Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 11:1-30

11  Karon ang mga apostoles ug ang mga igsoon nga didto sa Judea nakadungog nga midawat usab ang katawhan sa kanasoran+ sa pulong sa Diyos.  Busa sa pagtungas ni Pedro sa Jerusalem, ang mga tigpaluyo sa pagtuli+ nakig-istoke kaniya,  nga nag-ingon nga siya misulod sa balay sa mga tawo nga wala matuli ug mikaon uban kanila.  Niini si Pedro nagsugod ug nagpatin-aw sa mga detalye ngadto kanila, nga nag-ingon:  “Ako didto sa siyudad sa Jope nga nag-ampo, ug sa dihang gipunawan nakakita akog usa ka panan-awon, usa ka matang sa sudlanan nga nagkanaog nga sama sa usa ka dakong habol nga lino nga gitunton gikan sa langit pinaagi sa upat ka tumoy niini, ug kini miabot kanako.  Nga nagsud-ong niini, ako kining giobserbahan ug ako nakakitag upat-ug-tiil nga mga linalang sa yuta ug ihalas nga mga mananap ug nagakamang nga mga linalang ug mga langgam sa mga langit.+  Nadungog ko usab ang usa ka tingog nga nag-ingon kanako, ‘Tindog, Pedro, pag-ihaw ug kaon!’+  Apan ako miingon, ‘Dili gayod ako, Ginoo, tungod kay wala pa gayoy butang nga mahugaw ug dili hinlo nga nakasulod sa akong baba.’+  Sa ikaduhang higayon ang tingog gikan sa langit mitubag, ‘Hunong na sa pagtawag nga mahugaw sa mga butang nga gihinloan na sa Diyos.’+ 10  Kini nahitabo sa ikatulong higayon, ug ang tanan gibira pag-usab ngadto sa langit.+ 11  Dugang pa, tan-awa! nianang yugtoa dihay tulo ka tawo nga nagbarog sa balay diin didto kami, sila nga gipadala gikan sa Cesarea ngadto kanako.+ 12  Busa ang espiritu+ nagsulti kanako sa pagkuyog kanila, nga wala gayoy pagduhaduha. Ug kining unom ka igsoong lalaki mikuyog usab kanako, ug kami misulod sa balay sa maong tawo.+ 13  “Siya misugilon kanamo kon giunsa niya pagkakita sa manulonda nga nagbarog sa iyang balay ug nag-ingon, ‘Pagpadalag mga tawo ngadto sa Jope ug pasugoi si Simon nga gianggaan ug Pedro,+ 14  ug iyang isulti kanimo ang mga butang nga pinaagi niini ikaw ug ang tibuok nimong panimalay maluwas.’+ 15  Apan sa dihang misugod ako sa pagsulti, ang balaang espiritu mikunsad nganha kanila ingon usab sa gihimo niini kanato sa sinugdan.+ 16  Niini akong nahinumdoman ang mga pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon, ‘Si Juan, sa iyang bahin, nagbawtismo pinaagi sa tubig,+ apan kamo pagabawtismohan sa balaang espiritu.’+ 17  Busa, kon ang Diyos naghatag kanila sa samang walay bayad nga gasa ingon sa iyang gihimo usab kanato nga mituo sa Ginoong Jesu-Kristo,+ si kinsa man ako nga arang makababag sa Diyos?”+ 18  Karon sa ilang pagkadungog niining mga butanga, sila miuyon,+ ug ilang gihimaya ang Diyos,+ nga nag-ingon: “Nan, kon mao, gitugot sa Diyos ang paghinulsol alang sa kinabuhi ngadto usab sa katawhan sa kanasoran.”+ 19  Busa kadtong mga nahitibulaag+ pinaagi sa kasakitan nga nahitabo labot kang Esteban milatas hangtod sa Fenicia+ ug Cipro+ ug Antioquia, apan walay si bisan kinsa nga gisultihan sa pulong gawas sa mga Hudiyo lamang.+ 20  Hinunoa, kanila dihay pipila ka tawong taga-Cipro ug taga-Cirene nga nangadto sa Antioquia ug misulti ngadto sa katawhang nagsultig-Grego,+ nga nagpahayag sa maayong balita bahin sa Ginoong Jesus.+ 21  Dugang pa, ang kamot ni Jehova+ nag-uban kanila, ug daghan kaayo nga nahimong mga magtutuo ang miliso ngadto sa Ginoo.+ 22  Ang asoy sa hitabo bahin kanila nakaabot sa mga igdulungog sa kongregasyon nga didto sa Jerusalem, ug ilang gipadala si Bernabe+ hangtod sa Antioquia. 23  Sa pag-abot niya ug nakita ang dili-takos nga kalulot+ sa Diyos, siya nagmaya+ ug nagdasig kanilang tanan sa pagpadayon diha sa Ginoo uban ang kinasingkasing nga katuyoan;+ 24  kay siya usa ka maayong tawo ug puno sa balaang espiritu ug sa pagtuo. Ug dakodakong panon sa katawhan ang nadugang ngadto sa Ginoo.+ 25  Busa siya migikan paingon sa Tarso+ aron pangitaon pag-ayo si Saulo+ 26  ug, human siya makaplagi, iyang gidala siya sa Antioquia. Ug nahitabo nga sa tibuok tuig sila nagtigom uban kanila sa kongregasyon ug gitudloan ang usa ka dakodakong panon sa katawhan, ug didto sa Antioquia nga ang mga tinun-an pinaagi sa pagtultol sa Diyos unang gitawag nga mga Kristohanon.+ 27  Karon niadtong mga adlawa ang mga manalagna+ nga gikan sa Jerusalem nanglugsong ngadto sa Antioquia. 28  Usa kanila nga ginganlag Agabo+ mitindog ug nagpahayag pinaagi sa espiritu nga usa ka dakong gutom ang taliabot sa tibuok gipuy-ang yuta;+ ug tuod man, nahitabo kini sa panahon ni Claudio. 29  Busa naninguha ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila sumala sa iyang maarangan,+ makahimog pag-alagad pinaagig pagpadala ug hinabang+ ngadto sa mga igsoon nga nagpuyo sa Judea; 30  ug kini gibuhat nila, nga nagpadala niini ngadto sa mga ansiyano pinaagi sa kamot ni Bernabe ug Saulo.+

Mga Footnote