Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 2:1-47

2  Karon samtang ang adlaw sa pista sa Pentekostes+ nagapadayon, silang tanan nagkatigom sa samang dapit,  ug sa kalit may nahitabong kabanha gikan sa langit sama gayod nianang nagahuros nga makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok nga balay diin sila nanglingkod.+  Ug ang mga dila nga maorag kalayo+ mipakita kanila ug naapod-apod, ug nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila,  ug silang tanan napuno sa balaang espiritu+ ug misugod sa pagsulti sa lainlaing mga pinulongan,+ ingon sa gitugot sa espiritu nga ilang isulti.  Ug may nagpuyo sa Jerusalem nga mga Hudiyo,+ masimbahong mga tawo,+ gikan sa matag nasod nga ilalom sa langit.  Busa, sa dihang nahitabo kining tingoga, ang panon nanugok ug nangalibog, tungod kay ang matag usa nakadungog kanilang nagasulti sa iyang kaugalingong pinulongan.  Sa pagkatinuod, sila nahingangha ug natingala ug miingon: “Tan-awa ra god, kini silang tanan nga nanagsulti maoy mga Galileanhon,+ dili ba?  Apan naunsa ba nga ang matag usa kanato nakadungog man sa iyang kaugalingong pinulongan nga natawhan?  Mga Partianhon ug mga Medianhon+ ug mga Elamihanon,+ ug ang mga molupyo sa Mesopotamia, ug Judea+ ug Capadocia,+ Ponto+ ug sa distrito sa Asia,+ 10  ug Frigia+ ug Pamfilia,+ Ehipto ug sa mga bahin sa Libya, nga paingon sa Cirene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig,+ 11  mga Cretanhon+ ug mga Arabianhon,+ atong nadungog sila nga nagasulti diha sa atong mga pinulongan bahin sa halangdong mga butang sa Diyos.” 12  Oo, silang tanan nahingangha ug nangalibog, nga nanag-ingon sa usag usa: “Unsay buot ipasabot niining butanga?” 13  Apan, ang uban nagyagayaga kanila ug miingon: “Sila natugob sa tam-is nga bino.”+ 14  Apan si Pedro mibarog uban sa napulog-usa+ ug mipatugbaw sa iyang tingog ug misulti niini ngadto kanila: “Mga taga-Judea ug kamong tanang molupyo sa Jerusalem,+ hibaloi ninyo kini ug paminaw sa akong mga pulong. 15  Kining mga tawhana, sa pagkatinuod, dili hubog,+ ingon sa inyong ginahunahuna, kay ikatulong takna pa sa adlaw. 16  Sa kasukwahi, kini mao ang giingon pinaagi sa manalagnang si Joel, 17  ‘“Ug sa kataposang mga adlaw,” nagaingon ang Diyos, “ibubo ko ang bahin sa akong espiritu+ sa tanang matang sa unod, ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye managna ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakita ug mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magadamgo ug mga damgo;+ 18  ug bisan nganha sa akong mga ulipong lalaki ug nganha sa akong mga ulipong babaye ibubo ko ang bahin sa akong espiritu nianang mga adlawa, ug sila managna.+ 19  Ug ako magahatag ug mga tilimad-on diha sa langit sa itaas ug mga ilhanan diha sa yuta sa ubos, dugo ug kalayo ug gabon nga aso;+ 20  ang adlaw+ mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako ug bantogang adlaw ni Jehova.+ 21  Ug ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”’+ 22  “Mga tawo sa Israel, paminawa kining mga pulonga: Si Jesus nga Nasaretnon,+ usa ka tawo nga dayag nga gipakita sa Diyos kaninyo pinaagi sa gamhanang mga buhat+ ug mga tilimad-on ug mga ilhanan nga gibuhat sa Diyos pinaagi kaniya sa inyong taliwala,+ sumala gayod sa inyong nahibaloan, 23  kini nga tawo, ingong usa nga gitugyan pinaagi sa pihong katuyoan ug kahibalong-daan sa Diyos,+ inyong gilansang sa usa ka estaka pinaagi sa kamot sa malinapasong mga tawo ug gipatay.+ 24  Apan ang Diyos nagbanhaw+ kaniya pinaagi sa pagtangtang sa kahapdos sa kamatayon,+ tungod kay dili man gayod mahimo nga siya padayong mapugngan niini.+ 25  Kay si David nag-ingon labot kaniya, ‘Si Jehova anaa kanunay atubangan sa akong mga mata; tungod kay siya ania sa akong tuong kamot aron ako dili matarog.+ 26  Gumikan niini ang akong kasingkasing nalipay ug ang akong dila nagmaya pag-ayo. Dugang pa, bisan ang akong unod magapuyo diha sa paglaom;+ 27  tungod kay dili mo biyaan ang akong kalag sa Hades, ni itugot mo nga ang imong maunongon makakita ug pagkadunot.+ 28  Imong gipahibalo kanako ang mga dalan sa kinabuhi, pun-on mo ako sa kalipay diha sa imong atubangan.’+ 29  “Mga katawhan, mga igsoon, gitugot nga mamulong uban ang kagawasan sa pagsulti nganha kaninyo mahitungod sa ulo sa banay nga si David, nga namatay+ ug gilubong ug ang iyang lubnganan ania taliwala kanato hangtod niining adlawa. 30  Busa, tungod kay siya usa ka manalagna ug nahibalo nga ang Diyos nanumpa kaniya uban ang usa ka panaad nga ang usa gikan sa bunga sa iyang balat-ang palingkoron niya diha sa iyang trono,+ 31  siya nakapanglantaw nang daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw sa Kristo, nga wala siya biyai sa Hades ni ang iyang unod makakita ug pagkadunot.+ 32  Kining maong Jesus gibanhaw sa Diyos, nga niining kamatuorana kaming tanan mga saksi.+ 33  Busa tungod kay siya gibayaw man ngadto sa tuong kamot sa Diyos+ ug nakadawat sa gisaad nga balaang espiritu gikan sa Amahan,+ iyang gibubo kini nga inyong nakita ug nadungog. 34  Sa pagkatinuod si David wala mosaka ngadto sa mga langit,+ apan siya mismo ang nag-ingon, ‘Si Jehova miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot,+ 35  hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.”’+ 36  Busa angay gayod nga mahibalo ang tibuok nga balay sa Israel nga ang Diyos naghimo kaniyang Ginoo+ ug Kristo, kining Jesus nga inyong gilansang.”+ 37  Karon sa pagkadungog nila niini nasamdan ang ilang kasingkasing,+ ug sila miingon kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles: “Mga katawhan, mga igsoon, unsay among buhaton?”+ 38  Si Pedro miingon kanila: “Paghinulsol kamo,+ ug magpabawtismo+ ang matag usa kaninyo sa ngalan+ ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan+ sa inyong mga sala, ug inyong madawat ang walay bayad nga gasa+ nga balaang espiritu. 39  Kay ang saad+ maoy alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug kanilang tanan nga atua sa halayo,+ sa tanan nga tawgon ni Jehova nga atong Diyos ngadto kaniya.”+ 40  Ug uban sa daghan pang mga pulong siya mihatag ug bug-os nga pagpamatuod ug nagpadayon sa pagtambag kanila, nga nag-ingon: “Luwasa ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining baliko nga kaliwatan.”+ 41  Busa kadtong kinasingkasing nga misagop sa iyang pulong nabawtismohan,+ ug nianang adlawa mga tulo ka libong kalag ang nadugang.+ 42  Ug sila nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon sa ginatudlo sa mga apostoles ug sa pagpakig-ambitay sa usag usa,+ sa mga pagpangaon+ ug sa mga pag-ampo.+ 43  Sa pagkatinuod, giabot ug kahadlok ang tanang kalag, ug nahitabo ang daghang tilimad-on ug mga ilhanan pinaagi sa mga apostoles.+ 44  Ang tanan nga nahimong mga magtutuo nagkausa nga ambitan sa tanan ang tanan nilang mga butang,+ 45  ug ilang gipamaligya ang ilang mga kabtangan+ ug mga katigayonan ug giapod-apod ang halin ngadto sa tanan, sumala sa panginahanglan ni bisan kinsa.+ 46  Ug adlaw-adlaw sila kanunayng atua sa templo nga nagkauyon,+ ug sila nangaon diha sa ilang mga puloy-anan ug miambit sa pagkaon uban ang dakong pagmaya+ ug katim-os sa kasingkasing, 47  nga nagadayeg sa Diyos ug nakakaplag ug pabor sa tanang tawo.+ Sa samang panahon sa adlaw-adlaw padayong gitipon ni Jehova+ ngadto kanila ang mga ginaluwas.+

Mga Footnote