Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 19:1-41

19  Sa naglakat ang mga hitabo, samtang si Apolos+ didto sa Corinto, si Pablo milatas sa ilayang mga dapit ug milugsong ngadto sa Efeso,+ ug nakakaplag ug pipila ka tinun-an;  ug siya miingon kanila: “Nakadawat ba kamo ug balaang espiritu+ sa dihang kamo nahimong mga magtutuo?” Sila miingon kaniya: “Aw, wala gayod kami makadungog sukad kon aduna bay balaang espiritu.”+  Ug siya miingon: “Nan, sa unsa ba kamo gibawtismohan?” Sila miingon: “Sa bawtismo ni Juan.”+  Si Pablo miingon: “Si Juan nagbawtismo sa bawtismo nga simbolo sa paghinulsol,+ nga nagsulti sa katawhan sa pagtuo diha sa usa nga moabot sunod kaniya,+ sa ato pa, diha kang Jesus.”  Sa pagkadungog niini, sila gibawtismohan sa ngalan sa Ginoong Jesus.+  Ug sa napandongan na sila ni Pablo sa iyang kamot,+ ang balaang espiritu mikunsad nganha kanila, ug sila misugod sa pagpanulti sa laing mga pinulongan ug nanagna.+  Tanantanan, dihay mga napulog-duha ka tawo.  Nga misulod sa sinagoga,+ siya misulti uban ang kaisog sulod sa tulo ka bulan, nga naghatag ug mga pakigpulong ug nagagamit ug pangombinsir mahitungod sa gingharian+ sa Diyos.  Apan sa dihang ang pipila nagpatig-a ug wala motuo,+ nga nagsulti nga madaoton mahitungod sa Dalan+ atubangan sa panon sa katawhan, siya mibiya kanila+ ug gilain ang mga tinun-an gikan kanila,+ nga sa adlaw-adlaw naghatag ug mga pakigpulong diha sa awditoryum sa eskuylahan sa Tirano. 10  Kini nahitabo sulod sa duha ka tuig,+ mao nga ang tanang nagpuyo sa distrito sa Asia+ nakadungog sa pulong sa Ginoo, mga Hudiyo ug mga Grego. 11  Ug ang Diyos nagpadayon sa paghimo ug talagsaong gamhanang mga buhat pinaagi sa mga kamot ni Pablo,+ 12  mao nga bisag ang mga panapton ug mga tapis nga gikan sa iyang lawas gidala ngadto sa mga tawong masakiton,+ ug ang mga sakit mibiya kanila, ug migula ang daotang mga espiritu.+ 13  Apan dihay nanaglibod nga mga Hudiyo nga nanghingilin ug mga demonyo+ ang misulay usab sa paglitok sa ngalan ni Ginoong Jesus+ niadtong may daotang mga espiritu, nga nag-ingon: “Ako ugdang nga nagmando+ kaninyo pinaagi ni Jesus nga ginawali ni Pablo.” 14  Karon dihay pito ka anak nga lalaki sa usa ka tawo nga si Esceva, usa ka Hudiyohanong pangulo nga saserdote, nga nagbuhat niini. 15  Apan sa pagtubag ang daotang espiritu miingon kanila: “Ako nakaila kang Jesus+ ug ako nasinati kang Pablo;+ apan kinsa man kamo?” 16  Niana giluksohan sila sa tawo nga gisudlan sa daotang espiritu,+ gibuntog nga tinagsatagsa, ug gidaog sila, mao nga sila nangalagiw nga hubo ug samdan gikan niadtong balaya. 17  Kini nahibaloan sa tanan, sa mga Hudiyo ug sa mga Grego nga nagpuyo sa Efeso; ug giabot ug kahadlok+ silang tanan, ug ang ngalan sa Ginoong Jesus padayong napadako.+ 18  Ug daghan niadtong nahimong mga magtutuo mangadto ug managsugid+ ug sa dayag managtaho sa ilang mga binuhatan. 19  Sa pagkatinuod, ubay-ubay niadtong nanaggamit ug mga kalaki sa salamangka+ nagtapok sa ilang mga basahon ug nagsunog niini atubangan sa tanan. Ug ilang gikuwenta sa tingob ang bili niini ug ilang nakaplagan nga kini mikabat ug kalim-an ka libo ka pirasong plata. 20  Busa sa gamhanang paagi ang pulong ni Jehova padayong mikaylap ug nagmadaogon.+ 21  Karon sa natapos na kining mga butanga, gilaraw ni Pablo sa iyang espiritu nga, human moagi sa Macedonia+ ug Acaya, siya mopanaw ngadto sa Jerusalem,+ nga nag-ingon: “Human nga ako makaadto didto kinahanglang duawon ko usab ang Roma.”+ 22  Busa siya nagpadala ngadto sa Macedonia ug duha niadtong nag-alagad kaniya, si Timoteo+ ug si Erasto,+ apan siya nag-angan-angan una didto sa distrito sa Asia. 23  Nianang panahona nahitabo ang dakong kagubot+ mahitungod sa Dalan.+ 24  Kay may usa ka tawo nga ginganlag Demetrio, usa ka platero, nga pinaagi sa paghimo ug plata nga mga ampoanan ni Artemis mihatag ug dakong kinitaan+ sa mga artesano; 25  ug iyang gitigom sila ug kadtong nanagtrabaho sa maong mga butang+ ug miingon: “Mga katawhan, kamo nahibalo pag-ayo nga gikan niining negosyoha kita nagmauswagon.+ 26  Dugang pa, kamo nakakita ug nakadungog kon giunsa niini nga Pablo dili lamang sa Efeso+ kondili halos sa tanang distrito sa Asia sa pagpangombinsir ug dakong panon sa katawhan ug nagpaliso kanila ngadto sa laing hunahuna, nga nag-ingon nga ang mga hinimog mga kamot+ dili mga diyos. 27  Dugang pa, adunay kapeligrohan nga dili lamang nga kining atong pangita mahimong walay dungog kondili usab nga ang templo sa bantogang diyosa nga si Artemis+ isipon nga walay kapuslanan ug bisan gani ang iyang kahalangdon nga ginasimba sa tibuok distrito sa Asia ug sa gipuy-ang yuta hapit nang pagahanawon.” 28  Nga nakadungog niini ug napuno sa kasuko, ang mga tawo naninggit, nga nag-ingon: “Bantogan si Artemis sa mga taga-Efeso!” 29  Busa ang siyudad napuno sa kaguliyang, ug nagdungan sila pagpanagan ngadto sa sulod sa teatro, nga gipugos pagpauban si Gayo ug Aristarko,+ mga Macedonianhon, nga mga nagapanawng kauban ni Pablo. 30  Sa iyang bahin, buot ni Pablo nga mosulod ngadto sa katawhan, apan wala siya tugoti sa iyang mga tinun-an. 31  Bisan gani ang pipila sa mga komisyonado sa mga pista ug mga dula, nga mga mahigalaon kaniya, nagpasugo ngadto kaniya ug nangamuyo nga dili niya ipameligro ang iyang kaugalingon didto sa teatro. 32  Ang tinuod mao, ang pipila nanagsinggit sa usa ka butang ug ang uban sa lain;+ kay ang katigoman nagkaguliyang, ug ang kadaghanan kanila wala mahibalo sa hinungdan kon nganong sila nagkatigom. 33  Busa magkauban sila nga mikuha kang Alejandro gikan sa panon, nga ang mga Hudiyo mitulod kaniya sa unahan; ug si Alejandro misenyas sa iyang kamot ug buot modepensa sa iyang kaugalingon atubangan sa katawhan. 34  Apan sa dihang ilang namatikdan nga siya usa diay ka Hudiyo, silang tanan nanghugyaw samtang sila naninggit sulod sa mga duha ka takna: “Bantogan+ si Artemis sa mga taga-Efeso!” 35  Dihang, sa kataposan, napahilom+ na sa kalihim sa siyudad ang panon sa katawhan, siya miingon: “Mga taga-Efeso, kinsa ba gayod sa katawhan nga wala mahibalo nga ang siyudad sa mga taga-Efeso mao ang magbalantay sa templo sa bantogang Artemis ug sa larawan nga nahulog gikan sa langit? 36  Busa sanglit kining mga butanga dili man malalis, angay kamong magpabiling kalmado ug dili molihok nga dinalidali.+ 37  Kay inyong gidala kining mga tawhana kinsa dili mga tulisan sa mga templo ni mga tigpasipala sa atong diyosa. 38  Busa kon si Demetrio+ ug ang mga artesano uban kaniya adunay buroka batok kang bisan kinsa, may mga adlaw nga ginahimo ang paghukom diha sa korte+ ug adunay mga prokonsul;+ pakihaa sila batok sa usag usa. 39  Kon, ugaling, kamo mangita ug labaw pa niana, kini pagahukman diha sa naandang katigoman. 40  Kay kita sa pagkatinuod nameligro nga ikihag pag-alsa batok sa pamunoan mahitungod sa mga hitabo karong adlawa, sanglit wala gayoy makaplagan nga hinungdan nga magtugot kanato sa paghatag ug katarongan labot niining magubtanong panon.” 41  Ug sa nakasulti na siya niining mga butanga,+ iyang gipalakaw ang katigoman.+

Mga Footnote