Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 13:1-52

13  Karon sa Antioquia didtoy mga manalagna+ ug mga magtutudlo sa lokal nga kongregasyon, si Bernabe ingon man si Simeon nga gitawag ug Nigro, ug si Lucio+ nga taga-Cirene, ug si Manaen nga naedukar uban ni Herodes nga magmamando sa distrito, ug si Saulo.  Samtang sila dayag nga nag-alagad+ kang Jehova ug nagpuasa, ang balaang espiritu miingon: “Ilain alang kanako gikan sa tanan si Bernabe ug si Saulo+ alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila.”  Unya sila nagpuasa ug nag-ampo ug nagpandong sa ilang mga kamot+ diha kanila ug nagpalakaw kanila.  Busa kining mga tawhana, nga gipadala sa balaang espiritu, nanglugsong ngadto sa Seleucia, ug gikan didto sila milawig paingon sa Cipro.  Ug sa nakaabot na sila sa Salamis sila nagmantala sa pulong sa Diyos diha sa mga sinagoga sa mga Hudiyo. Kauban usab nila si Juan+ ingong tig-alagad.  Sa nalibot nila ang tibuok pulo hangtod sa Pafos, ilang nahibalag ang usa ka tawo, usa ka barangan, usa ka mini nga manalagna,+ usa ka Hudiyo kansang ngalan maoy Bar-Jesus,  ug siya kauban ni prokonsul Sergio Paulo, usa ka tawong makinaadmanon. Nga gipatawag ngadto kaniya si Bernabe ug si Saulo, kining tawhana matinuorong nagtinguha nga makadungog sa pulong sa Diyos.  Apan si Elimas nga barangan (nga, sa tinuod, maoy hubad sa iyang ngalan) misupak kanila,+ nga nagtinguha sa pagpahilayo sa prokonsul gikan sa pagtuo.  Si Saulo, kinsa usab mao si Pablo, nga napuno sa balaang espiritu, mitutok kaniya 10  ug miingon: “Oh tawo nga puno sa tanang matang sa panikas ug sa tanang matang sa pagkalampingasan, ikaw nga anak sa Yawa,+ ikaw nga kaaway sa tanang butang nga matarong, dili ka ba mohunong sa pagtuis sa matul-id nga mga dalan ni Jehova? 11  Nan, karon, tan-awa! ang kamot ni Jehova maoy batok kanimo, ug ikaw mabuta, nga dili makakita sa kahayag sa adlaw sulod sa usa ka yugto sa panahon.” Dihadiha usa ka mabagang gabon ug kangitngit ang mitakyap kaniya, ug naglibotlibot siya nga nangitag tawo nga moagak kaniya sa kamot.+ 12  Niana ang prokonsul,+ sa pagkakita sa nahitabo, nahimong usa ka magtutuo, kay siya nahingangha sa pagtulon-an ni Jehova. 13  Ang mga tawo, kauban si Pablo, nianang tungora milawig gikan sa Pafos ug nahiabot sa Perga sa Pamfilia.+ Apan si Juan+ mibiya kanila ug mibalik+ sa Jerusalem. 14  Hinunoa, sila mipadayon gikan sa Perga ug miabot sa Antioquia sa Pisidia ug, sa pagsulod sa sinagoga+ sa adlawng igpapahulay, sila nanglingkod. 15  Human sa publikong pagbasa sa Balaod+ ug sa mga Manalagna ang nagdumalang mga opisyal+ sa sinagoga nagpasugo kanila, nga nag-ingon: “Mga katawhan, mga igsoon, kon kamo aduna may pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti kini.” 16  Busa si Pablo mitindog, ug nga misenyas+ sa iyang kamot, siya miingon: “Mga katawhan, mga Israelinhon ug kamong uban pa nga mahadlokon sa Diyos, paminaw.+ 17  Ang Diyos niining katawhang Israel nagpili sa atong mga katigulangan, ug iyang gibayaw ang katawhan panahon sa ilang pagpuyo ingong langyaw sa yuta sa Ehipto ug gipagawas sila gikan niini uban ang usa ka inisang bukton.+ 18  Ug sulod sa mga kap-atan ka tuig+ iyang giantos ang ilang panggawi didto sa kamingawan. 19  Human laglaga ang pito ka nasod didto sa yuta sa Canaan, iyang giapod-apod kanila ang yuta pinaagig ripa:+ 20  kanang tanan sulod sa mga upat ka gatos ug kalim-an ka tuig. “Ug human niining mga butanga iyang gihatagan sila ug mga maghuhukom hangtod kang Samuel nga manalagna.+ 21  Apan sukad niadto sila mapugsanong nangayo ug usa ka hari,+ ug gihatag sa Diyos kanila si Saul nga anak ni Kis, usa ka tawo sa tribo ni Benjamin,+ sulod sa kap-atan ka tuig. 22  Ug human sa pagtangtang kaniya,+ iyang gibangon alang kanila si David ingong hari,+ nga maylabot kaniya siya nagpamatuod ug miingon, ‘Nakaplagan ko si David nga anak ni Jese,+ usa ka tawo nga gikahimut-an sa akong kasingkasing,+ nga maoy mobuhat sa tanang butang nga akong ginatinguha.’+ 23  Gikan sa kaliwat+ niining tawhana sumala sa iyang saad gidad-an sa Diyos ang Israel ug usa ka manluluwas,+ si Jesus, 24  human kang Juan,+ nga nag-una sa pagsulod niana nga Usa,+ publikong nagwali sa tanang katawhan sa Israel ug bawtismo nga simbolo sa paghinulsol. 25  Apan samtang si Juan nagtuman sa iyang dalan, siya nagaingon, ‘Kinsa ba ako sa inyong pagtuo? Ako dili mao siya. Apan, tan-awa! may usa nga moanhi sunod kanako kansang mga sandalyas sa mga tiil ako dili gani takos sa pagbadbad.’+ 26  “Mga katawhan, mga igsoon, kamong mga anak sa banay ni Abraham ug kadtong uban pa taliwala kaninyo nga mahadlokon sa Diyos, ang pulong niini nga kaluwasan gipadala nganhi kanato.+ 27  Kay ang mga molupyo sa Jerusalem ug ang ilang mga magmamando wala makaila niini Niya,+ apan, sa dihang nagalihok ingong mga maghuhukom, ilang gituman ang mga butang nga gisulti pinaagi sa mga Manalagna,+ nga kining mga butanga ginabasa sa makusog matag Igpapahulay, 28  ug, bisan pag wala silay makaplagang hinungdan nga takos sa kamatayon,+ ilang mapugsanong gipangayo kang Pilato nga siya pagapatyon.+ 29  Karon sa dihang ila nang natuman ang tanang butang nga nahisulat bahin kaniya,+ ilang gikanaog siya gikan sa estaka+ ug gipahiluna siya sa handomanang lubnganan.+ 30  Apan gibangon siya sa Diyos gikan sa mga patay;+ 31  ug sulod sa daghang adlaw siya nakita niadtong nanungas uban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem, nga karon maoy iyang mga saksi ngadto sa katawhan.+ 32  “Ug busa among ginapahayag kaninyo ang maayong balita bahin sa saad nga gihimo ngadto sa mga katigulangan,+ 33  nga ang Diyos bug-os nga nagtuman niini nganhi kanato nga ilang mga anak sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kang Jesus;+ ingon gayod sa nahisulat sa ikaduhang salmo, ‘Ikaw mao ang akong anak, ako nahimong imong Amahan karong adlawa.’+ 34  Ug kanang kamatuorana nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay nga gitino nga dili na mobalik sa pagkadunot, iyang gipahayag niining paagiha, ‘Akong ihatag kaninyo ang kasaligan nga mga mahigugmaong-kalulot nga gisaad kang David.’+ 35  Busa siya usab miingon diha sa laing salmo, ‘Dili mo itugot nga ang imong maunongon makakita ug pagkadunot.’+ 36  Kay si David,+ sa usa ka bahin, nagsilbi sa gimbut-an sa Diyos diha sa iyang kaugalingong kaliwatan ug nahikatulog sa kamatayon ug gipahiluna uban sa iyang mga katigulangan ug nakakita ug pagkadunot.+ 37  Sa laing bahin, siya nga gibanhaw sa Diyos wala makakita ug pagkadunot.+ 38  “Busa hibaloi ninyo kini, mga igsoon, nga pinaagi niini nga Usa ginamantala nganha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala;+ 39  ug nga gikan sa tanang butang nga gikan niini kamo dili ikapahayag nga dili sad-an pinaagi sa balaod ni Moises,+ ang tanan nga nagatuo gipahayag nga dili sad-an pinaagi niini nga Usa.+ 40  Busa tinoa nga kon unsay giingon sa mga Manalagna dili modangat nganha kaninyo, 41  ‘Tan-awa kini, kamong mga mayubiton, ug katingad-i kini, ug pangahanaw, tungod kay sa inyong mga adlaw ginabuhat ko ang usa ka buhat, usa ka buhat nga dili gayod ninyo tuohan bisan pa kon dunay moasoy kaninyo niini nga detalyado.’”+ 42  Karon sa pagpanggawas nila, ang mga tawo nangaliyupo nga kining mga butanga isulti kanila sa sunod nga igpapahulay.+ 43  Busa sa natapos na ang panagkatigom sa sinagoga, daghan sa mga Hudiyo ug sa mga kinabig nga nagsimba sa Diyos misunod kang Pablo ug kang Bernabe,+ kinsa sa pagpakigsulti kanila nag-agda+ kanila nga magpabilin diha sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.+ 44  Sa pagkasunod nga igpapahulay halos ang tibuok nga siyudad nagkatigom aron magpatalinghog sa pulong ni Jehova.+ 45  Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa mga panon sa katawhan, sila napuno sa pangabugho+ ug mapasipalahong nagsupak sa mga butang nga gisulti ni Pablo.+ 46  Ug busa, nga maisogong nagsulti, si Pablo ug si Bernabe miingon: “Kinahanglan nga ang pulong sa Diyos igasulti una kaninyo.+ Sanglit inyo man kining gisalikway+ ug wala maghukom sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing walay kataposan, tan-awa! kami moliso ngadto sa kanasoran.+ 47  Sa pagkatinuod, si Jehova nagsugo kanamo niining mga pulonga, ‘Gitudlo ko ikaw ingon nga kahayag sa mga nasod,+ aron ikaw mahimong usa ka kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta.’”+ 48  Sa dihang nadungog kini niadtong iya sa kanasoran, sila nagmaya ug naghimaya sa pulong ni Jehova,+ ug kadtong tanan nga hustong nakiling alang sa kinabuhing walay kataposan nahimong mga magtutuo.+ 49  Dugang pa, ang pulong ni Jehova padayon nga mikaylap sa tibuok yuta.+ 50  Apan gisugniban sa mga Hudiyo+ ang tinamod nga mga babaye kinsa nagsimba sa Diyos ug ang mga kadagkoan sa siyudad, ug ilang gilutos+ si Pablo ug si Bernabe ug giabog sila gawas sa ilang mga utlanan. 51  Sila nagtaktak sa abog gikan sa ilang mga tiil batok kanila+ ug nangadto sa Iconio. 52  Ug ang mga tinun-an padayong napuno sa kalipay+ ug sa balaang espiritu.

Mga Footnote