Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 22:1-30

22  “Mga katawhan, mga igsoon+ ug mga amahan, paminawa ang akong pagdepensa+ sa inyong atubangan karon.”  (Buweno, sa dihang ilang nadungog nga siya nagsulti kanila sa pinulongang Hebreohanon,+ misamot silag kahilom, ug siya miingon:)  “Ako usa ka Hudiyo,+ natawo sa Tarso sa Cilicia,+ apan naedukar niini nga siyudad sa tiilan ni Gamaliel,+ natudloan sumala sa pagkaestrikto+ sa Balaod sa katigulangan, nga masiboton+ alang sa Diyos sama usab kaninyong tanan niining adlawa.  Ug akong gilutos kining Dalana hangtod sa kamatayon,+ nga naggapos ug nagbanlod sa mga lalaki ug mga babaye sa bilanggoan,+  nga niini makapamatuod kanako ang hataas nga mga saserdote ug ang tibuok nga katigoman sa mga ansiyano.+ Gikan kanila nadawat ko usab ang mga sulat+ ngadto sa mga igsoon sa Damasco, ug ako nagpaingon didto aron kadtong atua didto dad-on usab nga ginapos sa Jerusalem aron pagasilotan.  “Apan samtang ako nagapanaw ug nagakaduol na sa Damasco, sa may kaudtohon, sa kalit may mikidlap libot kanako gikan sa langit nga usa ka kahayag,+  ug natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga misulti kanako, ‘Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?’+  Ako mitubag, ‘Kinsa ka man, Ginoo?’ Ug siya miingon kanako, ‘Ako si Jesus nga Nasaretnon, kinsa imong ginalutos.’+  Karon ang mga tawo nga akong kauban+ nakakita, sa pagkatinuod, sa kahayag apan wala makadungog sa tingog sa nagsulti kanako.+ 10  Niana ako miingon, ‘Unsay akong buhaton,+ Ginoo?’ Ang Ginoo miingon kanako, ‘Tindog, lakaw ngadto sa Damasco, ug didto ikaw sultihan bahin sa tanang butang nga gitudlo nga imong buhaton.’+ 11  Apan kay dili man ako makakita ug bisan unsa tungod sa himaya niana nga kahayag, ako nakaabot sa Damasco, nga giagak sa kamot sa akong mga kauban.+ 12  “Karon si Ananias, usa ka tawong masimbahon sumala sa Balaod, nga kaniya may maayong panghimatuod+ ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto, 13  miabot kanako ug, nga nagbarog duol kanako, siya miingon, ‘Saulo, igsoon, makakita ka na pag-usab!’+ Ug ako mitan-aw nga makakita kaniya nianang taknaa mismo. 14  Siya miingon, ‘Ang Diyos sa atong mga katigulangan+ nagpili kanimo+ aron ikaw mahibalo sa iyang kabubut-on ug makakita+ sa matarong nga Usa+ ug makadungog sa tingog sa iyang baba,+ 15  tungod kay ikaw mahimong usa ka saksi alang kaniya ngadto sa tanang tawo sa mga butang nga imong nakita ug nadungog.+ 16  Ug karon nganong naglangan ka pa? Tindog, pabawtismo+ na ug hugasi+ ang imong mga sala pinaagi sa imong pagtawag sa iyang ngalan.’+ 17  “Apan sa dihang ako nakapauli na sa Jerusalem+ ug nag-ampo diha sa templo, ako gipunawan+ 18  ug nakita siya nga nag-ingon kanako, ‘Magdali ka ug gula dayon sa Jerusalem, tungod kay sila dili mouyon+ sa imong ipamatuod mahitungod kanako.’ 19  Ug ako miingon, ‘Ginoo, sila nahibalo pag-ayo nga sa matag sinagoga akong gipangbilanggo+ ug gipamunalan ang mga nanagpanuo kanimo;+ 20  ug sa dihang giula ang dugo ni Esteban+ nga imong saksi, ako usab nagbarog sa duol ug miuyon+ ug nagbantay sa panggawas nga mga besti niadtong nagpatay kaniya.’ 21  Ug bisan pa niana siya miingon kanako, ‘Lakaw, tungod kay ipadala ko ikaw ngadto sa kanasoran sa halayo.’”+ 22  Karon sila nagpadayon sa pagpamati kaniya hangtod niining mga pulonga, ug sila mipatugbaw sa ilang mga tingog, nga nag-ingon: “Kuhaa kanang tawhana gikan sa yuta, kay dili siya angayng mabuhi!”+ 23  Ug tungod kay sila naninggit man ug nangitsa sa ilang panggawas nga mga besti ug nanagsaliyab ug abog ngadto sa hangin,+ 24  ang komandante militar nagmando nga dad-on siya ngadto sa kuwartel sa mga sundalo ug miingon nga siya pagausisahon pinaagi sa paglapdos, aron bug-os niyang mahibaloan kon unsay hinungdan nga sila naninggit+ man batok kaniya niining paagiha. 25  Apan sa dihang gipahimutang na nila siya aron latigohon, si Pablo miingon ngadto sa opisyal sa kasundalohan nga nagbarog didto: “Subay ba sa balaod nga lapdosan ninyo ang usa ka tawo nga Romano+ ug wala pa husaya?” 26  Buweno, sa pagkadungog niini sa opisyal sa kasundalohan, siya miadto sa komandante militar ug mitaho, nga nag-ingon: “Unsa ba ang buot mong buhaton? Kining tawhana usa man diay ka Romano.” 27  Busa ang komandante militar miduol ug miingon kaniya: “Tug-ani ko, Usa ka ba ka Romano?”+ Siya miingon: “Oo.” 28  Ang komandante militar mitubag: “Akong gipalit kining maong katungod isip lungsoranon pinaagi sa dakong kantidad sa salapi.” Si Pablo miingon: “Apan ako natawo+ man gani nga ingon niana.” 29  Busa, dihadiha ang mga tawo nga mousisa unta kaniya inubanan sa pagsakit mibiya kaniya; ug ang komandante militar nahadlok sa dihang iyang natino nga siya usa diay ka Romano+ ug nga siya nagpagapos kaniya. 30  Busa, sa pagkasunod nga adlaw, kay gusto man niyang matino kon nganong gisumbong siya sa mga Hudiyo, iyang gipabadbaran siya ug nagsugo sa pangulong mga saserdote ug sa tibuok nga Sanhedrin nga magtigom. Ug iyang gipakanaog si Pablo ug gipabarog siya taliwala kanila.+

Mga Footnote