Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 15:1-41

15  Ug dihay mga tawo nga nanglugsong gikan sa Judea+ ug nanudlo sa mga igsoon: “Gawas kon kamo magpatuli+ sumala sa kostumbre ni Moises,+ kamo dili maluwas.”  Apan sa dihang nahitabo kanila ang usa ka dakong panagsumpaki ug panaglalis ni Pablo ug Bernabe, ilang gihikay nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila kanila nga motungas ngadto sa mga apostoles ug sa mga ansiyano sa Jerusalem+ maylabot niini nga panaglalis.  Busa, human mapagikan sa kongregasyon,+ kining mga tawhana mipadayon sa paglatas agi sa Fenicia ug Samaria, nga nagaasoy nga detalyado sa pagkakabig sa katawhan sa kanasoran,+ ug sila nakahatag ug dakong kalipay sa tanang igsoon.+  Sa pag-abot sa Jerusalem sila gidawat nga maluloton+ sa kongregasyon ug sa mga apostoles ug sa mga ansiyano, ug ilang gisugilon ang daghang butang nga gihimo sa Diyos pinaagi kanila.+  Apan, ang pipila ka sakop sa sekta sa mga Pariseo nga nanagpanuo nanindog gikan sa ilang mga lingkoranan ug miingon: “Kinahanglang tulion sila+ ug sugoon sila nga sundon ang balaod ni Moises.”+  Ug ang mga apostoles ug ang mga ansiyano nagtigom aron susihon kining butanga.+  Karon human mahitabo ang dakong panaglalis,+ si Pedro mitindog ug miingon kanila: “Mga katawhan, mga igsoon, kamo nahibalo pag-ayo nga sukad sa unang mga adlaw gihimo sa Diyos ang pagpili sa inyong taliwala aron nga pinaagi sa akong baba ang katawhan sa kanasoran magpakadungog sa pulong sa maayong balita ug managpanuo;+  ug ang Diyos, kinsa nahibalo sa kasingkasing,+ nagpamatuod pinaagi sa paghatag kanila sa balaang espiritu,+ ingon usab sa iyang gibuhat nganhi kanato.  Ug siya wala gayod maghimog kalainan tali kanato ug kanila,+ kondili nagputli sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa pagtuo.+ 10  Busa, karon, nganong inyo mang gisulayan ang Diyos pinaagi sa pagsangon nganha sa liog sa mga tinun-an ug usa ka yugo+ nga bisan ang atong mga katigulangan ni kita man wala makaarang sa pagpas-an?+ 11  Sa kasukwahi, kita nagasalig nga maluwas pinaagi sa dili-takos nga kalulot+ sa Ginoong Jesus nga sama usab niadtong mga tawhana.”+ 12  Niana ang tibuok panon mihilom, ug sila namati kang Bernabe ug kang Pablo nga nag-asoy sa daghang ilhanan ug mga tilimad-on nga gihimo sa Diyos pinaagi kanila taliwala sa kanasoran.+ 13  Human sila makahunong sa pagsulti, si Santiago mitubag, nga nag-ingon: “Mga katawhan, mga igsoon, pamatia ako.+ 14  Giasoy sa bug-os ni Simeon+ kon giunsa sa Diyos sa unang higayon pagliso sa iyang pagtagad ngadto sa kanasoran aron sa pagkuha gikan kanila ug usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.+ 15  Ug niini nahiuyon ang mga pulong sa mga Manalagna, ingon sa nahisulat, 16  ‘Human niining mga butanga ako mobalik ug tukoron ko pag-usab ang napukan nga balongbalong ni David; ug akong tukoron pag-usab ang kagun-oban niini ug patindogon kini pag-usab,+ 17  aron kadtong mahibilin sa mga tawo matinuorong mangita kang Jehova, kauban sa katawhan sa kanasoran, ang katawhan nga ginatawag sa akong ngalan, nag-ingon si Jehova, nga nagbuhat niining mga butanga,+ 18  nga nailhan sukad sa kakaraanan.’+ 19  Busa maoy akong hukom nga dili samokon silang gikan sa kanasoran nga nangliso ngadto sa Diyos,+ 20  kondili sulatan sila nga mag-ayad sa mga butang nga nahugawan sa mga idolo+ ug gikan sa pakighilawas+ ug gikan sa naluok+ ug gikan sa dugo.+ 21  Kay sukad sa karaang kapanahonan aduna nay nagmantala kang Moises sa siyudad ug siyudad, tungod kay ang iyang basahon ginabasa sa makusog diha sa mga sinagoga sa matag igpapahulay.”+ 22  Niana ang mga apostoles ug ang mga ansiyano uban sa tibuok nga kongregasyon miuyon nga magpadalag piniling mga lalaki gikan sa ilang taliwala ngadto sa Antioquia uban nila ni Pablo ug Bernabe, nga mao, si Judas kinsa gitawag nga Barsabas+ ug si Silas, mga lalaki nga nanguna taliwala sa mga igsoon; 23  ug pinaagi sa ilang kamot sila misulat: “Ang mga apostoles ug ang mga ansiyano, nga inyong mga igsoon, nganha sa mga igsoon sa Antioquia+ ug Sirya ug Cilicia+ nga gikan sa kanasoran: Mga pangomosta! 24  Sanglit amo mang nadungog nga dihay pipila sa among taliwala nga nakapahinabog kasamok kaninyo pinaagi sa mga sulti,+ nga naninguhang pukanon ang inyong mga kalag, bisan tuod ug wala kami maghatag kanila ug unsa mang instruksiyon,+ 25  kami bug-os nga nagkahiusa+ ug nagkauyon sa pagpilig mga lalaki aron ipadala kaninyo uban sa atong mga hinigugma, si Bernabe ug si Pablo,+ 26  mga tawong mitugyan sa ilang mga kalag tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 27  Busa kami nagpadala kang Judas ug Silas,+ aron sila usab binaba nga motaho sa samang mga butang.+ 28  Kay ang balaang espiritu+ ug kami nagkauyon nga dili magsangon ug dugang pang palas-anon+ kaninyo, gawas niining kinahanglanong mga butang, 29  nga padayong magaayad sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga idolo+ ug gikan sa dugo+ ug gikan sa mga butang nga naluok+ ug gikan sa pakighilawas.+ Kon kamo magpahilayo gayod niining mga butanga,+ mabulahan kamo. Maayong panglawas kaninyo!” 30  Busa, sa gipalakaw na kining mga tawhana, sila nanglugsong ngadto sa Antioquia, ug ilang gitigom ang panon ug gitunol kanila ang sulat.+ 31  Human kini mabasa, sila nagmaya maylabot sa maong pagdasig.+ 32  Ug si Judas ug si Silas, sanglit sila usab mga manalagna man,+ nagdasig sa mga igsoon pinaagi sa daghang pakigpulong ug nagpalig-on kanila.+ 33  Busa, sa dihang sila nakapalabay na sulod sa usa ka panahon, ang mga igsoon nagpalakaw kanila sa kalinaw+ ngadto sa nagpadala kanila. 34  —— 35  Apan, si Pablo ug Bernabe padayong naggugol ug panahon sa Antioquia+ nga nagpanudlo ug nagpahayag, kauban sa daghan pang uban usab, sa maayong balita sa pulong ni Jehova.+ 36  Karon human sa pipila ka adlaw si Pablo miingon kang Bernabe: “Labaw sa tanang butang, mamalik kita ug duawon ang mga igsoon sa tanang siyudad diin gimantala nato ang pulong ni Jehova aron tan-awon kon naunsa na sila.”+ 37  Sa iyang bahin, si Bernabe determinado nga paubanon usab si Juan, nga gitawag Marcos.+ 38  Apan si Pablo naghunahuna nga dili angayng paubanon siya kanila, sanglit mibiya man siya kanila sa Pamfilia+ ug wala mokuyog kanila sa buluhaton. 39  Tungod niini dihay nahitabong pagsilaob sa kasuko, mao nga sila nagbulag; ug giuban ni Bernabe+ si Marcos ug milawig paingon sa Cipro.+ 40  Gipili ni Pablo si Silas+ ug migikan human siya ikatugyan sa mga igsoon ngadto sa dili-takos nga kalulot ni Jehova.+ 41  Apan siya milibot sa Sirya ug Cilicia, nga nagpalig-on sa mga kongregasyon.+

Mga Footnote