Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 16:1-40

16  Busa siya miabot sa Derbe ug usab sa Listra.+ Ug, tan-awa! dihay usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo,+ nga anak sa usa ka magtutuong babaye nga Hudiyo apan Grego ang amahan,  ug ang mga igsoon sa Listra ug Iconio may maayong panghimatuod kaniya.  Gipahayag ni Pablo ang iyang tinguha nga kining tawhana iuban niya sa paglakaw, ug iyang gidala siya ug gituli+ siya tungod sa mga Hudiyo niadtong mga dapita, kay ang tanan gayod nahibalo nga ang iyang amahan usa ka Grego.  Karon samtang sila mipanaw agi sa mga siyudad ilang ipanghatod ang mga sugo nga gidesisyonan sa mga apostoles ug mga ansiyano nga didto sa Jerusalem aron sundon sa mga atua didto.+  Busa, sa pagkatinuod, ang mga kongregasyon padayong nalig-on diha sa pagtuo+ ug miuswag sa gidaghanon adlaw-adlaw.  Dugang pa, milibot sila sa Frigia ug sa yuta sa Galacia,+ tungod kay sila gidid-an sa balaang espiritu nga isulti ang pulong didto sa distrito sa Asia.  Labot pa, sa paghiabot nila dapit sa Misia naningkamot sila sa pag-adto sa Bitinia,+ apan ang espiritu ni Jesus wala motugot kanila.  Busa sila milabay sa Misia ug milugsong ngadto sa Troas.+  Ug panahon sa kagabhion usa ka panan-awon+ ang nagpakita kang Pablo: dihay usa ka tawong Macedonianhon nga nagbarog ug nangaliyupo kaniya ug nag-ingon: “Dali ngari sa Macedonia ug tabangi kami.” 10  Karon sa dihang nakita niya ang panan-awon, among gitinguha nga moadto sa Macedonia,+ nga nanghinapos nga ang Diyos nagpatawag kanamo aron ipahayag ang maayong balita ngadto kanila. 11  Busa kami milawig gikan sa Troas ug mideretso ngadto sa Samotrasia, apan sa sunod nga adlaw ngadto sa Neapolis, 12  ug gikan didto ngadto sa Filipos,+ usa ka kolonya, nga mao ang pangunang siyudad sa distrito sa Macedonia.+ Kami nagpabilin niining siyudara, nga migugol ug pipila ka adlaw. 13  Ug sa adlawng igpapahulay kami nangadto sa gawas sa ganghaan daplin sa suba, diin didto among gihunahuna nga may dapit nga ampoanan; ug kami nanglingkod ug misugod sa pagpakigsulti sa nagkatigom nga mga babaye. 14  Ug dihay usa ka babaye nga ginganlag Lydia, usa ka tigbaligyag purpura, sa siyudad sa Tiatira+ ug usa ka magsisimba sa Diyos, nga namati, ug gibuksan pag-ayo ni Jehova ang iyang kasingkasing+ aron maminaw sa mga butang nga gisulti ni Pablo. 15  Karon sa dihang siya ug ang iyang panimalay nabawtismohan na,+ siya misulti nga nangaliyupo: “Kon inyo akong nahukman nga matinuohon kang Jehova, ari kamo ug estar sa akong balay.”+ Ug gipugos gayod kami niya nga moestar.+ 16  Ug nahitabo nga sa nagpaingon kami sa dapit nga ampoanan, dihay usa ka sulugoong babaye nga may espiritu,+ usa ka demonyo sa pagpanag-an,+ nga misugat kanamo. Siya nakahatag sa iyang mga agalon ug dakong kinitaan+ pinaagi sa pagpanag-an. 17  Kining babayhana nagsigeg sunod ni Pablo ug kanamo ug nagsinggit+ niining mga pulonga: “Kining mga tawhana maoy mga ulipon sa Labing Hataas nga Diyos, kinsa nagmantala kaninyo sa dalan sa kaluwasan.” 18  Kini iyang gisigeg buhat sulod sa daghang adlaw. Sa kataposan si Pablo gikapoyan niini+ ug miatubang ug miingon ngadto sa espiritu: “Ako nagmando kanimo sa ngalan ni Jesu-Kristo sa paggula kaniya.”+ Ug kini migula nianang taknaa mismo.+ 19  Buweno, sa dihang nakita sa iyang mga agalon nga nahanaw na ang ilang gilaoman nga kinitaan,+ ilang gidakop si Pablo ug si Silas ug gitaral sila ngadto sa tiyanggihan atubangan sa mga magmamando,+ 20  ug, sa nadala na sila ngadto sa mga mahistrado sibil, sila miingon: “Kining mga tawhana nagtugaw+ pag-ayo sa atong siyudad, kay sila mga Hudiyo, 21  ug sila nagmantala ug mga kostumbre+ nga dili subay sa balaod nga sagopon o buhaton nato, sanglit kita mga Romano.” 22  Ug ang panon sa katawhan mialsa sa tingob batok kanila; ug ang mga mahistrado sibil, human gisia ang ilang panggawas nga mga besti, nagsugo nga garotehon sila.+ 23  Human nila mabunali sila sa makadaghan,+ ilang gibalhog sila sa bilanggoan, nga nagsugo sa magbalantay sa bilanggoan nga bantayan sila pag-ayo.+ 24  Tungod kay iyang nadawat ang maong sugo, iyang gibalhog sila sa sulod nga bahin sa bilanggoan+ ug gipahuot ang ilang mga tiil diha sa mga sepohan.+ 25  Apan sa mga tungang gabii+ si Pablo ug si Silas nanag-ampo ug nanagdayeg sa Diyos pinaagig awit;+ oo, ang mga binilanggo nakadungog kanila. 26  Sa kalit nahitabo ang usa ka dakong linog, mao nga ang mga patukoranan sa bilanggoan nangatay-og. Dugang pa, ang tanang pultahan nabuksan dihadiha, ug ang mga gapos sa tanan nangatangtang.+ 27  Ang magbalantay sa bilanggoan, nga nahigmata gikan sa pagkatulog ug nakakita sa mga pultahan sa bilanggoan nga nabuksan na, mihulbot sa iyang espada ug diriyot nang magpakamatay,+ kay naghunahuna siya nga ang mga binilanggo nakaikyas.+ 28  Apan si Pablo mipatugbaw sa usa ka makusog nga tingog, nga nag-ingon: “Ayaw unsaa ang imong kaugalingon,+ kay ania ra kaming tanan!” 29  Busa siya nangayog suga ug midagan paingon sa sulod ug, nga nangurog, siya mihapa+ atubangan kang Pablo ug Silas. 30  Ug iyang gidala sila sa gawas ug miingon: “Senyores, unsay kinahanglan kong buhaton+ aron maluwas?” 31  Sila miingon: “Tumuo ka sa Ginoong Jesus ug ikaw maluwas,+ ikaw ug ang imong panimalay.”+ 32  Ug gisulti nila ang pulong ni Jehova ngadto kaniya uban kanilang tanan nga diha sa iyang balay.+ 33  Ug iyang gikuha sila nianang taknaa sa kagabhion ug gihugasan ang ilang mga labod; ug, ang tanan gayod, siya ug ang mga iya gibawtismohan+ sa walay langan. 34  Ug iyang gidala sila ngadto sa iyang balay ug giandaman sila ug lamesa, ug siya nagmaya sa hilabihan uban sa tibuok niyang panimalay karon nga siya mituo na sa Diyos. 35  Sa pagkaadlaw na, ang mga mahistrado sibil+ nagpadala ug mga kostable aron sa pag-ingon: “Buhii kanang mga tawhana.” 36  Busa ang magbalantay sa bilanggoan mitaho sa ilang mga pulong ngadto kang Pablo: “Ang mga mahistrado sibil nagpadalag mga tawo aron kamong duha buhian. Busa, karon, gula ug lakaw kamo nga malinawon.” 37  Apan si Pablo miingon kanila: “Ila kaming gibunalan nga wala pa husaya atubangan sa publiko, nga mga tawong Romano,+ ug gibalhog kami sa bilanggoan; ug karon ila na kaming pagawason sa tago? Dili gayod! hinuon paanhia sila ug pagawason kami.” 38  Busa ang mga kostable mitaho niining mga sultiha ngadto sa mga mahistrado sibil. Kini sila nangahadlok sa pagkadungog nila nga ang maong mga tawo maoy mga Romano.+ 39  Tungod niana sila nangadto ug nangaliyupo kanila ug, human sila mapagawas, ilang gihangyo sila nga mobiya sa siyudad. 40  Apan sila migula sa bilanggoan ug miadto sa balay ni Lydia, ug sa dihang ilang nakita ang mga igsoon ilang gidasig+ sila ug mibiya.

Mga Footnote