Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 27:1-44

27  Karon sa dihang gikahukman na nga kami molawig paingon sa Italya,+ ilang gitugyan si Pablo ug ang uban pang mga binilanggo sa usa ka opisyal sa kasundalohan nga ginganlag Julio sa pundok ni Agusto.  Sa nakasakay na kami ug sakayan gikan sa Adramito nga molawigay na paingon sa mga dapit sa kabaybayonan sa distrito sa Asia, kami milawig, kauban ni Aristarko+ nga usa ka Macedonianhon gikan sa Tesalonica.  Ug sa pagkasunod nga adlaw kami midunggo sa Sidon, ug gipakitaan ni Julio si Pablo sa tawhanong kalulot+ ug gitugotan siya sa pag-adto sa iyang mga higala ug makapahimulos sa ilang pag-atiman.+  Ug sa nakagikan na kami didto, milawig kami salipod sa Cipro, tungod kay sungsongon man ang hangin;  ug kami milawig tabok sa halapad nga kadagatan atbang sa Cilicia ug Pamfilia ug midunggo sa Mira sa Licia.  Apan didto ang opisyal sa kasundalohan nakakaplag ug sakayan gikan sa Alejandria+ nga molawig paingon sa Italya, ug kami iyang gipasakay niini.  Unya, human sa hinay nga paglawig sulod sa ubay-ubayng mga adlaw ug nakaabot kami sa Nido nga naglisod, tungod kay ang hangin wala man motugot kanamo sa pagpadayon sa unahan, milawig kami nga salipod sa Creta sa Salmone,  ug namaybay niini nga naglisod, nakaabot kami sa usa ka dapit nga gitawag ug Maayong mga Dunggoanan, nga duol sa siyudad sa Lasea.  Sa dihang milabay na ang taastaas nga panahon ug nianang tungora peligro na ang paglawig tungod kay bisan gani ang pagpuasa [sa adlaw sa pagtabon-sa-sala]+ milabay na man, si Pablo misugyot, 10  nga nag-ingon kanila: “Mga katawhan, akong nasabot nga kini nga paglawig mosangko sa kadaot ug dakong kapildihan dili lamang sa kargamento ug sa sakayan kondili usab sa atong mga kalag.”+ 11  Hinunoa, ang opisyal sa kasundalohan mituo sa timonil ug sa tag-iya sa barko inay sa gisulti ni Pablo. 12  Karon kay ang dunggoanan dili man maayong katagoan sa panahon sa tingtugnaw, ang kadaghanan mitambag nga mopadayon paglawig, sa pamasin nga sila makaabot sa Fenice, usa ka dunggoanan sa Creta nga nag-atubang sa amihanang-sidlakan ug sa habagatang-sidlakan. 13  Labot pa, sa dihang mihuyop ug hinay ang habagat, naghunahuna sila nga nakab-ot na nila ang ilang tuyo, ug ilang giisa ang angkla ug namaybay sila sa Creta. 14  Apan, wala madugay human niana, usa ka unos+ nga gitawag ug Euroaquilo ang mihuros niini. 15  Sa dihang ang sakayan gikusokuso niini ug dili na makasugakod sa pagsungsong sa hangin, kami nagpaayon na lang ug gipadpad kami. 16  Karon kami milawig nga nagpasalipod sa usa ka gamayng pulo nga gitawag ug Cauda, apan halos dili namo makuha ang bote+ nga didto sa ulin. 17  Apan sa nakarga na kini ilang gigamitag panggakot aron igakot sa sakayan; ug kay nahadlok nga masangad sa Sirtis, ilang giariya ang mga kagamitan sa barko ug mao nga gipadpad sila. 18  Apan tungod kay kami gikusokuso pag-ayo sa kusog nga bagyo, sa pagkasunod nga adlaw ilang gisugdan pagpagaan+ ang barko; 19  ug sa ikatulong adlaw, pinaagi sa ilang kaugalingong mga kamot, ilang gisalibay ang mga kagamitan sa sakayan. 20  Karon sa dihang wala na mopakita ang adlaw ni ang mga bituon sulod sa daghang adlaw, ug makusog kaayo nga bagyo+ ang mihugpa kanamo, nawad-an na kamig paglaom nga maluwas pa. 21  Ug kay dugay na man nga wala sila mokaon, si Pablo mibarog sa ilang taliwala+ ug miingon: “Mga katawhan, angay gayod unta nga kamo nagpatuo sa akong tambag ug wala molawig gikan sa Creta ug makaagom niining maong kadaot ug kapildihan.+ 22  Apan sa gihapon, tambagan ko kamo karon sa pagkalipay, kay wala kaninyoy mapilding kalag gawas sa sakayan lamang. 23  Kay niining gabhiona dihay mibarog duol kanako nga usa ka manulonda+ sa Diyos kang kinsa iya ako ug kang kinsa ako nagahatag ug sagradong pag-alagad,+ 24  nga nag-ingon, ‘Ayaw kahadlok, Pablo. Kinahanglang moatubang ka kang Cesar,+ ug, tan-awa! gihatag na sa Diyos kanimo ang tanang nagalawig uban kanimo.’ 25  Busa maglipay kamo; kay mituo ako sa Diyos+ nga kini mahitabo ingon gayod sa gisulti kanako. 26  Hinuon, kita mahidagsa sa usa ka pulo.”+ 27  Karon sa pag-abot na sa ikanapulog-upat ka gabii ug kami ginapadpad ngadto-nganhi diha sa dagat sa Adria, sa pagkatungang-gabii nagtuo ang mga tripulante nga sila nagkahiduol na sa mamala. 28  Ug ilang gisunda ang giladmon ug ilang nasuta nga kini kawhaan ka dupa; busa sila mipadayon sa unahag diyutay ug giusab nila pagsunda ug nasuta nga kini napulog-lima ka dupa. 29  Ug tungod sa kahadlok nga masangad kami sa dagkong mga bato, ilang giariya ang upat ka angkla gikan sa ulin ug nanghinaot nga maadlaw na unta. 30  Apan sa dihang ang mga tripulante buot moikyas gikan sa sakayan ug nag-ariya na sa bote ngadto sa dagat sa pasumangil nga iariya kunohay ang mga angkla gikan sa dulong, 31  si Pablo miingon ngadto sa opisyal sa kasundalohan ug sa mga sundalo: “Gawas kon kining mga tawhana magpabilin sa sakayan, kamo dili gayod maluwas.”+ 32  Unya giputol sa mga sundalo ang mga pisi sa bote+ ug gipasagdan kining mahulog. 33  Karon sa hapit na mobanagbanag ang adlaw giagda ni Pablo ang tanan nga mokaon, nga nag-ingon: “Ikanapulog-upat na karon ka adlaw sa inyong pagpinaabot ug kamo wala gihapoy kaon, nga wala gayoy gihungit nga bisan unsa alang sa inyong kaugalingon. 34  Busa agdahon ko kamo sa pagkaon, kay alang kini sa inyong kaluwasan; kay walay bisan usa ka lugas sa buhok+ nga mahanaw gikan sa ulo ni bisan kinsa kaninyo.” 35  Human siya makasulti niini, siya usab mikuhag tinapay, nagpasalamat+ sa Diyos atubangan kanilang tanan ug kini iyang gipikaspikas ug misugod sa pagkaon. 36  Busa silang tanan nalipay ug sila misugod sa pagpangaon. 37  Karon kaming tanan maoy duha ka gatos ug kapitoag-unom ka kalag diha sa sakayan. 38  Sa dihang nangabusog na sila sa pagkaon, gipagaan+ nila ang sakayan pinaagi sa pagtambog sa trigo ngadto sa dagat. 39  Sa kataposan sa pagkaadlaw na, dili nila maila ang mamala apan nakakita sila ug usa ka luok nga may baybayon, ug niini sila determinado, kon sila ugaling makahimo, sa pagpadunggo+ sa sakayan. 40  Busa, nga gipamutol ang mga angkla, ilang gipasagdang mangahulog kini sa dagat, sa samang panahon gilugakan ang mga higot sa mga bugsay nga panimon ug, human maisa ang pangunahang layag sa hangin, sila mipadulong sa baybayon. 41  Sa dihang nahipunta sila sa mabaw, ilang gipasangad ang barko ug ang dulong miungot ug wala na makalihok, apan ang ulin nagupok pag-ayo.+ 42  Niini nakahukom ang mga sundalo nga patyon na lang ang mga binilanggo, aron walay usa nga makalangoy ug makaikyas. 43  Apan buot sa opisyal sa kasundalohan nga luwason si Pablo ug gipugngan sila sa ilang laraw. Ug iyang gisugo kadtong makamaong molangoy nga moambak sila sa dagat ug motakas pag-una sa mamala, 44  ug ang mga nahibilin mobuhat usab sa ingon, ang uban mogabay sa mga tabla ug ang uban sa mga butang gikan sa sakayan. Ug sa ingon niini ang tanan nakaabot nga luwas sa mamala.+

Mga Footnote