Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 26:1-32

26  Si Agripa+ miingon kang Pablo: “Ikaw gitugotang mosulti laban sa imong kaugalingon.” Unya mituyhad si Pablo sa iyang kamot+ ug misulti agig pagdepensa sa iyang kaugalingon:+  “Mahitungod sa tanang butang nga niini ako gisumbong+ sa mga Hudiyo, Haring Agripa, giisip ko ang akong kaugalingon nga malipayon nga sa imong atubangan himoon ko ang akong pagdepensa karong adlawa,  ilabina nga ikaw nakasinati sa tanang kostumbre+ ingon man sa mga lantugi taliwala sa mga Hudiyo. Busa ako nagpakiluoy kanimo nga maminaw kanako nga mapailobon.  “Sa pagkatinuod, kon giunsa ko pagkinabuhi+ sukad pa sa pagkabatan-on, sukad pa sa sinugdan taliwala sa akong nasod ug sa Jerusalem, ang tanang Hudiyo  nga kanhi nasinati kanako sukad pa sa sinugdan nahibalo, kon buot man ugaling nilang mopamatuod, nga sumala sa labing estrikto nga sekta+ sa among dagway sa pagsimba ako nagkinabuhi nga usa ka Pariseo.+  Apan karon tungod sa paglaom+ labot sa saad+ nga gihimo sa Diyos ngadto sa among mga katigulangan ako nagabarog dinhi aron pagahukman;  samtang ang among napulog-duha ka tribo naglaom nga makadangat sa katumanan niini nga saad pinaagi sa mainitong paghatag ug sagradong pag-alagad kaniya gabii ug adlaw.+ Mahitungod niining paglaoma ako gisumbong+ sa mga Hudiyo, Oh hari.  “Nganong gihunahuna man ninyo nga dili katuohan nga ang Diyos magbangon sa mga patay?+  Ako mismo naghunahuna gayod nga ako angayng mohimo ug daghang buhat sa pagsupak sa ngalan ni Jesus nga Nasaretnon; 10  nga, sa pagkatinuod, akong gihimo didto sa Jerusalem, ug daghan sa mga balaan ang akong gipamilanggo,+ sanglit ako nakadawat man ug awtoridad gikan sa pangulong mga saserdote;+ ug sa dihang sila patyon na, mihatag ako sa akong pag-uyon batok kanila. 11  Ug pinaagi sa pagsilot kanila sa makadaghan diha sa tanang sinagoga+ gipaninguha ko nga pugson sila sa pagsalikway sa ilang pagtuo; ug sanglit ako nasuko man pag-ayo kanila, ginalutos ko sila hangtod pa gani sa mga siyudad nga atua sa gawas. 12  “Samtang ginabuhat ko kini sa nagpanaw ako padulong sa Damasco+ dala ang awtoridad ug sugo gikan sa pangulong mga saserdote, 13  sa pagkaudto diha sa dalan, Oh hari, nakita ko ang usa ka kahayag nga masilaw pa sa adlaw nga mikidlap gikan sa langit libot nako ug kanilang nagpanaw uban kanako.+ 14  Ug sa dihang kaming tanan nangatumba sa yuta nadungog ko ang usa ka tingog nga misulti kanako sa pinulongang Hebreohanon, ‘Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ang padayong pagpatid batok sa mga igtutugsok nagpalisod kanimo.’+ 15  Apan ako miingon, ‘Kinsa ka man, Ginoo?’ Ug ang Ginoo miingon: ‘Ako si Jesus, kinsa imong ginalutos.+ 16  Bisan pa niini, bangon ug tindog.+ Kay alang niining maong tuyo ako nagpakita kanimo, aron pilion ikaw ingong usa ka tig-alagad ug usa ka saksi+ sa mga butang nga imong nakita ug sa mga butang nga akong ipakita kanimo maylabot kanako; 17  samtang ipahigawas ko ikaw gikan niini nga katawhan ug gikan sa kanasoran, nga ngadto kanila ako magapadala kanimo,+ 18  aron sa pagpabuka sa ilang mga mata,+ aron sa pagpaliso kanila gikan sa kangitngit+ ngadto sa kahayag+ ug gikan sa awtoridad ni Satanas+ ngadto sa Diyos, aron sila makadawat ug kapasayloan sa mga sala+ ug usa ka panulondon+ uban niadtong gibalaan+ pinaagi sa ilang pagtuo kanako.’ 19  “Tungod niini, Haring Agripa, wala ako magmasinupakon sa langitnong talan-awon,+ 20  kondili una ngadto sa mga atua sa Damasco+ ug ngadto kanilang atua sa Jerusalem,+ ug sa tibuok yuta sa Judea, ug ngadto sa kanasoran+ gidala ko ang mensahe nga sila kinahanglang maghinulsol ug moliso ngadto sa Diyos pinaagi sa pagbuhat ug mga buhat nga nahiangay sa paghinulsol.+ 21  Tungod niining mga butanga ang mga Hudiyo midakop kanako diha sa templo ug misulay sa pagpatay kanako.+ 22  Hinunoa, tungod kay nabatonan ko man ang tabang+ nga gikan sa Diyos ako nagpadayon hangtod niining adlawa sa pagpamatuod ngadto sa mga gagmay ug sa mga dagko, apan walay gisulti nga bisan unsa gawas sa mga butang nga giingon sa mga Manalagna+ ug ni Moises+ nga mahitabo, 23  nga ang Kristo mag-antos+ ug, ingong una nga pagabanhawon+ gikan sa mga patay, siya magamantala ug kahayag+ niini nga katawhan ug ngadto sa kanasoran.”+ 24  Karon samtang siya nagasulti niining mga butanga agig pagdepensa sa iyang kaugalingon, sa makusog nga tingog si Festo miingon: “Ikaw nabuang,+ Pablo! Ang imong daghang nakat-onan maoy nakapabuang kanimo!” 25  Apan si Pablo miingon: “Ako wala mabuang, Imong Kamahalang Festo, kondili ako nagsulti ug mga pulong nga tinuod ug sa maayo nga panghunahuna. 26  Sa pagkatinuod, ang hari nga kaniya nagasulti ako uban ang kagawasan sa pagsulti nahibalo pag-ayo bahin niining mga butanga; kay ako kombinsido nga walay usa niining mga butanga ang wala niya mamatikdi, kay kining butanga wala man buhata sa suok.+ 27  Ikaw ba, Haring Agripa, nagatuo sa mga Manalagna? Nahibalo ako nga ikaw nagatuo.”+ 28  Apan si Agripa miingon kang Pablo: “Sa mubong panahon makombinsir mo ako nga mahimong Kristohanon.” 29  Niini si Pablo miingon: “Makapanghinaot ako sa Diyos nga sa mubong panahon o sa taas nga panahon dili lamang ikaw kondili usab silang tanang nagapaminaw kanako karong adlawa mahimong mga tawo nga ingon usab kanako, walay labot niini nga mga gapos.” 30  Ug ang hari mitindog ug ingon man ang gobernador ug si Bernice ug ang mga tawo nga nanglingkod uban kanila. 31  Apan samtang sila namahawa sila nagsultihanay sa usag usa, nga nag-ingon: “Kining tawhana walay ginabuhat nga takos sa kamatayon+ o sa mga gapos.” 32  Labot pa, si Agripa miingon kang Festo: “Kining tawhana mabuhian unta kon wala pa siya moapelar+ kang Cesar.”

Mga Footnote