+  Sila mitubag, ug sila miingon kang Nabucodonosor nga hari: “Oh hari, mabuhi ka gayod hangtod sa mga panahong walay tino.+ 10  Ikaw, Oh hari, nagpagula sa mando nga ang matag tawo nga makadungog sa tingog sa budyong, sa plawta, sa sitara, sa triyanggulo nga alpa, sa kinuldasan nga tulonggon, ug sa gayta ug sa tanang matang sa tulonggon,+ mohapa ug mosimba sa larawan nga bulawan; 11  ug nga si bisan kinsa nga dili mohapa ug mosimba itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo.+ 12  Adunay pipila ka Hudiyo nga imong gitudlo sa pagdumala sa sakop nga distrito sa Babilonya,+ si Sadrak, si Mesak ug si Abednego; kining mga tawo nga lig-on ug lawas wala magtamod kanimo, Oh hari, sila wala moalagad sa imong mga diyos, ug sila wala mosimba sa larawang bulawan nga imong gipatindog.”+ 13  Niadtong higayona si Nabucodonosor, sa iyang kaaligutgot ug mabangis nga kasuko,+ nagsugo nga dad-on si Sadrak, si Mesak ug si Abednego.+ Busa kining mga tawo nga lig-on ug lawas gidala sa atubangan sa hari. 14  Si Nabucodonosor mitubag ug miingon kanila: “Tinuod ba gayod, Oh Sadrak, Mesak ug Abednego, nga kamo wala moalagad sa akong mga diyos,+ ug kamo wala mosimba sa larawang bulawan nga akong gipatindog?+ 15  Karon kon kamo andam na aron nga inigkadungog ninyo sa tingog sa budyong, sa plawta, sa sitara, sa triyanggulo nga alpa, sa kinuldasan nga tulonggon, ug sa gayta ug sa tanang matang sa tulonggon,+ mohapa kamo ug mosimba sa larawan nga akong gihimo, nan maayo. Apan kon kamo dili mosimba, sa maong gutlo mismo kamo itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Ug kinsa ba kanang diyos nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot?”+ 16  Si Sadrak, si Mesak ug si Abednego mitubag, ug sila miingon sa hari: “Oh Nabucodonosor, kami dili kinahanglang motubag kanimo niining bahina.+ 17  Kon mao man kana, ang Diyos nga among ginaalagaran makaluwas kanamo. Gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo ug gikan sa imong kamot, Oh hari, siya magluwas kanamo.+ 18  Apan kon dili, angay mong mahibaloan, Oh hari, nga ang imong mga diyos dili mao ang among ginaalagaran, ug ang larawang bulawan nga imong gipatindog dili namo pagasimbahon.”+ 19  Niana si Nabucodonosor napuno sa mabangis nga kasuko, ug ang hitsura sa iyang nawong nausab batok kang Sadrak, Mesak ug Abednego. Siya mitubag ug miingon nga painiton ang hudno sa pito ka pilo nga labaw pa kay sa naandang pagpainit niini. 20  Ug sa pipila ka tawo nga lig-on ug lawas nga kusgan+ nga diha sa iyang kasundalohan siya miingon nga gaposon si Sadrak, si Mesak ug si Abednego, aron itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo.+ 21  Unya kining mga tawo nga lig-on ug lawas gipanggapos nga nagsul-ob sa ilang mga kupo, sa ilang mga besti ug sa ilang mga kalo ug sa uban pa nilang mga besti ug gitambog ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. 22  Tungod gayod sa kabangis sa mando sa hari ug ang hudno gipainit sa hilabihan, ang mga tawo nga lig-on ug lawas nga nagtambog kang Sadrak, Mesak ug Abednego mao ang nangamatay sa nagdilaab nga kalayo. 23  Apan kining laing mga tawo nga lig-on ug lawas, silang tulo, si Sadrak, si Mesak ug si Abednego, nahulog nga ginapos taliwala sa hudno nga nagdilaab sa kalayo.+ 24  Niadtong higayona si Nabucodonosor nga hari nalisang ug siya midali sa pagtindog. Siya mitubag ug miingon sa iyang hataas nga harianong mga opisyal: “Dili ba tulo ka tawo nga lig-on ug lawas ang atong gitambog nga ginapos ngadto sa taliwala sa kalayo?”+ Sila mitubag ug miingon sa hari: “Oo, Oh hari.” 25  Siya mitubag ug miingon: “Tan-awa! Ako nakakita ug upat ka tawo nga lig-on ug lawas nga nagalakaw nga dili ginapos taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa, ug ang dagway sa ikaupat maoy sama sa usa ka anak sa mga diyos.”+ 26  Unya si Nabucodonosor miduol sa pultahan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo.+ Siya mitubag ug miingon: “Sadrak, Mesak ug Abednego, kamo nga mga alagad sa Labing Hataas nga Diyos,+ gula kamo ug dali ngari!” Ug si Sadrak, si Mesak ug si Abednego migula gikan sa taliwala sa kalayo. 27  Ug ang mga satrapa, ang mga prepekto ug ang mga gobernador ug ang hataas nga mga opisyal+ sa hari nga nagkatigom nakakita niining mga tawo nga lig-on ug lawas, nga ang kalayo walay gahom sa ilang mga lawas,+ ug walay bisan usa ka buhok sa ilang ulo+ nga nasunog, ug bisan ang ilang mga kupo wala mausab ug ang baho sa kalayo wala motapot kanila. 28  Si Nabucodonosor mitubag ug miingon: “Dalayegon ang Diyos ni Sadrak, Mesak ug Abednego,+ nga nagpadala sa iyang manulonda+ ug nagluwas sa iyang mga alagad nga misalig kaniya+ ug nga nag-usab sa mando sa hari ug nagtugyan sa ilang lawas, tungod kay sila dili gayod moalagad+ ug dili mosimba+ sa bisan unsang diyos gawas lamang sa ilang Diyos.+ 29  Ug gikan kanako ginapagula ang usa ka mando,+ nga ang bisan unsa nga katawhan, nasodnong mga pundok o pinulongan nga magsultig daotan batok sa Diyos ni Sadrak, Mesak ug Abednego pagaputolputolon,+ ug ang iyang balay himoong publikong kalibangan;+ sanglit walay laing diyos nga makahimo sa pagluwas sama kaniya.”+ 30  Niadtong panahona gituboy sa hari si Sadrak, Mesak ug Abednego sa sakop nga distrito sa Babilonya.+

Mga Footnote