Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 21:1-40

21  Karon sa dihang naukang na kami gikan kanila ug migikan, mideretso kami paglawig ug nahiabot sa Cos, apan sa pagkasunod nga adlaw ngadto sa Rodas, ug gikan didto ngadto sa Patara.  Ug sa nakakaplag kami ug sakayan nga motabok sa Fenicia, kami misakay ug milawig.  Sa nakita na namo ang pulo sa Cipro+ gibiyaan namo kini dapit sa wala ug milawig ngadto sa Sirya,+ ug midunggo sa Tiro, kay didto man ihaw-as sa sakayan ang kargamento niini.+  Pinaagi sa pagpangita among nakaplagan ang mga tinun-an ug nagpabilin dinhi ug pito ka adlaw. Apan pinaagi sa espiritu+ sila sublisubling misulti kang Pablo nga dili motaak sa Jerusalem.  Busa sa natapos na namo ang maong mga adlaw, migikan kami ug misugod sa among paglakaw; apan silang tanan, uban ang mga babaye ug mga bata, mihatod kanamo hangtod sa gawas sa siyudad. Ug nangluhod+ sa baybayon kami nag-ampo  ug nanamilit+ sa usag usa, ug kami misakay sa sakayan apan sila namalik sa ilang mga balay.  Unya among natapos ang biyahe gikan sa Tiro ug miabot sa Tolemaida, ug among gipangomosta ang mga igsoon ug miestar ug usa ka adlaw uban kanila.  Sa pagkasunod nga adlaw kami migikan ug nakaabot sa Cesarea,+ ug kami misulod sa balay ni Felipe nga tig-ebanghelyo, kinsa usa sa pito ka tawo,+ ug kami miestar uban kaniya.  Kining tawhana may upat ka anak nga babaye, mga ulay, nga nanagna.+ 10  Apan samtang kami nagpabilin sa ubay-ubayng mga adlaw, usa ka manalagna nga ginganlag Agabo+ milugsong gikan sa Judea, 11  ug siya miadto kanamo ug gikuha ang bakos ni Pablo, gigapos ang iyang kaugalingong mga tiil ug mga kamot ug miingon: “Mao kini ang ginaingon sa balaang espiritu, ‘Ang tawo nga maoy tag-iya niining bakosa pagagaposon+ sa mga Hudiyo niining paagiha didto sa Jerusalem ug itugyan+ sa mga kamot sa katawhan sa kanasoran.’” 12  Karon sa dihang among nadunggan kini, kami ug ang mga tagadidto nangaliyupo kaniya nga dili motungas+ ngadto sa Jerusalem. 13  Unya si Pablo mitubag: “Unsa ba kining inyong ginabuhat nga nanghilak+ man kamo ug nagpaluya sa akong kasingkasing?+ Magmasaligon, ako andam dili lamang sa pagpagapos kondili usab sa pagpakamatay+ didto sa Jerusalem tungod sa ngalan sa Ginoong Jesus.” 14  Sa dihang dili gayod siya mopatuo, kami miuyon na lamang uban sa mga pulong: “Matuman unta ang kabubut-on+ ni Jehova.” 15  Karon human niining mga adlawa kami nangandam alang sa panaw ug mitungas sa Jerusalem.+ 16  Apan pipila sa mga tinun-an gikan sa Cesarea+ mikuyog usab kanamo, aron dad-on kami ngadto sa tawo kansang panimalay didto kami abiabihon, usa ka Mnason nga taga-Cipro, usa sa unang mga tinun-an. 17  Sa pag-abot namo sa Jerusalem,+ ang mga igsoon malipayong midawat kanamo.+ 18  Apan sa pagkasunod nga adlaw si Pablo mikuyog kanamo ngadto kang Santiago;+ ug didto ang tanang ansiyano. 19  Ug iyang gipangomosta sila ug giasoy nga detalyado+ ang mga butang nga gihimo sa Diyos taliwala sa kanasoran pinaagi sa iyang ministeryo.+ 20  Human makadungog niini ilang gihimaya ang Diyos, ug sila miingon kaniya: “Imong nakita, igsoon, kon pila ka libo nga mga magtutuo ang anaa taliwala sa mga Hudiyo; ug silang tanan masiboton sa Balaod.+ 21  Apan ilang nadunggan nga gihulungihong bahin kanimo nga ikaw nagapanudlo sa tanang Hudiyo taliwala sa kanasoran ug usa ka apostasya gikan kang Moises,+ nga nagsulti kanila nga dili magpatuli+ sa ilang mga anak ni magalakaw sumala sa solemne nga mga kostumbre. 22  Nan, unsa may pagabuhaton bahin niini? Seguradong madunggan nila nga ikaw miabot. 23  Busa buhata kining among isulti kanimo: Kami adunay upat ka tawo nga may panaad sa ilang kaugalingon. 24  Dad-a kining mga tawhana+ ug hinloi ang imong kaugalingon sa seremonyal nga paagi uban kanila ug bayri ang ilang mga gasto,+ aron sila makapakiskis sa ilang mga ulo.+ Ug sa ingon ang tanan mahibalo nga dili diay tinuod ang mga hulungihong nga gisulti kanila bahin kanimo, kondili nga ikaw nagalakaw nga mahusay, ikaw usab nagasunod sa Balaod.+ 25  Kon bahin sa mga magtutuo nga gikan sa kanasoran, kami nakapadala na, nga naghatag sa among hukom nga sila gayod maglikay sa kon unsay gihalad ngadto sa mga idolo+ ingon man usab gikan sa dugo+ ug sa naluok+ ug gikan sa pakighilawas.”+ 26  Unya sa pagkasunod nga adlaw gidala ni Pablo ang mga tawo ug gihinloan ang iyang kaugalingon sa seremonyal nga paagi uban kanila+ ug misulod sa templo, aron ipahibalo kon kanus-a mabug-os ang mga adlaw+ alang sa seremonyal nga paghinlo, hangtod nga ang halad+ igatanyag na alang sa matag usa kanila.+ 27  Karon sa dihang ang pito+ ka adlaw hapit nang matapos, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asia, sa ilang pagkakita kaniya didto sa templo nagpagubot sa tibuok panon sa katawhan,+ ug ilang gidakop siya, 28  nga nanagsinggit: “Mga tawo sa Israel, tabang! Mao kining tawhana nga nanudlo sa tanan sa bisan diin batok sa katawhan+ ug sa Balaod ug niining dapita ug, labaw pa gayod, iya pa ganing gidala ang mga Grego sulod sa templo ug gihugawan kining balaang dapit.”+ 29  Kay sa miagi ila mang nakit-an si Trofimo+ nga taga-Efeso diha sa siyudad uban kaniya, apan sila naghunahuna nga siya gidala ni Pablo ngadto sa templo. 30  Ug ang tibuok nga siyudad nagubot,+ ug ang katawhan nanagan sa tingob; ug ilang gidakop si Pablo ug gitaral siya gawas sa templo.+ Ug dihadiha ang mga pultahan gisirhan. 31  Ug samtang sila nangitag paagi sa pagpatay kaniya, miabot ang impormasyon ngadto sa komandante sa pundok nga ang tibuok Jerusalem nagkaguliyang;+ 32  ug dihadiha siya mikuhag mga sundalo ug mga opisyal sa kasundalohan ug midagan paingon kanila.+ Sa dihang ilang nalantawan ang komandante militar+ ug ang mga sundalo, sila mihunong sa pagkulata kang Pablo. 33  Unya ang komandante militar miduol ug midakop kaniya ug misugo nga siya gaposon sa duha ka kadena;+ ug siya nagpakisayod kon kinsa siya ug unsay iyang nahimo. 34  Apan ang pipila diha sa panon sa katawhan nanagsinggit sa usa ka butang, ug ang uban sa lain.+ Busa, kay wala man siyay tinong nasayran tungod sa kaguliyang, siya nagsugo nga dad-on siya sa kuwartel sa mga sundalo.+ 35  Apan sa pag-abot niya sa hagdanan, gisakwat na lang siya sa mga sundalo tungod sa kapintas sa panon sa katawhan; 36  kay ang panon sa katawhan nagsigeg sunod, nga nanagsinggit: “Kuhaa siya!”+ 37  Ug sa dihang siya hapit nang dad-on ngadto sa kuwartel sa mga sundalo, si Pablo miingon sa komandante militar: “Makahimo ba ako sa pagsulti kanimo?” Siya miingon: “Makasulti ka ba ug Grego? 38  Dili ba ikaw sa pagkatinuod mao man ang Ehiptohanon nga sa wala pa kining mga adlawa nagsugnib ug pag-alsa sa pamunoan+ ug midala sa upat ka libong magbabarawng mga lalaki ngadto sa kamingawan?” 39  Unya si Pablo miingon: “Ako, sa pagkatinuod, usa ka Hudiyo,+ nga taga-Tarso+ sa Cilicia, usa ka lungsoranon sa usa ka bantogang siyudad. Busa ako nagpakiluoy kanimo, tugoti akong mosulti sa katawhan.” 40  Human siya motugot, si Pablo, nga nagbarog diha sa hagdanan, misenyas+ sa iyang kamot ngadto sa katawhan. Sa dihang nahilom na, siya misulti kanila sa pinulongang Hebreohanon,+ nga nag-ingon:

Mga Footnote