Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Colosas 3:1-25

3  Hinunoa, kon kamo gibangon+ man uban kang Kristo, padayona pagpangita ang mga butang sa itaas,+ diin si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Diyos.+  Ipadayon pagpunting ang inyong mga kaisipan sa mga butang sa itaas,+ dili sa mga butang sa yuta.+  Kay kamo namatay,+ ug ang inyong kinabuhi+ natago uban kang Kristo nga nahiusa+ sa Diyos.  Sa dihang si Kristo, nga atong kinabuhi,+ ipadayag na, nan kamo ipadayag+ usab uban kaniya sa himaya.+  Busa, patya+ ang inyong mga sangkap sa lawas+ nga anaa sa yuta maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana,+ makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog,+ nga maoy idolatriya.  Tungod sa maong mga butang ang kapungot sa Diyos moabot.+  Nianang mga butanga mismo kamo, usab, naglakaw kanhi sa dihang kamo nagkinabuhi pa diha niana.+  Apan karon isalikway gayod kining tanan gikan kaninyo,+ kapungot, kasuko, pagkadaotan, mapasipalahong sinultihan,+ ug malaw-ayng+ pulong gikan sa inyong baba.  Ayaw pagbinakakay sa usag usa.+ Hukasa ang daang pagkatawo+ uban ang mga buhat niini, 10  ug isul-ob ang bag-ong+ pagkatawo, nga pinaagi sa tukmang kahibalo gibag-o sumala sa larawan+ sa Usa nga naglalang niini, 11  diin walay Grego ni Hudiyo, pagkatinuli ni pagkadili-tinuli, langyaw, Sityanhon, ulipon, tawong gawasnon,+ hinunoa si Kristo maoy tanang butang ug anaa sa tanan.+ 12  Busa, ingon nga mga pinili sa Diyos,+ balaan ug hinigugma, isul-ob ninyo ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination,+ kalulot, pagpaubos sa hunahuna,+ kalumo,+ ug hataas-nga-pailob.+ 13  Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa+ kon ang usa adunay reklamo+ batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo,+ buhata usab ninyo ang ingon. 14  Apan, gawas pa niining tanang butanga, isul-ob ninyo ang gugma,+ kay kini maoy usa ka hingpit nga bugkos+ sa panaghiusa. 15  Dugang pa, paharia ang kalinaw+ ni Kristo diha sa inyong mga kasingkasing,+ kay kamo, sa pagkatinuod, gitawag alang niini diha sa usa ka lawas.+ Ug magmapasalamaton kamo. 16  Papuy-a nga madagayaon diha kaninyo ang pulong ni Kristo sa tanang kaalam.+ Magpadayon sa pagtudlo+ ug sa pagpahimangno sa usag usa uban ang mga salmo,+ mga pagdayeg sa Diyos, espirituwal nga mga awit+ uban ang pagkamadanihon, nga magaawit diha sa inyong mga kasingkasing kang Jehova.+ 17  Ug bisan unsa nga inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat,+ buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Jesus,+ nga magpasalamat+ sa Diyos nga Amahan pinaagi kaniya. 18  Kamong mga asawa, magpasakop+ sa inyong mga bana, sanglit kini maoy angay diha sa Ginoo. 19  Kamong mga bana, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa+ ug ayaw pagkasuko nga hilabihan kanila.+ 20  Kamong mga anak, magmasinugtanon+ sa inyong mga ginikanan sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayo sa Ginoo. 21  Kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak,+ aron sila dili masubo. 22  Kamong mga ulipon, magmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon nga unodnon+ sa tanang butang, dili pinaagig mga buhat sa pakita-lang nga pag-alagad, ingong mga tigpahimuot sa mga tawo,+ kondili uban ang katim-os sa kasingkasing, nga may kahadlok kang Jehova.+ 23  Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kini nga tibuok-kalag+ ingon nga alang kang Jehova,+ ug dili alang sa mga tawo, 24  kay kamo nahibalo nga inyong dawaton gikan kang Jehova+ ang nahiangayng ganti sa panulondon.+ Magpaulipon kamo sa Agalon, si Kristo.+ 25  Tino nga ang usa nga nagahimog kasaypanan pagabalosan+ ra tungod sa sayop nga iyang gibuhat, ug wala unyay pagpihigpihig.+

Mga Footnote