Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 25:1-27

25  Busa si Festo, human makasulod+ sa kagamhanan sa lalawigan, tulo ka adlaw sa ulahi mitungas ngadto sa Jerusalem gikan sa Cesarea;+  ug ang pangulong mga saserdote ug ang kadagkoan sa mga Hudiyo mihatag kaniya ug impormasyon+ batok kang Pablo. Busa sila nangaliyupo kaniya,  nga nangayo ug pabor alang sa ilang kaugalingon batok sa maong tawo nga iyang pasugoan siya nga paadtoon sa Jerusalem, sanglit gilaraw man nila ang pagbanhig+ aron patyon siya diha sa dalan.  Hinunoa, si Festo mitubag nga si Pablo gitener didto sa Cesarea ug nga siya moadto na didto sa dili-madugay.  “Busa kadtong anaa sa gahom sa inyong taliwala,” siya miingon, “palugsonga uban kanako ug pasakai siyag sumbong,+ kon may sala man ugaling kining tawhana.”  Busa sa nakagugol na siya ug wala mokapin sa walo o napulo ka adlaw sa ilang taliwala, siya milugsong ngadto sa Cesarea, ug sa pagkasunod nga adlaw siya milingkod sa lingkoranan-sa-paghukom+ ug nagsugo nga dad-on sa sulod si Pablo.  Sa pag-abot niya, ang mga Hudiyo nga nanglugsong gikan sa Jerusalem mialirong kaniya, nga nagpasaka batok kaniya sa daghan ug seryosong mga sumbong+ nga niana sila wala makapakitag ebidensiya.  Apan agig pagdepensa si Pablo misulti: “Wala ako makasala batok sa Balaod sa mga Hudiyo ni batok sa templo+ ni batok kang Cesar.”+  Si Festo, nga nagtinguhang makabaton sa pabor+ sa mga Hudiyo, miingon sa pagtubag kang Pablo: “Buot ba nimong motungas sa Jerusalem ug pagahukman didto atubangan kanako mahitungod niining mga butanga?”+ 10  Apan si Pablo miingon: “Ako nagbarog atubangan sa lingkoranan-sa-paghukom ni Cesar,+ diin ako angayng hukman. Ako walay nahimong sala batok sa mga Hudiyo,+ sumala usab sa imong nasuta pag-ayo. 11  Kon, sa usa ka bahin, ako sa pagkatinuod mamumuhat ug daotan+ ug nakahimog bisan unsa nga takos sa kamatayon,+ dili ako mohangyo nga mapahigawas sa kamatayon; kon, sa laing bahin, dili tinuod ang gipasakang mga sumbong niining mga tawhana batok kanako, walay tawo nga makatugyan kanako ngadto kanila ingong pabor. Ako moapelar kang Cesar!”+ 12  Unya si Festo, human makigsulti sa katigoman sa mga magtatambag, mitubag: “Kang Cesar ikaw miapelar; kang Cesar ikaw moadto.” 13  Karon sa nakalabay na ang pipila ka adlaw, si Agripa nga hari ug si Bernice miabot sa Cesarea aron sa pagduaw ingong pagtahod kang Festo. 14  Busa, samtang sila naggugol ug ubay-ubayng mga adlaw didto, gibutyag ni Festo atubangan sa hari ang mga butang labot kang Pablo, nga nag-ingon: “Aniay usa ka tawo nga gipabiling binilanggo ni Felix, 15  ug sa dihang didto ako sa Jerusalem ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano sa mga Hudiyo nagdalag impormasyon+ mahitungod kaniya, nga nangayo nga kahukman siyag silot. 16  Apan mitubag ako kanila nga dili pamaagi sa mga Romano ang pagtugyan kang bisan kinsa ingong pabor samtang ang tawong sinumbong wala pa ikaatubang nawong sa nawong sa iyang mga magsusumbong+ ug wala pa kahatagig kahigayonan sa pagsulti agig pagdepensa sa iyang kaugalingon mahitungod sa reklamo. 17  Busa sa dihang sila nagkatigom dinhi, ako wala maglangan, kondili sa pagkasunod nga adlaw ako milingkod sa lingkoranan-sa-paghukom ug nagsugo nga paatubangon ang maong tawo. 18  Sa ilang pagtindog, ang mga magsusumbong walay gikasumbong+ labot sa daotang mga butang nga akong gituohan mahitungod kaniya. 19  Sila aduna lamay mga pakiglalis batok kaniya mahitungod sa ilang pagsimba+ sa bathala ug mahitungod sa usa ka Jesus kinsa patay na apan padayong gipatuo ni Pablo nga buhi kuno.+ 20  Busa, kay nalibog mahitungod sa panaglalis bahin niining mga butanga, ako nangutana kon gusto ba niyang moadto sa Jerusalem ug didto magpahusay mahitungod niining mga butanga.+ 21  Apan sa dihang nangamuyo+ si Pablo nga magpabilin siya nga binilanggo aron pahukom kang Agusto, ako nagsugo nga ipabilin siya hangtod nga akong ikapadala siya ngadto kang Cesar.” 22  Niini si Agripa miingon kang Festo: “Buot ko usab nga mamati niining tawhana.”+ “Ugma,” siya miingon, “makapamati ka kaniya.” 23  Busa, sa pagkasunod nga adlaw, si Agripa ug si Bernice miabot uban ang mapagarbohong+ pasundayag ug misulod sa lawak sa mga mamiminaw uban sa mga komandante militar maingon man sa mga tawong halangdon sa siyudad, ug sa dihang gihatag ni Festo ang sugo, si Pablo gidala sa sulod. 24  Ug si Festo miingon: “Haring Agripa ug kaninyong tanan nga ania uban kanamo, inyong nakita kining tawhana nga mahitungod kaniya ang tibuok panon sa mga Hudiyo sa tingob mihangyo kanako didto sa Jerusalem ug dinhi, nga nanagsinggit nga siya dili na angayng mabuhi pa.+ 25  Apan akong naila nga siya walay nahimong bisan unsa nga takos sa kamatayon.+ Busa sa dihang kining tawhana miapelar+ kang Agusto, mihukom ako nga ipadala siya. 26  Apan mahitungod kaniya ako walay tinong ikasulat ngadto sa akong Ginoo. Busa ako siyang gidala atubangan kaninyo, ug ilabina atubangan kanimo, Haring Agripa, aron nga, human mahimo ang hudisyal nga pag-usisa,+ ako adunay ikasulat. 27  Kay daw dili-makataronganon nga ipadala ko ang usa ka binilanggo ug dili usab ipaila ang mga sumbong batok kaniya.”

Mga Footnote