Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 17:1-34

17  Karon mipanaw sila agi sa Ampipolis ug Apolonia ug nakaabot sa Tesalonica,+ diin didtoy usa ka sinagoga sa mga Hudiyo.  Busa sumala sa nabatasan ni Pablo+ siya misulod niini, ug sulod sa tulo ka igpapahulay siya nangatarongan kanila gikan sa mga Kasulatan,+  nga nagpatin-aw ug nagpamatuod pinaagig mga pangutlo nga kinahanglang si Kristo mag-antos+ ug bangonon gikan sa mga patay,+ ug nag-ingon: “Kini mao ang Kristo,+ kining Jesus nga akong ginamantala kaninyo.”  Ingong resulta ang pipila kanila nahimong mga magtutuo+ ug nakig-uban sila kang Pablo ug Silas,+ ug usa ka dakong panon sa mga Grego nga nagsimba sa Diyos ug daghan sa inilang mga babaye ang mihimo sa ingon.  Apan ang mga Hudiyo, nga nasina,+ nagpauban sa ilang pundok ug mga tawong daotan gikan sa mga tigyampungad sa tiyanggihan ug nagporma ug usa ka magubtanong panon ug ilang gigubot ang siyudad.+ Ug ilang gisulong ang balay ni Jason+ ug gipangita sila aron dad-on ngadto sa naukay nga panon sa mga tawo.  Sa dihang wala nila makaplagi sila, ilang gitaral si Jason ug ang pipila ka igsoon ngadto sa mga magmamando sa siyudad, nga nanagsinggit: “Kining mga tawhana nga nagpagubot+ sa gipuy-ang yuta ania usab dinhi,  ug giabiabi sila ni Jason. Ug kini silang tanan milihok nga supak sa mga mando+ ni Cesar, nga nag-ingon nga adunay laing hari,+ si Jesus.”  Sa pagkatinuod ilang gipagubot ang panon sa katawhan ug ang mga magmamando sa siyudad dihang nadungog nila kining mga butanga;  ug human makapangayo una ug igong piyansa gikan kang Jason ug sa uban sila ilang gipalakaw. 10  Dihadiha sa pagkagabii+ ang mga igsoon nagpagikan kang Pablo ug Silas ngadto sa Berea, ug sa ilang pag-abot didto, misulod sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. 11  Karon ang ulahi mas hamilig-hunahuna kay niadtong sa Tesalonica, kay ila mang gidawat ang pulong uban ang tumang kaikag sa hunahuna, nga sa adlaw-adlaw maampingong nagasusi+ sa Kasulatan+ kon tinuod ba kining mga butanga.+ 12  Busa daghan kanila ang nahimong mga magtutuo, ug mao man usab ang daghan sa tinamod+ nga Gregong mga babaye ug mga lalaki. 13  Apan sa dihang nasayran sa mga Hudiyo sa Tesalonica nga ang pulong sa Diyos gimantala usab ni Pablo sa Berea, sila nangadto usab didto aron sibahan+ ug gubton+ ang katawhan. 14  Niana ang mga igsoon nagpagikan gilayon kang Pablo sa paglakaw paingon sa dagat;+ apan si Silas ug Timoteo nagpabilin didto. 15  Hinunoa, kadtong naghatod kang Pablo nagdala kaniya hangtod sa Atenas ug, human makadawat ug sugo nga paadtoon kaniya si Silas ug si Timoteo+ sa labing madali, sila mibiya. 16  Karon samtang si Pablo naghulat kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya giabot ug kalagot+ sa pagkakita nga ang siyudad napuno sa mga idolo. 17  Busa siya misugod sa pagpangatarongan diha sa sinagoga sa mga Hudiyo+ ug sa ubang mga tawo kinsa nagsimba sa Diyos ug sa matag adlaw diha sa tiyanggihan+ ngadto kanilang atua didto. 18  Apan dihay pipila sa mga Epicureo ug ingon man sa mga pilosopong Estoiko+ nga nakiglantugi kaniya, ug ang pipila nanag-ingon: “Unsay buot isulti niini nga witwitan?”+ Ang uban: “Siya daw usa ka magmamantala sa langyawng mga bathala.” Tungod kini kay iyang gipahayag ang maayong balita mahitungod kang Jesus ug ang pagkabanhaw.+ 19  Busa ilang gidakop siya ug gidala siya ngadto sa Areopago, nga nag-ingon: “Mahimo ba namong masayran kon unsa kining bag-ong pagtulon-an+ nga imong gipamulong? 20  Kay ikaw nagpahayag ug pipila ka butang nga dili sinati sa among mga igdulungog. Busa among gitinguhang mahibaloan kon unsay buot ipasabot niining mga butanga.”+ 21  Sa pagkatinuod, ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga miduong didto walay laing buhaton sa ilang libreng panahon gawas sa pagsulti sa usa ka butang o sa pagpamatig butang bag-o. 22  Karon si Pablo mibarog taliwala sa Areopago+ ug miingon: “Mga taga-Atenas, akong nakita nga sa tanang butang kamo daw mas mahadlokon sa mga bathala+ kay sa uban. 23  Pananglitan, samtang ako naglakaw ug naniid pag-ayo sa mga butang nga inyong ginasimba nakaplagan ko usab ang usa ka halaran nga diha niana gisulat ‘Alang sa Usa ka Diyos nga Wala Mailhi.’ Busa kini nga sa kawalay-kahibalo inyong ginahatagan ug diyosnong pagkamahinalaron, kini ang akong ginamantala kaninyo. 24  Ang Diyos nga naghimo sa kalibotan ug sa tanang butang diha niini, si kinsa, maingon nga kini Siya, Ginoo sa langit ug sa yuta,+ wala magpuyo sa hinimog-kamot nga mga templo,+ 25  ni siya pagaatimanon sa tawhanong mga kamot nga maorag siya nanginahanglan pa ug bisan unsa,+ tungod kay siya naghatag ngadto sa tanang tawo ug kinabuhi+ ug gininhawa+ ug tanang butang. 26  Ug iyang gihimo gikan sa usa ka tawo+ ang tanang nasod+ sa katawhan, aron magpuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta,+ ug iyang gilatid ang tinudlong mga panahon+ ug ang tinong mga utlanan sa mga puloy-anan sa mga tawo,+ 27  aron sila mangita sa Diyos,+ kon sila man ugaling mangapkap man kaniya ug makakaplag gayod kaniya,+ bisan ug, sa pagkatinuod, siya dili halayo gikan sa matag usa kanato. 28  Kay pinaagi kaniya kita adunay kinabuhi ug naglihok ug naglungtad,+ ingon usab gayod sa gisulti sa pipila ka magbabalak+ sa inyong taliwala, ‘Kay kita usab iyang kaliwat.’ 29  “Busa, kay kita mga kaliwat man sa Diyos,+ kita dili angayng maghunahuna nga ang Mao nga Diyos+ maoy sama ug bulawan o plata o bato, samag butang nga kinulit sa kabatid ug pagkamamugnaon sa tawo.+ 30  Matuod, gipalabay sa Diyos ang mga panahon sa maong pagkawalay-alamag,+ apan karon siya nagsugo sa katawhan nga silang tanan sa bisan diin angayng managhinulsol.+ 31  Tungod kay siya nakatakda na ug adlaw aron iyang pagahukman+ ang gipuy-ang yuta subay sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo, ug siya naghatag ug garantiya ngadto sa tanang tawo sa pagkaagi nga siya nagbanhaw+ kaniya gikan sa mga patay.” 32  Buweno, sa dihang sila nakadungog bahin sa pagkabanhaw sa mga patay, ang pipila nagyagayaga,+ samtang ang uban miingon: “Maminaw ra kami kanimo bahin niini sa lain na usab nga panahon.” 33  Busa si Pablo mipahawa gikan sa ilang taliwala, 34  apan dihay pipila ka tawo nga miduyog kaniya ug nahimong mga magtutuo, apil kanila usab mao si Dionisio, usa ka maghuhukom sa korte sa Areopago,+ ug usa ka babayeng ginganlag Damaris, ug uban pa gawas kanila.

Mga Footnote