Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 9:1-43

9  Apan si Saulo, nga nagpangusmo pa gihapog hulga ug pagbuno+ batok sa mga tinun-an+ sa Ginoo, miadto sa hataas nga saserdote  ug nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco, aron nga iyang mataral nga ginapos ngadto sa Jerusalem si bisan kinsang makaplagan nga iya sa Dalan,+ mga lalaki ug mga babaye.  Karon samtang siya nagpanaw ug nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit ang kalit nga mikidlap libot kaniya,+  ug natumba siya sa yuta ug nakadungog ug usa ka tingog nga nag-ingon kaniya: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?”+  Siya miingon: “Kinsa ka man, Ginoo?” Siya miingon: “Ako si Jesus, kinsa imong ginalutos.+  Apan, bangon+ ug sulod sa siyudad, ug kon unsay kinahanglan nimong pagabuhaton isulti ra kanimo.”  Karon ang mga tawo nga nagpanaw uban kaniya+ nagtindog nga wala-makatingog,+ nanagpakadungog, sa pagkatinuod, sa usa ka tingog,+ apan walay bisan kinsang nakita.  Apan si Saulo mitindog gikan sa yuta, ug bisag gibuka ang iyang mga mata wala siyay makita.+ Busa ilang giagak siya sa kamot ug gidala siya ngadto sa Damasco.  Ug sulod sa tulo ka adlaw siya walay nakita,+ ug siya wala mokaon ni moinom. 10  Didtoy usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlag Ananias,+ ug ang Ginoo miingon kaniya sa usa ka panan-awon: “Ananias!” Siya miingon: “Ania ako, Ginoo.” 11  Ang Ginoo miingon kaniya: “Tindog, umadto ka sa dalan nga gitawag ug Tul-id, ug sa balay ni Judas pangitaa ang usa ka tawo nga ginganlag Saulo, nga taga-Tarso.+ Kay, tan-awa! siya nag-ampo, 12  ug sa usa ka panan-awon iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug mitapion sa iyang mga kamot kaniya aron maulian siya sa iyang panan-aw.”+ 13  Apan si Ananias mitubag: “Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan mahitungod niining tawhana, kon unsa ka daghang makadaot nga mga butang nga iyang gihimo ngadto sa imong mga balaan sa Jerusalem. 14  Ug ania, siya may awtoridad gikan sa pangulong mga saserdote sa pagpanggapos sa tanang nagtawag sa imong ngalan.”+ 15  Apan ang Ginoo miingon kaniya: “Umadto ka, tungod kay kining tawhana maoy usa ka piniling sudlanan+ alang kanako aron magdala sa akong ngalan ngadto sa tanang kanasoran+ maingon man sa mga hari+ ug sa mga anak sa Israel. 16  Kay akong ipakita kaniya sa dayag kon unsa ka daghang butang ang iyang kinahanglang antoson tungod sa akong ngalan.”+ 17  Busa si Ananias miadto ug misulod sa maong balay, ug iyang gitapion ang iyang mga kamot kaniya ug miingon: “Saulo, igsoon, ang Ginoo, ang Jesus nga nagpakita kanimo diha sa dalan nga imong giagian sa pag-anhi, nagpadala kanako, aron ikaw maulian sa imong panan-aw ug mapuno sa balaang espiritu.”+ 18  Ug dihadiha may natagak gikan sa iyang mga mata nga maorag mga himbis, ug siya naulian sa iyang panan-aw; ug siya mitindog ug gibawtismohan, 19  ug siya mikaon ug naulian sa kabaskog.+ Sulod sa pipila ka adlaw siya kauban sa mga tinun-an didto sa Damasco,+ 20  ug sa walay langan diha sa sinagoga siya misugod sa pagwali kang Jesus,+ nga Siya mao ang Anak sa Diyos. 21  Apan kadtong tanan nga nanagpakadungog kaniya nahingangha ug nanag-ingon: “Dili ba mao man kining tawhana nga naglaglag+ niadtong nanagtawag niining ngalana didto sa Jerusalem, ug mianhi dinhi alang niini mismo nga katuyoan, aron iyang madala sila nga ginapos ngadto sa pangulong mga saserdote?”+ 22  Apan si Saulo padayong nakabatog dugang pa nga gahom ug nagpakutaw sa hunahuna sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco samtang gipamatud-an niya sa makataronganong paagi nga kini mao ang Kristo.+ 23  Karon sa dihang ang ubay-ubay nga mga adlaw hapit nang matapos, ang mga Hudiyo nagsabot sa pagpatay kaniya.+ 24  Hinunoa, ang ilang laraw batok kaniya nahibaloan ni Saulo. Apan ilang gibantayan usab pag-ayo ang mga ganghaan adlaw ug gabii aron patyon siya.+ 25  Busa gikuha siya sa iyang mga tinun-an ug gikanaog siya sa pagkagabii agi sa usa ka gawang sa paril, nga nagtunton kaniya sa usa ka bukag.+ 26  Sa pag-abot sa Jerusalem+ naningkamot siya nga moduyog sa mga tinun-an; apan silang tanan nangahadlok kaniya, tungod kay wala man sila motuo nga siya usa ka tinun-an. 27  Busa gitabangan siya ni Bernabe+ ug gidala siya ngadto sa mga apostoles, ug iyang gisaysay kanila nga detalyado kon giunsa niya pagkakita sa Ginoo+ diha sa dalan ug nga siya nakigsulti kaniya,+ ug kon giunsa niya pagsulti nga maisogon sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco.+ 28  Ug siya nagpadayon pagpakig-uban kanila, nga nagasulod ug nagagula sa Jerusalem, nga nagsulti nga maisogon sa ngalan sa Ginoo;+ 29  ug siya nakigsulti ug nakiglantugi sa nagsultig-Grego nga mga Hudiyo. Apan sila misulay sa pagpatay kaniya.+ 30  Sa dihang nasayran kini sa mga igsoon, ilang gidala siya ngadto sa Cesarea ug gipagikan siya paingon sa Tarso.+ 31  Unya, sa pagkatinuod, ang kongregasyon+ sa tibuok nga Judea ug Galilea ug Samaria nakabaton ug yugto sa kalinaw, nga napalig-on; ug samtang kini naglakaw diha sa kahadlok kang Jehova+ ug diha sa paghupay sa balaang espiritu+ kini padayong midaghan. 32  Karon samtang gilibot ni Pedro ang tanang dapit siya miadto usab sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida.+ 33  Didto iyang nakaplagan ang usa ka tawong ginganlag Eneas, nga naghigda sa iyang teheras sulod na sa walo ka tuig, kay siya usa man ka paralitiko. 34  Ug si Pedro miingon kaniya:+ “Eneas, si Jesu-Kristo nag-ayo kanimo.+ Bangon ug hiposa ang imong higdaanan.” Ug siya mibangon dihadiha. 35  Ug ang tanang nagpuyo sa Lida ug sa patag sa Saron+ nakakita kaniya, ug sila miliso ngadto sa Ginoo.+ 36  Apan sa Jope+ dihay usa ka tinun-an nga ginganlag Tabitha, nga, kon hubaron, nagkahulogag Dorcas. Siya daghag maayong mga buhat+ ug mga gasa sa kaluoy nga iyang gihimo. 37  Apan nahitabo niadtong mga adlawa nga siya nasakit ug namatay. Busa ilang giligoan siya ug gipahiluna siya sa usa ka lawak sa itaas. 38  Karon kay ang Lida duol man sa Jope,+ sa dihang ang mga tinun-an nakadungog nga si Pedro anaa niining siyudara sila nagsugo ug duha ka lalaki ngadto kaniya aron mangaliyupo kaniya: “Palihog ayaw pagpanuko sa pag-ari hangtod diri kanamo.” 39  Niana si Pedro mitindog ug mikuyog kanila. Ug sa pag-abot niya, ilang gidala siya ngadto sa lawak sa itaas; ug ang tanang babayeng balo miatubang kaniya nga nagdanguyngoy ug nagpakita sa daghang pang-ilalom nga mga besti ug panggawas nga mga besti+ nga gihimo ni Dorcas samtang uban pa siya kanila.+ 40  Apan silang tanan gipagawas+ ni Pedro ug, nagluhod, siya nag-ampo, ug, nag-atubang sa lawas, siya miingon: “Tabitha, bangon!” Iyang gibuka ang iyang mga mata ug, sa dihang iyang nakit-an si Pedro, siya milingkod.+ 41  Nga nagtunol sa iyang kamot ngadto kaniya, iyang gipatindog siya,+ ug iyang gitawag ang mga balaan ug ang mga babayeng balo ug gipresentar siya nga buhi.+ 42  Kini nahibaloan sa tibuok Jope, ug daghan ang nahimong mga magtutuo sa Ginoo.+ 43  Sulod sa ubay-ubayng mga adlaw siya nagpabilin sa Jope+ uban sa usa ka tawong ginganlag Simon, nga usa ka magtitinag-panit.+

Mga Footnote