Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 14:1-28

14  Karon didto sa Iconio+ sila nagkuyog sa pagsulod sa sinagoga+ sa mga Hudiyo ug misulti sa ingon nga paagi nga tungod niana usa ka dakong panon sa mga Hudiyo ug mga Grego+ ang nahimong mga magtutuo.  Apan ang mga Hudiyo nga wala motuo nagsugnib+ ug sa sayop nga paagi nag-impluwensiya sa mga kalag sa katawhan sa kanasoran batok sa mga igsoon.+  Busa sila migugol ug taastaas nga panahon nga nagsulti uban ang kaisog pinaagi sa awtoridad ni Jehova, kinsa nagpamatuod sa pulong sa iyang dili-takos nga kalulot pinaagig pagtugot nga mahimo ang mga ilhanan ug mga tilimad-on pinaagi sa ilang mga kamot.+  Hinunoa, ang panon sa katawhan sa siyudad nabahin, ug ang pipila midapig sa mga Hudiyo apan ang uban sa mga apostoles.  Karon sa dihang may gihimong mapintasong lakang ang katawhan sa kanasoran ug ang mga Hudiyo uban sa ilang mga magmamando, nga sila dagmalan ug batoon,+  sila, sa napahibalo bahin niini, nangalagiw+ ngadto sa mga siyudad sa Licaonia, Listra ug Derbe ug sa kayutaan palibot;  ug didto sila nagpadayon sa pagpahayag sa maayong balita.+  Karon didto sa Listra dihay naglingkod nga usa ka tawong inutil ang mga tiil, bakol gikan sa tagoangkan sa iyang inahan,+ ug wala gayod siya makalakaw sukad.  Kining tawhana namati kang Pablo nga nagsulti, kinsa, sa pagtutok kaniya ug sa nakita nga siya adunay pagtuo+ nga mamaayo, 10  miingon sa usa ka makusog nga tingog: “Barog nga tul-id sa imong mga tiil.” Ug siya milukso ug misugod paglakaw.+ 11  Ug ang mga panon sa katawhan, sa pagkakita sa gibuhat ni Pablo, mipatugbaw sa ilang mga tingog, nga nag-ingon sa pinulongang Licaonianhon: “Ang mga diyos+ nahimong sama sa mga tawo ug nanaog nganhi kanato!” 12  Ug ilang gitawag si Bernabe nga Zeus, apan si Pablo Hermes, sanglit siya man ang nanguna sa pagsulti. 13  Ug ang mga saserdote ni Zeus, kansang templo diha sa atubangan sa siyudad, nagdalag mga torong baka ug mga girnalda ngadto sa mga ganghaan ug nagtinguha sa pagtanyag ug mga halad+ uban sa mga panon sa katawhan. 14  Hinunoa, sa dihang ang mga apostoles nga si Bernabe ug si Pablo nakadungog niini, ilang gigisi ang ilang panggawas nga mga besti ug midagan ngadto sa panon sa katawhan, nga nanagsinggit 15  ug nag-ingon: “Mga katawhan, nganong nagabuhat kamo niining mga butanga? Kami usab mga tawo+ nga sama ra kaninyog mga kaluyahon,+ ug kami nagapahayag sa maayong balita kaninyo, aron kamo moliso gikan niining kawang+ nga mga butang ngadto sa buhing Diyos,+ nga maoy nagbuhat sa langit+ ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang diha niana. 16  Sa miaging mga kaliwatan iyang gitugotan ang tanang kanasoran nga molakaw sa ilang mga dalan,+ 17  bisan tuod nga, sa pagkatinuod, wala niya itugot nga dili kapanghimatud-an ang iyang kaugalingon sanglit gibuhat man niya ang maayo,+ nga naghatag kaninyog ulan+ gikan sa langit ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa inyong mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.”+ 18  Ug bisan pa sa pagsulti niining mga butanga halos wala nila kapugngi ang mga panon sa katawhan sa paghalad ngadto kanila. 19  Apan ang mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia ug Iconio ug nangombinsir sa mga panon sa katawhan,+ ug ilang gibato si Pablo ug giguyod siya gawas sa siyudad, nga naghunahunang siya patay na.+ 20  Apan, sa dihang ang mga tinun-an mialirong kaniya, siya mitindog ug misulod ngadto sa siyudad. Ug sa pagkasunod nga adlaw siya migikan uban kang Bernabe paingon sa Derbe.+ 21  Ug human makapahayag sa maayong balita nianang siyudara ug makahimog ubay-ubayng mga tinun-an,+ sila namalik ngadto sa Listra ug sa Iconio ug ngadto sa Antioquia, 22  nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an,+ nga nagdasig kanila nga magpabilin sa pagtuo ug nag-ingon: “Kita kinahanglang mosulod sa gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.”+ 23  Dugang pa, nagtudlo silag mga ansiyano+ alang kanila diha sa matag kongregasyon ug, nga nag-ampo uban ang mga pagpuasa,+ ilang gipiyal sila ngadto kang Jehova+ nga kaniya sila nahimong mga magtutuo. 24  Ug sila milatas sa Pisidia ug nakaabot sa Pamfilia,+ 25  ug, human makasulti sa pulong didto sa Perga, sila nanglugsong ngadto sa Atalia. 26  Ug gikan didto sila milawig paingon sa Antioquia,+ diin sila gipiyal ngadto sa dili-takos nga kalulot sa Diyos alang sa buluhaton nga ila nang bug-os nga nahimo.+ 27  Sa dihang sila nakaabot na ug natigom na ang kongregasyon, ilang gisugdag asoy+ ang daghang butang nga gibuhat sa Diyos pinaagi kanila, ug nga iyang gibuksan ngadto sa kanasoran ang pultahan sa pagtuo.+ 28  Busa sila migugol ug dili diyutay nga panahon uban sa mga tinun-an.

Mga Footnote