Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 11:1-45

11  “Ug kon bahin kanako, sa unang tuig ni Dario nga Medianhon+ ako mibarog ingong tigpalig-on ug ingong iyang kuta.  Ug karon ang kamatuoran akong isaysay kanimo:+ “Tan-awa! Aduna pay tulo ka hari nga mobarog dapig sa Persia,+ ug ang ikaupat+ magatigom ug mas daghang bahandi kay kanilang tanan.+ Ug sa dihang siya magmakusganon tungod sa iyang bahandi, iyang palihokon ang tanan batok sa gingharian sa Gresya.+  “Ug usa ka gamhanang hari ang mobarog ug magmando uban sa halapad nga dominyo+ ug mobuhat sumala sa iyang kabubut-on.+  Ug sa makabarog na siya,+ ang iyang gingharian mabungkag ug mabahin ngadto sa upat ka hangin+ sa kalangitan,+ apan dili ngadto sa iyang mga kaliwat+ ug dili sumala sa iyang dominyo nga iyang gimandoan; tungod kay ang iyang gingharian pagalukahon, bisan alang sa uban pa gawas niini nila.  “Ug ang hari sa habagatan mahimong kusganon, ang usa gayod sa iyang mga prinsipe; ug siya modaog batok kaniya ug magmando uban sa usa ka halapad nga dominyo nga labaw pa kay sa kagahom sa pagmando niana niya.  “Ug sa kataposan sa pipila ka tuig sila mag-alyansa sa usag usa, ug ang anak nga babaye sa hari sa habagatan moadto sa hari sa amihanan aron sa paghimog makiangayong kahikayan. Apan ang anak nga babaye dili makapadayon sa paghupot sa gahom sa iyang bukton;+ ug ang hari dili makabarog, ni ang iyang bukton; ug ang anak nga babaye itugyan, siya mismo, ug kadtong nagdala kaniya, ug siya nga nanganak kaniya, ug ang usa nga naghimo kaniyang kusganon sa maong mga panahon.  Ug may usa nga gikan sa turok+ sa iyang mga gamot nga mobarog sa iyang katungdanan, ug siya moadto sa kasundalohan ug moadto batok sa kuta sa hari sa amihanan ug makigbatok kanila ug modaog.  Ug siya usab moadto sa Ehipto nga dala ang ilang mga diyos,+ ang ilang inumol nga mga larawan, ang ilang tilinguhaong mga gamit nga plata ug bulawan, ug ang mga binihag. Ug sulod sa pipila ka tuig siya dili mosulong sa hari sa amihanan.  “Ug siya moadto gayod sa gingharian sa hari sa habagatan ug mobalik ngadto sa iyang kaugalingong yuta. 10  “Karon kon bahin sa iyang mga anak, sila mangisog ug magtigom gayod sa usa ka dakong panon sa kasundalohan. Ug sa pag-adto siya tinong makaabot ug molukop ug molatas niini. Apan siya mobalik, ug siya mangisog hangtod sa iyang kuta. 11  “Ug ang hari sa habagatan mapungot pag-ayo ug mogula ug makig-away kaniya, nga mao, sa hari sa amihanan; ug siya aduna unyay dakong panon nga mobarog, ug ang panon itugyan ngadto sa iyang kamot.+ 12  Ug ang panon pagadad-on. Ang iyang kasingkasing pagabayawon,+ ug iyang pagapukanon ang tinagpulo ka libo; apan dili niya gamiton ang iyang pagkakusganon. 13  “Ug ang hari sa amihanan mobalik gayod ug magpahimutang ug usa ka panon nga mas dako kay sa una; ug sa kataposan sa mga panahon, pipila ka tuig, siya moanha, nga magbuhat sa ingon uban ang dakong panon sa kasundalohan+ ug uban ang daghan kaayong manggad.+ 14  Ug nianang mga panahona daghan ang mobarog batok sa hari sa habagatan. “Ug ang mga anak sa mga tulisan nga iya sa imong katawhan, sa ilang bahin, pangdad-on aron matuman ang usa ka panan-awon;+ ug sila mangapandol gayod.+ 15  “Ug ang hari sa amihanan moabot ug magtukod ug pang-asdang nga bungdo+ ug magbihag gayod sa usa ka siyudad nga may mga kuta. Ug kon bahin sa mga bukton sa habagatan, sila dili makabarog, ni ang mga tawo nga iyang mga pinili; ug walay kusog aron makapabiling nagbarog. 16  Ug siya nga moabot batok kaniya magabuhat sumala sa iyang kabubut-on, ug walay usa nga makabarog sa iyang atubangan. Ug siya mobarog sa yuta sa Dayandayan,+ ug sa iyang kamot adunay pagpuo.+ 17  Ug iyang ipatumong ang iyang nawong+ sa pagsulong uban ang kusog sa tibuok niyang gingharian, ug aduna unyay makiangayong+ panagsabot uban kaniya; ug siya molihok nga malamposon.+ Ug kon bahin sa anak nga babaye sa kababayen-an, itugot kaniya nga laglagon siya. Ug siya dili makabarog, ug siya dili magpabilin nga iyaha.+ 18  Ug iyang ipatumong ang iyang nawong ngadto sa kabaybayonan+ ug daghan gayod ang iyang bihagon. Ug ang pakaulaw gikan kaniya pahunongon sa usa ka komandante alang sa iyang kaugalingon, aron ang iyang pakaulaw mahanaw. Iya kining pabalikon ngadto kaniya. 19  Ug siya molingi ngadto sa mga kuta sa iyang kaugalingong yuta, ug siya mapandol gayod ug mapukan, ug siya dili makaplagan.+ 20  “Ug mobarog sa iyang katungdanan ang usa+ nga magpaagi sa usa ka maniningil+ latas sa halangdong gingharian, ug sulod sa pipila ka adlaw siya mapukan, apan dili tungod sa kasuko ni sa gubat. 21  “Ug mobarog sa iyang katungdanan ang usa nga pagatamayon,+ ug dili nila ihatag kaniya ang dignidad sa gingharian; ug siya moabot sa panahon nga walay kabalaka+ ug makahupot sa gingharian pinaagi sa pag-ulo-ulo.+ 22  Ug kon bahin sa mga bukton+ sa baha, sila pagabahaan tungod kaniya, ug sila mapukan;+ ingon man usab+ ang Pangulo+ sa pakigsaad.+ 23  Ug tungod sa ilang pakig-alyansa kaniya siya magapanglimbong ug mogula ug mahimong kusganon pinaagi sa usa ka gamay nga nasod.+ 24  Sa panahon nga walay kabalaka,+ siya mosulod ngadto sa matambok nga dapit sa sakop nga distrito ug mobuhat niadtong wala buhata sa iyang mga amahan ug sa mga amahan sa iyang mga amahan. Ang mga inagaw ug inilog ug mga manggad iyang katagon sa ilang taliwala; ug batok sa mga kinutaang dapit siya magamugna sa iyang mga laraw,+ apan hangtod lamang sa usa ka panahon. 25  “Ug iyang palihokon ang iyang gahom ug ang iyang kasingkasing batok sa hari sa habagatan uban ang dakong panon sa kasundalohan; ug ang hari sa habagatan, sa iyang bahin, mangisog alang sa gubat uban ang hilabihan ka dako ug gamhanang panon sa kasundalohan. Ug siya dili makabarog, tungod kay sila magmugna batok kaniya ug mga laraw. 26  Ug silang nangaon sa iyang lamian nga mga pagkaon magpukan kaniya. “Ug kon bahin sa iyang kasundalohan, kini ibanlas, ug daghan gayod ang mangapukan nga mga pinatay. 27  “Ug kon bahin niining duha ka hari, ang ilang kasingkasing makiling sa pagbuhat kon unsay daotan, ug diha sa usa ka lamesa+ bakak ang ilang isulti.+ Apan walay molampos,+ tungod kay ang kataposan alang pa man sa tinudlong panahon.+ 28  “Ug siya mobalik ngadto sa iyang yuta uban ang daghan kaayong manggad, ug ang iyang kasingkasing mobatok sa balaang pakigsaad.+ Ug siya molihok nga malamposon+ ug mobalik gayod sa iyang yuta. 29  “Sa tinudlong panahon+ siya mobalik, ug siya moadto gayod batok sa habagatan;+ apan ang sa naulahi nga panahon dili ingon sa nahauna. 30  Ug moadto gayod batok kaniya ang mga barko sa Kitim,+ ug siya maminghoy. “Ug siya mobalik gayod ug mahukmanong mosaway+ batok sa balaang pakigsaad+ ug molihok nga malamposon; ug siya mobalik ug tagdon kadtong namiya sa pakigsaad. 31  Ug adunay mga bukton nga mobarog, nga magagikan kaniya; ug ilang pasipalahan ang sangtuwaryo,+ ang kuta, ug kuhaon ang makanunayong halad.+ “Ug ilang ipahiluna gayod ang dulumtanang butang+ nga magpahinabog kalaglagan.+ 32  “Ug kadtong mga nagbuhat ug daotan batok sa pakigsaad,+ daldalon niya ngadto sa apostasya+ pinaagi sa maulog-ulogon nga mga pulong.+ Apan kon bahin sa katawhan nga nakaila sa ilang Diyos,+ sila modaog+ ug molihok nga malamposon. 33  Ug kon bahin kanilang may hait nga salabotan+ taliwala sa katawhan, sila magahatag ug pagsabot ngadto sa daghan.+ Ug sila mangatumba gayod pinaagi sa espada ug pinaagi sa kalayo, pinaagi sa pagkabinihag ug pinaagi sa pagpangagaw,+ sulod sa pipila ka adlaw. 34  Apan sa dihang sila mangatumba tabangan lamang silag diyutay;+ ug daghan ang moduyog kanila pinaagig pag-ulo-ulo.+ 35  Ug ang pipila kanilang may hait nga salabotan mangatumba,+ aron buhaton ang pagdalisay tungod kanila ug ang paghinlo ug ang pagpaputi,+ hangtod sa panahon sa kataposan;+ tungod kay kini alang pa sa tinudlong panahon.+ 36  “Ug ang hari mobuhat gayod sumala sa kaugalingon niyang kabubut-on, ug siya magbayaw sa iyang kaugalingon ug magpadako sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang diyos;+ ug batok sa Diyos sa mga diyos+ siya mosulti ug kahibulongang mga butang. Ug siya magmalamposon gayod hangtod nga ang mahukmanong pagsaway matapos;+ tungod kay ang butang nga gihukom na pagabuhaton gayod. 37  Ug siya dili magtagad sa Diyos sa iyang mga amahan; ug siya dili magtagad sa tinguha sa mga babaye ug sa tanang ubang diyos, apan siya magbayaw sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan.+ 38  Apan ngadto sa diyos sa mga kuta, sa iyang katungdanan siya maghatag ug himaya; ug ngadto sa usa ka diyos nga wala hiilhi sa iyang mga amahan siya maghatag ug himaya pinaagi sa bulawan ug pinaagi sa plata ug pinaagi sa bililhong bato ug pinaagi sa tilinguhaong mga butang. 39  Ug siya molihok nga malamposon batok sa labing linig-ong salipdanan, uban sa usa ka langyaw nga diyos. Ang bisan kinsa nga moila kaniya iyang hupngon sa himaya, ug iyang pamandoon sila sa daghan; ug ang yuta iyang bahinbahinon sa usa ka bili. 40  “Ug sa panahon sa kataposan ang hari sa habagatan+ makigtinuloray kaniya, ug batok kaniya ang hari sa amihanan mosulong uban ang mga karo ug uban ang mga mangangabayo ug uban ang daghang barko; ug siya mosulod gayod sa kayutaan ug molukop ug moagi. 41  Siya mosulod+ gayod usab sa yuta sa Dayandayan,+ ug daghang kayutaan ang mangapukan.+ Apan kini ang makaikyas gikan sa iyang kamot, ang Edom ug Moab+ ug ang mga pangulo sa mga anak ni Ammon. 42  Ug ipadayon niya pagbakyaw ang iyang kamot batok sa kayutaan; ug kon bahin sa yuta sa Ehipto,+ siya dili makaikyas. 43  Ug magmando siya sa tinagong mga bahandi nga bulawan ug plata ug sa tanang tilinguhaong mga butang sa Ehipto. Ug ang mga Libyanhon ug mga Etiopianhon mosunod sa iyang mga lakang. 44  “Apan aduna unyay mga taho nga motugaw kaniya,+ gikan sa silangan+ ug gikan sa amihanan, ug siya mogula gayod nga may dakong kaaligutgot aron sa pagpuo ug sa pagtugyan sa daghan ngadto sa kalaglagan.+ 45  Ug iyang iugbok ang iyang samag-palasyo nga mga tolda sa taliwala sa dakong dagat ug sa balaang bukid sa Dayandayan;+ ug siya modangat gayod sa iyang kataposan,+ ug walay motabang kaniya.+

Mga Footnote