Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 23:1-35

23  Nga mitutok sa Sanhedrin si Pablo miingon: “Mga katawhan, mga igsoon, ako naggawi atubangan sa Diyos uban ang hinlo gayod nga tanlag+ hangtod niining adlawa.”  Niana ang hataas nga saserdoteng si Ananias misugo niadtong nanagbarog duol kaniya nga sagpaon+ siya sa baba.  Unya si Pablo miingon kaniya: “Ang Diyos magasagpa kanimo, ikaw nga pinaputing+ bungbong. Ikaw ba molingkod sa paghukom kanako sumala sa Balaod+ ug, sa samang higayon magalapas sa Balaod+ pinaagi sa pagsugo nga ako sagpaon?”  Kadtong nanagbarog sa duol miingon: “Ikaw ba magpasipala sa hataas nga saserdote sa Diyos?”  Ug si Pablo miingon: “Mga igsoon, ako wala mahibalo nga siya hataas nga saserdote. Kay nahisulat, ‘Dili ka magsultig daotan batok sa usa ka magmamando sa imong katawhan.’”+  Karon sa pagkamatikod ni Pablo nga ang usa ka bahin maoy mga Saduseo+ apan ang usa mga Pariseo, siya misinggit sa Sanhedrin: “Mga katawhan, mga igsoon, ako usa ka Pariseo,+ usa ka anak sa mga Pariseo. Mahitungod sa paglaom sa pagkabanhaw+ sa mga patay ako ginahukman.”+  Tungod kay siya miingon niini, usa ka panagsumpaki+ ang nahitabo tali sa mga Pariseo ug mga Saduseo, ug ang panon sa katawhan nabahin.  Kay ang mga Saduseo+ nag-ingon nga walay pagkabanhaw+ ni manulonda ni espiritu, apan ang mga Pariseo dayag nga nagpahayag niining tanan.  Busa nahitabo ang makusog nga sininggitay,+ ug ang pipila sa mga eskriba sa pundok sa mga Pariseo nanindog ug nakig-istoke pag-ayo, nga nag-ingon: “Kami walay nakaplagang sayop niining tawhana;+ apan kon ang usa ka espiritu o usa ka manulonda nakigsulti kaniya,+—.” 10  Karon sa dihang misamot kainit ang panagsumpakiay, ang komandante militar nahadlok nga si Pablo ilang wataswatason, ug iyang gisugo ang mga sundalo+ sa pagkanaog ug pagsakmit kaniya gikan sa ilang taliwala ug sa pagdala kaniya ngadto sa kuwartel sa mga sundalo.+ 11  Apan sa pagkasunod nga gabii ang Ginoo mibarog duol kaniya+ ug miingon: “Magmaisogon!+ Kay ingon nga ikaw naghatag ug bug-os nga pagpamatuod+ sa mga butang bahin kanako sa Jerusalem, sa ingon usab ikaw kinahanglang magpamatuod sa Roma.”+ 12  Karon sa pagkabuntag na, ang mga Hudiyo nagkakunsabo+ ug nagpailalom sa ilang kaugalingon sa usa ka tunglo,+ nga nag-ingon nga sila dili mokaon ni moinom hangtod nga ilang mapatay si Pablo.+ 13  Dihay kapin sa kap-atan ka tawo nga mihimo niining gipanumpaang panagkunsabo; 14  ug sila nangadto sa pangulong+ mga saserdote ug sa mga ansiyano ug miingon: “Kami maugdang nga nagpailalom sa among kaugalingon sa usa ka tunglo nga dili mokaon bisag gamay hangtod nga among mapatay si Pablo. 15  Busa, karon, kamo uban ang Sanhedrin ipatin-aw ngadto sa komandante militar kon nganong angay niyang dad-on siya kaninyo nga daw tuyo ninyong pihoon nga mas tukma ang mga butang labot kaniya.+ Apan sa dili pa siya makaabot sa duol kami andam nang mopatay kaniya.”+ 16  Apan, ang anak nga lalaki sa igsoong babaye ni Pablo nakadungog bahin sa ilang pag-atang,+ ug siya miadto ug misulod sa kuwartel sa mga sundalo ug mitaho niini kang Pablo. 17  Busa si Pablo mitawag sa usa sa mga opisyal sa kasundalohan ug miingon: “Dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante militar, kay siya may itaho kaniya.” 18  Busa kining tawhana mikuha kaniya ug midala kaniya sa komandante militar ug miingon: “Ang binilanggo nga si Pablo nagpatawag kanako ug mihangyo kanako nga dad-on kining batan-ong lalaki kanimo, sanglit siya adunay isulti kanimo.” 19  Gikuptan sa komandante militar ang iyang+ kamot ug mipalayo ug siya nangutana nga silasila ra: “Unsa kining imong itaho kanako?” 20  Siya miingon: “Ang mga Hudiyo nagkauyon sa paghangyo kanimo nga dad-on si Pablo ngadto sa Sanhedrin ugma nga daw sa tuyong magpakisayod pa ug mas tukma bahin kaniya.+ 21  Labaw sa tanan, ayaw tugoting makombinsir ka nila, kay kapin sa kap-atan ka tawo nila ang nag-atang+ kaniya, ug sila nagpailalom sa ilang kaugalingon sa usa ka tunglo nga dili mokaon ni moinom hangtod nga ilang mapatay siya;+ ug karon andam na sila, nga naghulat sa imong saad.” 22  Busa ang komandante militar nagpalakaw sa batan-ong lalaki human sa pagpina kaniya: “Ayaw itabi kang bisan kinsa nga imong gipatin-aw kanako kining mga butanga.” 23  Ug iyang gitawag ang duha ka opisyal sa kasundalohan ug miingon: “Andama ang duha ka gatos ka sundalo aron momartsa taman sa Cesarea, usab kapitoan ka mangangabayo ug duha ka gatos ka magbabangkaw, sa ikatulong takna sa kagabhion. 24  Dugang pa, pagtagana ug mananap nga luwanan aron ilang mapasakay si Pablo ug ikahatod siya nga luwas ngadto kang Felix nga gobernador.” 25  Ug siya misulat ug usa ka sulat nga ingon niini: 26  “Si Claudio Lisias ngadto sa iyang kamahalan, Gobernador Felix:+ Mga pangomosta! 27  Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo ug hapit na nilang patyon, apan sa kalit ako miabot uban ang mga kasundalohan ug nagluwas kaniya,+ tungod kay akong nasayran nga siya usa ka Romano.+ 28  Ug kay buot makatino sa hinungdan kon nganong ilang gisumbong siya, akong gidala siya sa ilang Sanhedrin.+ 29  Nakaplagan ko nga siya gisumbong bahin sa mga isyu labot sa ilang Balaod,+ apan wala ikiha sa usa ka butang nga takos sa kamatayon o mga gapos.+ 30  Apan tungod kay usa ka laraw+ nga pagahimoon batok sa maong tawo ang gibutyag kanako, ako nagpadala dayon kaniya nganha kanimo, ug nagsugo sa mga magsusumbong nga mosulti batok kaniya sa imong atubangan.”+ 31  Busa kining mga sundaloha+ mikuha kang Pablo sumala sa gisugo kanila ug gidala siya sa pagkagabii hangtod sa Antipatris. 32  Sa pagkasunod nga adlaw ilang gitugotan ang mga mangangabayo nga mopadayon pagpanaw uban kaniya, ug sila namalik ngadto sa kuwartel sa mga sundalo. 33  Ang mga mangangabayo misulod sa Cesarea+ ug gihatod ang sulat ngadto sa gobernador ug usab gipaatubang si Pablo kaniya. 34  Busa iyang gibasa kini ug nangutana kon tagadiin siyang lalawigana, ug natino+ nga siya taga-Cilicia.+ 35  “Himoon ko ang bug-os nga pagbista kanimo,” siya miingon, “sa dihang ang imong mga magsusumbong moabot usab.”+ Ug iyang gisugo nga siya pabantayan didto sa praetorianong palasyo ni Herodes.

Mga Footnote