Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 5:1-42

5  Apan, dihay usa ka tawo, nga ginganlag Ananias, nga uban kang Sapira nga iyang asawa, nagbaligyag kabtangan  ug gitagoan ang bahin sa halin, nga nahibaloan usab sa iyang asawa, ug iyang gidala ang usa lamang ka bahin niini ug gibutang kini diha sa tiilan sa mga apostoles.+  Apan si Pedro miingon: “Ananias, nganong si Satanas+ nagpaisog kanimo nga mamakak+ sa balaang espiritu+ ug magtago sa bahin sa halin sa yuta?  Samtang kini nagpabilin diha kanimo dili ba nagpabilin man kining imoha, ug human kini ikabaligya dili ba ilalom man gihapon kini sa imong pagbuot? Nganong imo mang gilaraw kining buhata diha sa imong kasingkasing? Ikaw namakak,+ dili sa tawo, kondili sa Diyos.”+  Sa pagkadungog niining mga pulonga si Ananias natumba ug nabugtoan sa gininhawa.+ Ug giabot ug dakong kahadlok+ ang tanan nga nakadungog niini.  Apan ang batan-ong mga lalaki nanindog, giputos siya sa mga panapton,+ ug giyayongan siya paingon sa gawas ug gilubong siya.  Karon paglabay sa mga tulo ka takna ang iyang asawa misulod, nga wala mahibalo kon unsay nahitabo.  Si Pedro miingon kaniya: “Sultihi ako, gibaligya ba ninyong duha ang yuta sa ingon niining kantidara?” Siya miingon: “Oo, sa ingon nianang kantidara.”  Busa si Pedro miingon kaniya: “Nganong nagkasabot man mong duha sa pagsulay+ sa espiritu ni Jehova? Tan-awa! Ang mga tiil nilang naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan, ug ikaw yayongan nila paingon sa gawas.” 10  Dihadiha siya natumba sa tiilan ni Pedro ug nabugtoan sa gininhawa.+ Sa pagsulod sa batan-ong mga lalaki ilang nakaplagan siya nga patay na, ug ilang giyayongan siya paingon sa gawas ug gilubong siya tupad sa iyang bana. 11  Tungod niana giabot ug dakong kahadlok ang tibuok nga kongregasyon ug ang tanan nga nakadungog niining mga butanga. 12  Dugang pa, pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles daghang ilhanan ug mga tilimad-on ang padayong nahitabo taliwala sa katawhan;+ ug uban ang panag-uyon silang tanan didto magtigom sa portiko ni Solomon.+ 13  Tinuod, walay usa sa uban ang adunay kaisog sa pagduyog kanila;+ bisan pa niana, gidayeg sila pag-ayo sa katawhan.+ 14  Labaw pa niana, ang mga magtutuo sa Ginoo padayon nga nadugangan, mga panon sa mga lalaki ug mga babaye;+ 15  mao nga ilang gidala sa gawas ang mga masakiton bisan ngadto sa halapad nga kadalanan ug didto gipahiluna sila diha sa gagmayng mga higdaanan ug mga teheras, aron nga, sa dihang moagi si Pedro, bisan na lang ug adunay usa kanila nga malandongan sa iyang anino.+ 16  Dugang pa, ang panon gikan sa mga siyudad palibot sa Jerusalem padayong nanugok, nga nanagdala sa mga tawong masakiton ug niadtong gisamok sa mahugawng mga espiritu, ug silang tanan mangaayo. 17  Apan ang hataas nga saserdote ug ang tanan niyang kauban, ang naglungtad nga sekta sa mga Saduseo nianang panahona, mitindog ug napuno sa pangabugho,+ 18  ug ilang gidakop ang mga apostoles ug gibanlod sila sa publikong bilanggoan.+ 19  Apan sa pagkagabii gibuksan sa manulonda ni Jehova+ ang mga pultahan sa bilanggoan,+ gipagula sila ug miingon: 20  “Panglakaw kamo, ug, sa makabarog na sa templo, padayon ninyong isulti sa katawhan ang tanang pulong bahin niining kinabuhia.”+ 21  Human kini madungog, sa pagkabanagbanag sila nanulod sa templo ug nanudlo. Karon sa dihang ang hataas nga saserdote ug ang iyang mga kauban miabot, ilang gipatigom ang Sanhedrin ug ang tibuok katigoman sa mga ansiyano sa mga anak sa Israel,+ ug sila nagpasugo ngadto sa bilanggoan aron kuhaon sila. 22  Apan sa pag-abot didto sa mga polis sila wala makakaplag kanila sa bilanggoan. Busa sila namalik ug mitaho, 23  nga nag-ingon: “Among nakaplagan ang bilanggoan nga maayo gayod nga pagkatrangka ug ang mga guwardiya nanagbarog sa mga pultahan, apan sa pagbukas niana kami walay nakaplagan sa sulod.” 24  Buweno, sa dihang ang kapitan sa templo ug ang pangulong mga saserdote nakadungog niining mga pulonga, sila nangalibog mahitungod niining mga butanga kon unsa kahay dangatan niini.+ 25  Apan dihay usa ka tawong miabot ug mitaho kanila: “Tan-awa! Ang mga tawo nga inyong gibanlod sa bilanggoan anaa ra sa templo, nga nanagbarog ug nanudlo sa katawhan.”+ 26  Niana ang kapitan milakaw uban sa iyang mga polis ug nagkuha kanila, apan sa walay kapintas, kay nahadlok+ man sila nga batoon sa katawhan. 27  Busa ilang gidala sila ug gipabarog sila diha sa hawanang-tigomanan sa Sanhedrin. Ug ang hataas nga saserdote nangutana kanila 28  ug miingon: “Hugot kaming nagmando+ kaninyo nga dili na magpadayon sa pagpanudlo pinasukad niining ngalana, apan, tan-awa! inyong gipuno ang Jerusalem sa inyong pagtulon-an,+ ug kamo determinado nga mahianhi kanamo ang dugo+ niining tawhana.” 29  Sa pagtubag si Pedro ug ang ubang mga apostoles miingon: “Kinahanglang among sugton ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo.+ 30  Ang Diyos sa among mga katigulangan nagbangon+ kang Jesus, kinsa inyong gipatay, pinaagi sa pagbitay kaniya sa estaka.+ 31  Kini siya gibayaw sa Diyos ngadto sa iyang tuong kamot+ ingong Pangulong Ahente+ ug Manluluwas,+ aron sa paghatag ug paghinulsol+ sa Israel ug kapasayloan sa mga sala.+ 32  Ug kami maoy mga saksi niining mga butanga,+ ug ingon man ang balaang espiritu,+ nga gihatag sa Diyos niadtong nagasugot kaniya ingon nga magmamando.” 33  Sa pagkadungog nila niini, sila nasakitan pag-ayo ug nagtinguha sa pagpatay kanila.+ 34  Apan dihay usa ka tawo nga mitindog sa Sanhedrin, usa ka Pariseo nga ginganlag Gamaliel,+ usa ka magtutudlo sa Balaod nga tinamod sa tanang katawhan, ug misugo nga pagawason ang mga tawo sa makadiyot.+ 35  Ug siya miingon kanila: “Mga tawo sa Israel,+ magbantay kamo sa buot ninyong pagabuhaton niining mga tawhana. 36  Pananglitan, sa wala pa kining mga adlawa si Teudas mialsa, nga nag-ingon nga siya kuno usa ka dakong tawo,+ ug ubay-ubayng mga lalaki, mga upat ka gatos, ang miapil sa iyang pundok.+ Apan siya gipatay, ug ang tanan nga misunod kaniya nagkatibuagsa ug nangawala. 37  Sunod kaniya si Judas nga Galileanhon mialsa sa mga adlaw sa pagpangrehistro,+ ug nakadani ug mga tawo nga mosunod kaniya. Ug sa gihapon kadtong tawhana nalaglag, ug ang tanan nga misunod kaniya nagkatibulaag. 38  Ug busa, ilalom niining kahimtanga karon, ako magaingon kaninyo, Ayaw panghilabot niining mga tawhana, hinunoa pasagdi lang sila; (tungod kay, kon kining larawa o kining buhata gikan man sa mga tawo, kini mapukan;+ 39  apan kon kini gikan sa Diyos,+ kamo dili makahimo sa pagpukan kanila;)+ kay kon dili, basin baya hinuon nga makaplagan kamo nga mga kaaway diay sa Diyos.”+ 40  Niini sila nagpatalinghog kaniya, ug ilang gipatawag ang mga apostoles, gibunalan sila,+ ug gimandoan sila nga mohunong na sa pagsulti pinasukad sa ngalan ni Jesus,+ ug gibuhian sila. 41  Busa, sila milakaw gikan sa atubangan sa Sanhedrin, nga nagmaya+ tungod kay giisip sila nga takos pakaulawan tungod sa iyang ngalan.+ 42  Ug matag adlaw diha sa templo ug sa balay ug balay+ sila wala mohunong sa pagpanudlo+ ug sa pagpahayag sa maayong balita bahin kang Kristo, si Jesus.+

Mga Footnote