Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 7:1-60

7  Apan ang hataas nga saserdote miingon: “Tinuod ba kining mga butanga?”  Siya miingon: “Mga katawhan, mga igsoon ug mga amahan, paminaw. Ang Diyos sa kahimayaan+ nagpakita sa atong katigulangang si Abraham sa didto pa siya sa Mesopotamia, sa wala pa siya magpuyo sa Haran,+  ug siya miingon kaniya, ‘Biya gikan sa imong yuta ug gikan sa imong mga paryente ug umadto sa yuta nga akong ipakita kanimo.’+  Unya siya mibiya sa yuta sa mga Caldeanhon ug mipuyo sa Haran. Ug gikan didto, human mamatay ang iyang amahan,+ gipalalin siya sa Diyos nganhi niining yutaa nga karon inyong ginapuy-an.+  Ug gani siya wala maghatag kaniya ug bisan unsa mang panulondon dinhi, wala gayod bisan igo na lang katumban sa tiil;+ apan siya nagsaad nga ihatag kini ngadto kaniya ingong kabtangan,+ ug human kaniya ngadto sa iyang binhi,+ bisan pag niadtong panahona wala pa siyay anak.+  Dugang pa, ang Diyos misulti sa ingon niini, nga ang iyang binhi mahimong langyaw nga mga pumoluyo+ sa usa ka langyawng yuta+ ug ang katawhan mag-ulipon kanila ug paantoson sila sulod sa upat ka gatos ka tuig.+  ‘Ug pagahukman ko kanang nasora nga mag-ulipon kanila,’+ ang Diyos miingon, ‘ug human niining mga butanga sila mogula ug mohatag ug sagradong pag-alagad kanako niining dapita.’+  “Siya usab naghatag kaniya ug pakigsaad sa pagtuli;+ ug busa siya nanganak kang Isaac+ ug nagtuli kaniya sa ikawalo ka adlaw,+ ug si Isaac kang Jacob, ug si Jacob sa napulog-duha ka ulo sa mga banay.+  Ug ang mga ulo sa banay nangabugho+ kang Jose ug nagbaligya kaniya ngadto sa Ehipto.+ Apan ang Diyos nag-uban kaniya,+ 10  ug siya nagluwas kaniya sa tanan niyang mga kasakitan ug naghatag kaniya ug pagkamadanihon ug kaalam sa panan-aw ni Paraon nga hari sa Ehipto. Ug iyang gitudlo siya aron magmando sa Ehipto ug sa iyang tibuok panimalay.+ 11  Apan miabot ang gutom sa tibuok nga Ehipto ug Canaan, usa gayod ka dakong kasakitan; ug ang atong mga katigulangan wala makakaplag ug makaon.+ 12  Apan si Jacob nakadungog nga may mga kalan-on sa Ehipto+ ug iyang gipaadto ang atong mga katigulangan sa unang higayon.+ 13  Ug sa ikaduhang higayon si Jose nagpaila sa iyang mga igsoon;+ ug ang banay ni Jose napadayag kang Paraon.+ 14  Busa gipaadtoan ni Jose ug gipatawag si Jacob nga iyang amahan ug ang tanan niyang kaparyentehan niadtong dapita,+ nga may gidaghanong kapitoag-lima ka kalag.+ 15  Si Jacob miadto sa Ehipto.+ Ug siya namatay;+ ug ingon man ang atong mga katigulangan,+ 16  ug sila gibalhin ngadto sa Sekem+ ug gipahiluna sa lubnganan+ nga pinalit ni Abraham sa usa ka bili sa salaping plata gikan sa mga anak ni Hamor sa Sekem.+ 17  “Apan sa dihang ang panahon nagsingabot na nga matuman ang saad nga dayag nga gipahayag sa Diyos kang Abraham, ang katawhan misanay ug midaghan sa Ehipto,+ 18  hangtod nga didtoy mitindog nga laing hari sa Ehipto, nga wala makaila kang Jose.+ 19  Kini siya migamit ug panglimbong batok sa atong rasa+ ug sa dinaotan nagpugos sa mga amahan nga biyaan ang ilang gagmayng mga bata, aron sila dili matipigang buhi.+ 20  Nianang panahona si Moises natawo,+ ug siya matahom gayod sa atubangan sa Diyos.+ Ug tulo ka bulan siya nga gialimahan didto sa puloy-anan sa iyang amahan. 21  Apan sa dihang siya gibiyaan, gikuha siya sa anak nga babaye ni Paraon ug gimatuto siya ingong iyang kaugalingong anak.+ 22  Tungod niana si Moises natudloan sa tanang kaalam+ sa mga Ehiptohanon. Sa pagkatinuod, siya gamhanan sa iyang mga pulong+ ug mga buhat. 23  “Karon sa dihang miabot na ang iyang ikakap-atan ka tuig, misantop sa iyang kasingkasing ang pagsusi sa iyang mga igsoon, ang mga anak ni Israel.+ 24  Ug sa dihang iyang nakit-an nga may usa nga gidagmalan, siya milaban kaniya ug nanimalos alang sa usa nga gidaogdaog pinaagi sa pagpatay sa Ehiptohanon.+ 25  Siya nagdahom nga ang iyang mga igsoon makasabot nga ang Diyos naghatag kanilag kaluwasan pinaagi sa iyang kamot,+ apan sila wala makasabot niini. 26  Ug sa sunod nga adlaw siya nagpakita kanila samtang sila nag-away, ug siya misulay sa pag-uli kanila diha sa pakigdait,+ nga nag-ingon, ‘Mga tawo, kamo mga managsoon. Nganong nagdinagmalay man kamo?’+ 27  Apan ang usa nga nagdagmal sa iyang isigkaingon nagsalikway kaniya, nga nag-ingon, ‘Kinsay nagtudlo kanimo nga magmamando ug maghuhukom ibabaw kanamo?+ 28  Buot mo ba akong patyon maingon sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?’+ 29  Niining mga pulonga si Moises mikalagiw ug nahimong langyaw nga pumoluyo sa yuta sa Midian,+ diin siya nanganak ug duha ka anak nga lalaki.+ 30  “Ug human sa kap-atan ka tuig, nagpakita kaniya ang usa ka manulonda didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai diha sa nagdilaab nga kalayo sa tunokong tanom.+ 31  Karon sa pagkakita ni Moises niini nahibulong siya sa talan-awon.+ Apan sa pagduol niya aron sa pagsusi, ang tingog ni Jehova miabot, 32  ‘Ako mao ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob.’+ Nangurog, si Moises wala na mangahas sa pagsusi pa. 33  Si Jehova miingon kaniya, ‘Huboa ang sandalyas gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindogan maoy balaan nga yuta.+ 34  Nakita ko ang pagdaogdaog sa akong katawhan nga atua sa Ehipto,+ ug nadungog ko ang ilang pag-agulo+ ug ako nanaog aron sa pagluwas kanila.+ Ug karon umari ka, ipadala ko ikaw sa Ehipto.’+ 35  Kining maong Moises, nga ilang gidumilian, nga nag-ingon, ‘Kinsay nagtudlo kanimo nga magmamando ug maghuhukom?’+ kining tawhana gipadala+ sa Diyos ingong magmamando ug manluluwas pinaagi sa kamot sa manulonda nga nagpakita kaniya diha sa tunokong tanom. 36  Kining tawhana maoy nagpagawas+ kanila human sa pagbuhat ug mga tilimad-on ug mga ilhanan didto sa Ehipto+ ug sa Pulang Dagat+ ug sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig.+ 37  “Kini mao ang Moises nga miingon sa mga anak sa Israel, ‘Ang Diyos magapatindog alang kaninyo gikan sa taliwala sa inyong mga igsoon ug usa ka manalagna nga sama kanako.’+ 38  Mao kini siya+ ang didto sa kongregasyon+ sa kamingawan uban sa manulonda+ nga misulti kaniya sa Bukid sa Sinai ug uban sa atong mga katigulangan, ug midawat siya ug buhing sagrado nga mga pahayag+ aron ihatag kaninyo. 39  Kaniya ang atong mga katigulangan wala magmasinugtanon, hinunoa sila nagsalikway kaniya+ ug sa ilang mga kasingkasing sila namalik sa Ehipto,+ 40  nga nanag-ingon kang Aaron, ‘Paghimog mga diyos alang kanamo nga mag-una kanamo. Kay kining maong Moises, nga nagpagawas kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kami wala mahibalo kon unsa nay nahitabo kaniya.’+ 41  Busa sila naghimog nating baka niadtong mga adlawa+ ug nagdalag halad ngadto sa idolo ug nagkalipay sa mga buhat sa ilang mga kamot.+ 42  Busa gitalikdan sila sa Diyos ug gitugyan sila+ aron maghatag ug sagradong pag-alagad sa panon sa langit, ingon gayod sa nahisulat sa basahon sa mga manalagna,+ ‘Dili kanako nga kamo mihalad ug mga inihaw ug mga halad sulod sa kap-atan ka tuig didto sa kamingawan, dili ba, Oh balay sa Israel?+ 43  Apan ang tolda ni Molok+ ug ang bituon+ sa diyos nga si Repan maoy inyong gidala, ang mga larawan nga inyong gihimo aron sa pagsimba kanila. Tungod niana pagahinginlan+ ko kamo saylo pa sa Babilonya.’ 44  “Ang atong mga katigulangan may tolda sa pagpamatuod didto sa kamingawan, ingon sa iyang gisugo sa dihang nagsulti kang Moises nga himoon kini sumala sa sumbanan nga iyang nakita.+ 45  Ug ang atong mga katigulangan nga nakapanunod niini nagdala usab niini uban kang Josue+ ngadto sa yuta nga gipanag-iya sa kanasoran,+ kinsa gipapahawa sa Diyos gikan sa atubangan sa atong mga katigulangan.+ Dinhi kini nagpabilin hangtod sa mga adlaw ni David. 46  Siya nakakaplag ug pabor+ sa panan-aw sa Diyos ug nangayo sa pribilehiyo sa pagtagana ug usa ka puloy-anan+ alang sa Diyos ni Jacob. 47  Hinunoa, si Solomon maoy nagtukod ug balay alang kaniya.+ 48  Bisan pa niana, ang Labing Hataas wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot;+ sumala sa ginaingon sa mga manalagna, 49  ‘Ang langit mao ang akong trono,+ ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong mga tiil.+ Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako? nagaingon si Jehova. O unsa pa man ang dapit nga akong pahulayan?+ 50  Dili ba gihimo sa akong kamot kining tanang butanga?’+ 51  “Kamong gahian nga mga tawo ug mga dili-tinuli sa kasingkasing+ ug sa igdulungog, kamo kanunayng nagasukol sa balaang espiritu; ingon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, mao man usab kamo.+ 52  Kinsa ba sa mga manalagna ang wala lutosa sa inyong mga katigulangan?+ Oo, ilang gipatay+ kadtong nagpahibalong daan mahitungod sa pag-anhi sa Usa nga matarong,+ kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magbubudhi ug mga mamumuno,+ 53  kamo nga nakadawat sa Balaod nga gihatag pinaagig mga manulonda+ apan wala magsunod niini.” 54  Buweno, sa pagkadungog nila niining mga butanga sila nasakitan pag-ayo sa ilang mga kasingkasing+ ug nagpakagot+ sa ilang mga ngipon batok kaniya. 55  Apan siya, nga puno sa balaang espiritu, mitutok sa langit ug iyang nakita ang himaya sa Diyos ug si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Diyos,+ 56  ug siya miingon: “Tan-awa! Nakita ko ang mga langit nga nabuksan+ ug ang Anak sa tawo+ nga nagabarog diha sa tuong kamot sa Diyos.”+ 57  Niini sila naninggit sa makusog nga tingog ug gisampong ang ilang mga kamot sa ilang mga dalunggan+ ug nagdungan sa paghasmag kaniya. 58  Ug human siya aboga sa gawas sa siyudad,+ sila nagbato kaniya.+ Ug ang mga saksi+ nagpahiluna sa ilang panggawas nga mga besti diha sa tiilan sa batan-ong lalaki nga gitawag ug Saulo.+ 59  Ug sila nagpadayon pagbato kang Esteban samtang siya nangamuyo ug miingon: “Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.”+ 60  Unya, nga miluhod, siya mituaw sa usa ka makusog nga tingog: “Jehova, ayaw idat-og kanila kining salaa.”+ Ug human makasulti niini siya nahikatulog sa kamatayon.

Mga Footnote