Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 18:1-28

18  Human niining mga butanga siya mibiya sa Atenas ug miadto sa Corinto.  Ug nakaplagan niya ang usa ka Hudiyo nga ginganlag Aquila,+ usa ka lumad sa Ponto nga bag-o pa lang miabot gikan sa Italya,+ ug si Priscila nga iyang asawa, tungod kay si Claudio+ nagsugo sa tanang Hudiyo nga mobiya sa Roma. Busa siya miadto kanila  ug kay managsama ang ilang pangita siya miestar sa ilang balay, ug sila nagtrabaho,+ kay ang ilang pangita mao ang paghimog mga tolda.  Apan, siya maghatag ug pakigpulong diha sa sinagoga+ sa matag igpapahulay ug mangdani sa mga Hudiyo ug mga Grego.  Karon sa pag-abot ni Silas+ ug ni Timoteo+ gikan sa Macedonia, si Pablo okupado kaayo sa pulong, nga nagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Kristo.+  Apan human nga sila nagpadayon sa pagsupak ug sa pagsulti nga mapasipalahon,+ iyang giyabyab ang iyang mga besti+ ug miingon kanila: “Mahianha ang inyong dugo+ sa inyong mga ulo. Ako hinlo.+ Gikan karon moadto na ako sa katawhan sa kanasoran.”+  Busa siya mibalhin gikan didto ug miadto sa balay sa usa ka tawo nga ginganlag Ticio Justo, usa ka magsisimba sa Diyos, kansang balay kasikbit sa sinagoga.  Apan si Crispo+ nga nagadumalang opisyal sa sinagoga nahimong magtutuo sa Ginoo, ug ingon man usab ang iyang tibuok panimalay. Ug daghan sa mga taga-Corinto nga nakadungog nanagpanuo ug nagpabawtismo.  Dugang pa, sa pagkagabii ang Ginoo miingon kang Pablo+ pinaagi sa usa ka panan-awon: “Ayaw kahadlok, kondili padayon sa pagsulti ug ayaw pagpakahilom, 10  tungod kay ako uban kanimo+ ug walay tawo nga mag-among-among kanimo aron ikaw buhatan ug kadaot; kay daghan akog mga tawo niining siyudara.” 11  Busa siya miestar didto ug usa ka tuig ug unom ka bulan, nga nanudlo sa ilang taliwala sa pulong sa Diyos. 12  Karon samtang si Galio maoy prokonsul+ sa Acaya, ang mga Hudiyo nagkahiusa sa pagpakigbatok kang Pablo ug nagdala kaniya ngadto sa hukmanan,+ 13  nga nag-ingon: “Nga supak sa balaod, kining tawhana nagdani+ sa mga tawo ngadto sa laing tinuohan sa pagsimba sa Diyos.” 14  Apan sa dihang si Pablo mobuka na unta sa iyang baba, si Galio miingon sa mga Hudiyo: “Kon kini pa, sa pagkatinuod, usa ka kasaypanan o daotang buhat sa pagkalampingasan, Oh mga Hudiyo, ako may katarongan untang moantos nga mapailobon kaninyo. 15  Apan kon kini mga lantugi lamang mahitungod sa mga pulong ug mga ngalan+ ug sa balaod+ taliwala kaninyo, kamo na lamay mag-igo niini. Dili ko buot nga mahimo akong maghuhukom niining mga butanga.” 16  Niana iyang giabog sila gikan sa hukmanan. 17  Busa gidakop nilang tanan si Sostenes+ nga nagadumalang opisyal sa sinagoga ug gibun-og siya atubangan sa hukmanan. Apan si Galio wala gayod mangilabot niining mga butanga. 18  Apan, human makapabilin ug ubay-ubay pang mga adlaw, si Pablo nanamilit sa mga igsoon ug milawig ngadto sa Sirya, ug uban kaniya si Priscila ug Aquila, sanglit iya mang gipamub-an ang iyang buhok sa ulo+ didto sa Cencrea,+ kay siya adunay panaad. 19  Busa sila nangabot sa Efeso, ug siya mibiya kanila didto; apan siya misulod sa sinagoga+ ug nangatarongan sa mga Hudiyo. 20  Bisan pag sila nagsigeg hangyo kaniya nga magpabilin sulod sa taastaas nga panahon, siya wala mosugot 21  hinuon siya nanamilit+ ug misulti kanila: “Ako mobalik ra kaninyo pag-usab, kon buot ni Jehova.”+ Ug siya milawig gikan sa Efeso 22  ug miabot sa Cesarea. Ug siya mitungas ug gipangomosta ang kongregasyon, ug milugsong ngadto sa Antioquia. 23  Ug sa dihang siya nakapalabay na ug pipila ka panahon didto siya mibiya ug miadto sa lainlaing dapit sa tibuok kayutaan sa Galacia+ ug Frigia,+ nga nagpalig-on+ sa tanang tinun-an. 24  Karon may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos,+ usa ka lumad sa Alejandria, usa ka tawong larino manulti, nga miabot sa Efeso; ug siya batid kaayo sa Kasulatan.+ 25  Kining tawhana binaba nga natudloan sa dalan ni Jehova ug, sanglit siya mainiton sa espiritu,+ siya nagsulti ug nanudlo sa hustong paagi sa mga butang bahin kang Jesus, apan nasinati lamang sa bawtismong+ iya ni Juan. 26  Ug kining tawhana misugod sa pagsulti nga maisogon diha sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscila ug Aquila+ kaniya, ilang giuban siya kanila ug gipatin-aw kaniya ang dalan sa Diyos sa mas husto nga paagi. 27  Labot pa, tungod kay siya nagtinguha man nga motabok ngadto sa Acaya, ang mga igsoon misulat sa mga tinun-an, nga mainitong nag-awhag kanila nga dawaton siya nga maluloton. Busa sa pag-abot niya didto, siya nakatabang+ ug dako niadtong nanagpanuo tungod sa dili-takos nga kalulot [sa Diyos];+ 28  kay sa kusganong paagi bug-os niyang gipamatud-an sa publiko nga sayop ang mga Hudiyo, samtang iyang gipasundayag pinaagi sa mga Kasulatan+ nga si Jesus mao ang Kristo.+

Mga Footnote