Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 20:1-38

20  Karon human molurang ang kagubot, si Pablo nagpatawag sa mga tinun-an, ug sa nakadasig na kanila ug nakapanamilit na kanila,+ siya migikan aron mopanaw paingon sa Macedonia.+  Human makalatas niadtong mga dapita ug makadasig sa mga atua didto pinaagi sa daghang pulong,+ siya miabot sa Gresya.  Ug sa nakagugol na siya ug tulo ka bulan didto, tungod kay dihay namugnang laraw+ ang mga Hudiyo batok kaniya dihang siya molawigay na paingon sa Sirya, nakahukom siya nga mobalik agi sa Macedonia.  Mikuyog kaniya si Sopater+ nga anak nga lalaki ni Piro nga taga-Berea, si Aristarko+ ug si Segundo nga mga taga-Tesalonica, ug si Gayo nga taga-Derbe, ug si Timoteo,+ ug gikan sa distrito sa Asia si Tiquico+ ug si Trofimo.+  Kini sila miuna ug naghulat kanamo didto sa Troas;+  apan kami milawig gikan sa Filipos human sa mga adlaw sa mga tinapay nga walay igpapatubo,+ ug kami nakaabot kanila sa Troas+ sulod sa lima ka adlaw; ug didto migugol kami ug pito ka adlaw.  Sa unang adlaw+ sa semana, sa dihang kami nagkatigom aron sa pagpangaon, si Pablo mihatag ug pakigpulong kanila, sanglit siya mobiya na man sa pagkasunod nga adlaw; ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang-gabii.  Busa didtoy ubay-ubayng lampara sa lawak sa itaas+ diin kami nagkatigom.  Naglingkod diha sa bentana, usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Eutiko ang nahikatulog pag-ayo samtang si Pablo nagpadayon sa pagsulti, ug, kay gidaog gayod sa katulogon, siya nahulog gikan sa ikatulong andana ug gialsa nga patay na. 10  Apan si Pablo nanaog, miubo kaniya+ ug migakos kaniya ug miingon: “Hunong na kamo sa pagkaguliyang, kay ang iyang kalag anaa kaniya.”+ 11  Siya karon misaka ug mikuhag pagkaon ug mikaon, ug human makigkokabildo sulod sa taastaas nga panahon, hangtod nga mibanagbanag na, sa kataposan siya mibiya. 12  Busa ilang gidala ang batang lalaki nga buhi ug dili masukod ang ilang kalipay. 13  Kami karon miuna ngadto sa sakayan ug milawig paingon sa Asos, diin tuyo namong pasakyon si Pablo didto, kay, human maghatag ug mga instruksiyon alang niini nga katuyoan, tuyo usab niya nga moadto nga magbaktas. 14  Busa dihang siya nakaapas kanamo sa Asos, amo siyang gipasakay ug nangadto kami sa Mitilene; 15  ug, nga milawig gikan didto sa pagkasunod nga adlaw, kami miabot sa atbang sa Quio, apan sa pagkasunod nga adlaw kami midunggo sa Samos, ug sa pagkasunod nga adlaw kami miabot sa Mileto. 16  Kay si Pablo nakahukom nga molabay lamang sa Efeso,+ aron dili siya makagugol ug panahon sa distrito sa Asia; kay siya nagdali sa pag-adto sa Jerusalem+ sa adlaw sa pista sa Pentekostes kon iya mang maarangan. 17  Hinuon, gikan sa Mileto siya nagpasugo ngadto sa Efeso ug nagpatawag sa mga ansiyano+ sa kongregasyon. 18  Sa dihang sila nakaabot na kaniya iyang giingnan sila: “Kamo nahibalo pag-ayo kon sa unsang paagi ako nakig-uban kaninyo sa tibuok panahon+ sukad pa sa unang adlaw nga ako mitunob sa distrito sa Asia,+ 19  nga nagpaulipon+ ako sa Ginoo uban ang tumang pagpaubos sa hunahuna+ ug mga luha ug mga pagsulay nga nahitabo kanako tungod sa mga laraw+ sa mga Hudiyo; 20  samtang ako wala magpugong sa pagsulti kaninyo sa bisan unsa man sa mga butang nga makaayo ni sa pagtudlo+ kaninyo sa publiko ug sa balay+ ug balay. 21  Apan ako bug-os nga nagpamatuod+ ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Grego mahitungod sa paghinulsol+ ngadto sa Diyos ug sa pagtuo diha sa atong Ginoong Jesus. 22  Ug karon, tan-awa! nga nagalongan sa espiritu,+ ako nagapanaw paingon sa Jerusalem, bisan ug wala mahibalo sa mga butang nga mahitabo kanako didto, 23  gawas lamang nga gikan sa siyudad ug siyudad ang balaang espiritu+ sublisubling nagpamatuod kanako sa nagsulti kini nga ang mga gapos ug mga kasakitan naghulat kanako.+ 24  Bisan pa, sa unsa mang hinungdan wala ko pakamahala ang akong kalag,+ basta lamang akong mahuman ang akong ginadagan+ ug ang ministeryo+ nga akong nadawat+ sa Ginoong Jesus, nga bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.+ 25  “Ug karon, tan-awa! ako nahibalo nga kamong tanan nga akong ginawalihan sa gingharian dili na makakita pag-usab sa akong nawong. 26  Busa gitawag ko kamo aron magpamatuod niining adlawa mismo nga ako hinlo gikan sa dugo+ sa tanang tawo, 27  kay wala ako magpugong sa pagsulti kaninyo sa tanang gimbut-an+ sa Diyos. 28  Tagda+ ang inyong kaugalingon+ ug ang tibuok panon,+ nga niana kamo gitudlo sa balaang espiritu nga mga magtatan-aw,+ aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos,+ nga iyang gipalit pinaagi sa dugo+ sa iyang kaugalingong Anak. 29  Ako nahibalo nga sa akong pagbiya ang malupigong mga lobo+ mosulod sa inyong taliwala ug dili magtagad sa panon uban ang kalumo, 30  ug gikan sa inyong taliwala may mga tawo nga motungha ug magsultig tinuis nga mga butang+ aron ipahilayo ang mga tinun-an ngadto kanila.+ 31  “Busa padayong magtukaw, ug hinumdomi nga sulod sa tulo ka tuig,+ gabii ug adlaw, wala ako mohunong sa pagpahimangno+ sa matag usa uban ang mga luha. 32  Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Diyos+ ug ngadto sa pulong sa iyang dili-takos nga kalulot, nga ang maong pulong makapalig-on kaninyo+ ug makahatag kaninyo sa panulondon uban sa tanang binalaan.+ 33  Wala ko kaibgi sa hinakog ang plata o bulawan o sapot ni bisan kinsa.+ 34  Kamo nahibalo nga kining mga kamota nag-atiman sa akong mga panginahanglan+ ug sa akong mga kauban. 35  Sa tanang butang gipasundayag ko kaninyo nga pinaagi sa ingon nga paghago+ kinahanglang inyong abagan kadtong mga maluya,+ ug hinumdoman ang mga pulong sa Ginoong Jesus, sa dihang siya miingon, ‘Adunay labaw nga kalipay sa paghatag+ kay sa pagdawat.’” 36  Ug sa nakasulti na siya niining mga butanga, siya miluhod+ uban kanilang tanan ug nag-ampo. 37  Sa pagkatinuod, silang tanan nanghilak pag-ayo, ug ilang gigakos si Pablo sa liog+ ug gihalokan+ siya nga mabination, 38  tungod kay sila ilabinang nasakitan sa pulong nga iyang gisulti nga sila dili na makakita pag-usab sa iyang nawong.+ Busa ilang gihatod+ siya ngadto sa sakayan.

Mga Footnote