Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 8:1-40

8  Si Saulo, sa iyang bahin, miuyon sa pagbuno kaniya.+ Nianang adlawa dihay dakong paglutos+ batok sa kongregasyon nga didto sa Jerusalem; ang tanan gawas sa mga apostoles nahitibulaag+ sa tibuok nga mga rehiyon sa Judea ug Samaria.  Apan ang masimbahong mga tawo nagdala kang Esteban ngadto sa lubnganan,+ ug sila nagminatay+ pag-ayo tungod kaniya.  Apan si Saulo nagpadayon sa pagdaot sa kongregasyon. Nga gipanaka ang balay ug balay ug, nga gipangtaral ang mga lalaki ug mga babaye, iyang gipangbanlod sila sa bilanggoan.+  Bisan pa niana, kadtong nangatibulaag milibot sa kayutaan nga nagpahayag sa maayong balita bahin sa pulong.+  Usa si Felipe sa miadto sa siyudad sa Samaria+ ug nagwali sa Kristo ngadto kanila.  Nga nagkahiusa, ang mga panon sa katawhan naghatag ug pagtagad sa mga butang nga gisulti ni Felipe samtang sila namati ug nagtan-aw sa mga ilhanan nga iyang gihimo.  Kay dihay daghang gisudlag mahugaw nga mga espiritu,+ ug kini sila managpaninggit sa makusog nga tingog ug managpanggula. Dugang pa, daghang paralitiko+ ug mga bakol ang nangaayo.  Busa dihay dakong kalipay nianang siyudara.+  Karon diha sa siyudad may usa ka tawong ginganlag Simon, kinsa, sa wala pa kini, naggamit ug mga kalaki sa salamangka+ ug nakapahibulong sa nasod sa Samaria, nga nag-ingon nga siya maoy usa ka tawong bantogan.+ 10  Ug silang tanan, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dako, maghatag ug pagtagad kaniya ug manag-ingon: “Kining tawhana mao ang Gahom sa Diyos, nga matawag ug Bantogan.” 11  Busa sila maghatag ug pagtagad kaniya tungod kay sila gipahibulong man niya sa taastaas nga panahon pinaagi sa iyang mga kalaki sa salamangka. 12  Apan sa dihang sila mituo kang Felipe, kinsa nagpahayag sa maayong balita sa gingharian sa Diyos+ ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila nagpabawtismo, mga lalaki ug mga babaye.+ 13  Si Simon usab nahimong magtutuo, ug human mabawtismohi, siya kanunayng mouban ni Felipe;+ ug siya nahibulong sa pagkakitag mga ilhanan ug dagkong gamhanang buhat nga nagakahitabo. 14  Sa dihang ang mga apostoles sa Jerusalem nakadungog nga ang Samaria midawat sa pulong sa Diyos,+ ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila; 15  ug sila nangadto ug nag-ampo alang kanila nga unta mabatonan nila ang balaang espiritu.+ 16  Kay kini wala pa mokunsad kang bisan kinsa kanila, apan sila nabawtismohan lamang sa ngalan sa Ginoong Jesus.+ 17  Unya sila nagpandong sa ilang mga kamot diha kanila,+ ug sila nakadawat ug balaang espiritu. 18  Karon sa dihang nakita ni Simon nga pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles ang espiritu gihatag, siya mitanyag kanilag salapi,+ 19  nga nag-ingon: “Hatagi usab ako niini nga awtoridad, aron nga si bisan kinsang akong pandongan sa akong mga kamot makadawat ug balaang espiritu.” 20  Apan si Pedro miingon kaniya: “Malaglag pa unta ang imong plata uban kanimo, tungod kay ikaw naghunahuna nga makapanag-iya sa walay bayad nga gasa sa Diyos pinaagig salapi.+ 21  Wala kay bahin ni pahat niining butanga, kay ang imong kasingkasing dili matul-id sa panan-aw sa Diyos.+ 22  Busa, paghinulsol niining imong pagkadaotan, ug pangamuyo kang Jehova+ nga, kon mahimo, pasayloon ka niining laraw sa imong kasingkasing; 23  kay nakita ko nga ikaw usa ka makahilong apdo+ ug usa ka bugkos sa pagkadili-matarong.”+ 24  Sa pagtubag si Simon miingon: “Pangamuyo kamo kang Jehova alang kanako+ nga walay usa sa mga butang nga inyong giingon nga modangat kanako.” 25  Busa, sa dihang sila bug-os nang nakapamatuod ug nakasulti sa pulong ni Jehova, sila namalik sa Jerusalem, ug sila nagpahayag sa maayong balita ngadto sa daghang kabalangayan sa mga Samarianhon.+ 26  Apan, ang manulonda ni Jehova+ misulti kang Felipe, nga nag-ingon: “Tindog ug umadto ka sa habagatan sa dalan nga lugsongon gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza.” (Kini usa ka dalan sa desyerto.) 27  Niana siya mitindog ug miadto, ug, tan-awa! usa ka Etiopianhong+ eunuko,+ usa ka tawong anaa sa gahom ilalom ni Candace nga rayna sa mga Etiopianhon, ug kinsa maoy tinugyanan sa tanan niyang bahandi. Siya miadto sa Jerusalem aron sa pagsimba,+ 28  ug karon nagpauli na siya ug naglingkod sa iyang karo ug nagbasa sa makusog sa basahon sa manalagnang si Isaias.+ 29  Busa ang espiritu miingon+ kang Felipe: “Duol ug abayi ang karo.” 30  Si Felipe midagan ug miabay niana ug nakadungog kaniya nga nagabasa sa makusog sa basahon ni Isaias nga manalagna, ug siya miingon: “Nakasabot ka ba gayod sa imong ginabasa?” 31  Siya miingon: “Sa pagkatinuod, unsaon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magtudlo kanako?” Ug siya nangaliyupo kang Felipe nga mosakay ug molingkod tupad kaniya. 32  Karon ang bahin sa Kasulatan nga iyang gibasa sa makusog mao kini: “Ingon sa usa ka karnero siya gidala aron ihawon, ug ingon sa usa ka nating karnero nga walay timik atubangan sa tigtupi niini, maingon man siya wala magbuka sa iyang baba.+ 33  Panahon sa iyang pagkapinaubos gikuha ang paghukom gikan kaniya.+ Kinsa man ang mosaysay sa mga detalye sa iyang kaliwatan? Tungod kay ang iyang kinabuhi gikuha man gikan sa yuta.”+ 34  Sa pagtubag ang eunuko miingon kang Felipe: “Palihog sultihi ako, Bahin kang kinsa nagsulti ang manalagna niini? Bahin ba sa iyang kaugalingon o bahin sa lain pang tawo?” 35  Gibuka ni Felipe ang iyang baba+ ug, sugod niini nga Kasulatan,+ iyang gipahayag kaniya ang maayong balita bahin kang Jesus. 36  Karon samtang nagpadayon sila pagpanaw diha sa dalan, nahiabot sila sa dapit nga may tubig, ug ang eunuko miingon: “Tan-awa! Anaay tubig; unsay nakapugong kanako nga mabawtismohan?”+ 37  —— 38  Niana nagsugo siya nga pahunongon ang karo, ug silang duha nanganaog ngadto sa tubig, si Felipe ug ang eunuko; ug siya nagbawtismo kaniya. 39  Sa nakahaw-as na sila sa tubig, si Felipe gidala pagdali sa espiritu ni Jehova,+ ug ang eunuko wala na makakita kaniya, kay siya nagpadayon sa pagpanaw nga nagmaya. 40  Apan si Felipe nakaplagan sa Asdod, ug siya milatas sa teritoryo ug nagpadayon sa pagpahayag+ sa maayong balita sa tanang siyudad hangtod nga nakaabot siya sa Cesarea.+

Mga Footnote