Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 4:1-37

4  Karon samtang ang duha nagsulti sa katawhan, ang pangulong mga saserdote ug ang kapitan sa templo+ ug ang mga Saduseo+ nangadto kanila,  nga gisamokan tungod kay sila nanagtudlo man sa katawhan ug sa tin-aw nagapahayag sa pagkabanhaw gikan sa mga patay maylabot kang Jesus;+  ug ilang gidakop sila ug gitener sila hangtod sa sunod adlaw,+ kay gabii na man kadto.  Apan, daghan niadtong nakapamati sa pakigpulong ang nanuo,+ ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot ug mga lima ka libo.+  Sa sunod adlaw gihimo didto sa Jerusalem ang panagkatigom sa ilang mga magmamando ug mga ansiyano ug mga eskriba+  (usab si Anas+ nga pangulong saserdote ug si Caifas+ ug si Juan ug si Alejandro ug ang tanang sakop sa kabanayan sa pangulong saserdote),  ug sila nagpatindog kanila sa ilang taliwala ug nangutana: “Pinaagi sa unsang gahom o kang kansang ngalan inyong gibuhat kini?”+  Unya si Pedro, nga napuno sa balaang espiritu,+ miingon kanila: “Mga magmamando sa katawhan ug mga ansiyano,  kon kami ginausisa man niining adlawa, pinasukad sa maayong buhat ngadto sa usa ka tawong may balatian,+ bahin sa kon pinaagi kang kinsa kining tawhana namaayo, 10  angayng mahibaloan ninyong tanan ug sa tanang tawo sa Israel, nga sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nasaretnon,+ nga inyong gilansang+ apan kinsa gibangon sa Diyos gikan sa mga patay,+ pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog dinhi nga maayo na sa inyong atubangan. 11  Kini mao ‘ang bato nga giisip ninyo nga mga magtutukod ingong walay hinungdan nga nahimong ulohan sa pamag-ang.’+ 12  Dugang pa, walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pang lain, kay walay laing ngalan+ ilalom sa langit nga gikahatag taliwala sa mga tawo nga pinaagi niini kita gayod maluwas.”+ 13  Karon sa dihang ilang nakita ang pagkawalay-lipudlipod ni Pedro ug ni Juan, ug naila nga sila maoy mga tawong dili edukado ug ordinaryo,+ sila natingala. Ug ilang naila nga sila nag-ubanan kang Jesus;+ 14  ug samtang sila nagtan-aw sa tawo nga giayo nga nagtindog uban kanila,+ sila walay ikasulti batok niini.+ 15  Busa sila nagsugo kanila nga mogawas sa hawanang-tigomanan sa Sanhedrin, ug sila nagkonsultahanay sa usag usa, 16  nga nag-ingon: “Unsay atong buhaton niining mga tawhana?+ Tungod kay, sa pagkatinuod, usa ka ilhanan nga takos tagdon ang nahitabo pinaagi kanila, usa nga dayag ngadto sa tanang molupyo sa Jerusalem;+ ug kita dili makalimod niini. 17  Bisan pa, aron nga kini dili na mokaylap pa taliwala sa katawhan, hulgaon nato sila nga dili na gayod mosulti pa pinasukad niining ngalana ngadto kang bisan kinsang tawo.”+ 18  Niana ilang gipatawag sila ug gipinahan nga sa bisan diin dili na sila mosulti o manudlo pinasukad sa ngalan ni Jesus. 19  Apan sa pagtubag si Pedro ug Juan miingon kanila: “Kon matarong man sa panan-aw sa Diyos sa pagpamati kaninyo inay kay sa Diyos, kamo na ang mohukom. 20  Apan alang kanamo, dili kami makahunong sa pagsulti sa mga butang nga among nakita ug nadungog.”+ 21  Busa, sa dihang nahimo na nila ang dugang pa nga paghulga kanila, ilang gipagawas sila, sanglit wala man silay nakaplagang bisan unsang pasukaranan sa pagsilot kanila ug tungod sa katawhan,+ kay silang tanan naghimaya man sa Diyos tungod sa nahitabo; 22  kay ang tawo nga kaniya nahitabo kining ilhanan sa pag-ayo kapin na sa kap-atan ka tuig ang pangedaron. 23  Human buhii nangadto sila sa ilang katawhan+ ug nagtaho sa mga butang nga giingon sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano ngadto kanila. 24  Sa pagkadungog niini, sila nagkahiusa sa pagpatugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Diyos+ ug miingon: “Soberanong+ Ginoo, ikaw mao ang Usa nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang diha niana,+ 25  ug si kinsa pinaagi sa balaang espiritu miingon pinaagi sa baba sa among katigulangang si David,+ nga imong alagad, ‘Nganong ang mga nasod nagkaguliyang ug ang mga katawhan nagapamalandong sa mga butang nga walay-pulos?+ 26  Ang mga hari sa yuta mibarog ug ang mga magmamando naghugpong ingong usa batok kang Jehova ug batok sa iyang dinihogan.’+ 27  Gani, si Herodes ug si Poncio Pilato+ uban sa mga tawo sa kanasoran ug uban sa mga katawhan sa Israel sa pagkatinuod nagkatigom niini nga siyudad batok sa imong balaang+ alagad nga si Jesus, kinsa imong gidihogan,+ 28  aron sa pagbuhat kon unsang mga butanga nga gimbut-an nang daan sa imong kamot ug sa imong katuyoan nga mahitabo.+ 29  Ug karon, Jehova, hatagig pagtagad ang ilang mga hulga,+ ug itugot sa imong mga alagad ang pagpadayon pagsulti sa imong pulong uban ang bug-os nga kaisog,+ 30  samtang ikaw magatuy-od sa imong kamot alang sa pagpang-ayo ug samtang ang mga ilhanan ug mga tilimad-on+ mahitabo pinaagi sa ngalan+ sa imong balaang alagad+ nga si Jesus.” 31  Ug sa dihang sila nakapangamuyo na, ang dapit diin sila nagkatigom natay-og;+ ug silang tanan gayod napuno sa balaang espiritu+ ug nanagsulti sa pulong sa Diyos uban ang kaisog.+ 32  Dugang pa, ang panon niadtong mga mituo usa ug kasingkasing ug kalag,+ ug gani walay usa nga moingon nga ang bisan unsa sa mga butang nga iyang gipanag-iya iyang kaugalingon; apan giambitan sa tanan ang tanan nilang butang.+ 33  Labot pa, uban ang dakong gahom ang mga apostoles nagpadayon pagpamatuod mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus;+ ug sa dakong sukod ang dili-takos nga kalulot diha kanilang tanan. 34  Sa pagkatinuod, walay usa taliwala kanila ang nanginahanglan;+ kay ang tanan nga mga tag-iyag mga yuta o mga balay mamaligya man niini ug magdala sa halin sa mga butang nga gibaligya 35  ug ilang ibutang kini diha sa tiilan sa mga apostoles.+ Unya himoon ang pagpang-apod-apod+ ngadto sa matag usa, sumala sa iyang kinahanglanon. 36  Busa si Jose, nga gianggaag Bernabe+ sa mga apostoles, nga nagkahulogan, kon hubaron, Anak sa Paghupay, usa ka Levihanon, usa ka lumad sa Cipro, 37  nga nanag-iyag usa ka luna nga yuta, nagbaligya niini ug nagdala sa salapi ug gibutang kini sa tiilan sa mga apostoles.+

Mga Footnote