Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 12:1-25

12  Nianang panahona si Herodes nga hari mibakyaw sa iyang mga kamot sa pagdagmal+ sa pipila niadtong sakop sa kongregasyon.  Iyang gipatay si Santiago nga igsoon ni Juan+ pinaagi sa espada.+  Sa iyang nakita nga kini nakapahimuot sa mga Hudiyo,+ gidakop usab niya si Pedro. (Ug kadto usab, mga adlaw sa mga tinapay nga walay igpapatubo.)+  Ug sa iya nang nadakpan si Pedro, iyang gibanlod siya sa bilanggoan,+ nga nagtugyan kaniya ngadto sa upat ka relibo sa tinagup-at ka sundalo aron bantayan siya, kay maoy tuyo niya nga ipaatubang siya sa katawhan human sa paskuwa.+  Busa si Pedro gitener didto sa bilanggoan; apan ang pag-ampo+ ngadto sa Diyos alang kaniya padayong gihimo nga mainiton sa kongregasyon.  Karon sa dihang si Herodes hapit nang magpaatubang kaniya, nianang gabhiona si Pedro natulog nga ginapos sa duha ka kadena taliwala sa duha ka sundalo, ug ang mga guwardiya atubangan sa pultahan nagbantay sa bilanggoan.  Apan, tan-awa! ang manulonda ni Jehova nagtindog+ sa duol, ug misidlak ang usa ka kahayag sulod sa selda sa bilanggoan. Nagdagpi kang Pedro sa kilid, iyang gipukaw siya,+ nga nag-ingon: “Tindog dayon!” Ug ang iyang mga kadena nangatangtang+ gikan sa iyang mga kamot.  Ang manulonda+ miingon kaniya: “Pagbakos ug isul-ob ang imong sandalyas.” Iyang gibuhat kini. Sa kataposan siya miingon kaniya: “Isul-ob ang imong panggawas nga besti+ ug padayon sa pagsunod kanako.”  Ug siya migula ug mipadayon sa pagsunod kaniya, apan wala siya mahibalo nga tinuod diay ang nahitabo pinaagi sa manulonda. Sa pagkatinuod, gipakaingon niya nga nakakita siya ug usa ka panan-awon.+ 10  Human molabay sa unang guwardiya sentinela ug sa ikaduha sila nakaabot sa puthaw nga ganghaan padulong sa siyudad, ug kanila kini naabli nga iyaiya ra.+ Ug human sila makagula sila mipadayon paglakaw agi sa usa ka dalan, ug dihadiha ang manulonda mibiya kaniya. 11  Ug si Pedro, sa nakamatngon na, miingon: “Karon akong nahibaloan nga si Jehova nagpadala sa iyang manulonda+ ug nagluwas+ kanako gikan sa kamot ni Herodes ug gikan sa tanang gipaabot sa katawhan nga mga Hudiyo.” 12  Ug human niya kini palandonga, siya miadto sa balay ni Maria nga inahan ni Juan kinsa gianggaag Marcos,+ diin didto ubay-ubay ang nagkatigom ug nag-ampo. 13  Sa dihang siya mituktok sa pultahan sa ganghaan, usa ka sulugoong babaye nga ginganlag Roda miadto aron sa pagtubag, 14  ug, sa pagkaila sa tingog ni Pedro, tungod sa kalipay wala niya kini mabuksi, apan midagan sa sulod ug mitaho nga si Pedro nagtindog atubangan sa ganghaan. 15  Sila miingon kaniya: “Ikaw nabuang.” Apan pursigido siyang nagpahayag nga tinuod gayod kadto. Sila miingon: “Iya kadtong manulonda.”+ 16  Apan si Pedro nagpabilin didto nga nanuktok. Sa dihang ilang gibuksan, ilang nakita siya ug sila nahingangha. 17  Apan iyang gisenyasan+ sila sa iyang kamot nga maghilom ug gisaysay kanila nga detalyado kon giunsa ni Jehova pagpagawas kaniya sa bilanggoan, ug siya miingon: “Itaho kining mga butanga kang Santiago+ ug sa mga igsoon.” Niana siya migula ug mipanaw ngadto sa laing dapit. 18  Buweno, sa pagkaadlaw na,+ naukay pag-ayo ang mga sundalo bahin sa kon unsa gayod ang nahitabo ni Pedro. 19  Gipangita siya pag-ayo ni Herodes+ ug, sa dihang wala niya makaplagi siya, iyang giusisa ang mga guwardiya ug nagsugo nga sila dad-on aron silotan;+ ug siya milugsong gikan sa Judea ngadto sa Cesarea ug migugol ug pipila ka panahon didto. 20  Karon buot niyang makiggubat batok sa katawhan sa Tiro ug Sidon. Busa sila nagkauyon sa pag-adto kaniya ug, human makombinsir si Blasto, nga maoy tinugyanan sa lawak-higdaanan sa hari, sila mihangyo ug pakigdait, tungod kay ang ilang yuta giabiyohan ug pagkaon+ gikan sa yuta sa hari. 21  Apan sa adlaw nga gitakda, si Herodes nagsul-ob ug harianong besti ug milingkod sa lingkoranan-sa-paghukom ug mihatag kanila ug usa ka publikong pakigpulong. 22  Unya ang nagkatigom nga katawhan naninggit: “Tingog sa usa ka diyos, ug dili sa tawo!”+ 23  Dihadiha gihampak siya sa manulonda ni Jehova,+ tungod kay wala niya ihatag ang himaya ngadto sa Diyos;+ ug gikaon siya sa mga ulod ug nabugtoan sa gininhawa. 24  Apan ang pulong+ ni Jehova padayong nagatubo ug nagakaylap.+ 25  Mahitungod kang Bernabe+ ug Saulo, human matuman sa bug-os ang pag-alagad pinaagig pagdalag hinabang+ didto sa Jerusalem, sila namalik ug giuban nila si Juan,+ ang usa nga gianggaan ug Marcos.

Mga Footnote