Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Daniel 2:1-49

2  Ug sa ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo ug mga damgo;+ ug ang iyang espiritu nasamok,+ ug siya dili makatulog.  Busa ang hari nagsugo sa pagpatawag sa mga salamangkerong saserdote+ ug sa mga diwatahan ug sa mga barangan ug sa mga Caldeanhon aron ilang isaysay sa hari ang iyang mga damgo.+ Ug sila nangabot ug nanindog atubangan sa hari.  Unya ang hari miingon kanila: “Ako nagdamgo ug usa ka damgo, ug ang akong espiritu nasamok nga buot kong mahibaloan ang maong damgo.”  Dayon ang mga Caldeanhon misulti sa hari sa pinulongang Aramaiko:+ “Oh hari, mabuhi ka gayod hangtod sa mga panahong walay tino.+ Isugid sa imong mga sulugoon kon unsa ang damgo, ug among ipahayag kanimo ang hubad niini.”+  Ang hari mitubag ug miingon sa mga Caldeanhon: “Ang mando akong gipahayag: Kon kamo dili makapahibalo kanako sa damgo, ug sa hubad niini, kamo pagaputolputolon,+ ug ang inyong mga balay himoong publikong mga kalibangan.+  Apan kon ang damgo ug ang hubad niini inyong ikapadayag, kamo makadawat ug mga gasa ug usa ka regalo ug dakong dignidad gikan kanako.+ Busa ipadayag kanako ang damgo ug ang hubad niini.”  Sila mitubag sa ikaduhang higayon ug nag-ingon: “Isugid sa hari sa iyang mga sulugoon kon unsa ang damgo, ug among ipadayag ang hubad niini.”  Ang hari mitubag ug miingon: “Sa pagkamatuod, ako nasayod nga buot ninyong mahatagan ug panahon, sanglit kamo nakasabot nga ang maong mando akong gipahayag.  Kay kon dili ninyo ikapahibalo kanako ang damgo, kining usa lamang ka silot+ ipahamtang kaninyo. Apan ang bakak ug sayop nga pulong ang inyong gikasabotang isulti sa akong atubangan,+ hangtod nga mabag-o ang panahon. Busa isugid kanako ang damgo, ug akong mahibaloan nga kamo makapadayag sa hubad niini.” 10  Ang mga Caldeanhon mitubag atubangan sa hari, ug sila nag-ingon: “Walay tawo ibabaw sa mamalang yuta nga makapadayag niana sa hari, sanglit wala pay dakong hari o gobernador nga nangayo ug butang nga sama niini kang bisan kinsa nga salamangkerong saserdote o diwatahan o Caldeanhon. 11  Apan ang butang nga gipangayo sa hari malisod, ug walay usa nga makapadayag niini atubangan sa hari gawas sa mga diyos,+ kansang puloy-anan wala gayod sa unod.”+ 12  Tungod niini ang hari nasuko ug napungot pag-ayo,+ ug siya nagsugo sa pagpapatay sa tanang tawong maalamon sa Babilonya.+ 13  Ug ang mando migula, ug ang mga tawong maalamon pagapatyon na; ug ilang gipangita si Daniel ug ang iyang mga kauban aron pamatyon. 14  Niadtong higayona si Daniel nakigsulti uban ang tambag ug pagkamay-salabotan+ kang Ariok nga pangulo sa mga bantay sa hari, nga migula aron sa pagpatay sa mga tawong maalamon sa Babilonya. 15  Siya mitubag ug miingon kang Ariok nga opisyal sa hari: “Ngano man nga gihimo sa hari ang maong mabangisong mando?” Ug gisaysay ni Ariok ang maong butang kang Daniel.+ 16  Busa si Daniel miadto ug mihangyo sa hari nga hatagan siya ug panahon nga ikapadayag ang hubad ngadto sa hari.+ 17  Unya miadto si Daniel sa iyang balay; ug ang maong butang iyang gipahibalo kang Hananias, Misael ug Azarias nga iyang mga kauban, 18  aron magpakiluoy+ sila sa Diyos sa langit+ mahitungod niini nga tinago,+ aron dili nila patyon si Daniel ug ang iyang mga kauban lakip sa nahibilin nga mga tawong maalamon sa Babilonya.+ 19  Unya sa usa ka panan-awon sa kagabhion gipadayag ang tinago ngadto kang Daniel.+ Busa gidayeg ni Daniel+ ang Diyos sa langit. 20  Si Daniel mitubag ug miingon: “Dalayegon ang ngalan sa Diyos+ sukad sa panahong walay tino bisan hangtod sa panahong walay tino, tungod sa kaalam ug pagkagamhanan—kay kini iya man.+ 21  Ug siya nagausab sa mga panahon ug sa mga yugto sa panahon,+ nga nagtangtang sa mga hari ug nagpahimutang sa mga hari,+ nga naghatag ug kaalam sa mga maalamon ug kahibalo sa mga may katakos sa pag-ila.+ 22  Siya nagpadayag sa lawom nga mga butang ug sa tinagong mga butang,+ nga nahibalo kon unsay anaa sa kangitngit;+ ug kaniya nagapuyo ang kahayag.+ 23  Kanimo, Oh Diyos sa akong mga katigulangan, ako nagahimaya ug nagadayeg,+ tungod kay ako imong gihatagan ug kaalam+ ug pagkagamhanan. Ug karon imong gipahibalo kanako ang among gihangyo kanimo, kay imong gipahibalo kanamo ang butang labot sa hari.”+ 24  Tungod niini si Daniel miadto kang Ariok,+ nga maoy gitudlo sa hari sa pagpatay sa mga tawong maalamon sa Babilonya.+ Siya miadto, ug mao kini ang iyang gisulti kaniya: “Ayaw patya ang mga tawong maalamon sa Babilonya. Dad-a ako atubangan sa hari,+ aron akong ipadayag ang hubad ngadto sa hari.” 25  Ug si Daniel gidali pagdala ni Ariok ngadto sa atubangan sa hari, ug mao kini ang iyang gisulti kaniya: “Nakakaplag ako ug tawo nga lig-on ug lawas taliwala sa mga destiyero+ gikan sa Juda nga makabutyag sa hubad ngadto sa hari.” 26  Ang hari mitubag ug miingon kang Daniel, nga ginganlag Beltesazar:+ “May katakos ka ba sa pagbutyag kanako sa damgo nga akong nakita, ug sa hubad niini?”+ 27  Si Daniel mitubag atubangan sa hari ug miingon: “Ang mga tawong maalamon, ang mga diwatahan, ang mga salamangkerong saserdote ug ang mga astrologo wala makapadayag ngadto sa hari sa tinago nga gipangutana sa hari.+ 28  Apan, adunay usa ka Diyos sa kalangitan nga Tigpadayag sa mga tinago,+ ug iyang gipahibalo kang Haring Nabucodonosor kon unsay mahitabo sa kaulahiang bahin sa mga adlaw.+ Ang imong damgo ug ang mga panan-awon sa imong ulo didto sa imong higdaanan—mao kini: 29  “Kon bahin kanimo, Oh hari, didto sa imong higdaanan+ mitungha ang imong mga hunahuna mahitungod sa mahitabo human niini, ug ang Usa nga Tigpadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo kon unsay mahitabo.+ 30  Ug kon bahin kanako, dili tungod kay nagbaton ako ug kaalam nga labaw kay sa uban nga buhi nga kining maong tinago gipadayag kanako,+ kondili sa tuyo nga ang hubad ikapahibalo ngadto sa hari ug aron ang mga hunahuna sa imong kasingkasing imong mahibaloan.+ 31  “Ikaw, Oh hari, nakakita, ug, tan-awa! usa ka dako kaayong larawan. Ang maong larawan, nga dako ug kansang kasanag talagsaon, nagbarog sa imong atubangan, ug ang dagway niana makalilisang. 32  Kon mahitungod sa maong larawan, ang ulo niini lunsay nga bulawan,+ ang dughan ug mga bukton niini plata,+ ang tiyan niini ug ang mga paa niini tumbaga,+ 33  ang mga bitiis niini puthaw,+ ang mga tiil niini may bahin nga puthaw ug may bahin nga inumol nga yutang-kulonon.+ 34  Nagpadayon ka sa pagtan-aw hangtod nga ang usa ka bato gisapsap dili pinaagi sa mga kamot,+ ug kini mihapak sa larawan diha sa mga tiil niini nga puthaw ug sa inumol nga yutang-kulonon ug midugmok niini.+ 35  Niadtong tungora ang puthaw, ang inumol nga yutang-kulonon, ang tumbaga, ang plata ug ang bulawan, kining tanan, nadugmok ug nahimong sama sa tahop gikan sa giokanan sa ting-init,+ ug gipadpad kini sa hangin mao nga wala gayoy nahibilin nga timaan niini.+ Ug kon bahin sa bato nga mihapak sa larawan, kini nahimong usa ka dakong bukid ug gipuno niini ang tibuok yuta.+ 36  “Mao kini ang damgo, ug ang hubad niini among isulti sa atubangan sa hari.+ 37  Ikaw, Oh hari, ang hari sa mga hari, ikaw nga kanimo ang Diyos sa langit naghatag sa gingharian,+ sa gahom, ug sa kusog ug sa dignidad, 38  ug sa kang kansang kamot siya naghatag,+ sa bisan diin nga ang mga anak sa katawhan nagpuyo, ang mga mananap sa kapatagan ug ang pak-an nga mga linalang sa kalangitan, ug si kinsa iyang gihimong magmamando ibabaw nilang tanan, ikaw mao ang ulo nga bulawan.+ 39  “Ug sunod kanimo may motindog nga laing gingharian+ nga ubos kay kanimo;+ ug may laing gingharian, nga ikatulo, nga tumbaga, nga magmando sa tibuok yuta.+ 40  “Ug kon bahin sa ikaupat nga gingharian,+ kini mahimong lig-on sama sa puthaw.+ Ingon nga ang puthaw magadugmok ug magapulpog sa tanang ubang butang, sa ingon usab, sama sa puthaw nga magapusgay, kini magadugmok ug magapusgay gayod niining tanan.+ 41  “Ug sanglit imong nakita ang mga tiil ug ang mga tudlo sa tiil nga may bahin nga inumol nga yutang-kulonon sa magkukulon ug may bahin nga puthaw,+ ang gingharian mabahin,+ apan anaa niana ang katig-a ingon sa puthaw, sanglit imong nakita ang puthaw nga sinagolan sa basa nga yutang-kulonon.+ 42  Ug kon bahin sa mga tudlo sa tiil nga may bahin nga puthaw ug may bahin nga inumol nga yutang-kulonon, ang gingharian sa usa ka bahin malig-on ug sa laing bahin mahuyang. 43  Sanglit imong nakita ang puthaw nga sinagolan sa basa nga yutang-kulonon, kini sila masagol sa mga kaliwat sa katawhan; apan kini sila dili magkatapot ang usa sa usa, ingon nga ang puthaw dili mosagol sa inumol nga yutang-kulonon. 44  “Ug sa mga adlaw nianang mga haria+ ang Diyos sa langit+ magatukod ug usa ka gingharian+ nga dili gayod malumpag.+ Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan.+ Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian,+ ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino;+ 45  sanglit imong nakita nga gikan sa bukid ang usa ka bato gisapsap nga dili pinaagi sa mga kamot,+ ug nga kini nagdugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa inumol nga yutang-kulonon, sa plata ug sa bulawan.+ Ang Dakong Diyos+ nagpahibalo sa hari kon unsay mahitabo human niini.+ Ug ang damgo kasaligan, ug ang hubad niini katuohan.”+ 46  Niadtong tungora si Haring Nabucodonosor mihapa, ug nagpasidungog kang Daniel, ug siya miingon nga magtanyag ug pahinungod ug insenso ngadto kaniya.+ 47  Ang hari mitubag kang Daniel ug miingon: “Sa pagkamatuod ang inyong Diyos maoy usa ka Diyos sa mga diyos+ ug usa ka Ginoo sa mga hari+ ug usa ka Tigpadayag sa mga tinago, tungod kay ikaw nakaarang sa pagpadayag niini nga tinago.”+ 48  Busa ang hari nagpabantog kang Daniel,+ ug naghatag kaniya ug daghang dagkong gasa, ug naghimo kaniya nga magmamando sa tanang sakop nga distrito sa Babilonya+ ug pangulong prepekto sa tanang maalamon nga mga tawo sa Babilonya. 49  Ug si Daniel naghangyo sa hari, ug iyang gitudlo nga tagdumala sa sakop nga distrito sa Babilonya si Sadrak, si Mesak ug si Abednego,+ apan si Daniel didto sa palasyo+ sa hari.

Mga Footnote