Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 28:1-31

28  Ug sa dihang luwas na kami, mao pay among pagkahibalo nga ang pulo gitawag ug Malta.+  Ug ang mga tawo nga langyawg-sinultihan nagpakita kanamo ug talagsaong tawhanon nga kalulot,+ kay sila nagdaob ug nag-abiabi kanamong tanan tungod sa ulan ug tungod sa katugnaw.+  Apan sa dihang nanguha si Pablo ug usa ka bangan nga kahoy ug gibutang kini sa kalayo, migula ang usa ka bitin tungod sa kainit ug miukob kini sa iyang kamot.  Sa dihang nakita sa langyawg-sinultihan nga mga tawo ang malalang linalang nga nagbitay sa iyang kamot, sila miingon sa usag usa: “Segurado nga kining tawhana usa ka mamumuno, ug bisan tuod naluwas siya gikan sa dagat, ang mapanimaslong hustisya dili motugot nga siya mabuhi.”  Hinunoa, gisawilik niya ang malalang linalang ngadto sa kalayo ug siya wala maunsa.+  Apan sila nagpaabot nga siya manghubag o sa kalit matumba nga patay. Human sila maghulat ug dugaydugay ug walay nakitang kadaot nga nahitabo kaniya, nausab ang ilang hunahuna ug miingon nga siya usa ka diyos.+  Karon kasikbit niadtong dapita, ang punoan sa maong pulo, nga ginganlag Publio, may mga yuta; ug siya miabiabi kanamo ug miatiman pag-ayo kanamo sulod sa tulo ka adlaw.  Apan nahitabo nga ang amahan ni Publio naghigda nga nag-antos sa hilanat ug pagkalibag dugo, ug si Pablo miadto kaniya ug nag-ampo, mitapion sa iyang mga kamot+ kaniya ug giayo siya.+  Human kini nahitabo, ang ubang mga tawo sa pulo nga may mga sakit nangadto usab kaniya ug nangaayo.+ 10  Ug ila usab kaming gipasidunggan pinaagig daghang gasa ug, sa dihang kami molawigay na, ila kaming gipabalonan ug mga butang nga among gikinahanglan. 11  Tulo ka bulan sa ulahi kami milawig sakay sa usa ka sakayan nga gikan sa Alejandria+ nga nagpalabay sa tingtugnaw diha sa pulo ug may dagway sa “Mga Anak nga Lalaki ni Zeus” diha sa dulong. 12  Ug midunggo kami sa Siracusa diin kami nagpabilin ug tulo ka adlaw, 13  ug gikan niadtong dapita kami milibot ug nakaabot sa Regio. Ug usa ka adlaw tapos niana mihuros ang habagat ug kami nahiabot sa Puteoli sa ikaduhang adlaw. 14  Dinhi nakakaplag kami ug mga igsoon ug kami ilang gihangyo pag-ayo nga magpabilin sulod sa pito ka adlaw uban kanila; ug niining paagiha kami nakaabot duol sa Roma. 15  Ug gikan didto ang mga igsoon, sa dihang ilang nadungog ang balita bahin kanamo, miadto aron sa pagsugat kanamo hangtod sa Tiyanggihan sa Apio ug sa Tulo ka Abotanan ug, sa iyang pagkakita kanila, si Pablo nagpasalamat sa Diyos ug nakabatog kaisog.+ 16  Sa dihang, sa kataposan, kami misulod sa Roma, si Pablo gitugotan+ nga magpuyo nga siya rang usa nga may sundalo nga nagbantay kaniya. 17  Apan, tulo ka adlaw tapos niana iyang gitawag ang mga kadagkoan sa mga Hudiyo. Sa dihang sila natigom na, siya miingon kanila: “Mga katawhan, mga igsoon, bisan tuod ako walay nahimong bisan unsa nga batok sa katawhan o batok sa mga kostumbre sa atong mga katigulangan,+ ako gitugyan ingong usa ka binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa mga kamot sa mga Romano.+ 18  Ug human nila ako sukitsukita,+ buot nilang buhian ako,+ kay wala may katarongan nga ako pagapatyon.+ 19  Apan sa dihang ang mga Hudiyo padayong misupak niini, ako napugos sa pag-apelar+ kang Cesar, apan dili tungod nga aduna akoy ikasumbong batok sa akong nasod. 20  Sa pagkatinuod gumikan niini nangaliyupo ako sa pagpakigkita ug pagpakigsulti kaninyo, kay tungod sa paglaom+ sa Israel nga ako gigapos niining kadena.”+ 21  Sila miingon kaniya: “Wala kami makadawat ug mga sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea, ni may usa man sa mga igsoon nga nakaabot nga nagtaho o nagsultig daotan bahin kanimo. 22  Apan ginahunahuna namo nga maayong maminaw nimo kon unsay imong mga hunahuna, kay sa pagkatinuod mahitungod niining sektaha+ nahibaloan namo nga kini ginasupak bisan diin.”+ 23  Naggahin sila karon ug usa ka adlaw alang kaniya, ug sa tinagdaghan sila nangadto kaniya sa iyang giabtan. Ug iyang gipatin-aw kanila ang mga butang pinaagi sa paghatag ug bug-os nga pagpamatuod mahitungod sa gingharian sa Diyos+ ug pinaagi sa pagkombinsir kanila mahitungod kang Jesus pinasukad sa balaod ni Moises+ ug ingon man sa mga Manalagna,+ sukad sa buntag hangtod sa gabii. 24  Ug dihay pipila nga mituo+ sa mga butang nga iyang gisulti; ang uban wala motuo.+ 25  Busa, tungod kay sila wala man magkauyonay, sila namahawa, samtang misulti si Pablo niining usa ka komento: “Haom ang gisulti sa balaang espiritu pinaagi ni Isaias nga manalagna ngadto sa inyong mga katigulangan, 26  nga nag-ingon, ‘Umadto ka niini nga katawhan ug ingna sila: “Pinaagi sa pagpamati, kamo makadungog apan dili gayod makasabot; ug, pinaagi sa pagtan-aw, kamo magatan-aw apan dili gayod makakita.+ 27  Kay ang kasingkasing niini nga katawhan nahimong dili-madinawaton, ug pinaagi sa ilang mga igdulungog sila nakadungog nga walay pagsanong, ug ilang gipiyong ang ilang mga mata; aron sila dili gayod makakita pinaagi sa ilang mga mata ug makadungog pinaagi sa ilang mga igdulungog ug makasabot pinaagi sa ilang kasingkasing ug mamalik, ug akong ayohon sila.”’+ 28  Busa hibaloi ninyo nga kini, ang paagi sa Diyos sa pagluwas, gipadala na ngadto sa kanasoran;+ sila tino nga mamati niini.”+ 29  —— 30  Busa siya nagpabilin sulod sa tibuok duha ka tuig sa iyang giabangan nga balay,+ ug iyang ginadawat nga maluluton ang tanan nga mangadto kaniya, 31  nga nagwali sa gingharian sa Diyos ngadto kanila ug nagtudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Kristo uban ang labing dakong kagawasan sa pagsulti,+ nga walay babag.

Mga Footnote